30 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

30 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HARHİMİYETİ MİLLİYE TEFRİKAMIZ: 67 HARPTEN SONRAKİ AVRUPA TARiHI. LOCARNO! YA BÖGRU, XIX SİYASİ DE GİŞİKLİKLER. Dahili siyasette Herriot'nun muvaf- yetsizliği Mae Donald'ınkinden da- ha büyüktü. KartePin içindeki radikal) efkârr ve in; wazi- | fransız milleti de alman emi zaferinde inkâr olunamaz: bir teh- müttefik milletler için bir ikaz rolünü oynadı. Ve bu milletler Almanya'daki| tebeddülündeki k bir hale gel- da bir düşmanın Mac Do- nald'ın iş başına gelmesinde bir dostun zaferini görüyorlar milleti ile rinin like seziyorlardı. Guaf d” Orsay& memur tayin edilen meşhur Fransız romancısı Yean Girau- doux, 192# senesinde: “Har! sıl yaptığımızı gördün! ii © sulhu nasıl miştir. pm da yeni bir hu İ susundaki faaliyetini takviye etti. DAVES PLANI. sınsm biribirini takip eden muvaffakı- yetsizlikleri, konferanslarm © Avrupa ex ve ve Painlecenin | övesebetlerini tanzim içim bir vasıta e olabil kanaatini sarsmıştır. Nasrl ki, A e a Na Ruhr'un işgali Fransa ile Almanya ara- dur. Pakae bilhassa Briand'ım daha ma-| i sekizi ki di ise, bir F İngiliz teşriki me- fakıye isini de imkânsız kıldı. Şunu da tesbit etmek mecburiyetindeyiz ki, muvaffakıyet, “1924 senesinin mayı- sındaki siyas? tebeddül sayesinde h bulmuştur. ee ile ge pa elem hiç| bir Poincarö'nin Marx'la e karşıya gel mesi daha müşkü. Fransa'daki int ei nie ayni zamanda Al- many: başlıyan gi mücade ti- Sul) zumunu Ruhr'un Fakat 1924 senesinin ilk baltarında| herkes, beye bir toplanmanın: lü-| hissediyordu. Her ne,kadar işgali, mahiyetini ve biraz kabili tahammül bir bale ei idiyse de, vaziyet böyle- “e devam edemezdi. Sia sonra Eş 'nmi önüne di imi kiler e: es'eleye Bir çare bul- ilmak Vw bu esnadadır ki, Avrupa'nın an- E. z Alman milleti Poincarönin sukutun-| e. iki keşif, Mac Donald'ın Avrupa- Gönes, Londra ve Paris konferansla-|” icra MİLLİ MÜDAFAA SATIN ALMA kro) ILANAT ŞUTUNU. —o.— —— Besi < Spam ve saati ihaleden evel Fındıklı'da ie Kolordu Satım AL 2a komisyonu riyasetine vermeleri. Kolordu Satın Alma Komis- 30 tarihinde ihal Üçüncü Kolordu Satın Alma Komis- ÜÇÜNCÜ KOLORDU SATIN AL- MA KOMİSYONUNDA w- ği Kilo 24635 Patetes. 136: Kabak. 36384 Oo Ayşekadin fasulye. 1137! Bamya. 6 Lahana. 6822. İspanak. 10000 © Kuru soğan 14644 Batlir sean ağ teminatlarile birlikte (İl | teklif zarfları makbuz mukabilinde İZMİR SÜR'AT POSTASI. i ve akü vardır. TRABZON BİRİNCİ POSTASI Cİzmir) Vapuru 2/6/930 ie zartesi 12 de Galata rıhtımın dan. kapalı zarf suretile o münakasaya ik fk lie © GM TRABZON m a müsadif pazartesi az Di saat İ5 te İcra sa Vapuru 5/6/930 — ır, Ta ko- Perşembe akşamı Galata nhtr| TÜRKİYE SEYRİSEFAİN İDARESİNİN 30 HAZİRAN TARİHİNE in HAFTALIK SEYRÜSEFER (Gülcemal) vapuru 30/5/930| tesi, e YISTAN 6 AML BANDIRMA POSTASI (Gülnihal) vapuru cumarte- (Çanakkale) - vapuru p: e seni Mİ ve POSTA vr çarşi mena ibolu) o Yaptru rl akşamları İdare rhtı- MUDANYA POSTASI. armara) ocaeli) vapuru cuma, pa (RK İ zar, çarşamba 9 da İdare rhtı mından. İZMİT POSTASI. (Ereğli) Vapuru pazar sembe 9da İdare tim hareketle mütat iskelelere azi met ve avdet eder. ASI. ( Anafarta ) vapuru 1/6/930 dear 10 O » 1 AYVALIK SUR'AT POSTASI. (Mersin) ae BAE Salı 12 de Sirkeci e MAHKE ME VE ihaleleri icra edilecek olam 736.000 316.000 ve 420.000 kilo kuru otun Şi lerinden şimdilik sarfı edildiği ilan olunur. A. Şehir Askerlik Şubesi Riyasetinden: RA ÜÇÜNCÜ İCRA MEMUR- iman Fettah Beye borcundan dolayı malı- & ü Tiftikzad Hasan oğlu Mustafa Eferdin sarrıf olduğu İtfaiye meydanmda Kar- | yağdır caddesinde tapunun 25 cedit nu- uz ve satışz takarrür e in muta- le nıma ayrıca ipotek olup YALOVA POSTASI. Her bir vapur Yalovayaj gider ve ayni günde avdet eder 2 —8733 ICRA ILANLAR! e 2 — Mezkür gayri menkul alacaklı Fettah Bey matlâbu için müzayedeye 3 — Me kör gayri menkul Refia ha ilk pey ipotek mrasarifi saire- be ş li olan (1! Hira ve si mecmuundan bed” edilecektir. 4 — Bedeli müzayedenin “5 75 nis- de mevcut yeri bilu ihtiyat zabitan ve ihtiyat as- am 930 senesi yok lamasına 1 haziran 930 tarihinde başlanacak ve 39 hazirar “7 tari- iie ei am Bir ay deva ede: komünistlerin ekmeklerine yağ sürmüş- aamir ve İngiltere'de liberal fi- cereyanlar muz: iş mi e ağa Doğanbey nz kutu sağ tarafr Name ve Ahmet belin arkası kiremitçi H seyin Efendi hanesi cephesi tarik ile üze: mahdut 120 metre mural erine LA Kar; meşesi ei bi isigi ca İL İ petindeki dellaliye resmi müşteriye ait- 5 — Tapunun ferağ harer mü aittir. 6 — Müzayede son günü bim şim dairesinde. * ve ye iki ufak oda bir alâ ve orta- 'de gününden ya numarasile şehremaneti ve icra dairesin: müddet teknik Po- ve bitaraf bir anket yapılması teklif e- işti. le yoklamalarını behemahal yap-| tırmı ilan olunur. 2—9033 | dikta karşıda bir oda ve tahta | girinti mahalli ve bu iri kar: erdiven- den çıkılımea mey 1 54 ii 1 halâ Bu anket, alman hükümeti dan, 1921 senesinde Washington'a gön- Tabı ustası ara- ni girinti mahallinin bir ara- yan iline kata çıkıldıkta iki oda bir a bir halâdan e ve 300 — kıy- i menki my malümat almaları ve görmeleri 7 — Müzayede icra memurluğu huzu- runda se r. Keyfiyet alâkadara- na il 7—0268 irler ve affer | deriler bir notada ısrarla (talep olun- v UN- mn muştu. ni e m ayak er ye Fakat Ruhr'da alman mukavemetini) yor. a Dim ai e sunnımda ya'daki intihabatta cümhuri-| kırıldığı ana, yani 1923 senesinin eyi Matbaamı tab” makine-G| ““ 7 veçhile eği mem ii Giz a b Ni Sama büyük olmasına rağ- z lerini idare nike kabili olup ere mez takarrür e- men, rejimi sarsacak kadar Ee i e ee RADAR yaricelei tiyacr vat ah-| den pe adet aynalı dolep bir adet cam bi e ak Ti > © muhalefeti pek Ket'fidi. Bu teklife.) miz vardır. Taliplerin İdareğii kö Gi üddeti mas da müzayede mahal ma pes dedikleri Müdi Tığa çrkarılmıştır. inde işin artırma ile İ haziran 930 tari- Cuno'nun yerine ses) - 2—9275 1— 96 10 ni pey akçesile| hine ar günü saat 12 de sa- mişti. Dört ay sonra Stresemann yerini! YE düşürmek ve alman borcunu hodbin | KASNYAYNZNNUNUNZNU ZNZNNUNZNİ e s5 — Mara'a terketmişti. Bir kargaşalık dev-j ve düşman bir kontrol altma koymak| © İstanbul © Müesse eki ve İder AM Sağ aliplerin hazar heğmeciki inden sonra Marx ve Sterzemann kü-| isti; i bi 1 Sıhhi ii defi peşi: olu- istiyen yeni bir tecrübeden başka a : viye kılınacaktır. nur. 2—92063 a fakat kâfi bir ekseriyete istina edeni aefetmiyorlardı. Fransızlar için) eler Mübayaat Komis- bir hükümet k ffak oldir| Böyle ölmem : z z Pi Amme bsarİ yonu m: SANAYİ SATIŞ ŞUBE SİNDEN: met siyasetini mizin sizin sar bir eri bir Anglo — ve a dala. | Sıhhi müesseselere 1 haziran 1930 tatbik -İ dar başka bir şey değildi. e ve e siyaseti Almanya'daki m neticeleri REREREREREREREREREEEEEE 'BUĞÜNSAATIZ -2-4-6-9.30DA. Kulüp nimel Sesli, Şarkılı, Sözlü, Renkli filimlerin şaheseri olan. Holivut Revüsü bzele: cins || bayvanatı 17 haziran 1930 salı günü 53; | Mağazamıza yeni ye erli pâ tiskas » Bu güz, benzin, alay | ve emsali 10 haziran, 930 sah günü saat | 15 te ve r muhtelif 1 tenev- vi erzak tanzim şartnameleri veç- bile ve kapalı zarf usulile ihale edilmek ere münakasaya konmuştu. gelmiştir. vve tür peçete ve sof- ratakım ares tavsiyedir. . Tentelik bezler Rem ŞI k ve hent sağlamdır. 2 — 9278 2*İ IZMİR TUZ İNHİSARI BAŞMU. İtibaren may 0 yel Eş gekrk oln ei tuzlasından Foça ambarları-| mukavclenameden |bürlenerek vapurlara tahmil ücreti ame- fiyesi kapah zarf usulile ve yirmi gün bsi münakasaya çıkarıldığı ve 9 arihine müsadif pazartsei I günü e 15 te ihale edileceğinden şeri mi anlamak üzere aliylerin baş müdüriyetil: yüzer ve ellişer kileluk

Bu sayıdan diğer sayfalar: