29 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

29 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sultanahmet dör.ürcü sulk Hu: tuk mahkemesinden Müddei Mustafa Sabri efendi- Bin müddaaleyh o Divanyolunda eyruzağa mahallesinde 141 nu- maralı dükkânda Andon oğlu Mihal veledi Harelem Aleyhine ikame eylediği fekki haciz da- Yasından dolayı İstanbul tapu idaresine yazılan müzekkere üze- Pine gelen cevap okunduktan ölveçhile gıyap kararının Mumaileyhin Yunanistanda olup ikametgâhının meçhuliyetine bi- i. mâen bir buçuk ay müddetle © Gİlâmen tebliği karargir olmuş eği” olmakla yevmi ilândan itibaren birbuçuk ay zarfında merkumun bir itirazı sebketmediği ve yevmi Muayyende de mahkemede isbatı vücut eylemediği taktirde va- k'ayı kabul ve ikrar addedileceği ilân olunur. (27637) /“fanbut dördüncü icra memurlu- MEn: Açık artırma İle paraya çevri- lecek kayn menkulün ne olduğu maz kkân hane Gayrimenkulun bulunduğu mevki, Mahallesi, sokağı, numarası: Beyoğlunda Şiüseyin ağa ri Yahane Sokak, eski Yeni 35 No. Takdir olunan kıymet tamamına beş ta lira, Arormanın yapılacağı, yer, gün, sane $ üncü icra dairesi 30-6-990, 14-16, I — İşbu gayr menkulün şartnamesi 18- 6. g0 tarihinden itibaren 20 - 948 No, ile İsg # üncü iera dairesinin muay- €n numarasında her kesin görebilmesi m açıktir. İlânda yazılı olanlardan fnz- A malümai almak istiyenler, işbu şart- Rameve ve 29 - 948 dosya nurarasile Memuriyetimize müracaat a 2 — Arurmaya iştirek için yukarda Yâzıli kpvmetin yüzde yedi teminat gös. terilecektir. 3 — Hakları tapu sicillile sabit olrm- yan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadar Jarıfe”irefak hakkı sahiplerinin bu kak ların ye hus sile İniz ve masrafa dair olan İddielarını İşbir ilan tarihinden itiba Ten yitmi gün içinde evrakı müsbitelerile likte memuriyetimize bildirmeleri icap ve Aksi-halde hai tapu sicillile sa Olmiyanlar satış bedelinin paylaşma- hariç kalırlar Gösteriler günde artırmıya İşt 4 rak genler Attarma şartnamesini okumuş © İözumlu malâmat almış bunla Üstünde kabul etmiş ve itibar olunurlar. Zamanın, kilan gayn menkulün bedeli “i bir g, ,“Tilmezse gayri menkul ikin- Trma ile satılır arkı Ve ve bedel İkiz ve mahrum kalınan yüzde beş hükme “ Öğer © zararlar ayrıca Mizeç Set kalmaksızın o memuriyeti- Maraj, ıda tahsil olunur. Beş mu- adaki şart tahakkuk etmek N meni defa bağrıldıktan sonra gey- bırak en çok arturanın üstünde Beri e ğer tahakkuk etmezse arttırma talap (aklı alıcı raahhüterinden kur. teminata kalkar, Gi Pa Artırmanın birinci veya ikin- vd ana ve payrı menkule teslluk Bre diğer; hakka ve satışın tarzına Biye e Belediye, Vakıf icaresi müş- i İn, N pi lan maa dükkân hane yukandı —deşierilen 80- 6- 930 tarihinde İstanbul İn SÜ icra memurluğu odasında işbu İla Gösterilen arttırma şartnamesi da- İİ savlacağı ilin olunur. İstanbul dördüncü era memurlu- Yeleği : Ahmet Pertev beyin Lazaraki Mukağyz odrostan istikraz ettiği meblâğa tarda il. vefnen ferağ eylediği Eyipsul- Abdülvedur mahallesinin Çeşme bir ında rik 8 cedir 12 14 numaralı Mine sahilhane cİyevm arsanın nısıf Mi 30 gün müddetle ihalei evveliye derine vazolunmuştur. Mazi ezkör arsa derunünde vfak bir su p eği Ve nısıf masura miktarında mai amg olup mesahası alettahmin 487 tahiyy İlududu sağ tarafı Emine hanım Meri aheti Sol tarafı Ahmet bey sahilha- Veni Pbsi Çeşme sokağile arkası yani Lo ” Kems! bey ile Mehmet ağa #pkhane arsasile mahduttur. / eti muhammenesi beber arşın j e? talip olanlar kıymeti muham- lar yüzde onü nisbetinde peyak- iç ap rak 996-5184 dosya numara. Heder | “30 tarihinde saat 14 ten 16 ya tuy, Sanbul dördüncü icra memurlu- Bej lat veya bilvekâle müracaat et- ilân olunur, Mahkeme ve icrailâanları Beyoğlu ösinci sulhhutut malike | sins'€n: Kosti (Efendinin (Matmazel Zünbül ve Albert Efendi aley- hine ikame eylediği alacak da- | vasında müddei tarafından senet ibraz edilmiş ve ilânen vaki tebliğata rağmen 19 nisan tarihli celsei muhakemede ispatı vücut etmeyen müddeialeyhlerden Albert Efendiye cereyanı mus- meleden bahis muameleli ve diğer o müddialeyh © Matmazel Zünbüle adiyen gıyap kararının yirmi gün müddetle ilânen teb- liğine karar verilmiş ve yevmi muhakeme 28 haziran 930 saat 13,30 tayin kılınmış olmağla iti- razla işbu çelsede müddei aleyh lerin isbatı vücut eylemedikleri ve yahut vekili musaddak gön- dermedikleri takdirde müddet tarafından dermeyan olunan va- kıaları kabul ve addolunacaklarından tebliğ ma- kamına kaim olmak üzere key- fiyet ilân olunur. hallesinin Tekke sokağında 6 Na. maa hane bostanın nısıf hissesine sahip Ne- delko veledi Yorgi 1203 tarihinde Bulga- ristanda vefat edip ikametgâhlari meçhul ve melhuz bulunan varislere İstanbul icra dairesinden: Hissedar olduğunuz yukarda yanlı oemlâkin nısf diğeri mülevaffa Petro kızı Maryanın borcundan dolayı maballen ha- ciz ve tamamına altı yüz elli lira kiymet takdir edilmiş- tir. Birinci açık arttırma 26 haziran 930 tarihindedir. Alâka- dar olmak dolaysile bir diyece- giniz varsa 929-59 dosya numa- rasıle İstanbul 4 üncü icra me- mur! müracaat o etmeniz eli olunur . (276-43) sfanbul —mohemei asliye Ginü hukuk dairesinden: Hamide hanım ile kocası Veznecilerde Letafet apartımanı sokağında Kalender hane med- resesinde 3 No. lı odada muk'm tramvaycı Bahri efendi meya- nelerinde mütekevvin boşanma davasında omüddealeyhin ika- metgâhının meçhuliyetine bina- en hakkında gıyaben cereyan eden omuhakeme neticesinde kanunu (Oomedeninin (132,134 üncü maddeleri mucibince tara- feynin boşanmalarına dair sadır olan 1 şubat 930 tarihli ilâmın bir nüshası divanhaneye talik edilmiş olduğundan O tarihi ilindan itibaren biray zar- fında ilâmı omezküre itiraz edilmediği takdirde hükmü ilâ- mın kesbi kat'iyet etmiş adde- dildileceği o malumunuz olmak üzere ilân olunur. Beşiktaş sulh hakimliğinden: Deyinden dolayı mahcuz ve furuhtu omukarrer bulunan bir ayna bir büfe, ve bir adet üzeri mermerli konsol 5 haziran 930 perşembe günü saat on beşte Ortaköy çarşısında satılacağın- dan talip olanların yeymi mez- kürda mahallinde hazır büluna- cak memuruna müracaatları ilân olunur, m ZAYİLER Askeri terhis teskeremi zayi eetim yenisini alacağımdan eskisinin O bukmü yoktur. Fatihte marangoz Zafranbolulu Ah. met Niyazi Ş Tekirdağ 159 alay 2'T. $ bölük. ten almış olduğum askeri tezkeremi zayi ettim Yenisini alacağımdan eskisi. nin bükmü yoktur. Üsküdar askerlik şubesi Validei atik mahallesi Toptaşı caddesi — lettin, ikrar etmiş | şe Mevlevihane kapısında Merkezefendi ma- 13 su. | maratı 95 tevcilödlü Ali oğlu Celâ || İlm ik KEYURLŞ dö Seyrisefain Merkez acentesi: Galata Köprü başında Peyoğlu 236 Şube acentesi: Mah» mudiye Tin nlunda İstanbul 2740 hudanşa çoslası Cuma, Pazar, Sah, Çarşam- ba günleri idare rıhtımından 9 da kalkar. Yrabzon ikinci postası ( CÜMKURİYET) vapuru 29 Mayıs Perşembe akşamı Galata rıhtımından hareketle i— VAKİT” Maya 1550 . .. .. Bursa hapisane müdür- l lü 28 ügünden: Bursa hapisanesinin 1-6 930 tarihinden 31-5-1931 tarihine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı için 26 - 5 - 930 tari hinde yapılan mücakasada verilen fiat haddi lâyık * görülme- diğinden 12-5-930 tarihinden itibaren | 16-6-930 tarihine kadar yirmi gün müddele yeniden ve kapalı zarf usuliyle münakasağiği konulmuştur. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere hapisane müdür- löğüne ve münakasaya iştirak etmek istiyenler 16:6-930 pazartesi günü saat 15 te Bursa Adliye dairesinde teşekkül edecek komi | svona müracaatları lüzumu ilân olunur. Şark demiryolları Türk Anonim şirketi İstanbulda 29 mart 1930 tarihinde vuku bulan hissedaran hey'eti umumiyesinin on dördüncü. alelâde içtimamda 1929 senesi “için dividant miktarını bisse başına 8,50 Türk lirası yani 20 İsviçre frangı i olarak tesbit edilmiştir. Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, Höpa- ya gidecek ve dönüşte Pazar iskelesile Rize, Sürmene, Of, Trabzon, Polathane, o Gire- son, Ordu, Fatsa, Sam- sun, Sinop, İneboluya uğrı- yarak gelecektir. İzmir Sürat postası ( GÜLCEMAL ) vapuru 30 Mayıs Cuma 14,30 da Galata rıhtımından hareketle Cumar- tesi sabahı İzmire gidecek ve Pazar 1430 da İzmirden hareketle (Pazartesi | sabahı gelecektir. Vapurda mükemmel bir orkestra Oye cazbant mevcuttur. Trabzon birinci ostası (İZMİR) vapuru 2 Haziran Pazartesi (o12 de © Galata rıbtımından hareketle İnebolu, Samsun, Gireson,: Trabzon, Rizeye gidecek ye Sürmene Trabzon, - Tirebolu; > Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu Zonguldağa Uğrıyarak gele- cektir. Hareket günü yük kabul olunmaz, lwaya Fostası (ANAFARTA ) vapuru 1 Haziran Pazar 10 da Galatâ rıhtımından hareketle İzmir, Küllük, Bodrum, Radoş, Fet- hiye, Finike, Antalyaya gide- cek ve dönüşte mezkür iske- lelerle | birlikte Dalyan, Mar- maris, Sakız, Çanakkale, Geli- boluya uğrıyarak gelecektir. Yalova Kaplıca- larında Kiralık Reklim mahalleri Yalova kaplıcaların- da ilân koymak istiyen müessesatın mahallini intihap veşeraitini tes- bit etmek üzere Yalo- vada Kaplıcalar mü- ürlüğüne müracaatları 31 Mayıs oCumartesiden itibaren Bandırma ve Kara- biğa postalarımız saat 19 da kalkacalardır. | Profesör Doktor M. Lutfi Gülkaze ve (Cerrahpaşa hastaneleri Maraz işerih Balim Dahili ve intani hastalarını Cumu ve Pazar. ğğ| mada her gön ikiden sanra Divanyolu Şekerci Sokak N.7de kabul etmektedir. Telefon: İst 2236 ve Kadın hastalıkları İ mütebassısı Doktor Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliahmer binası İİ! No. 10 Telefon: İst. 2622 m İşbu hey'eti umumiyece ittihaz olunan karar mucibince işbu dividant 1 temmuz 1930 tarihinden itibaren hisselerin (45 nu- maralı kuponları mukabilinde Türkiyede 8,50 Türk lirası, İsviçerede | 20 İsviçre frangı olarak ve diğer memleketlerde yırmı İsviçre fırangının bedeli özerinden günün ve tediyat mahallinin kambiyo rayici üzerinden tesvive edilecektir. Türkiyede: İstanbulda Sirkecide kumpanya merkezinde. Galatada: Memaliki Şarkiye Fransız bankası. Fransa: Paris bulvar dezitalyen 16 bank Nasyonal dö kredi ile şube ve ajansları. Pariste Roşefukold sokağında 6 Jak Menase ve şürekası, Pariste Paskiye sokağında 42 numara Memaliki Şarkiye Frans bankası . Avusturyada: Viyanada Viner bank Ferayn. ey Brükselde Montanğn dü Park 3 Sosyete jeneral dö Felemenkte: Amsterdamda Teyksira dö Mattos İsviçrede : Balde Bank Komersiyal dö Bal. Zürihde : Kredi Süis. İstanbul 23 mayıs 1930 şark demiryol' işledici kumpanyası meclisi idaresi SE AŞ KEDER A Mevsimdenistifade ediniz Zümrüt YALOVA Bir haftadan fazla kalacaklar için otel ve yemek Fatlarında hususi tarifeler Bir öğle yemeği 150-930 kuruş. Her türlü maldmat için / YALOVA J kaplı. calar müdürlüğüne ve yahut İstanbulda Seyrisefain müdüriyer kalemine müracaat gi A > Tel, B. O. 1745 “SSM Şirketi Hayriyeden: Aylık abonman kartlarına fotoğraf ilsak edilmiyecektir. Hazir? 1930 ayma mahsus kartların Boğaziçi ve köprü iskelelerin ! satılmakta olduğu ilân olunur. Türkiye milli ithalât ve ihraca anonim şirketinden: Şirketin hissedaran heyeti umumiyesi haziranın 22 inci paza günü saat İ4te Ankarada Anafartalar caddesindeki şirket merkezi binasında alelâde senelik içtimaını aktedecektir. İçtimaa iştirak ede- cek hissedarların sabip oldukları hisse senetlerini içtima gününden en az bir hafta evvel Şirket merkezine tevdi ederek dühuliye va- rakası almaları mercudur. Ruznamei müzakerat: | — Meclisi idare raporunun okunması, 2 — Bilânconun tastiki ve meclisi idarenin ibrası 3 — Murakıp raporunun okunması ve yeni murakıp intihabı, 4 — Müddeti hitam bulan ve münhal bulunan meclisi ida azalıklarına yeniden aza intihabı. Vakıf paralar müdür- lüğünden: Kuzguncukta Icadiye caddesinde 97 No, lı hanede ikamet ede! israil Kastoryano Efendi ve zevcesi Cuya hanım tarafından 14-1- 928 tarihinde ipotek irae olunup vadenin hitamında borcun | verilememesinden dolayı açık artırma ile satılığa çıkarılan Kuzgun- cukta İcadiye caddesinde 148 ve Sinagona sokğında (2 ve4) No lı dükkânı müştemil iki bap kâgir hane temdiden icra kılınan açık o artırmasından2000 lira bedel ile talibi uhtesinde bırakıl- mış ve mumaileyhimanın mahallede mevcut (olmadıkları hini is- tikrazdaki ikametgâhlarının bulunduğu mahalle heyeti ibtiyariye- since tasdik ve Avrupada oldukları da icra vaziyet beyannamesile tevsik kılınmış olmakla tarihi ilândan itibaren biray içinde borç ödenmediği ve yahut rızalarile müşterisi uhdesine takrir verilmediği takdirderıza ve takrirlerine bakılmaksızın mezkür emlâkin müşterisi uhdesine tapuca satış muamelesinin icra ettirileceği medyun Esrail Kastoryano efendi ve Cuya hanıma ilânen tebliğ olunur. akne iz Aki yn pr pe

Bu sayıdan diğer sayfalar: