30 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

30 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cenup Kutbuna Seyahat-Byrd ve Arkadaşları Nasıl Seyahat Ederler ve Nasıl Vakit Geçirirler - Şayanı Dikkat Safhalar. Kutup seyaha'leri daima şayanı dik- kattir, Bu seyalate çıkanlar hakikaten cessur ve fedakâr adamlardır. Ross, A- mundsen, Cook ve Peary gibi p keşfe çikar ve me hizmet- ler ifa eylemişler: Filhakika kutup seyahatleri pek yo- cucu ve üzücü olduğu gibi ayni zaman- da da tehlikelerle muhattır, Meçhul kal- mış yeni ufuklar keşfetmek gayet şa- yanı dikkattir. Fakat aylarca dünya ile alâkasını kesmek, uzak ve korkunç mın- takalarda münzeviyane yaşamak olduk- ça güçtür, Bu hayatın da kendine mah- sus hususiyetleri olduğuna şüphe yok- tur, Byrd ve arkadaşları tarafından cenup kutbuna yapıları istikşaf seyahati haki- katen pek şayanı dikkat olmuştur. Bü seyahat hakkında bir ecnebi gazetesin- de gördüğümüz malümatı karilerimize veriyoruz: Byrd cessur ve ayni zamanda bir ilim adamıdır. Kendisi emir vermekten ziyade nasihatlerde bulunan bir kuman- dandır, Daima güler ve şaka eder fakat tehlikeli zamanlarda daima ilerde bulu- nan bir insandır, Byrd yalnız bir gemisi olan bir filo- evkiindedir. Diğer arkadaşları içeride kendilerine tevdi o- lunan vazifelerle meşguldürler. Salonda ortada duran masanın üzerinde o mın- takanın mufassal bir haritası konmuş tur. Bu beyaz haritanın üzerinde Byrd ve arkadaşı Larry Gould kurşun kalem- le ve boyalı kalemle çizgiler ve nokta- lar tersim etmişlerdir. Bazan haritanın ÇCenup kutbunda geceleyin tazyiki mütemadiyen artmakta olan kar taba kalarrna bir ziyaret, üzerinde istifham İşaretleri de görülür. | süt kutuları mebzulen mevcuttur. Harita üzerinde görülen ufak salip işa- retleri diğer kâşiflerin hataya düştük- leri yerleri gösterir, Geminin daha altında seyahatte İs- timal edilecek (aletleri mütemadiyen talimat dairesinde mütemadiyen çalışırlar, Bu adamların sabrı bazı kere insanı hayre- tanzim ve Byrd'den aldıkları te ilka edecek derecededir. Geminin baş tarafında yiyecek depo- ları vardır. Bu depolarda et kutuları ve B dışarı çıkaran cesim balinalar r arasında temiz hava teneffüs etmek üzere büyük başlarını sudan depolar mütemadi bir dikkat ve itina tinin geldiğini haber veren çan sesidir. Bu çan sesi üzerine herkes sevinç ve neşe ile bağırır. Yemekten sonra herkes memleketini, ailesini ve gideceği yer- lerde tesadüf edeceği şayânı (dikkat şeyleri düşünür, Yemek saati kadar ge- çen tatlı bir saat yoktur. Bazan birdenbire Byrd'in sesi işidi- lir. Byrd arkadaşlarıma pek yakında kö- tü etlerden kurtulacaklarını ve balina eti yiyeceklerini haber verir. Arkadaş: p ları şeflerinin bu sözler kışlarlar ve hepsi ini sevinçle birden balina diye ba- ğırırlar, Bazan çok açlık hissedildiği zaman iki defa sofraya oturulur. ralık Byrd'in kalktığı ve kay- bolduğu görülür. Hiç kimseye beraber det eder. Byrd bu hareketleri arkadaş- larına emniyet telkin etmek için yapar. Yemekten sonra işe başlamadan evel bir bridge faslı başlar. Herkes piposu ağ- zında bridge masasının etrafına topla- nir. Seyahatlerden bir kısmı da poker masasına otururlar. Oyun yarım saat kadar heyecanla ve neşe içinde devam eder. Geminin yahat hak kında yazılmış kitaplar vardır. Bunlar kemali dikkatle okunur. Bazan gramo- fon güzel dans havaları çalar. Vapur içinde gece ile gündüzün far- kı yoktur, Saat mütemadiyen iş ve isti- Su üzerinde buz parçalarının husule m. latif bir manzara, ile altında bulundurulur, Çünkü ki seyahatlerinde en ziyade itina ile ie faza edilmesi lâzım olan şey yiyecek mevattir, Vapur büyük bir sükün içinde yolu- na devam eder, Arasıra yalnız saatleri haber veren çanın sesi işidilir, Herkes sükün içinde kendisine tevdi vazifeyi yapmakla meşguldür. En ziya- de hoşa giden ve neşe y EM nn YENİ in harice rahat saatlerini çalar. (emek, istirahat ve oyun saatlerinden sonra uyku saat- leri başlar. Herkes yatağına çekilir ve r. Larry Gould u; u yku hususunda pe < g mutaassıptır. Arkadaşlarının bu husus- ta verdiği emirlere harfiyen itaat etme- Fakat iki a- bu uyuyan arkadaşlara yorganları- lerini ister. Herkes uyur. nın altından nezaret ederler. Larry Gould yatakhaneleri teftiş e- varsa onları güvertede ikta dolaştırır ve tekrar yatağa gön- ir. Byrd ve arkadaşlarının cenup kutbu- — Oktruva resmine tabi olup şimen diferle namlarma cek eşyanın e miktarını mübey: ürut edece! beyanname eshabı tarafından rasyonda memu- min orada tediyesi icap edeceği. 3 — Beyannamesi ita ve rüsumu tedi- a hiç bir suretle şehre çak ad- ye edilmiyen eşyi p & BN 5 a & Lu B P E e m g Re e g 8 & La şimdiden ilan olunur, KASTAMONU DAİMİ ENCÜME- NİNDEN: Bedeli keşfi 5066 lira 99 kuruş olan yi konulmuş olduğundan keşifiname: de muharrer miktar üzerinden te ozilat i icra etmeleri makamı vilayete müracaatleri ilan olu- Bur. 2—9262 DOKTOR HİLMİ BEY mrazi cildiye ve efrenciye apar” ZI mütehassısı Mermercizade al tımanı ikinci kat her ve öğ sa son KEKE VI. SENE TAKSİTLE SATILIK BAĞ e münasebetiyle LİR PALAS YANINDA EDEVATI “TOPTAN,, TILIK MOBİLYA VE HANE EŞYA © Karaoğlan'da ba iie ittisalinde wi De A Şaban Beyej m de 51 29269 nüracaa! m İ s durak mahallinde Diş Tabibi ai dağ Beyin bağı satılıktır, pe SATILIK a ALET VE —. dan NE i i İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: