30 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

30 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni romanımız MAHALLE Vazan : Selâhattin Enis 5 Haziranda başl 1 Haziran harf inkılâbının kat'i za fer günüdür il; mahkemesi çok görerek 25 güne indirdi Gelen malümata nazaran te- ri mahkesi Haydar Rifat B. kkındaki üç ay vie m M yirmi b. e tenzil edere| i Sela EA karar dün İs- tanbul müddi umumiliğine bildi- imiş, müddei umumilik, de ka- Türm Haydar Rifat Beye tebliği için alâkadar daireye bildirmiştir, ydar Rifat B., e hökmü kat'- et kesbettiği ve hapisaneye Sevki lânm geldiği Ubildirile- <ek, meli davcet icabet *tmediği takdirde polis vasıta- Vile hapisaneye izamı için polise bildirilecektir. Maahaza dün akşam geç vak- kadar Haydar Rifat Beye tebliğat yapılmamıştı. Diğer tarartan Haydar Rifat rahatsız olduğu ve bane- sinde yattığı anlaşılmıştır. Bu münasebetle mahkümüiyet kararının tarzı tatbiki henüz malüm olamamıştırı Mumaileyhin hapisane hastanesine nakli ibti- mali de vardır. Yeni ceza usulüne göre Yeni usulü cezaiye kanunu temyiz mahkemesine kafi delil Ve Sarahat mevcut olmadığı za- manlarda yanlış gördüğü her hangi bir mahkeme kararının tadil ve tasdikini tecviz etmek- tedir. Bu itibarla Haydar Rifat be- Yin makümiyet kararında ceza rek 3 olan 3 ay çok görüle- güne indirilmiş ve bu SİS takdik edilmiştir. Kadın namzeller “ müfettişi Hakkı Şinasi Paşa ka müfettişi Hakkı Şinasi R ata dün Ankaradan şehrimize ir, Şinasi Pş. dün bir çaharririmize kadınların Şehir mizi azalığına namzet göste- iğ ekleri haberi hakkında şu >leri söylemiştir: ö ştir: diye Kadim! bu hakkı Bele- tadı, Kanunu vermiş bulunmak- ka,” , Firkada ( tabiatile, fır- de dahil kadın azası arasın- Rönt, ir meclisi için namzet Baal ektir. Kadınla erkek Türk, da fark yoktur. İkisi de Ssaşi vatandaşıdır. e Teşkilâtı tadili kanununda © yapılacak teb neticesinde (o kadınlar 4S ta olacaklar, dır. »» Haydar Rifat B. davası verilen 3 aylık cezayı | Tıbbıadli muayene edecek Müddei umumi H.Rifat Beyin sakim bir itiyatla işi uzatmak gönderdiğini söyledi için rapor Arakat Haydar Rifat B. Ankara, 29 (Telefon) — Mahmut Esat - Haydar Rifat Beyler muhakemesine saat on buçukta Asliye cezada devam olunâcaktı. Mahmut Esat Beyin vekilleri gelmişlerdi. Alınan ter- tibat neticesi Salonda izdiham yoktu. Reisin emrile mübaşir Haydar Rifat Beyi çağırdı. Sa- lona bir zat girdi ve reise bir takım kâğıtlar verdi. Reis: “ Haydar Rifat B. imiş, bir itsida ile rapor gönderiyor.,, dedi. İstida ve raporu okudu. Haydar Rifat B istidasında burnundan ve apandisitten râ- hatsızlığı ohasabile (o merbuten takdim ettiği raporunda da tas- rih edildiği veçhile mahkemeye gelemediğini bildiriyordu. Dok- tor Vasil imzasını taşıyan rapor- da da rahatsızlık enfloenza ola- rak tavsif ediliyor ve 20 gün istirahate lüzum gösteriliyordu. Müddei umumi Ekmel B, söz alarak şu talepte bulundu: “Naznun Haydar Rifat B. davayı tehir ettirmek ve talik- ten talike uğratmak için her vasıtaya müracaattan balı kal- mıyor. enberi meslek ve siyasetinde takip ettiği bu sa- kim itiyadından bir türlü vaz geçmiyor. Reis bey, bu dava yalnız iki vatandaş arasında ce- reyan eden bir dava mahiyetin- de değildir. Maznunun reisicüm- hura takdim ettiği ihbarname- lerden bilhassa (üçüncüsünde Türk cümhuriyet adliyesinin refini, nezabet ve kuvvetini a tihafaf etmiştir. Bühtana maruz kalan Türk müessesei adliyesinin bu bühtanı atmak ve ehemmi- yet kesbeden, hükümetin siya- setine taallük eden ve artık müzminleşen bu davayı bir an evvel söküp atmak mahkemenin vazifei kanuniyesi icabındandır. Rapor müeddasına kani olma- makla beraber maznun rapor göndermiştir. Binaenaley mazmun Tıbbtadli müessesi tari an muayenesi için İstanbul müddei umumisine telgraf çekilmek ÜZ€re memuri- yetimize müzekkere yazılmasını ve mahkemenin pek yakın bir güne talikini ehemmiyetle talep ederim ve mahkem, i celbini ez eye eye Heyeti ime O müzak çekildi. 10 dakika sonra avdet etti ve icabı düşünüldü, diye başlıyan karar okundu. ittifakla verilen bu karara göre Haydar Rifat B. in tabibi adlice serian muayenesi için müddei umumilik makamına müzekk, Gazetemizin açtığı müsabaka neticesinde seçilecek Daktilograf okuyucur larımız kısım kısım iştirak ediyor u müsabakaya Türkçe ve Fransızca yazan dak tilolar iştirak edebilir Müracaat eden okuyucu- | larımızın isimlerini neşre başlıyoruz : a a yapt | | DAKTİLO Kıraliçesi üm ayy Ayyy yy gl ya ayyy yy Ayyy yy Ii H Rifat Bin muhakemesi 2 Hazirana kaldı? Tayyare cemiyeti memurlarından Züffiye Şakir Hanım 1 Haziran 930 u unutmiyalım Bu tarih Türk harflerinin kat'i zaferini ilân eden bir tarihtir Ankara 29, (Telefon) — Türk harflerinin kabulü ve tasdiki hakkındaki kanunun 6 ıncı mad- desi mucibince resmi ve hususi bütün müesseselerde estenografi makamında eski arap harflerinin kullanılmasına, devletin bütün ere tastiri tak ar;| daire ve müesseselerinde kulla- rur etmiş ve hakkında müddej umu,| nılafi kitap, kanun, talimatoame, minin talebi kabul edilerek mu- hakeme 2 haziran pazartesi saat ona talik edilmiş bulunuyordu. Müddei o umümilik O İstanbul müddei umumiliğine çektiği bir telgrtla mahkeme kararına müs- teniden Haydar Rifat Beyin tabi adlice muayenesini ve netincenin süretle iş'arını istemiştir. me: defter, kayıt ve sicil gibi matbu- aların ocevazı istimaline verilen müddet 1 haziran 930 pazar günü hitam bulmaktadır. Pazar gününden itibaren Mik let meclisinde, mahkemelerde, istintak dairelerinde, polis ve belediye merkezlerinde bütün za- Konservatuar talebe birinci konserini verdi Dün İstanbul konservatuarı 1929-1930 senelik talebe kon- serinin birincisini Tepebaşı kışlık tiyatrosunda verdi. Konser şehir bandosu tarafın- dan çalınan İstiklâl marşı ile başladı. Bundan sonra 130 kişilik talebe korosu bir takım havatar terennüm etmişler ve şiddetle alkışlanmışlardır. Konserler bu cuma ve Pazar günü de zengin bir programla devam edecektir, Resmimiz. şehir e bandosunu dünkü konserde gösteriyor. bıtlar Türk harflerile tutulacak- tır, Adliye vekâleti adliye teşki- lâtına, Dahiliye la si teşkilâta keyfiyeti ehemmiyetle tamim etmiştir. Pazar gününden itibaren bü- yük inkılâp devlet teşkilâtma tamamen yerleşmiş bulunacağın- dan hâlâ i arap harflerile müsvedde ve saire yazanlar hak- kında çok kıskanç, bir ciddiyetle ve şiddetle takibat yapılacaktır. Türk tarihi Türk ocağında yapılan inihap Ankara, 29 ( Telefon ) — Türk ocağı kurultayının mu- karreratı mucibince bugün he- yeti o merkeziye toplanarak Türk tarihini tetkik encümeni intihabatını yapmıştır. Encü- menin hami reisliğinin kabulü hususunun Gazi Hz. lerinden rica edilmesine karar veril miştir, Encümen riyasetine Riyaseti cümhur kâtibi umumisi Tevfik, reis vekilliğine İstanbul meb'- usu müderris Yusuf Akçura, kâtibi umumiliğe Aydın meb'- usu Reşit Galip, azalıklara Ankara musiki mektebi mual- limlerinden Afet H., Samih Rifat (Çanakkale), Reşit Saf- fet (Kocaeli) ve Ankara et- noğrafya müzesi mütahassısı Mesaroş Beyler seçilmişlerdir Heyet yakında tetkikata baş- lıyacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: