31 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

31 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDiNCI SENE N 2177 Başmuharrlrl YUNU8 NADİ İDAREHANESt: Myannaraıımiy» karşısında dairei mahsns» Telgraf: tstanbul Cumhuriyet Başmuharrlr : 2366 . Tahrlr mUdUrO : 3236 idare mUdUrü 2365, Kita^kısmı: 472 Beynelmilel Turizm Kongresi Türk matbuatı Cu m h uriyet CUMARTESİ 31 IV.AYI? .^ ABONE ŞERAİTİ • * < • « • • • • • • • • • » • • • » • I MÜDDET: İTÜRKİYE İÇİNJ HARİÇ İÇİN | Seneüği i 1400 Kr. İ 2700 Kr. | 6 Aylığı i 750 Kr. İ 1450 Kr. ». 3 Ayhğı "• » \ 400 Kr. • £ 800 Kr. = = 5 Kuruştur NUshası her yerde Vnited Presa Amerikan istihbarat teşkilâtının neşrettiği bir haberin Londra tarikile Almanya'da Çaytung Ferlâng'a. gelmiş suretini gördük. Bunda yeni harflerin matbuat üzerinde icra etmiş olduğu tesirlerden bahsolunmaktadır. Ü • nited Press muhabiri yeni harflerin ttilâf: 1 Mübadil emlâkinin olduğunu haber vermiştir. kabul ve tatbikındanberi sarfolu takastm, 2 Yunan'lı olduklarını Mezkur gazetenin derdesti imzaj nan mesai ile istihsal olunan neti [iddia edenlerin tabnyetlerinin suitilâfnamenin esaslı hatları hak j celeri hulâsa etmek istemiş görii reti tetkikini, 3Muhtelit TürkYa kında verdiği malumata göre iti| ] nüyor. Bu tetkikin içinde iyi görül\nan mahkemesine ait ahkâmı ihti lâfname başlıca üç esası ihtiva etmüş noktalar bulunduğu gibi ya\va ediyormuş. mektedir; biri mübadil emlâkj rım ve yanlış anlaşılmış noktalar da mes'elesi (ihzarî itilâf projesinin * * * vardır. Dün akşamki Hronika gazetesi 5 inci maddesi) ne, diğeri Yunan) Amerikan muhabiri Türk mat jAnkara müzakeratının itilâf neti tebaasının vaziyetleri (madde buatının yeni harflere intibak et 10) ne, üçüncüsü de muhtelitj [cesine vararak itilâfnamenin pamek için sarfettiği muvaffak meTürk Yunan mahkemesine aittir. saiyi hakkile görmüştür. Filhakika jzar günü (yarın) imzası mukarrer \Mdbadı 2 incı sahifede] bu böyle olmuştur. Türk matbuat ve matbaacıhğı yeni inkilâbı fiil ve icra mevküne çıkarmak için yalnız harf tebdilinden ibaret bir gayret sarfetmekle kalmıyarak bun Dün şehrimize gelen murahhaslar Topane'de yolcu salonu önünde dan bilistifade matbuat ve matbaacılığa tamamen Avrupaî bir şe kil vermek üzere meslekin son tekemmülâtını burada dahi tahakkuk ettirmeğe kadar ileri gitmiş ve bunda muvaffak dahi olmuştur. Bu işi böyle yapabilmek için vukuf lâzımdı ve büyük fedakârhklar lâzımdı. Türk matbuat ve matbaa cılığı bu vukufu göstenniş ve bu fedakârhklan yapmıştır. Muhabir bu noktada mübalâğa etmek şöyle dursun, hatta biraz daha fazla yazsa idi hakikatten aynlmış ol mazdı. Kazazede Fransız yolcu tayyaresi Ancak muhabir yeni harflerin döfı sabah Yeşilköy'den Sofya'ya tatbîki sebebi ile Türkiye'de oku \ *•» hareket etmistir yup yazarların çok azaldığı ve binnetice matbuatın bundan pek ziyade müteessir olduğu noktasında Dün sabah saat 8 de Yeşilköy'biraz hataya düşmüştür. Bilhassa den hareket eden A. X. markah okuyuD yazma gibi esası itiyat o Fransız posta tayyaresi Kalikratya üzerinden geçerken ansızın motölan çok mühim bir mevzu üzerin ründe hasıl olan küçük bir arıza deki bu radikal inkilâbm hiç müşyüzünden yoluna devam edemekülâtsız ve hiç zararsız geçeceğini miş, alçaktan gittiği için yere inerfarzetmek zaten tabiat ve hakikaken şiddetle zemine çarparak bir te muhalif bir şey olurdu. Nitekim az hasara uğramıştır. Sadmenin ilk pünlerinde matbuat ve matba[Mdbadı 3 üncü sahiiede] acılık bir taraftan yeni vaziyete inDan sehrimize gelen kongre azasından iki grnp tibak etmek için fedakârhklar ihŞükrü Kaya Bey Haydarpaşa garında tivar ederken diğer taraftan okuDahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey Şiikrü Kaya Beyi istikbal yucularının azlığı önünde az çok dünkü Ankara trenile sehrimize edenler arasında Vali Muhit sıkıntı çekmemiş değildir. Hatta gelmiştir. Vekil Bey Haydarpaşa tin, Vali muavini Fazlı, mübumeyanda istinat ettikleri vesait istasyonunda bir kıt'a polis ve bir derris Hacı Adil, Tütün tef ve menabi bizzarure mahdut olan kıt'a zabıtai belediye müfrezesi ta tiş hey'eti Reisi Raşit, HamduU bir kısım neşriyatın işte devam erafından istikbal edilmiştir. [Mabadi 4 üncü sahifede] dememesi zaruretleri de tahakkuk Bugun şehrimizde toplanacak olan IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIt'/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllLVIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII etmiş bulundu, ve esasen pek müm beynelmilel Turing klupler 930 kongrekün ve Dek muhik iken hükumet sinin muhtelif miletlere mensup murahPolis Müdüte vakit ve zamanile yardım ede hasları dün öğleden sonra sehrimize gelrümüz Şerif mediği için bazı mecmualar ka mişlerdir. Murahhasların miktarı 52 kiB. tekrar or pandı bile. Buna mukabil istitaat şidir. Dün gelen 36 kişi olup bir kısmı dudaki vazifeleri işlerinde devama müsait olan da bugun ve yarın geleceklerdir. sine avdet ed Dun gelen murahhaslar şehrimizde matbuat her müşküle rağmen ya pek parlak surette istikbal edilmişlerdir. ceğinden Po şıyarak bilâkis halka en müessir Bir heyet murahhasları Boğaz'da karşılis müdürlü mektep rolünü oynadı. Aradan ge lamıştır. ğünden hazl çen bînnisbe pek kısa bir zaman Saat 12,30 da hususî bir vapur köprüran bidayetizarfında bu kısım matbuatın feyzü den hareket eden bir beyeti Buyukdede ayrılacak • insirahı her gün daha ziyade arttı. re'ye götürmüştür. Heyette Vilâyet, Şehtır. Bugün gazetelerimiz içinde eski remaneti ve Polis namına Emanet ikti Beynelmilel Turizm Cemiyetleri Bu hususta harf zamanındaki vaziyetlerinden sat müdürii Kemal Ömer, polis beşinci ittihadı umumi kâtibi M. Düşen dün sehrimize (Du Chaine) daha iyi vaziyette bulunanları var şube müdürü Kenan, hususî kâtip EkŞerif Bey rem Beylerle murahhasların komiserlikendilerini selâmladığından dolayı mem gelen Dahili dır. Matbaacılığın belki esbabı ğine intihap olunan Şükrü Ali B ve Tu nun olduğunu soylemiştir. Buna beynel ye Vekili Şükrü Kaya B. şunları bambaşka olan buhranı henü ta ring klüp erkânı. gazeteciler bulunmuş milel Turing klupler kâtibi umumisi M. soylemiştir: mamen geçmiş sayılmasa bile mat tur. Fransız Turing klüpleri Şark mu Di Ahine cevap vermiş ve memnuniyeti« Polis müdürü Şerif Beyin buat itibarile vazivetin Türkiye'de rahhası olan Terkos şirekti mudurü M. ni izhar etmistir. ordudan aldığı müsaade geçen seokuyan yazan yok dedirtmekten Kastelno da hey'ete dahil olmuştur. Müteakiben heyetler birer birer resim ne bitmişti. Orduya iltihak edecekçok uzak bir terakki merhalesinde lerini çıkartmışlar ve gazetecilerle gö ti. Dahiliye Vekâletinin ricası üzeBoçazda istikbal bulundu»unu bizzat işin içinde bu Buyukdere'ye 14 te varılmış ve biraz rüşmüşlerdir. Vapur da 14,30 da ilerlerine mezuniyeti bir sene daha temlunan biri sıfatı ile beyan edebiliriz, onra Boğaz'da görülen ve kongre mu miştir. dit edilmiş, Şerif B. Polis müdürve Onited Press muhabirinin yazı rahhaslarmı hâmil olan Recel Karol vaMurahhaslarla hasbihal lüğünde bir sene daha kalmıştı. sından bu noktanın tashihe muh puruna takarrup edilmiştir. Hususî va Bu esnada vapurda bulunan murah Fakat bu haziranda askerlikteki pur misafirleri hâmil olanvapura yanaş hasımız da seyyah murahhasları ile götaç olduğunu çok açık söyleriz. vazifesine geçecek ve Polis müdürmış ve heyet Recel Karol vapuruna çık rüşmüştür. # ** lüğünden ayrılacaktır. Polis müBeynelmilel Turing klupler cemiyeti mıştır. Kemal Ömer, Kenan ve Ekrem dürlüğüne vekâleten Beyoğlu KayÜnited Press muhabirinin bu ya Beyler İstanbul şehri namına misafirlere reisi ve İsviçre heyeti murahhasasından makamı Ali Rıza B. tayin edilecekM. Hennberg ihtisasatı hakkında su zısi vesilesile harf inkilâbında hü bevanı hosamedî etmişlerdir. tir.» kumetimizin uhdesine düşen vazi tstanbul Turing klüp kâtibi umumisi sözleri soylemiştir : {Mabadı 4 üncü sahifedel feyi ne derecelere kadar hakkile Cevdet B. kısa bir nutuk irat etmiş ve Polis müdürü Şerif B., Polis müIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIII ifa etmiş ve etmekte olduğunu düdürlüğü makamına geldiği günşünmekten dahi kendimizi alama teşebbüs malum olan şekil ve su fedakârlıkla kalamamak icap e •denberi büyük bir faaliyet ve hüs yız. Hükumet geçen seneye kadar rette ortaya atıldıktan sonra onun derdi. Mes'elenin büyüklüğü öyle nü niyetle çalışmış dürüst bir idahalk mektepleri açmakta devam et bir an evvel âmmeye mal olması idi ki ilk başladığımız sfünden bu re adamı idi. Şerif Beyin Poliste ti, ve bu uğurda fedakârhklar ihti icin yapılacak mesai daha başka ninlere kadar ve hatta daha bir taavün sandığı teşkil etmiş, Poyarından geri durmadı ise de bize türlü olmak lâzımdı itikadında ^ayli zaman sonrasına kadar baş liste atıcılık, binicilik, yüzücülük öyle geliyor ki sarfolunan mesai musınz. Harf inkilâbı gibi büyük ta hükumet olarak bütün milletçe gibi spor şubeleri açması, polislenin hiç bir zaman ortadaki inkilâp bir işin memlekette esaslanması hiç eksilmiyen bir heyecan ile hep rin talim ve terbiyelerine büyük ile mütenasip olmamış olduğunu icin sarfolunacak mesai ne bizim bu işin arkasından kosacaktık. Biz bir alâka göstermesi, polislere ec ( Bugün köprü parasının son gü mes'ut vakıa yüzünü gösterecek ce hâlâ yapılacak is budur. nebi Iisanları öeretmesi en belli nüdür. Köprü parası artık kalk'< ve bir asra yakın zamandır yamalı itiraf etmeğe mecburiyet vardır. gösterdi<Hmiz kadar heyecan ile, YUNUS NADİ başlı icraatındandır. yor. Bu akşam gece yarısında bu bir tufeylî hırkası gibi tstanbalivHarf inkilâbı gibi çok büyük bir ne de bizim ihtiyar ettiğimiz kadar Dahıliye Vekilî Şükrü Kaya Bey bugün saat 2 de kongr^yi açacak Imzalanıyor mu?.. Yunan mehafili itilâfm yarm imzalanacağından bahsediyor Dahiliye Vekili geldi 2 pilot ve bir yolcu Kongre beş gün sürecektîr, murahkas yaralandı lar perşembeve grdeceklerdlr Şükrü Kaya Bey mühim Dün sabah Kongre azası parlak Kalikratya'da bir beyanatta bulunmuştur kanuniye dahilinde Kadmlar merasimle karşılandı tayyare kazası "Ahkâmı da Vali ve Kaymakam olabilirler,. Murahhaslar geldi Murahhaslar Taksim abidesine bir çelenk koyduJar Polîs Müdürü Şerif Bey orduya gidijor, yerine Ali RızaB. tayin edildi Köprü miiruriyesi bu gece 24 te kalkıyor! 85 senedir bu 40 paralık belâyı çeken tstanbul'Iulara geçmiş olsun!

Bu sayıdan diğer sayfalar: