May 29, 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

May 29, 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

p iğ ok e - 7 | M. Serra meselesinde yeni safha İflâs bürosu, Şehremaneti aleyhine Bir kamarot —— Tabanca ile metresini ye Bir aylik muvakkat bütçe kabul edildi Cemiyeti Belediye dün toplanmış 980 bütçeleri yetiştirilmediğinden bütçe encümeni tarafından hazırlanan bir ay- ık muvakkat bütçeyi müzakere etmiştir. Haziranda köprü memurlar tamı- İ Viilâyett Teffiz muamelesi bitiyor Teffiz muamelesi bitmiş gibi- dir. Bir haftaya kadar da ufak tefek bazı müameleler © z edilecektir. a Dün vilâyet idare heyeti top- lanarak takdiri kıymet itirazla- sulhnameyi iptal için dava açtı ————ğ—ğ—ğ— Davanın esaslarından birini, M. Serrenin aldığı 31,600 lira ile istediği 5,956,0001ira srasındaki nisbetsizlik teşkil ediyor ağır surette yaraladı Evvelki gece saat 21 buçukta Pangaltıda Belçü gazinosunda kadın. yüzünden bir cinayet men açıktı kalacakları için bunların bir kısmının köprü muhafaza memurluklarına ve başka yerlere tuyini ve açıkta kalan mütebaki memurlara da nısıf maaş ve- rm tetkik etmiştir. ES Metin Sabık “Yıldız, kumarhanesi müsteciri M. Mariyo Serra ve ameti arasında aktedil- MİŞ olan sulhname ile alâkadar mühim bir dava açılmıştır. Evvelce yazıldığı üzere, M. 'a ve şehremaneti ar — İstanbul birinci ticaret mahke- mesinde rü'yet edilen karşılıklı davalar, iki tarafın anlaşıp sulh olmaları üzerine, olduğu gibi kalmıştı, M. Serra, Emanetten 31,600 lira tazminat almış, da- Vasından vazgeçmiş, Emanet de U parayı sulhen vererek kendi Açtığı davayı takipten de fera- gat etmişti, Sulhname imzalandıktan kısa bir müddet sonra, M. Serra hak- kında Istanbul ikinci ticaret mah- kemesince iflâs kararı verilmiş, teşkil edilen Büro heyeti iflâs Müamelâtını tedvire başlamıştı. Yapılan tetkikat (neticesinde heyeti tarafından alacaklı namına Emanet aleyhine ticaret mahkemesinde dâva ika- me olunmuştur. OM. Serranın Emsnetten 5,956,000 lira iste- diği halde 31,600 liraya razı olması, bu şekilde sulhname tanzimi, alacaklı kimselerin, mü- essesclerin ve hazinenin zara- pına görülmüştür. Aradaki nis- f betsizlik, ibtal dayasının esasla- “rından biridir. Şemsa H. Komünistlik meselesin- “en muhakeme edildi sa bul ağır ceza mahkeme- mi dün Şemsa H. isminde de İM komünistlik faaliyetin- bak olunduğu noktasından mu- m edilmiştir. Eskiden kah- tin EK il, şimdi demirci Alâet- söytü nin zevcesi olduğunu Bl Şemsa H., genç bir > dır. Kendisi Teşkilâtı esa- kanununu tebdil ve tağyir bizle 1928 senesi mayısının de Beyannameler tanzim ve kay , izlice ittifak aktettikleri la İstanbul ağır ceza mah- e muhakeme © edilen z ünistlerle | birlikte maznun ak aranmış, bulunamamı, da- Ası bulunamıyan diğer bir kaç Mm hakkındaki o davalarla kte tefrik olunmuştu. Dün mahkemede © zaman inci müstentik Nazw B. tarafından yazılmış olan karar- Mame okundu. Muhakeme kararı Seza kanununun 171 inci mad- desine göre idi, yeriz Nusrat B, tarafından is- ia 4P olunan Şemsa H., şunları big, Muhakeme edileülerin hiç A İsmail tanışmam. O Biraderim edildi konünistlikten muhakeme k K ama ben ozaman zevcim- adaş Perdim. Biraderime son- bü da bu meseleyi hiç sor- Li, — Muhakeme zamanında 1928 ği « la emk eledi > tl “Sonra sulhname 18 kânunev- vel 1929 tarihinde noterlikte yapılmış, ayın 22 sinde M. Serra ikinci ticarette iflâs daha evvel ettiğini biliyordu, bunu vekilleri birinci ticaretteki muhakemede söylemişlerdir. Aciz balinde ol- duğu Emanetin malümu idi.,, Yeni davanın istinat ettiği bir esas da bu, Bâşka bir nokta olarak da sulhnamenin (ousulü dairesinde yapılmadığı, ihticaca salih olma- sı için icra ve ikmali icap eden bazı müamelâtin Emanetçe nok- san bırakıldığı, ileri sürülmek- tedir. Sulhname muhakeme netice- sinde ibtal olunursa, Büro, M Serranın Emanet aleyhi 5,956,000 liralık davasını alacaklı- lar hesabına takip edecek, dava kazanılırsa, para büroya intikal Yeni davadan dolayı ilk lâyiha Emanete gönderilmiştir. Emanet, bugünlerde cevap verecek, lâyi- ha teatisi bittikten sonra muha- İ keme başlıyacaktır. i senesi haziranında aranmış, bu- lunamamışsınız; nerede idiniz? —Eski zevcimle geçinememiş, İ onun tehdit ve tahkirine daya- İ hamıyarak ilk bulduğum vapura atlamış, yola çıkmıştım. O vapur, tesadüfen Rusyaya gidiyormuş, beni de oraya götürdü. Odesaya çıktım, oradan Moskovaya gittim. Rusyada hiç tanıdığım yoktu, Hastalandım, bir sene ismini bilmediğim bir hastanede yat- tım. «Tüberkülöz» den üç kere ameliyat oldum! — Parayı nereden buldunuz? —Yüz liram vardı. Kendi ken- dime gittim, geldim. Yetişti, Hatta bir buçuk lira arttı. Zaten hastaneye para vermedim. Şemsa H., giderken kendisine hiç bir resmi kâğıt sormadık- larını söyledi. Müddei umumi Cemil B, ev- velce mahküm edilenlerle birlik- te çalıştığına, firarının bu işle alâkadâr olduğuna kâfi delil bulunmadığı kaydile beraet is- tedi. Mahkeme heyetini teşkil eden Nusrat, Tabir, Nusrat B, ler, ayni esastan ittifakla bera- et kararı verdi. Tashih Asarı ilmiye kütüpanesi sahibi Eşret Edip Beyin kerimesi Muazzez Hanımla Maltepe askerf lisesi ve Davutpaşa orta mektebi musllimleimden Memduh Beyin akitleri tera edildiğini dün yazmıştık. Mu- azze hanımın ismi” sehven Muzaffer H. yazılmış olmakla tashih olunur, li Zi etmiştir. Müflisin iflâsına tekaddüm eden böyle kısa bir zaman zarfında aktettiği mukaveleler, gd - olmuştur. Efendi, Pangaltıda Cebel soka- ğında 18 numaralı evde oturan Şeküre Hanımla metres hayatı yaşamaktadır. Şeküre Hanım evvelce alâka- dar olduğu Pangaltıda oturan komisyoncu Reşat B.le tekrar münasebeti tazelemiştir. İzzet EF. Evvelki akşam üzeri Belvü gazinosuna girmiş, oturup içmekte olduğu sırada, metresi Şeküre H.ın Reşat B. le birlikte gazinoya geldiklerini görmüştür. O anda aklı başından giden izzet Efendi derhal tabancasını H.m başın ve vücudünün © muhtelif yerlerine sıkmış ve kadın kanlar içinde yere yuvarlanmıştır. Komisyoncu Reşat Beyde ellerinden, bu arada tesadüfen de seksen yaşlarında Sarafim isminde *biri yöcudünden yara- lanmıştır . Polisler yaralıları Beyoğlu has- tanesine kaldırmışlardır. Şeküre Hanımın hayatından ümit yoktur. İzzet Efendi bu işleri görüp bitizdikten Sonra | tabancasile Evvelki gece yarısı içinde dört kişi bulunan bir sandal Beyler- beyi sarayı rıhtımına devriye gezen polisler görmüşler ateş ederek sandalı rıhtımdan uzaklâştırmışlardır » Motörle san- İdana gelir ki bunların tedavisinde VICHY dal bir hayli zaman denizde aranmışsa da bulunamumıştır. isefsin İderesi umum müdürü Suk B. şehrimize gelmiştir. in baziran Mâaşinin tediyesin, pe gününden itibaren başlar nacaktr, azi kÖPrÜSÜ Projesinin tetkikas G ikmal edilmiş ve peoje aynen kabul olunmuştur. hremaneti Sıkmaz sokakları or. kg kaldırmıya karar yerdik Yu İnhiserında Çalışan müteke- it memurlar bâlâ teki maaşları. nt alamadıkları için Ankaraya şikâyette bulunmuşlardır. nhisar idarelerinin Satış hasıldtından malüline ve #ehit yavrulanna verilecek yüzde İkilerin tevziine haziran- dan irbaren başlanacaktır. Bu münsse- betle bir komisyon teşkil edilmiştir. ban bayramında Darüşşafaka e dolaştırılan kutularda 2024 lira toplanmıştır. pst idaresinde bu senede Bure- min tatbikine İmkân görülme. | mektedir. DA müze idaresi Zeytinburnun. da bir top bulmuş ve bununğ müzedeki top bahçesine nakli 1040 lira. İğ Cuma ve pazardan masda 2 den 6 yaf! ya ihale edilmiştir. Top Fatihle Kanani İğ kadar Tepebaşı 73 Tel Beyopin devri arasında yapılmıştır. irketi Havriye idaresi dünden iti- baren Süt'üce mesiresinde yeni bir iskele inşasına başlamıştır. 'ynir ve Zeytin gibi maddelerin Borsaya itbeli piymada baz | li nl | İ rilmesi kabul edilmiştir. Tertbatın biti- rilmemesinden dolayı hazirandan idba- ren barem tabik edilemiyeceği için memur maaşlarının eskisi gibi vüzde on beş zam ile verilmesi, Darülbedayic 25 lira neksanile bir aylık içim 1500 lira tahsisat verilmesi kabul olunmuştur. Muvakkat bütçe ile Darülâcezenin mu- vakkat bütçesi kabul edilmiştir. Bugün senenin son içtima! yapılacaktır. —— (ViŞi) Kürrei arzda bulunan tabii zengin- likler meyanında (o kaplıcalar birinci de- |! recede bir mevki işgal ederler. Bun- lar meyanında VİCHY (Vişi) maden su- İsrı günden güne artan istihlik miktarile nazarı dikkati celbederler. (Son mev #mde 190,000 hain gimiş ve bu se- | ne 48000 milyon şişe ihraç edilmiştir.) Sularının tesiran şafiyesi, o arzın de- | rinliğinden çekildikleri gavet kiymetli (| unsurlara medyun bulunduğu tezahür e der. Bu unsurlar, suların topraktan çi kışlarında İlmi tebabette misli görülmemiş birer hayat verici mayalar gibi icrayı tesir ederler. VICHY (Vişi) sularının tesiratı, bilhassa cihazı hazmi, karaci- Ber ve tağdiye hastalıklarında görülür. Sıcak ve kalevi sü, midenin ve bar- sakların hüsnü suretle fasliyetini teshil eder. Bilhassa fartı tagaddi, hümma: sa. || rilık, karaciğer sancısı veya safra kesesi /| ibülâtatından karsciğer üzerine tesiri azimdir. | Karaciğer vzviyetin en büyük lâbo- ratuvarıdır. Faaliyeti muhcel olduğu za» man birçok emrazın busulüne sebebi. yer verir. Karaciğer deveranı wmumide gidı- ların bazı zehirlerinin girmesine meydan verirse, bandan yalnız VİCHY (Vişi) ile tedavi olabilen birçok hastalıklar tev- | Hit eder. Bunlar meyanında egzema, ısır- gan, kaşıntı. meles darlığı, baş ağrısı, şeker hastalığı sayılabilir. Karaciğer mü- him tagaddi vezaifini lAyıkile ila etmez | se kdrar darlığı damla kom. semizlik, kronik, romatizma gibi hastalıklar mey- (Vişi) âlemşümül bir şöhret kesbetmişür. Vişi ile yeknesek bir usnlü tedavi yoktur. Sebavetten itibaren cn ilerlemiş yaşa kadar her bale ve her hastalığe gö- re değişir usuller vardır. 5 Kaplıcada usulü tedaviye ne kadar ça- buk müracaat edilse elde edilecek netice o kadar mükemmeldir. Bu şayan: hayret menbalar etrafında tabarriyan o fenniyeye mahsus en asri İabaratuvarlan ve rejim teşkilân, identerapi, elektrik, rontken ter- biyel bedeniye, muhtelif sporlar gibi mü- temmim tedavi usullerine mahsus en modem tesisat vücude getirilmiştir. Ayni zamanda en çetin tedavi usulle rini büyük bir zevkle satbike müsait bir muhit yaratan bir çok eğlenceler tertip edilmiştir. Gerek konlorları gerekse ehveniyetleri itiharile müstesna otelleri bulunan, her sayfiyenin guzellik ve cazibesini hem de Yüks bir şehrin zenginliğini arzeden ve her gün yehi yeni tekemmülâra mazhar | olan VİCHY (iş) dlemşümül şöhrete bihakkın lâyıktır. Doktor İhsan Şükrü Sinir hastalıkları mütehasmı 862, Kadıköy 49 şikâyederi mucip Olmakta ve tüccar “Borsa bakkal dükküm değildir, varidat yetişmiyorsa masraf azaltism, demek j tedirler, | İ Bu akşam İİ Süreyya “Kadıköy, — Seher vak İİ İİ Garden İğ 1 Türk lirası Dinar Sene başı İcramuhesebesinde üç gün tatil 930 senesi maliyesi iptidasında hesabatı umumiyenin yeni seneye devri dolayısile haziranın birinci pazar, ikinci pazartesi, üçüncü salı günleri icra muhasebe şu- besinde tabsilât ve tediyat mu- amelesi bizzarur yapılamıyacağı bildirilmektedir. Sinemaları — Alinan e akk id | Elhamra — Aşk yolu Etuval — Cehennemden firap Majik — Serseri | Melek — Hususi hayati Opera — Kadının harbe gidişi Şık — Yeni Fantoma Alemdar — çıplak aşıklar Bar ve Müzikholler * » Mayıs 930 d Borsalar *o Ley * Çervonez Kuruş Nukut isterik o Cogiliağ ş 1Dolar CAmerika) : A (20 Prank (Fransır” i 20 Liret (İtadya Ofrank Belçika) 20 Drahmi (Yasan) b Fraak (İsviçrej leva Bulgar) | p Perle (Fetemenk | | İle Kuron ( Çekosioraz | 1$iling “Avastarva İ 1 Pareta ilspanya) | 1 Rarşmarı (Almanya 7 20 Dinar Yuyoslovva) 1Çevüneç Sevyet | Sığ Por a ih di An Dleridiye Bankno icâret ve zahire Fimtlar Ticaret boru kirim armliğ tarnindan yerilsieiie imei Avam A KE & P Bğday Yumuşak Sünter nn» v5 rn» Passive

Bu sayıdan diğer sayfalar: