30 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

30 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

30 MAYIS SUN RAB E,.& e — HAKİMİYETİ MİLLİYE GALATASARAY. SALI GÜNÜ AVRUPA TURNE- SİNE CIKIYOR. İstanbul, 29 (Telefon) am ay » — bol takımı salı g a BAHRİ İNŞAAT, m YETMİŞ BİN TON- UK ÜÇ YOLCU GEMİSİ , IYOR. Londra, 29 (A.A.) — İnşasr mukarrer mişer bin tonlu İŞSİZLİK DERDİ. LONDRA İTİLARI, TAYYARECİ KIZ. BALDWİN AVAM KAMARA- | JAPON ÂLI HARP ŞURÂSIİ AMY BİR İNİŞTE MÜHİM SINDA-BİR NUTUK İRAT ETTİ) İTİLAFNAMEYİ İMZA BİR KAZA: GEÇİRDİ. - - ÜKÜMETİ YALNIZ HARE HÜKÜMET BUNUN BEYNELMİLEL| KETTE ee NMAKLA KENDİNE HİÇ BİR ŞEY o İK vİ e kirler. olan yeti ik üç ya TİCARET BUHRANINDAN İLERİ İTTİ | ETTİ. OTOMOBİLİNİ 100,000 KİŞİ tikten ikisi tezgâha konmuştur. GELDİĞİNİ SÖYLİYOR. ik maçı Tikreş te Troventos ber ile, biri “6 tilybb:280 GK Msı ii Tokio, 29 Sl — Londra mi ik -İbiri ülyi ” iş a ee LL) ehistan hadu-| in bu gemilerin sürati 30 mil ve g-| 90 29 (A.A) — Dün akşam Azİtilatn ii ekle ve a unda Böy; e üçüncü dü Dires- tunlüğu 800 metro olacaktır, çGerilerde rada işsizlik hakla nda Mu-| erkânı harbiyesinin salak si olan tayyareci kız »n'de yapacaktır. a hare Viyana'ya geldi izin gör Bm Ee ball i Baldwin tarafından daki rey ve mütaleasını nazarı itibara deli, eçerek orada 14 ve 15 haziratida Hako-|. | e op kişiden ibaret olacaktr. üyü ala açılmıştır. Muma-İalmamakla hükümetin yolsuz bir — a — Jiner ki — Galatasaray ve ileyh ri a uzun bir nutukta İŞSİZ-İ kette bulunduğuna dair âli iğer bir ecnebi takım arasında tertip e liğe karş çi ümrü tarafından bir karar sureti kabul re üilen turnuvaya iştirak edecek — ve iki| FRANSA EVELKİ İNŞAAT PRO- | iifelerini göstermiştir: : Kendisine ce“) muştur. | kaza âç yapacaktır. Seyahat on eğ gün de-| GRAMINA AVDET m ei vap veren Ti işsizliğin ci »m edecektir. TİNDE İM $. ticaretindeki buhrandan ileri glğn Paris, 2 İt hri i HİNDİSTAN'DA, TURİNG KULÜP, AZALAR BUGÜN İSTANBUL'A İstanbul, 29 (Telefon) — Turing Ku- lmilel kongre azası yarın İs- çe vesaiti nakliyeden için kendilerine: vesika verilecektir. ——— me HAYDAR RİTATB. TEMYİZİN TASDİK KARARI TEBLİĞ EDİLDİ. İstanbul, 29 (Telefon) — Hayda; fat Bej Mi hal bakiedaki geen: tl kararı 9 (A.A) şaat programından bahseden sele de Paris gazetesi Fransa'nın da mali şiddete e eni Almanya ve| HİNDİSTAN'DA MİLLİ KONGRE Göl programa avdet etmek peyderpey NÜLLÜ GÖNDERDİ Londra, 29 (A.A.) — Mill kongrenin işsizliğin büyük mikyasta h sürdü üğünü ve elyevm Amerika'da E takviye etmek erim kalaca- ğını yazıyor. ———o— RANSA MA a sap Sesi 29 (A.A.) — Fransa Bahriye Nazırı Dumesnil ğı vasıl ol muştur. lll e erasli ka e BAHRİYE rm AY Siriani 9 K pasa bahri bütçe kak izahat ÇANAKKALE'DE. © © NERAL GOURAUD KONT GERİM İLE ASKER Kinesini ZİYARETE GELİYOR. Paris, 29 (A.A.) — refakatinde Koı Tülerinin teedidi hatırası için rekzo olundu. klar 'daki muhakemesine gidemiyen Haydar Rifat Bey diyor ki: — Ben yatı la gidecektim. İsti - | tadyomunda yapılacak lik maçları stiyen gazetecilere de bilvasıta Sn ii Çanakkale'ye hareket eylemiştir. alnlndeğmağmli klal s- asa ğıda . yazılıdır: İKİNCİ TAKIMLAR. Gençler Birliği — Altınordu saat Ji lemiştir. ——e——— OTOMOBİL KAZASI. İstanbul, 29 (Telefon) — Dün parçalanmıştır kişi irene Sü lar biianiyE ie tramva- vatmanı tevkif edilmişti İSTANBUL BORSASIND/ İstanbul, 29 (Telefon) — İngiliz 1033,5, liret 897, altın 912, frank 11,90, i Ahm. S. ağ TAKIM Çan! — İmalatı Kiye saat 16 da ink Talat B. (M.G) ———- o. VİLAYETLER'DE akfi kebirin Crkoboz köyünden Yu- ri Şakiri öldüren bir kişi Adliy. ye verilmişti Bayburdun Halafka mahallesinden Yüzbaşı oğlu Salihi ağır surette yaralı- eli Zilenin Bildiş köyünden emet ; E intihap olunmı lemiştir. cağmen kanunsuz hareketlerde bulun- kü Şulap gönüllü gönde- MUHAFAZAKARLAR BİR cilmiştir. İsi ME KAZANDILAR. ———> e BOMBAY'DA SÜKÜUN. 29:(A.A.) — Bombay'da a- sayiş Mi olunmuştur. ami A.) — Münhal olan ogi iğ dairesi pin yaka akâr e e in 940 rey- ele fırkası ——> e — namzedi 7 bin rey Me ire RANGOON'DA LİMAN İŞLERİ HALÂ KAVGA EDİLİYOR. ——.. MUHAFAZAKARLARIN MUAHEZE TAKRİRİ REDDOLUNDU. ——— — on 9 (ALA) ın'dan | gunun her emeği isi bliyesi Duy Ma iz ill sim Hi caktır. ni anlata: im ad a iş 5 öl ve B a'l liman işçileri arasında e tetetndin ermeyan olunup ame ü i hat) &. 5 sa IRAKTA. tı hareketini muaheze eden karar sure- iie mötirLaki tır. > A ti liberallerin müsten iz sriyetinde < ” KIRAL FEYSAL SEYAHATE kalmaları neticesi olarak yirmi bir rey ÇIKIYOR. ekseriyetle reddolunmuştur. BIR ee A TAHLİYE Londra, 29 (A. A.) — Avrupa'da bi” BP seyahat yapacak olan Irak kıralı Feysa. MOSLEY SENEDE (0) MİLYON adak SARFİYLE SEKİZ BİN AME- LEYE İş SÜLACLĞİNLI SÖYLİYOR. Londra, 29 (A.A) — e “e | Berlin, 29 (A.A.) — Fransızlar Tre- ini i; işi şlar e —Ge—— SAİNT SEBASTİEN'DE SÜKUN. in Babanin, 29 (A.A.) — Burada ik ü Zabıtaya hücum Irak Harbiye ettiklerinden tevkif olunan 8 Sn ve ———— aram — CAFER Pş. BEYANATINI TEKZİP EDİYOR. Cafer Paşa il: Nazırı Cafer di üzerine. kabineden çekilen Sir Mo- eğirme Allgemeine o bei til GM mea mü BİR OTOMOBİL KAZASI. 5 5 lakat ima asla mutabel Lizbon, 29 (A.A) — Burada vuku-| dağı şehrimiz Irak Elçiliği tarafın. sini bulduğunu sözlü ———em BALDVİN'İN TAKRİRİ GELECEK HAFTA MÜZAKERE EDİLECEK. at Nazırından başki zevat ağır surette |dan beyan edilmiştir. raralanmıştır. Bi YAY tünde —e— İrilatsmizi bsikindk ika” ve tah- HUDUT KOMİSYONU İŞE kikat yapmağa memur olan on bir ki- BAŞLADI. kiline dali & bankası haziranın ——e—— MACARİSTANDA İSKONTO FİATI. hafazakârlar Dir Balvin tarafından Berlin, 29 (A.A.) — Alman — Leh) konto fiatini yüzde 6 dan yüzde 5 e in- erilen takrir mubtelit komisyonu hudut hâdisesini| girecektir. i “İlana tetkike başlamıştır. e —. im. e” YNELMİLEL KONGRE”, ALMAN BÜTÇESİ, DAVET. “ b mam Berlin, 29 (A.A.) — Rayiştag meclisi .ncümeni cumartesi günü! MÜELLİFLER VE BESTEKARLAR emmi?” en vadi esi emi dahili 97,5 üzerinden görmüştü TA YARIŞLARI. (Baş tarafı 1 inci sayıfada.) mizde ilk Ruçhan'ın iniz. defa mağlübiyet acısını tatan bu hafta muzaffer olacağına ie daha i sat da ka- Mahdi nd ve. pi yukarı yaşta ve 1930 senesi zandığı ei yekü a ksarın Dönekse ünden Nİ Si Eyyabi öldüren di Yişi Adliye, verilmiştir. Zileli nalbant Süleymanı öldüren iki kişi adliyeye verilmişlerdi Çivril kazasının Demirci köyünden irci Süleyman oği iri öldüren bir kişi Adliyeye verilmiştir. Manisanın Çavuş oğlu çiftliğinden Hayrullah oğlu Hüseyni ağır surette yaralıyan üç kişi Adliyeye verilmiştir. N Ordunun İsarbey köyünden Nazmi karısı Zelihayi yaralıyan bir kişi Adli- Ziy s at ve kısraklarına mahsustur. İkramiye-| yeye verilmiştir. ae banıf öle si 750 lira, mesafesi 2000 metredir. see Sinir köyünden Ah- Si memleketimizde ye değ ihtiyat akçaları 754,000 türk lirası 1pta Ölge olmak üzere, Minpickel/|met oğlu Hasanı öldüren bir kişi Adli bel ği açık geçecek rüzgâr Şimal istikametle- ; Merkezi i: Ankara şube eri: stan Drocourt, Miss Tyngüctt, » Estafette, veye yerim mişti. “İk ari diet biyel 4 y iştirak esek m pa ın Porsuma köyünden bir sücektii ! v Ii . zi vE ev oŞ! e bir erkeği öldüren Nuri oğ ve izmir ği dürti, k| Bekir ve arkadaşları Adliyeye verilmiş: ıl geçti. ; ; : biz dr enem nl Mevcut ve inşa edilecek binalar Beşinci koşu. ilim Hama) tn rüzgâr garbi Anadolu mın zerine üzun ve kısa vadeli ik Dört ve daha yukarı Tai va Bİ vi Sili arat bir kişi Adliyeye ölacidi şimalden şarki Anadolu uzerine vade razat senesi darda hiç koşu eg verilmişti, mıntakalarında cenuptan mutedil kuv- yök Se cp'at ve koraklağı Kahini). Çamamlanm yaoi kiğiledn e kele GE bak | Mevduat ve aile tasarruf sandığına tür. İkramiyesi 300 Tir 2 manrini ö600pi Dremel yarladıklarından dişi caklık cenubu şarki Anadolu mmtaka mii a ii metredir. ie larile Trakyada vasati 30 Marmarada > © & Yü ahin, Mar, Ceyhi yükle himeni kazasına | vasati 26 orta Anadoluda 24 Karadeniz Bilumum Banka muamelâtı Da 2057. 1 Tayyar bu Koşu sümeni olan bir yolcu kamyonunu s0- seilinede 18 santigrata kadar yük- üç kişi yakalanmıştır. Maliye e: a iştir. beli umumiye içtimadan sonra top- Me: nsup azanın teşrifleri ri- BİRLİĞİNİN BEŞİNCİ KONGRESİ AÇILI ca mr Günün Hava Vaziyeti ve 2 (A. la burada re el İltısat ve Maliye encümenleri müş-) iel mütilitler ve Te 3 ASKERİ HAVA RASAT UMUM | gereken 31 mayıs 930 cumartesi günü mi beşinci er aç iri MERKEZİNDEN ALINAN t on birde toplanacaktır. Encümen 2-| greye 1 106 7 muhtelif MALÜMATA GÖRE İ murahhas iştirak Mili zalarınn teşrifleri rica olunur. MLâk ve EYTAM BANKASI Türk anonim şirketi Sermayesi 20,000,000 türk lirası Hava tazyiki ve değişmesi. nlar ie bulunan yük- a Anadolunun cenup min takalarına ye uzamakta şarki Ana- e yüksek tazyiki (o çekilmektedir. işük tazyik cenup sahilimiz üzerinde- Balka sek tazyik ortu

Bu sayıdan diğer sayfalar: