31 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

31 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AVRUPA'NIN ENDİŞELERİ. Hariciye Ni W pa lee hakkındaki ötüm Av- rupa devletlerine verdi. Tam bu esnada da Berlin'de beynelmilel Avrupa birliği konferansı toplan dı.Bir tarafi Briand'ın notası Avrupa mi etle; tbuatm- da münakaşa edilirken, diğer ta- raftan Berlin'de bu k ür” nasebetiyle parlak nutukl: öy“ lendi. Fransız — şriki mesaisinden Avi vrupa milletlerinin elele vererek çalışmasından bahse- dildi. Güzel ümitler, lirik tezahür- le evam ede dur: un!, Fa” kü s gan lp üzmek ve hi tırlatmakta, enedem isin Mussolini'nin son güni lar deki ateş mleketinde bile ik NE devlet adamı, Po vin. ncarö W © CUMARTESİ 31 31 MAYIS 1930 Gerçi cek kadar çok kısa siyasi, miki içtimai Gi kum likeye düşebilird. olmasaydı, kurtuluş ihtimali teh- İnebolu GAZI. Her şerde $ kuruş. HİMAYEİ ETFAL KONGRESİ TOPLANDI. DAHİLİ İŞLER. “| ŞÜKRÜ KAYA BEY İSTANBUL G AZETELERİNE BEYANATTA BULUNDU. renin Memlei ketimizde a Mucibi Memnuniyettir. | | HİMAYEİ ETFAL'DE, ——.a DÜN UMUMİ MERKEZ KONGRESİ TOPLANDI. e Gazi Hazretlerile, B. M. © Reisi Kâzım, Başvekil İsmet, ri Dr. F Diyor. Beye Altın Himayei Etfal İstanbul, 30 (Telefon) adalyası Verilmesi ve İ Vekili ei Kaya Bey geldi. ipa © İttifakla Kabul Etti beyanat Himayei Etfal yedinci ve sekizinci DÜNKÜ KOŞULAR. DÜNKÜ AT KOŞULARI HEM GÜZEL, HEM DE HEYECANLI OLDU. KAZANANLAR: MALTAY, REJAN RÜÇHAN, OLGO VE TAYYAR. Havanın fazla eg e halkın muh- telif ei yerleri; e rağmı dünkü at yi balık bir se- yirci emin yapıldı. zim il şalar Hazeratı ve Vekiller del YIL DÖNÜMÜ. MUHAFIZ ALAYI VE MUHAFIZ GÜCÜ 1 HAZİRANDA KURU- TESİT Kanikikrek m dönümi 930 da Muhafız piyade alayı karargâ- hında bir şenlik yapılacaktır. Şenliğe harpte, öğle muhafız kıt'- alarında bulunmuş ve ada mevcut giz ini hükümet m: ek ee İns si Te Ka sağa e seneler kongresi dün Çocuk Sarayında Biel koşu; taylara mahaustu. Dört KEYAKTRE, Y Mazi » Se B h y büyük bir & nesi kongrenin memleketimizde top- Reisi Küzim Paşa Hz.'vardı. ik bi. at (10) da karargâhta hazır bul Sami eli tir. | Köngreyi Foça Meb'usu ve Himayei | rinci, Mayister ikinci Bozkır da üçüncü erke. Ayrteâ ayni gün saat 17,30 Memleketimizde seyyahların alâkadar Bö e ie Gi ya e kıymetli ler vi ve güzel eser- e kanunu eylül iptida- li Mi re, Tatbiki için icap eden nizamnameler ve saire hazır- lanmaktadır, demiştir. Vekil ki suale; Bey asayiş mes'elesi hakkında- — Memleketimizin asayişi eyidir ve bu istisnai bir bal değildir. . Vaziyet ta- İkinci e halis — sağa stu. Sco) koşuyu yalnız olarak biti: si addolunmuştur. güncü koşu: Yerli ve arap hayvan- larına mahsustu. irmiş ve birim hur Rüçhanı evelki haftaki mağlübiye- tini unutturacak kudretli bir koşu ya- ie meydanı 'nei devriye şenlik- leri a 3 şenliklere iştirak VOLEYBOL. gir ves — Ticaret keli ile Nafia fen mekte- bi arasında son Voleybol maçı perşembe ü yapılmıştır. Maç ve DA bahçesinde yapılmıştır. 'p Müdür ve muallimleri her iki Das talebesi Herriot, sik parak birinci Nasip ikinci, Zafer de ü- zarasının endişeden azade olmadı” tanbul'da verem hastanesinin . bir çün: miştir. gm Sl di dirl e an al yapılması e ncü koşu: İngi atları veni birçok rında Gazetelerdeki mi inakaşlr BE 1 liği ve e lat handikapı. İştirak) “bulandnee Sline zi mele takip ediyoru ta gaze d bütçesinin tezyidi,| te Şehremaneti Eki sag Olgo yüksek kudretini göstererek Anschluss,, yani e Avus- miştir. birinci, Drokurt ikinci, Mi: de ü- elde ip Hp e im en Vekil Bey kadınların Vali olu öl B.M. M. Reisi Közim Pş. Hi gp gin Yaver bir Beyin; ir v Pi hk daki di 5 ik | memleketimize yeni getir. ol ii” Yükle ilahe ii e nun aradığı fı hz kad İya 5. aş Ven sililes | ee e alim İ İahibeli mahiyet, bu alâmetlerin| # erkek her vatanda; kongre reisi ve kâtiplerinin amı > ii ti ile başlıcalarındand dniresinde ber rk yö ifa e edebilir heyeti umumiyeye arzetti. Ve kongre, > imis You ung plânmın ka- e > lara mahsustu. Birkaç senedir yarış bulündenberi beynelmilel sulhu sa- ür. ? öğ 2 Koi z ında sık sık gördüğümüz Ti i 1âh sahasında atılmak istenilen a.| v2P9“* bine getisiyör. “ Merek siler | MEDUŞ Di İZE PER A a mak ld üçüne dileri hetiresiz kaldığılir. yazl © gerek diğer dahiliye emir ara- |Beyi, kâtipliklere de Kütahya Meb'usu ayal y s maktadır. İtalya ile Almmanyaram | 9d Şimdilik bir tebeddil yoktur. i i gelmi e krü Kaya B. su kl hakkında e Muhtar Beyleri ittifakla intihap Bu haftanın yarışlarına ait resmi runun müzakeresine geçildi. Umumi Ticaret mektebi, bire on beş, yediye on beş ve Nafıa fen mektebini mağ Slim ere arasnda s Er- mağlüp etmi fia fen mektebini mağlüp et kara Voleybol birinciliğini ki Fıkra CÜMHURİYET NESLİ, olini'nin — e m — başmuharriri Theodor Wolff'a va-| - — Su işleri ep ol ün gece, Cümhuriyetin genç kizla ki beyanatı Fransa'da bir en-| ması lâzım ehemmiyeti es'eleler- iz dee ti ödilmist pe KAVGA DEVAM O » İrr Liselerinde bir'mü. dişe husule getirmiştir. an hü-| dendir. Belediye kanun: ia şerait |, dier in di Mi Londra, 30 (A:A.) — Hintli ve Bir- | Vazifelerini ince bir Era yerine kümet reisi, beynelmilel mandalar lk ilk ek Si iğ imali ayrıca orum eşkiline İizum | mânyalı liman amelesi arasındaki kanlı getiren, are kalabalık karşısında hakkında Almanya ile bir antant Ja al ti ri A e ye ktedir. Dün | sözleri, e hareketlerine hâkim olan yapmak taraftarıdır. Bunun Bi stanbul itfaiyesinin tecrübelerini |mün: a t be değe sı şudur ki toprak ve ekonomi dar-| bugün gör tanbul yangınları çok ie makamı riyasetin teklifini kabul cind iz ve Şems gidemiyen anaların Uğından müşteki olan iki devlet| olan bir sea By bunu dü» Si Yi dı dı, kız üstemleke siyasetinde © elele ha- - ırımız hitabet ediyor. Bu müsamereler, SSL Em ai Şünimesi ; abs, şey'değ-evel m sön- nayi Bit niye ik eset Deri baskın veterek zabita göğün, remne Bi a > ni tuf teşkilatı Sİ Bencsinde e inkişaf sebatının birisini o öldü: ki Gü mhuriyein genç kaz ur, Buralardaki di vrupa'nın şarkındaki > daki, Balkanlardaki eelibele va ei mala- lâzımdır. “Karaköy köprüsünün alm yl emmi müta- 3 üncü sa) ini |€v ertik rai ir 927 vene mürettel leri Şimdiye kadar 102 kişi ölmüş ve sinde ancak (317) olan Himayei (Devamı 2 inci sayrfada) eli “İdevir kadınlarından yor. Bu hamleyi tereddüt den, hükmeder ki ven ei ve lee sasi teessi e Şimdilik tezahür hakikat şudur: Avrupa hem ümit ve hemde iie içimde yolunu ve yalin aramaktadır. MESUT | MALİYEDE İMTİHANLAR. BUGÜN LE YENİ İMTİHANLAR Yi Maliye Vekilliğinde mevcut münhal) tel ile de itmam edilememi 1 me muriyetler& tayin edilmek üzere senede muayyen iki imtihandan fazlı aral tekrar bir imtihan y: arrür İC, Bugün Vekillikte talip olanlar 2- rasında imtihan yapılacaktır, İSMET VEKAZIM PAŞALAR HAZERATI İLE SARACOĞLU ŞÜKRÜ BEY KOŞU YERİNDE. için hiç güçlük çek- ak le bir kere aileleri ve mürebbileri in mektep temsil- ed veren kızlarımız, yer kadın erkek, ruhunda san'atın ne tabil ve, eski 7 in ne hüdayi KE bir cevher olduğunu ispat ediyor. Sanat ki bir ka- Tabın a ve bir öemiyetin ifadesidir, ya- şadığı önüllere daima yer tuttuğu gi yükseklikleri ve rsi ilerileri işaret

Bu sayıdan diğer sayfalar: