31 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

31 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sieçi MAYIS 4 ayl VAPLAR Sayı Rifst Beyin Müddei umumi mel Beye, Vesfi Reşit Beyin Haydar Rifat Beyo Gevepları . iç sarıfalarımızda Turing kulüp kongresı bugun o | Dahiliye vekilimiz İKongreyi Dahiliye vekili Dolmabahçe sarayında açacaktır; Amanullah Hanın dün geldi Bugün Dolmabahçe sa- Yayında Turing kulüp kongresini açacak Vekil Bey muharririmize mühim beyanatta bulundu Dolmabahçe sarayında açılacak olan beynelmilel Turing kulüp kongresine riyaset etmek Üzere Dahiliye Vekili Şükrü ya B, dünkü konvansiyonelle şehrimize gelmiştir. Mumaileyh Pendikte (o Matbuat Mümessilleri ve Heydarpaşada vilâyet, emanet fırka erkânile sair dostları tarafından istikbal olunmuş ve garda resmi selâmı İfa eden polis, zabıtai belediye müfrezeleri (önünden geçerek Ştir2 Kaya B. Haydarpaşada €Mânetin (Istanbul ) motörile in gelmistir. R m iye Vekili Şükrü Kaya khan kendisini Pendikte çi muhteyg en bir muharririmizin duş, 'meseleler | hakkında blu Suallere mukabeleten “Yanatta bulunmuştur: Seyahati sebebi Fam Dolmabahçe sara- > oplanacak olan beynel- ilel Turing kulübünü bükümet açmıya geldim. Bu mü» Dasebetie İlini ulda iki gün ve pazar günü tekrar Ankaraya döneceğim, Asayiş eyi vaziyeti çok normaldir. artık asayişin iyiliği Türkleri öld irecek istisnai bir hal de- Vilâyet ve Emenetin tevhidi €vhit komisyonu kanunun h bikine at işleri tesbit için icap n talimatname ve izahnameleri de rlamakla meşgul olup eylül- muteber olacak olan bu ka- il tam bir şekilde tetbiki bazırlanılmaktadır. Komis- tevhitle hiç bir memurun TAhtaratı “5 inci: sayıfamızdadır 1 Sör Şu — Selâhattin Enis B.in msalsiz romanı Her okuyanı heyecan- n heyecana düşüre- cek bir eser Si Haziranda başlıyor li Ür irak Ser ver ev. net ver meal Gelen murahhaslar şehrimizin güzelliğine meftun olduklarını söylüyorlar Murahhaslar yolcu salonuna şıkarken Şehrimizde (toplanarak beş gün devam Jedecek olan bey» nelmilel Turing kulüpleri ittiha- dı kongresine iştirrk Oetmek üzere dün Istanbula muhtelif memleketlere mensup 36 kadın ve erkek murahhas gelmiştir. Murabbaslar evvelce bazırla- nan ve gazetemiz tarafından neşrolunan proğram mucibince Türk Turing: kulüp azaları ve umumi kâtibi Cevdet Polis be- şinci şube müdürü Kenan Bey- lerle gazeteciler tarafından Şir- keti -Hayriyenin 72 numaralı va- purile (o Büyükderede istikbal ; edilmişlerdir. 72 numaralı vapur misafir murahhasları hamil bulunan Ro- manya bandıralı Recel Karol vapuruna yanaşarak istikbalci- leri çıkarmıştır. Evvela Beynelmilel (o Turnig kulüpleri umumi başkâtibi olan M. Düşen kendisini taktim ettik- ten sonra diğer murahhasları Türk heyetile tanıştırmış ve şu kısa nutku söylemiştir: «Bugün Beynelmilel kongre- mizi aktetmek vesilesi ile eski ve yeni medeniyeti ile bütün ——— —— Bu gece — Bev birader ne oldu, niçin duruyorlar ? — Acele etme babalık, beş dakıka sonra görürsün | | köprüde vaziyet böyle mi olacak?! İ | Turing kulüp kâfibi umamisi M. Düşen dünyayı bayrette bırakan hür Türkiyenin en güzel şehirlerinden biri olan istanbula gelmekle | hissettiğimiz memnuniyeti ihzar ederken Türkiyenin sevgili ve büyük gazisini hürmet! ve mu- habbetle selâmlar ve bize fev- kalâde misafirperverlik gösteren Türk Turing kulübüne en sami: mi teşekküralımızı taktim etme- ağabeysi şehri mize geldi Sabık Afgan kıralı Amanullah Hanın bü yazı geçirmek üzere İstanbula geleceği geçenlerde yazılmıştı. Amanullah Hanın bü- yük kardeşi olup son hadiseler- den sonra Tahrana geçen İna- yetullah Hanın da şehrimize gelmek üzere olduğu haber «- lunmıştır. Amanullah Hanın pe- deri zamanında o Afganistanın veliahdi olan bu zat, refikası büyük oğlu, üçüncü kızı ve ü- çüncü oğlu ile birlikte Bağdat- Şam - Berut yolile dün şehrimize gelmiş ve Tokatlıyan oteline in- miştir. Kendisi burada bir müddet kaldıktan sonra Avrupaya gide- cektir. ği bir vazife telâkki ederiz.» Müteakıben Türk Turnig ku- lübü (O başkâtibi OCevdet Bey $u nutukla cevap vermiştir: Beynelmilel Turing kulüpleri ittihadma dahil Türk Turing kulübü çok muhterem ve kıy- metli misafirlerini bu vesile ile kendi arasında gördüğü için memnuniyetlerin en büyüğünü en samimisini hissetmekle bah- tiyardır., Misafirler Cevdet Beye uzun alkış ve teşekkürle mukabele tmişlerdi Gelen murahbağlar; Fransadan Oo 2 erkek 1 kadın İsviçre Bp Ağ : Çekoslovakya 3 ,, 1 ,, Muinüssaltana İnayetullah Hen Almanya inle Ingiliz murahhası trenle ve İtal- Belçika 2 "2m yan murahhasları da Tevere va- liz ağ purile pazar günü geleceklerdir. Macar 3 Beynelmilel Turing kulüpleri Bunlardan başka iki Alman | ittihadı kâtibi umumisi ve 1930 murahhası ile, iki Yunan, iki | senesi beynelmilel Matbuat ce- ğe tr yy gg yy yg yy yg Dakfilo müsabakası 1930 senesindekim daktilo şampiyonu olacak ? Kİ mek üzere müracaat eden hanımların isim- lerini kısım kısım Enise Hanım | neşrediyoruz | gag şyAyy 1 — İstnbul. Tayvare cemiyeti memurlanndan Enise H ? — Yeniköy: Köybaşı caddesinde 109 No. da Semiha Ali FE 3 Bevoğlu: Beşinci mektep müdürü Musa Bey vasiasile Saime Ali H 4— Devlet matbaasında Nacive H 5 — Fatih Noter dairesinde Perihan H 6 — Fatih: Hirkaişerif Karabaş mahallesi No 117 de Fatma H 7 — Kızıltoprakta Ziverbey yokuşunda Ihsan H 8 — Beyazıt Lâleli Hasanpaşa simitçi fırım karşısında Seniha bö 9 — Ticaret mektebinden 630 Forrüine H. z 10 648 Raşel H i my ayyy yg pg

Bu sayıdan diğer sayfalar: