30 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

30 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Himayei Be sonra beste Teabul ve ei eder. Tıp Fakültesinden mezun ör f 23 E E E 3 enehan Himayei Ed apartmanında 5 ö leden sonra hastalarını kabul ve te davi eder. Telefon: 2352 12660 3UYUK TAYYARE 8.inci tertir 5. inci SIHHAT VE IÇTİMAI MUAVE- NET MÜDÜRLÜĞÜNDEN: hhi mü 1930 er haz 1931 tarihine in Ss seler tarihinden 31 mayıs mek, şeker * abe at E mekulatı hayv ir mütenevvi) zak tanzim edilen şartnameleri ve kom yağı ve emsali hı günü saat 15 te ve yaş sebzelerle muh-| telif cins. âşı hayvanatı 17 haziran 1930 salı günü sa: süt, yoğurt, şeker, pi alelumum erzak 24 hazi nü Si 15 te fiatlar haddi lâyi düğü diil ihale edilecektir. almak t komisyona müracaatleri ilan olunur 709102 EMDİ rak BAŞMUDUR- LÜÜĞN — Hük memuru yetiştirmek üzere 4 haziran 930 çarşamba günü müsabaki ile on:mülazim alınacaktır. 2 — İmtihan mevzuu türkçe kitabet, #ransızça imla ve kıraat, umumi co; aat, graf- ya hesapdan ibarettir, el yazısının sür- atle okunabilmesi de lâzımdır. 3 — Mülazimlerin tedris ve sitaj müddeti yedi aydır. Devam müddetince yevmi bir lira ücret verilecektir. 4 — Müsabakaya iştirak edeceklerin yaşı 18'den a olmi- ğı ve 2 yacaktir. Mülazimet mında 17 yaşını ikmal ede sabakaya kabul olunabilir. 5—Ü ir. Ka- bul edilecek mü ınun için noterlikten musaddak teahhütname hizmet mecburidi imlerden bu alır r — Talipler istida ile Başmüdürlü- şe müracaat edecekler 2—9060 11. Haziran 1930 Keşideler; Vilâyet Şehremane- ti, Defterdarlık, Osmanlı Bankaları Murakipleri RA 30 MAYIS HAKİMİYETİ MİLLİYE keşide: PİYANGOSU İş, Ziraat, ve "ve Halk Huzurunda Yapılır. DİŞ DOKTORU AZİZE CELAL ek daki Kazan 59 Senna den mezundur ve uzun atbi- kat mi Dişleri dikkatle tedavi eder. Doldurur. Ağrıtmadan çeker, altın ve kauçuki dişler takar. H: lesinde! olis merkezi karşısında. acıbayram cad ANKARA VİLAYETİ NAFIA BAŞ- MÜHENDİSLİĞİN E 5 p e m ar . Teminat line veya depo- zite yalsi Tâlipler Ankâra ve İstanbul Bâşmü- hendislilderindeki. sarisi PEN KİRALIK HANE. LIK ARABA. MOBİLYASILE KİRALIK HANE. derek teklif ve teminat, mektaplarmıl... ça manpazarında dispanserin bulun.) o Müteharrik körüklü tek ve çift ko:| © Çankırı caddesi böstanın karşısında)” eomisiholefa <0 dirtee, Anla, duğu on odalı su elektrik tesisatlı ev şular sahibi veya arabacısı tarafından 142 numaral h Kerlh Beyin N Mn a yem EE ki mine Adliye ci-| kullanılmağa müsait koşumları meveütl heal sie EE e ari ve EŞ ektup | varında sarraf: Hakkı apartımanında 2-| hasırlı. bir araba satılıktır. Merkez, esi 9dA bir mutlak, hamam mobiki n Kabul edilmiyeceği ilan olunur. * | vukat Binin B. yananesine müracaat“ | Kıraathanesi karşısiida bakkal” Fascı| yasile beraber 1 haziran GRİD ada 2—9118 deri, 20250 (| Efehdiye müracaat 9260) itiBaren'kirayâ veri"rcektir. “219208 TAYYARE BUYUK IKRAMIY (50000) Liradir. MN ADALAR DENİZİ ÜZERİNDE, MOTORÜ PAN Y APM T ürkiyenin En Zengi ve Lüks dır. Meemu Iİ "Her Keşidede Çikan Numaralar Tekrar Dolaba Konmaz. 2 — 4153 IŞ 5 KAHRAMAN İKİ TÜRK TAYYARECİSİNİN sekcüzEşTLi. Z1.PPELİN we a SANAYİ VE MA Sayet ucuz yazlık keteniskappin Yeni fantazi kumaş Hereke Magaza: ADİN BANKASI, 2-9193 Müessesatı ni elan A GAYET GÜ ARAYACAK KAN "ği BEĞLINDE MAX SCHMELİNG İLE Bir saat, ABIK umpiyom TUNEY BOKSU NİÇİN BIRAKTI? 3 (KASASI... Nazarı Dikkatine MATBAAMIZCA TABI VE İHZAR EDİLEN Kasa, Yevmi Deiterikebir EHVEN FIATLA SATILMAKTADIR. AYNİ ZAMANDA | ZEL BİR TARZDA YENİ OTE) LERİ TAB'EDİLMİŞTİR. ARZU EDİLEN TARZDA ZEMİDEN SİPARİS DAHİ ee HAVACILIK VE SPORUN 23 NCU SAYISINDA Ticariyenin ye, NKARA silin BAŞTAB NDEN: 5000 pe yakın düzgün do-. unimuş yerli amerikan bezi 600 ya kefenlik yerli amerikan 750 göre yerli keten kumaş. 150 Çifi ee 250 zi « Terlik. 150 Adet tüylü havlu. 150 , peçete. 150 ,, surahi 300 r 250 o, çini yemek tabağı. 200 ,, çinko çorba tası iğ er çay fin « ufak se 20 20 b. #iş e ir. İ” 25 ,, 30 santimlik müdevver küvet. İ 1S ÜL mübtelif kıtada muse “ “iatil küv. 015 Müş çinko > SN -. alam BAKIM EVİ saŞiaBABTİNDEN

Bu sayıdan diğer sayfalar: