30 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

30 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE 30 MAYIS ) devlet Demiryolları ve ) Limanları Umumi İdaresinden: (Altı silindirlilrin'haiz bulunduğu fevkalâde harek; bah; <ttikleri e Aim is ep yeni Gmt de aha, Bilecik deposunda kömür tahliyesinin kapalı 16 haziran 930 pazarte: da Ankara'da tahmil ve zarfla münakasası si günü saat 16,30 Devlet Demiryolları İda- silindirli, bir ormabil e de DERHATIE EDİNİZ. 79 İste buradadır « (aa. resinde Balen caktır. İştirak edeceklerin teklif mektupla- Otomobilleri aşıra etmek; dei yeni usul . ehven fiyetteki otomobilin kıymetini" dahli” Termek “ için” “yeni dir mizan ayda istasiyon müdür! sağücsen tedarik sn irler. e © Berveçhi zir malzeme kapalı zarfla Ch l K 'M ; i manaya kam L/evrolet Kıymelmin ızanı Yüaklelnc palm mayıs pazartesi günü . > Bir saat e ,ukta Ankara Dev- 5 iz e let Demiryolları İdaresinde yâpılacak- “Ehven fiyetli otomobilin kıymetini taktir. Bu evsâfi tetkik ile dalmak ve €Lmeğe elverişli 10 adet evsâf ... ŞTRADA nakasaya çe edeceklerin tek- Wif ei kat teminat. a e ayni gü € eğ fiyemeki otomobillerin kıymetini şimdi çi Geriledi sesi, fi a, SN MG sür'at dişlileri ameli bir saree muhakeme edebilmek içi— Me O ii ışma masraf 4-silin- İ Mevcur Ciimoiet iyyeiriiik dkeiği silkie bMee * münakasa esma 2 j — Sa lira Dai bilimde Ank ii “İbb dedik “öy SÖNÜK Munir. resinden, İstanl a a es aşa vez- Yeni serileri ile mücehhez ibedâr, yağın izin saran alabileceğine ağah olunuz. eid Gödek eddbilrleri 5 2 ea çam e een ven Şe e mezi) Şir Dr m veya bir iy ia eme Kaol, sinpara de veri . ee ee iğ ş - - ertir. Tasarruf etmek için bun iyi bir işdir. nik, m “ ve bezir yağı. Da- Büyük etemebilin haiz bulunduğu gibi , geniş dahili j ha mufassal malümat için münakasa 3 Tm uzun yaylar, tazyik maili 6 alla ri tertibatı Mevcut GC AE sini ap aray b yasar simdi yar dizi müracaat ona dır. e al mşren e iroru uburda kolay idâre, mebzul sür'at, kolay direksiyon sdüresi, EŞ iie firenleri. MÜSKIRAT VE İSPİRTO ey'iye ruhsat ülkeme mil müd- 5 kil Fişer karoserileri Mevcut | deti * mayıs 930 akşamı bitmektedir. 1 haziran 9. er via müskirat ve is. İİ 6 Sesinin arka kısmına zechiz edilen emniyenli benzin deposu, ve ziyayı : a birli le ui İ im'ikâs etürmeyen maili ön camı. Mieven e büğesk yin ta, gazino, İ birahane, bahçe ve saire sahiplerile ispir- | 7 Di — re ee pa m dan e 0) to satan bayilerin 1 haziran 930 tarihi: f e kadar başmüdürlüğe get © tezke- İ ğ telerini yenilemeleri ilan EN | Mevcut 0 — 9101 — ————— ——— ! 9 Bizle tune. a e vukua, "Yy" maral ni, tablon Üzci iz motör hararet vE SAİTC | Mevcur LI ANKARA TAPU İDARESİNDEN: gbi büyük bir otomobilin haiz bulunduğu mezayalar Ankara'nm Pehli hallesinden Akoğlan oğlu Vasil vereselerinden met- 10 LI â Mevcut rük İncirli mevkii mu- nebi gi kaddema arzuhalci i emel ely: lâki milliye ve kısmen - 1930 MODELİ ALTI SİLİNDİRLİ CHEVROLET .i GENERAL MOTORS MAMULA ve arzuhalci Onnik elyevm emlâki mil- iye em tarik cenuben kendi mülkü ee mr > TANBUL, A Ap 2 Kırmızı Yüdez Müessisesi, ile ut bağın emlaki Bi Ha- MERAL azim ii e vi EL Hayki A eee Hiiyeti ri Matbaasında Se ge İla, AZO A ha KONYA zan ark Tan Şile 5 ANA İm Ze rettip Ahmet namına ali kat'iy- All Zal zi Karap Afi Zoe sans Bayi AST, icra Kk tapu sicillinde kay- öce alâkadarların © vesaikile bir hafta zarfında tapu idaresine müra- üç YENİ ESER. iü lunu: e gocuk bahalarına, millet mekteplerile halk dersanele- derslerine tavsiye ederiz. Vatan, Millet his terbiyesi için okuna- e, kışla — eserler arıyorsanız. İMMÜZAYEDE VE MÜNAKASA ANKARA VİLAYETİ MİLLİ EM LAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Mahallesi Hane © Vattarin Akoğlu » © Hallaç Mahmut: Tahtakale lüzumu ilan ol Eskişehir Marsilya - Kiremidi AKA GÜNDÜZ'ÜN Yeni neşrolunan Üç eserini mutlaka alınız: DMİREL Yukarıda yazılı haneler 15/6/930 pazar günü saat 15 te pazarlıkla ihale edil. a yapılan son tö- . se: bni ran rağbetini MEÇHUL ASKER. tarafta takdire Büy a Marsilya GAZİ'NİN GİZ Lİ ORDUSU. sa istanbul'da Muallim Her biri (25) kuruştur. kiremiin Ankarada Ahmet Halit Kitaphanesi tarafından neşredilmiştir. tış 'kezi olan ŞARK PAZARI - NKARA i Mz e z - e | paslanma, eri “İva komsronunman. N : gar ği ii ve > Telefon: 1250 2 — 8761 > © kiremidi Avrupa'daki Emsali 6 KURUŞA. Yeni ayniyat muhesipleri talimata: razı zühreviye hastanesinin bir senelik Ay arında ve bazı Evsafça Onlar — En âlâ meşe kömürü toptan ve pe olmek, e, bakkaliye. ebe, mahmut Hatta Faik Olduğu Fenni “Tahlil rak: ık satmaktayız. Muhterem makbuz tabettirile- gün i müşterilerimizin bu fırsattan rig cektir. Münakasai aleniye 8 haziran 930 5 Raporile Tahakkuk.etmiştir leri menfaatleri iktızasındanı Pazar günü saat on beşte encümeni dai- maz emmek, PN Sanayi Sergisinde Takdirle £ | Satış Mah. vi mii vilayettedir. Taliplerin şeraiti an) (<5? | Koyunpazarında Haymana | lamak üzere başmühendisliğe ve yevmi| PertembE günü tart 15 de vilayette mü- Ankara Satış Deposu Hanında, ih i ilan olu-| nakit mübayaat komisyonuna müraca- Koç Zade Ticaretanesi 29104 İnur. 2—9231 2—8096 ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: