30 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

30 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

den teşebbüslerimizde milleti; hissi selimini rehber ittihaz ği şimdiye > olduğ i doğı harareti, ne “CUMA 30 MAYIS 1930 er yerde 5 kuruş. Gündelik, AVRUPA BİRLİĞİ Gazi Hz. Romen Sefirini Kabul Etti. ik, ve fikrin ne dereceye kadar kabili vahakicnir olan olm d | REİSİCÜMHUR Hz. ROMEN etti. ——— eğ SEFİR CENAPLARI TÜK - RO- SEFİRİNİ KABUL ETTİ. MEN DOSTLUĞUNU TETTİ. ur Hz. dün yeni Romen Si gisi. M. Jean P. Carp'i kabul et- mişle, seri Orta Eği. « p ği y çıkacak. Fakat bir hayli gecikecek) olan bu cevaplardan evel de vazi matımdaki tefsirlere bakara çok vuzuhla takdir etmek müşkül değildir. Brian tırası, Avrupa'nın teli: ömileketlerinde, muhte- lif tefsirler Ohusule getirmiştir. siz hayret edilec er Ir - ai nike Fevkalâde Murahi un | Jryorum. hur şu tk i irat etmi iştir: SEFİRİN Maia — Reisicümhur im beni nezdinize Fevkalâde Mu- s ve Orta Elçi sıfatile tayin etti- gini bildiren mektubu Zati Devletlerine rim. Cümhüriye- eylemekte ol- takdim ile şeref kesbede: Memle! ketimin Türkiye iz getirmeğe memur edilmiş ol sese ile Zati Devletlerine “arzetmek isterii Zati age ve organ inin azimkârane ve Şuurlu altında, Türkiye azifemin ifasına tamamile hasrr nefs sia emin olmanızı istir- ham HAZRETLERİNİN şu e vermiş- B.M. MECLİSİNDE; — ee — MECLİS DÜNKÜ İÇTİMAINDA DARÜLFÜNUN VE EVKAF Birin MÜZAKERE VE KABUL ETTİ. MERKEZ BANKASININ TEŞKİL LAYİHASI ENCÜMENLE! LDI. B. M. Meclisi dün Reis Vekili Ha- san Beyi setinde oplanmıştır. Cümhuriyet merkez bankası teşkili hak- kındaki * ka iyihası . İktisat, Mali. ye ve Bütçe Encümenlerine tevdi edil- ir 2 inci sa! ADLİYE VEKİLİMİZİN| DAVASI. Maznun Hastalık Tiğ Mahi himaye Gelmi AT YARIŞLARI. YARIŞLAR ON BEŞ BUÇUKTA BAŞLIYOR. ş e Islah Encümeni tarafından etip pille at yarışlarının ikincisi bur m Maznunun Böy-| e: lelikle Davayı Tavik Arzusuna Kanidir. MAZNUN TIBBI ADLİCE MUAYENE E! Mahmut Esat B.—Haydar Rifat dai edilecekti. Maz- İmemişti. Zabıt kâtibi ta- rafından Reise verilen bir istida mahke- me Reisi. e okunı başlan. dr Bu da Haydar Rifat B., birden halan son zamanlarda ni beyan ederek yirmi günlük esaslı te- mahkemeye ni üsaadesini iste- kte idi. İstidadan sonra Seçin ağam raporunu okudu. “hâkimden Amkara esi aza mülazimi Nezahet H. hakim elbisesile. mahkemi ismi Vasil Efendi idi. Müteakiben Mi Ekmel B. söz alarak de- ra geçen daha fazla a yide bu cumaki yarışların heyecanlı öğ şüphe- sizdir. Birinci koşu. ve ve daha yukarı yaşta ve 1930 sene- i zarfında kâzandığı ikramiyeler yekü- ustur. İkramiyesi üç yüz liradır. Mesa- Sisi 1100 pin tay, Derviş, Şen, Mayis- seki e epeyce ön Kii tay favurimizdi. İkinci koşu. Üç ve daha yukarı yaşta ve 1930 se- Serial kazandığı ikramiler yekü- irayı tecavüz m “e. .. kan ingiliz at ve kısraklara İkramiyesi 500 Tira, ii ll met- redir. Bu koşuya Rejane, Vrai, Gascon, eN tur. Sevimli ve şen mea len haklı bir sürpriz bekliyo: lerden — bi! Türk adliyesinin şerefini, nezahet vel ini isti iştir. Büht 2 Kıralı Hazretlerinin Zati has ve Orta Elçi. sıfatile tayin eyledikle- rini bildiren mektubu memnuniyetle a- Türkiye ile memleketinin arasinda olmadığı ve diğer vi alardaki eyi onların da bu teşekkül ii :O-İ şacağınızı temin eden leri daha srkt bir hale getitmeğe çalı sözleriniz beni pek memnun etti. Memleketimin terakki yolunda at- li ve seri adımla: men milletinin her sahada sarfet- eli olduğu kayda şayan mesainin ANKARA İKLİMİNİN ruz kalan Türk müessesesi adliyesinin, aznun Haydar Rifat B,, davayı Üçüncü koşu. tehir ettirmek ve talikten talike oğrat- krş » ay) Dört ve daha yukarı yaştaki yedi ve kalmiyor. nberi mesleğinde takip Yeli 550 lira, mesafesi 2200 metredir. ettiği bu sakim itiyadından bir türlü Yavuz, Ruçhan, Nasip, Zafer, Sarr- vazgeçemiyor.ReisB. bu dava yalnız iki| kuş, Muhip kaydedilmiştir. Evelki haf- BARS AÇARINİR cereyan dava | ta bir sui tesadüf keti- mahiyetinde i isi- Devamı 3 üncü sayıfada. Fıkra. TESANÜTSÜZLÜK. YÜKSEK KUDRETİ. dl kat tık müzlimleşen bu davayı bir an evel söküp atmak, hk in ifei BİLGİÇ ELİNDE KISIR SANILAN NELER VERİYOR? Çiçek mütehassıslarından Nuri Beyin Kavaklıdere'de - Nafiz Beyin Serinde ibe hattâ niyesi icabındandır. nın Teber Adl la kârnkilerdir. Çünkü nlar GAME Ae e lar; ve bu stri > en çok, ken- mücesesesi tarafından | gilerinin eseridir. Onların hepsi, ar! ir inatla tek uaye, sine eleaf me > bunu karma başına, sinirli ve somurtkan yaşıyorlar, bir T VE Eee ee çobanı bile arkadaşına bağlı. likini ehemmiyetle talep ederim. söz iz sahibi bulun. dullar e İni tere'nin alacağı dar sarih » değildir, ve ve sap gör adetle dolu bir ati de ağa diler temin etmesini ben sek Yözilenisiği Heli GER bn nu seyi Dün-bir me Nuri 5 Bütün meslek sahiplerini biribirine ba GİENr aki müş.) EE el Beyin talebinden sonra hı len kanaatler vardır. Bir doktoru, Ezik iyor ki: ti hâkime müzakere odasına ra bir işçiyi, kabul ettiği vazifedeki muvaf- a BEİ pin bir belçenii On dakika içinde tekrar mahkeme salo- | fakiyet derecesile ölçebiliriz; ve bunlar- b artıda beer bükümü tiye| ra calan il gr ibi bi ğa İsti i is . ütehassısına, line göndermekte Zi Mi Le iza Bu kararmda mahkeme, e Rif- | tereddüt etmez. eslekdaşı hak- iü Ge; iel ink ani 3 rota ba e a si a maket Yanl Bu ve bu şimdiye kadar e ikliminin ica-| g i di : bi a göre ancak temmi mahrum olan Dale kuvvetli etler tesisini arzu eden İngilter, İİ üirsiniz, Elçi iğ kümeti tarafından e eden bütün tes ail olacağınızdan emin olabi. Hz. işebilir. Bütün sancıların riayet zekkere yazılmasına dairdi. Mahkeme ka haziran pazartesi gününe talik e- eriği kaide şudur: Mi nihayetleri-| (Devamr 2 inci sayıfada) Tusu ki Sağra ELİ sa 0 siyasetine uygun gö” mektedir. Arrupa birliği fik- nl a iyaset sahasma atılması, N edil zümrüklerinin tezyidi tı ve yle başlamıştır. Kıt” biz karşı karşıya gelmesi bir mücadele zihniyetinin — daha büyük ikyasta — göstermektedir. Beynelmilel haya Zeki MESUT, > e neden talisizliklerine ln? Bezli hep kendileri is- tiyor, ve bu tesanütsüzlüğün ıstırabı ne kendileri "REİSİÇÜMHUR HAZRETLERİNİN DÜN KABUL ETTİĞİ YENİ ROMENELÇİSİ CENAPLARI ÇANKAYADA,

Bu sayıdan diğer sayfalar: