30 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

30 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m m RR RR İİ İLÂVE RESİM GERE ARMİNE. 7 HAKİMİYETİ MİLLİYE İLAN No. 3188 : On birinci sene. CUMA 30 MAYIS 1930 LAN ARARANA Her yerde $ kutuş. ML RESİMLERİMİZ. : 1 — Hindistan isyanının mühim bir günü: Peşaver ingiliz kıt'aları tarafın- dan işğal olunduktan sonra. İngilizler. » Peşaver'i" işğal ederlerken. — İtalya'da son hi k'al Mussolini Florence'da meşhur nutkunu Tez simle gidiyor. in Duçe. Sağında Hava ei ii Şe le) 6 — Miss Amy Yohnson: İngiltere” tayyareci. 7 — Miss Filippine: vine ada- ları 1930 güzellik kıraliçe Miss İtalya: bi 1930 güzel-i lik kıraliçesi. 'E SANAYI ODASI çöl ai akn BÜRO, oni > Anafartalar caddesinde Macit Meh- met Karakaş ve şeriki kollektif şirketi- nin esas mukavelenamesinde mevcut sa- ahate binaen 1 mayı8:930 tarihinde fes- hedildiği bildirilmiş olmakla ticaret ka-! 182 d k ANKARA: MİLLİ EMLAK e DÜRLÜĞÜNDEN: Mahallesi (Sokağı Metruke Kapı No. No. İmamyusuf Akdibep (194 5 Yukarıda kaydı gösterilen hane en- günü saat 14 te ih bilmüzâyed. Talip olanla- &il edildiği ilan olunur.» ; — 2—926$ İrm mahalline milcacaatleri. | 29270 Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi Mü idiri-)” yetinden: M.M.V. HAVA MÜSTEŞARLI- ĞİNDAN: Müteahhidinin ademi ifayi taahhüdü- e binaen mu esi feshedilerek hesabına pazar- ikavelenam: müteahhit evel nam ve ANKARA VİLAYETİ MUHASE- BE MÜDÜRLÜĞÜNDEN: i — Mütekaidin, rami | maaş cüzdanları yeni arflerile tab eğimle cüzdanlarla tepdil edilecektir. epdil müddeti iran 930 dan 8 & hain 930 kadar bir hafta devam 2 Pe ys sahipl yi ii ene resmi ve cüzdan ve nüfus tezkereleri — Yeni harflerle hik edilmiş mü hür veya imza. C — Üç kıt'a fotograf. İle beraber sre on pi müracaatleri ilan oluni ETIBBA ODASI RİYA- ETİNDEN nci mıntaka Etil Heye- ti Umumiyesi 30 mayıs 1930 Cuma gü- nü sai beşte Yenişehirde Havuzba- şında MER zari Merkezi umi sa loni içtima edeceğindi um: unda bilumı sene, Gia ve dişçi b eyt leri Tic: ISPARTA HALILARI. makla bulunmıyacak dereci ucuz olan halılarımızın maalesef sergiye yetişemediğinden ( fabrikanm Ankara mize tavsiye ederiz efendim. 2—9277 SABİT YERLİ UÇLARINI PAS- LANDIRMAZ. ÇÜRÜTMEZ FENA KOKMAZ. HOKKA vE ğzrEnDE TORTU m Nafıa Vekâleti ii münakit imtiyaznamemizin olbapta mucibince 1 nisan 930 t. ilk İçi ren istihlâk edilen elektrik cereyanının beher e Saatinin fiati 29 kuru; ya vaz olunan Akköprü'de na tamam aki iki e ile üç binanın ikmali inşası alibi tarafından verilen fi- için at haddi Ri görülememiş olduğundan| DÖRT S SONRA S YAHLAŞIR. AVRUPA MÜREKKEPLE- İNE HER HUSUSTA FA ANKARA TAŞHAN SEY FULLAH NECİP BİRADER LER. TELEFON iğ hale edil bed e den mevkii münakasaya vaz | mamanın nuuuuumuuumumzmzummınnnz! ra ahalesine ilan olunur. | 2— 9279 Jolunmuştur. Taliplerin la münaka- Bu: kabili alip yabtıltksmal ve KİRALIK APARTIMAN. ZAYİ MÜHÜR. aptıkları işin elyevm mucibi memnuni- 'enişehir'de ”Vardar,, apartmanı yet bulunduğunu ve kudreti maliyeleri-| (4) odalı, banyolu, gaz ve elektrik ter- se >. Bağlıca kar- S2 gü; Pellet bül bir Güle kislekiır. “ Çera- yn çer Aİ e İn verecekleri nin yede yedi ba. JA Kğ deme bep ege el . raptıracaj isi” çuk nisbetindeki ta (1062) ye telefon edilebilir. nin Bilem pdr ilan olunur. İmektubile birlikte m yenen Damme 70271 müracaatleri, 2279 İMes'ul Müdür : NAŞİT HAKKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: