29 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

29 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— ? —VAKIT 2 Mayıs 0319 Doktorlar Divanı haysiyet kararı tahriren !ebliğ edilecek Etibba odası haysiyet divanı dün sabah toplanmış, profesör- lerle küçük doktorlar arasında hastaya bakmak yüzünden çıkan münakaşa etrafında biraz şiddetli lisan kullanan doktorları çağırıp dinlemiştir. Dün Mitat ve Muhip Nurettin beylere gazetelere yazdıkları ya- zlar hakkında bazı sualler s0- rulmuş ve izahat alınmıştır. Di- van: haysiyetin kararı doktorlara tabriren tebliğ edilecektir, Dün divanı haysiyet diş tabibi Zamgoçyan efendile diş tabibi Şevket Bey arasında çıkan diğer bir ihtilâf hakkında da İttihazı karar etmiştir. Besim bey Edirne Maarif Emini hak- kındaki tahkikat lehinde neticelendi... Edirne Masrif Emini Hüseyin Besim Bey hakkında bazı kimseler tarafından sikâyetlerde bulunulmuş, bunun üzerine maarif vekâleti de müfettişler vasıtasile tahkikata girişmiş, Bir müddettenberi devam eden bu tahkikac neticesinde Be- sim B. hakkındaki şikâyetlerin esasuz olduğu tebeyyün etmiştir. Bu genç ve çalışkan. maarifçi hakkındaki tahkikayn gösterdiği neticeyi memnuniyetle karşılı- yoruz. sma — — — ———— mak lâzımgeleceğine dair birçok hukukçunun mütalealarını tesbit etmiştir. Bunlar arasında sabık Temyiz azasından Sanih, müderris Ab- durrahman Münip, Cevdet Ferit, Cevat Abdürrahim, esbak Ad- liye nazını İsmail Sıtkı, Baro inzibat omeclisi azasından Ali Galip, Hamdi Halim, umuru hu- kukiye müdürü Ziya, avukat Orhan Mitat, Salih Şehabettin, M. Adil, Mustafa Hayri, İsmail Ratip, Saracoğlu Ahmet Şükrü, Macit, Ziya Molla, İsak Frera, Nesim oMazilyah, (Hüsamettin Ahmet, Sadi Rıza B.ler vardır. Diğer taraftan Haydar Rifat B, Mahmut Esat B. aleyhine yeni bir bakaret davası açmaktadır. Yirmi gün kadar evvel aleyhin- de küfürler edildiği kaydile açı- lan bu dava istidası bugün An- » karada Adliyeye (verilecektir. Haydar Rifat B., şahit olarak Saraç oğlu Şökrü,Cemal Hüsnü, a Rıfkı B, leri göstermekte- ir, Üçüncü ceza mahkemesince Müstantik Nâzım B. e hakaret maddesile Haydar Rifat B. aley- hinde verilen kararın Temyizce bozulduğu söylenmektedir. VAKIT ın tetrikası: 185 Telgraf haberleri Devlet bankası Ankara 28 (Telefon)-— Devlet Lâyibayı iktisat, maliye ve bütçe ! encümenleri tetkik edecektir. Lâyihanın pazartesiye heyeti umumiyede müzakeresi tahmin olunuyor. Hukuk mektebinde Ankara 28, (Telefon) — Hukuk mektebinde ( imtihanlara yarın başlanıyor. Müstakil ressamlar sergisi Ankara 28, (Telefen ye Müs- takil ressam ve heykeltraşlar birliği 3üncü resim sergisi pazar akşamı Türkocağında açılacaktır. Tekaüt kanunu Ankara 28, (Telefon )—Teka- üt kanun lâyihasının cumartesiye M. meclisinde müzakeresi bekle- niyor . Hindistanda çarpışmalar Rangon, 27 (A.A) — Birmanyakılar ile mecusiler arasında akşam Üzeri yeni çar- pışmalar olmuştur. Birmanyalılann mecu- silere ait evlere taarruz ettikleri söyleni- yor. Mecusilerden 10 kişi telef ve birçok kimse de ağır surece mecruh olmuştur. Sabahleyin çıkan arbedede 6 kişi ölmüş- tür. Kargaşalıkların başladıkları günden» beri morga 54 ceset nakledilmiştir, Decca, 97 (A.A)— Bir takım Müslü- manlar İle mecusiler arasında çıkan kav galar esnasında yaralanan 44 kişiden 14'ü hastanede ölmüştür. Rangon, 28 (A.A) — Bu sabah her ta- rafta sükün hüköm sürmektedir. Maama- fih polis tarafından ittihaz. edilmiş. olan ihdyat tedbirleri dövam etmekte ve askeri kuvvetler faaliyette bulunmaktadır. Bahri tcaret henüz inkita halindedir. İki güne Kadar . tabii ahval ve şeraitin avdet edeceği ümit edilmektedir. Bombay, 28, .(A.A.)— Her tarafta bu sabah sükön hüküm sürmekte idi. Ticari faaliyet başlamış, dükkânlar açılmıştır. Askert kıtalardan birisi geri alınmıştı Londra,28(A.A.— Bombaydan Deyli Meyle bildiriliyor : Dün Hindistanın muhtelif yer- lerinde vukua gelen azçok ciddi karışıklıklar Luknovva dabi sira- yet eylemiştir . Bu sehir 1857- 1858 isyanı esnasındaki muhasara sebebile büyük bir şöbret ka- zanmıştır. Zabıta burada Gan- distler tarafından idare olunan nümayişçiler üzerine ateş etmeğe mecbur kalmış ve iğtişaşçılardan dördünü öldürmüş, otuzunn ya- ralamıştır. Dündenberi Bombayın muhtelif mahallelerinde karışık» lıklar? olmaktadır. Burada dört ölü ve 53 yaralı vardır. Şehremini cevap vermiyor Dünkü uüshamızda esbak şeh- remini Cemil Paşanın şehir hak- kında Muhittin beyin evvelki cevabına karşılık olmak Üzere bir beyanatı çıkmıştı. Dün Muhittin beye son beya- nat hakkında mütalaasını sorduk: “Yazıyı okumadım, cevap ver- İ miyeceğim , dedi. Yazan : Hüseyin Rahmi « Topladığı para ile yaşamak istiyen bir (kapitalist)im. Elim- deki'eri kimseyle paylaşmak is. temem. Bugün taşkın kafaları kızl bulutların arasında gezen ne kadar müfrit komünistler varsa bu zavallıların karınlarını doyu- runuz. o Ceplerini (doldurunuz hepsi benim gibi olurlar.. Beri vandaki açlar gene aç kalırlar. Ben selâmete erdikten sonra artık bir daha fırtınaya döne- i mem. Başka açlar için rahatsız olacak kadar budala değilim. | İnsanlığın ne olduğunu (size uzun uzadiye anlattım. Kendi vicdanlarınızla istişare © ederek | beni mazur görünüz. İçinizden | bu karanma o hayır diyenler bulunursa bugün insaniyeti tekem- İ bunlar mutlaka mül saadetinden meneden bu Aslı yok! İki Başvekil arasında !e- bankası lâyihası meclise verildi. 'atı edildiği söylenen mek- tuplar eskidir Şehrimizde münteşir Rumca gazetelerden biri Yunan başvekili M. Venizelosun başvekil İsmet Pş. Hz. ne yeni bir mektup göm dererek itilâf husulü hususunda- ki arzularını teyit ettiğini ve İsmet Pş. Hz, nin ayni suretle ceyap verdiğini yazıyordu. İstih- baratımıza göre bu haber vak- tile M. Venizelosla, Başvekilimiz arasında teati edilmiş olan n.ek- tuplardan galattır. İddia edildi- ği gibi yeniden mektup teati edilmemiştir. Polis köpekleri Polis müdüriyeti Almanyadan bir polis köpeği getirtmiş ve Dolffünt ismindeki o bu köpek dün şehrimize gelmiştir. Dolfünt altı aylık iken Almanyada polis meptebine girmiş, burada bir sene tahsil ettikten sonra birin- cilikle mektebi ikmal etmiştir. Köpek bir maktulü Okokla- dıktan sonra kaçan katili koku ile bulup meydana çıkarmaktadır. Guro 5 Haziranda Ankarada Gazi Hz. Tarafindan (o kabuledilecek olan Fransız jeneralı Guro hazi- ranın ikisinde İstanbula gelerek bir gün kaldıktan sonra Anka- raya gidecektir. Fesatçılar İlk tahkikat hi- tam buldu Muhakemeye yakın- larda başlanacak Ankara, ( Telefon ) — Şeyh Saidin oğlu Salâhattin ve refik- lerinin tahkikatı istintak dairesi tarafından ikmal edilmiştir, Mu- hakemeye haziran ortalarında başlanacaktır. Bu teşkilât ile a- lâkadar bir kişi son zamanlarda tevkif edilerek Diyaribekire ge- tirilmiş ve buraya gönderilmek | üzere yola çıkarılmıştır. Ankara- ya gözüme arasında esba EF. de vardır. Kibrü meselesi 10 milyon avans Ankara, 28 (telefon)— Kibrit inhisarını isteyen grupla ceryan eden müzakerelerin mühim bir safhası bitmiştir. Grup 10 mil- yon doları ikraz olarak değil bir avans olarak verecektir. İnhisarın bugünkü -kadrosu- nun beş sene muhafazası temin edilmiştir. Elyevm müzakere ba- z esaslar üzerinde (o yürümekte- li kadar pürüzlü, tehlikeli mes'le ler. davalar var çıkınız bakalım ı meydana... Bu davetime -atılacaklar varsa toklar zümre- sinden değil açlıklarna çare | arıyan sergüzeştçilerden bir ka- çıdır. Diğetin dayası için didişmek ne gülünç şey.. Hırsları, hırçın- ! lıkları servetle yetişen ber ihti- yaçtan beri ahlâklılar gibi ben de uslanarak dalaletten selâha döndüm.. Son zamanlarda çok iyilikler ettim.. Gebeleri sıkit cinayetinden kurtardım. o Gönül çareler (O buldum. Kıskançların aşıkların ellerinden silahlarını olan omevkuflar | Beyazıt Şevket | i net misakını aktettiği bir mlle- tin resmi mümessillerini kastedi- facıalarına | Gümülcüneli | Niste nasıl yaralanmıştı ? | Yüz elliliklerden Gümülcüneli İsmaili cerheden ve o sırada Herçek isminde bir Macarlı ec- zacıyı yaralayan Mehmet Beyin davasının Niste görülmekte ol- duğunu Fransız zıyor. Gümülcüneli mahkeme huzu- rundaki beyanatında demiştir ki: — Vatandaşım olan carihe Nisin bir kahvesinde (tesadüf ettim. Bepimle bir mesele çı- karmak istediğini anlıyarak kaç- mak teşebbüsünde bulundum. Fakat muvaffak olamadım. Gizli bir komitenin emrini icra ettiği güzeteleri ya- | İ spor klübü sahasında N ŞE e ig i Şehremini dava Fakat bu defa pek 5“ dan bir iş içini vi il Vali vekili ve şehi ir dav hittin B. aleyhinde yeni Gel 5 açılmıştır. Davayı açan diri zetesinin eski tahrir Muhtar B. dir. Fakat bu yi ri İ mevzuu pek sudan added tedir. Muhtar B. Kadıköl pr yağ e esnasında yere düşmüğ: dan yaralanmış, bu sahin van otlatıldığı için, Mu tatanos hastalığına tutu! ni ag. yaptırmış ve 15 gün kadar ta yatmıştır. sabi Şimdi Muhtar B. spof İ rmı niçin temiz tutum iğ şehremini aleyhinde bif kanaatındayım. Şahitlerden ve menfilerden Hilmi Ömer, İsmailin hiç bir za- man carihin iddiası vehile gadir ve itisafta bulunmamış olduğunu iddia etmiş ve müdafaa avukatı Meter Toresi buna mukabil: « Siyasi mahkümların yekdiğe- rini müdafaa etmesi ve birbiri- nin lehinde şehadet .etmesi ga- yet tabidir. » demiştir. İkinci şahit Jak Beks isminde sabık sarayın mücevherci başısı idi, Bu şahidin iddiasnca Meh- met Sabri bey cinayetini ani bir cinnet sarasına kapılarak © yap mıştır. Gümüleüneli şahit olarak yal- nız sabık Osmanlı saltanatı şu- rayı devlet azasından mabeyinci Ahmet Reşidi göstermiştir. Osmanlı saltanatının bu yük- sek memuru şark meselesini iza- ha kalkışmış ve Gümülcinenin Bursa 'valiliğinde (bulunurken | hiç bir istibdat yapmadığını idida! eylemiştir. Ahmet Reşit bir sıra: — Hakkı beyin Nisteki tarzı hayatı evliyacasınadır. Eğer iddi- a ettipleri gibi bir memur ol- saydı oda nice diğerlerinin hali- hazırda yaptıkları gibi palaslarda keyf sürerdi! bir dava açmıştır. ören Ticaret odasınd? Dün biri hafi, diğe! aleni iki içtima aktedi Ticaret odası (meclisi p fevkalâde olarak toplanmif celse hafi cereyan etmiştir” eg Bu celsede geçen abs gi dık alavire satışlarının noksan idrak edilmesli€ “4 vaziyet görüşülmüş ve bi susta Vehbi B. tarafında zılan rapor okunmuşsa # karar verilmemişti. gr” Bundan sonra içtima ii umuma açılmış ve İstanbul mes'elesi müzakere edi ; Azâdan sigortacı Hamdi ”&. hususta Jiman şirketi a tarafından yazılan ve raporun vazıh olmadığı miş ve neticede azâ p köprüsünün nakli meseleyi bir iş addederek evvelâ ihyası için İktisat Vi ” müracaata karar vermişti” ” Ömer B. | İzmir polis müdürü büyük | kâlet emrine mi 4 Deyince mazmun vekili M. To- resi.; — Eğer Fransanın daha ge- çen Şubatın beşinde mösyö A- | ristid Biriyanın eli ile Muhade- l yorsanız o memleketimize karşı olan vazifenizi tarzı telâkkiniz | çok gariptir! Diye bağırmıştır. Şahit — Eğer bu meseleye | siyasi bir şekil vermek istiyor- sanız adul efendilerin Kemalist idaresi hakkında karar verme- leri mecburiyeti hasıl olur, Müdafaa avukatları bu sözlere karşı şiddetle hücum etmişler aldım... Çaldım. Dolandırdım, Sağdan soldan sızdırdım. Karşima hiç bir davacı çıkmadı. Çönkü yere vurduklarımı benden (o mücrim mabkeme kaçkın'ardi. Yakala» rını adalete teslim etmeden beni ele veremezlerdi.. Bugün huzurunuzda bütün cür'etkârlıklarımın hesabıtı ver- | dim. Keşke her suçlu da benim | gibi günahlarını ortaya dökmek cesareti bulunsa... İnsaniyet bun- lardan ne kadar ibretler çıkarır- dı.. İtiraf korkusundan saklı ka- lan ne kadar hakikatlar meydan alarak insanın Kadavrasında ol | | mülcünelinin İzmirde çıkan kmde tesinin Ankara omubs aldığı bir telgrafa gör .# polis müdürlüğüne, Esyet | lis müdürü Mustafa Nuri yin edilmiştir. Teigraf Ömer beyin ka bir vazifeye tayif duğuna Oveya vekâlet. ne alındığına dair biç bir yoktur. ve şahidi susturmuşlardı” w Bundan sonra yaralan! carlı eczacının oavuk gil pi fırank zarar ve ziyan iie y avukatı fi fırank zarar ve ziyan tale? tir. ii Utanmaz adam geçmi ketlerinden bir moral gi e hayatta kendine benzeyi? Yi nır görünen sinsilere t alnını açıp huzurunuz yor efendim.. Avnüsselâh derin ir sahneden çıkarken yari sında bulunan gencin bi kaçırmış olduğu birka$ ateşile şöyle haykırdı: — Hey gidi utanma? j at, adam. Felsefen beni iks Bütün © çalıp sr 10 benden yana sans olsun... > Bitti duğu gibi ahlâki otopsileri de yapılırdı. Heybelinda: 8 i e aye

Bu sayıdan diğer sayfalar: