29 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

29 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Gazi Hazretleri Ankaradan elinan O höberlere göre Reisicümhur Hz.nin (0 Haziranda İstan- bulu ve Yalovayı teşrif buyuracakları kesbi kat'iyet etmiştir. Âli iktisat meclisi Eksik azalar dün Ticaret odasında intihap edildiler Yeni romanımız! | ları dönüyorlar Bugün İzmirde bulunacaklar Yazan: Selâhattin Enis 5 Haziranda başlıyor Adliye Vekili Mahkemede uzun izahat verecek Ankara 28, (Telefon)— Yarın saat onda asliye ceza mahkeme- sinde Adliye vekili-Haydar Rifat Bey davasına devam olunacaktır. Bu celsede Adliye vekili bizzat bulunacak ve mufassal izahat verecektir, Dahiliye vekili Ankara, 28 (Telefon)— Dahi- “Dünkü intihapten bir (mtiba 1 Haziran pazar günü Ankarada toplanacak olan Âli iktisat e müessesattan seçilecek azalar dün ticaret odasında in- rf iğ edilmişlerdir; intihaba bütün oda meclisi azaları ve murah- iştirak etmişler, neticede ithalit tacirlerinden Şerif zade a, Kır zade Şevki, borsadan Fehmi İsmail Beyler azalıklara, in, Mustafa, Faik Beylerde yedek azalıklara seçilmişlerdir. meclise iştirak için cumartesi günü Ankaraya gide- | liye vekili hareketini yarına tehir etti, Turneye çıkmış olan Darülbedayi san'utkârlarının Mersinden Kıbrısa gittiklerini yazmıştık. San'atkârlarımız Kıbrıs Türkleri tara- fından büyük bir alâka ile karşılanmışlar, Kıbrısın muhtelif kaza merkezlerinde temsiller vermişlerdir. San'atkârlarımız Kıbnstan sonra Antalyaya geçmişler, orada da birkaç temsil vermişlerdir. Darülbedayi san'atkârları 26 mayısta Antalyadan İzmire hareket etmişlerdir, bugün İzmire varmış olacaklardır. San'atkârlarımız İzmirde bir hafta kaldıktan sonra İstanbula geleceklerdir. Resmimiz Darülbedayi san'atkârlarını Kıbrısta otel- 1 M. Roşfor t: fetkika | tını bitirdi İhtiyacın tamamen İstanbulun okuma vaziyeti... Bu koca şehirde bir günde kitap lerinin önünde gösteriyor. dahilden teminine çalışılıyor ra 28, (Telefon) — Fran- getirilen şeker mütehassısı | Me yaptığı tetkik seyaha- müş ve raporünu yaz- 28 me Hükümet bik | dak eketin şeker ihtiyacını i <n temin için esaslı tetki- | te Eat Yaptırıyor. Bu tetkiklere müs- | e rem NELER OKUYORUZ?.. —ş ğ—.—ğ—ǺǗ痗 mi yeniden tesis olunacak kep fa rikaları, pancar ve şe nakli Yata en zeriyatına ve brlaca, müsait mahallerde yap- ktır. Adanada da bir fab- çöl tan ! si düşünül | K ma am ar ınız size iha-i net ederse ne Yaparsınız? Ürmeli mi, öldür- memeli mi? Hikmet Şevkinin katli hadi- Sesi, Damus telâkkisinin mü- yaküşasma yol açtı. Kâzım i Beyin geçen perşembe he Haftalık VAKIT ta çı- Ma,“ makalesi klâsik ta- Dâmus uğrunda işlenen de ei şiddetle tel'in edi- .omal muallim, Müderi, nci, şair, nm ezine gi OLİN agat dai ba bu mesele hakkın fikirlerini söylüyor. Bu Haftalık VAKIT ta bu Sadri mühim anketten başka Mae Beyin mi ei kadın, mizah, sıhhat alar, Bekir Sıtkı Beyim Yarda, Pir hikâyesi ve şiirler m, a Tİ Gr ; i ayyy , okuyanlar sakirlerinin ancak 0/ nisbetindedir Diyan yolunda Köprâlâ kâtüpanesi En son ziyaretim Divanyolun- daki Köprülü Mehmet paşa kü- tüpanesine oldu, Bu küçük bi- nanın içindeki kitapların ekse- riyetini Köprülü Mehmet paşa tarafından © toplananlar teşkil eder. Son zamanlarda diğer bir iki hususi kütüpanenin de vakfı ile epeyce zenginlemiştir. Bina zaten Mehmet paçanm inşasıdır, Kütüpanenin mubteviyatını tıp, hadis, tefsirler, tarih teşkil et- mektedir. Diğer zikrettiğim ve faaliyet- erini (o arzettiğim kütüpanelere nazaran karii az gibi görünü- yorsa da günde bir kişi bile ziyaret etmiyen kütüpaneleri- miz olduğu için Köprülü Meh- met Paşa Kütüpanesi az çok bir hayat eseri gösterdiği için şayanı tetkik görüldü, Mamafi bu kütüpanenin bir hususiyeti var sa o da karilerinin mühim bir kısmının tetkik ve tetebbü için gelmesidir. SAlarafı inc Sinci | sayılamızda) Şerif B. Yakında polis müdür- lüğünden ayrılıyor Ankara, 28 (Telefon) — Istan- bul Polis müdürü Şerif Beyin | askeri vazifesine avdeti için ge- | çen sene heyeti vekilenin verdi- | ği bir sene müddet evvelki gün bitmiştir. Şerif B. bugünlerde asli vazifesine dönecektir, Yerine kimin tayin olunacağı henüz belli değildir. 908i 11930 Daktilo | | Daktilo kraliçesinin in- İ Haydar Rifat B Yeni bir dava açıyor Mütaleaları alınan hukukçular Avukat Haydar Rifat B. aley- hine Adliye vekili Mahmut Esat B. tarafından açılan davaların rü'yetine bu sabah Ankara ceza mahkemesinde devam olumacak- tar. Haydar Rifat B., dünkü tren le Ankaraya gitmiştir. Haydar Rifat B., İstanbulda bulunduğu müddet zarfında Ad- liye vekilinin davasma kendi aç- ! tığı dava ile birlikte hükmolun- in tihap günü yaklaşıyor Müsabaka nasıl oalcak ?j İstiyenler Türkçe, istiyenler — Ne dersin, Amerikalı teyyereciler kadınların erkek- erden daha öesur olduklarını söylemiş |.. — Hevelanmek hususunda, değil mi ?...

Bu sayıdan diğer sayfalar: