28 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

28 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RESİM No. 3186 On birincisene. HAKİMİYETİ MİLLİYE ÇARŞAMBA 28 MAYIS 1930 İLAN Eğ Her yerde 5 kuruş. AL KANA YA RESİMLERİMİZ. 1 — Kalküte'de Hintlilerin ısyanım- bir manzara. adelenin nihayetinde soka- ti. İngiliz polisleri asayişi mu- isi ali yor. — Gandhi tevkifinden evel Gandhi mahpeste. — Manisa'da bir hastane yaptıra- cak olan Mme. Eskinazi Bergama'da 8- erken. ayı gez EE Ameli yı sahilden sahile tay- are ile on dört saatte katetmek sure- i bir rekor tesis etmiş olan 19 pyd — Gollsbotough. adımlar i için e m re- ra İngal- kız bir saat eri tay: ve in aki arkasına 344 taklak at- ii 'nin oğlu Devi Dao dhi inin mücadelesine iştirak et- tiği Pe yetimin olunmuştur. — Bü İngiliz gazete müvezzii A- merika'lı bir milyoner kızile evlenmiş- m la azi rat nehri üzerinde yapılacak beton inş; 15 nisan 930 tarihinden itibaren iki ay müd- deti asaya konulmuştur. yi nakasaya ancak beton ler inşaatile - iştigal e- ve simdiye kadar en az 60 met- ro kei beton armı yı kö; sü ve l pma gelen gaski haiz ol- He “simdiye adar hüsnü * su- retle yapmış olduğu büy ik in: tı nafraya ait göste ei? vesika larlâ isbat eden büyük in: Se: istirak edel bilir hliyeti ie vesikası siariğok için sa mede yazılı vesaik v ae dü” nünden lak 2 bir hafta evel mü- nakasa komisyonu riyasetine tev- dii 3 — Münakasa Yi rinin içelim Nafi ie mu Müdürlü on mukabilinde alabileceği ve il yy | istiyenlerin keza Sk TILIK OR. TASHİH. Yol üdürlüğüne ve üstamel 6 beygir kuvvetinde) kime M ei kia hb ve Malatya Nafra B: bir ade Dizel benzin motörü satı-K| DAYS dl iymi hendislerine müracaat mii lr il Liktar: Taliplerin Bent deresi camiğ| 7 inci,sayıfada 2 “emeline 'm ei inakasaya istirak edecek- “ Lİ, < sokağı Somya fabrikasına müracaat“ eda 4 iii öl Te münakasa ve ihale kanunile Je ge el A mize e dahilinde ha- İSTANBUL İLAYETİ DAİMİ ya: teklif mektuplarını ENCÜMENİNDE! e LA İKTİSAT ezme 5 hazin ie özüne müsadif . 'ahakkale vilay. a kazası Vz ünü ton beşti vel Yalov. iü husüsi şartna- m ii, Diş Doktoru Hüsamettin Fikret. | — Nalı Vekile Müsteşar maka -İğer Abdi ağa çiftliği, Pomak ve Elma-| mına tevdi eylemeleri e olu: MUAYENEHANESİ: ÇIKRIKÇILAR YO- ir kariyerimde me Güreş tepe.) 8527 sinden Kaymak Ki kgkse Şe Bİ kiki KUŞUNDA İLYAS ZADE APARTIMANI2 ki 1 bu nek vii bein mi HOLİVOT REVÜSÜ. | çeşmebine Cİ KATTADIR. TELEFON: 2091 Öl b ee İ 2s meşar —e e dl b ze an üteaddi ai k İ m ne tı it güzelli len ici dağ çi Sivritaş reyi hatti müsabakalar ei —n şık tu- KARA: müstakim ile mahdut ve mesahai sathi- | vale: kadınlar — Ta au 3 yesi 139 cerip arazide Avukat Be Lat-İğ sen vi oyı ii lake en muazzam! İstiklal caddesi: ii ME fi Bey tarafından meydana çıkarılan si- İğ dekorlar —en meşhur cazbant idi © Hususi al e wli kurşun ve çinko madeninin 99 se ŞARKILI RENKLİ - SÖZLÜ kadar müptedi ve Eye ve P:İne müddetle mumaileyh uhtesine ihal siker a ebe i e ri € GETSİİsi icra olunacağından maden nizamı çin yeni kur: m MECCANENDİR. |mesinin 36 ve 37 inci maddeleri muci- KU P SİNEMASINDA. HER LİSANI RETİR. gı inci p* güna itirazı olrnla şi tarihi ihaleden itiba: zar iz kimiyeti Milliye. gzetesinde sehven 1| açık artırma E 28 e > Ma İaiE deeri Home ii ETIBBA ete RİYA- MAHKEME VE İCRA | temmuz 930 olarak irac edilmiş ise de | müsadif çarşamba günü saat «atar, |hallinde makamı vilayete ba. arzubal| SETİNDE - m 7 UZ rihine müsadif | lacağından lilerin dre bulunaca! bp b ale il çiğ, ILANLARI pazartesi günü Adliye Sarayını ra na mürâcaati var olu- e Birinci mıntaka Etıbba Odası Heye- rluğunda saat 16 da olacağı. Key-| nur. 2 ti Umumiyesi 30 mayıs 1930 Ci gü- amm A ii fiyet tashihen ilan olunur. o 2—9232 |» .T. nü saat on beşte Yenişehirde Havuzba- m ICRA ME. NKARA İCRA MEMURLUĞUN- Kulüp Sinemasında. Ankara telefon kabloları için iki e şında Hilaliahmer Merkezi Umumi sa- DAN künk 16 haziran 930 tarihine kada; vee iştima edeceğinden bilumu Mehmet Seyit Efendiye e Bir deynin temini istifası zımnında UÇAN DONANMA. ya Efendi kerimesi Azime ve Mahtumu | mahcuz olup satışı tel Mümessili: RAMON NOVARO e ii > ini — i ç z Taliplerin gelmeyi girmek ve temiz | leri rica olunur. 2-50 Mustafa oğlu b > Etinin m ei RE ei Mi dolap İN Yarikulâde muvatfakıyetle devam ja mahallesinde kâin K 1 5 " iŞ e lin satış günü 19 mayıs 930 tarihli EK d inde | mama iğe müracaatleri. .,, 2—9242 | Mes'ul Müdür : NAŞİT HAKKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: