31 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

31 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

<oreteminde siken vam ve rerr'erin ütü Hakları mahlurder Gazeteye göndetilecek mektipların Üzerine idare içinse (İdare) yazya wt se (Yazı) işsreti konulmalıdır. #rlaryam eekteylamm weemmeer. İsme Beste'maneden ve fip'arm Bürüerirabeden Man > gr ” © EZ SAYISI HER YERDE 5 KURUS — MATBAA VE İDAREHANE: g Babüali, “Ankara “caddesinde * VAKIT YURDU" elgrat ; Vakt posta kurs” ISTANBUL, | Tel, 1970 Cİdare)1971 «Yazı)ız02 (Ki HAŞARATI ÖLDÜRENLER ARASINDA - Flidavepompasıdaima birinelliğ i kazanmıştı FLIDA daha müessir daha mükemme! ve yarı yarıya ucuzdur. Bütün devair ve müessesat FLİDA istimal eder. HASAN ecza gık ........555.555 5055550050500 0002020... Istanbul tramvay şirketinden: 1596 numaralı müzeyyel kanunun birinci maddesi ahkâmına tev- fikan, Gazi Mustafa Kemal sanfi daimesi karşılığı olarak istifası 1223 numaralı kanunun birin- ci maddesi ile tesbit edilen 10 para resim, İ haziran 1930 tarihin- den itibaren 30 para tezyit edilmiştir. Binaenaleyh 1 haziran 1930 tarihinden itibaren tramvay ve oto- büslerde, hangi mesafeye olursa olsun, ita edilecek birinci ve ikin- ci mevki biletler için 30 para fazla alınacağı ve tenzilâth tarife ile seyahat eden askerler ile mekteplilerin bundan istisna edildiği tramvay ve otobüs yolcularına ilân olunur. Teamvay ile Karaköy köprüsünü her geçişte alınmakta olan | kuruş gene İ haziran 1930 tarihinden itibaren ahzolurmıyacaktır. İstanbul 15 mayıs 1930 MÜDÜRİYET Tünel şirketinden: 1596 numaralı müzeyyel kanunun birinci maddesine tevfikan, Gazi Mustefa Kemal ( Unkapanı ) ve Karaköy köprüleri masarifi daimesi karışılığı olarak istifası 1223 numaralı kanunun birinci maddesi ile tesbit edilen 10 para resim, | Haziran 1930 tarihinde itibaren 30 para tezyit edilmiştir. Binaenaleyh işbu tarihten itibaren eskerle ile mekteplilere veri- lenler maada bilcümle Tünel biletleri, madeni markalar ve birinci ve ikinci mevki abonman karnelerinin varakaları üzerinden fazla olarak 30 para istifa edilecektir. İşbu resmi vermemiş olan abonman karneleri hamillerinin mezu kür tarihlen itibaren ellerinde mevcut abonman biletlerini, Tünel gişelerinde her bilet için 30 para fuzla tediye etmek suretile üzer- leri sürşarjlı diğer biletler ile tebdil etmeleri lâzımgeleceği Tünel — yolcularına ilân olunur. İstanbul, (15 Mayıs, (930 MÜDÜRİYET Üsküdar tramvay şirketinden: 1596 numaralı kanuna tevfikan 1-hâzirân“1930 dar itibaren Gazi köprüsü resmi kırk para olarak tahsil edileceğinden mıntaka yer- leri ile bilet ücretlerinde yapılan ve Nafıa Vekâletince tastik edi- len aşağıdaki tadilât ve tenzilâtın aynı günden itibaren tatbik edi- leceği ilân olunur: 1 — Üsküdar-Haydarpaşa hattında yolcular lehine olmak üzere Ahmediye mıntakası (Doğancılar) ve Çiçekçi mıntakası (Duvardibi) duraklarına naklolunmuş ve mıntakalar şu şekli almıştır: Üsküdar-Kısıklı : Bülbülderesi - Bağlarbaşı - Kısıklı. Üsküdar-Haydarpaşa : Doğan - Duvardibi - Baytar mektebi - SE Haydarpaşa. Bağlarbaşı - Haydarpaşa :Askerlik şubeşi - Duvardibi - Baytar mek- tebi - Haydarpaşa. 2 — düncü mıntaka ücreti yine yolcular lehine 3 üncü mıntaka ücretiyle birleştirilmiştir. 3 — Bilet ücretleri, nakliye vergileri ve köprü resmile berabef şöyle olmuştur: Mevki Mıntaka (Tramvay Yekün Ücreti Para Nakliye Gazi köprüsü Vergisi o Resmi Para Krş. 10 Krş. Para 20 10 — Nakliye vergisinden muaf olan hüviyet varakalı talebe & üncü mıntakalarda dahi 2 inci mıntaka üçreti verirler. Umumi İdare isa vilâyeti Nafıa başmühen- disliğinden “> Uludağ-Zirve yolunun 7484 lira 90 kuruşluk inşaat baki- yesinin inşası 14-6-930 cumartesi; 2— M. Kemalpaşa-Susurluk 23737 cumartesi; 3— Bursa-İnegöl yolunun 16545 liralık tamiri 15-6-930 pazar; 4 — Bursa-Mudanya yolunun 46005 liralık tamiri 15-6-930 pazar günü saat 16 da vilâyet daimi encümenince ihale edilmek üzere © — kapalı zarf usuliyle munakasaya çıknrılmıştır. Talipler keşifname ve - fenni şartnameleri görmek ve fazla izahat almak ve ehliyet vesi- kalanmı kayıt ettirmek üzere ihaleden sekiz gün evvel Nafia Başmübendisliğine müracaat edeceklerdir. Bedeli keşfin 967 buçuk nisbetinde teminat ve miktarı taahhüdü | © mübeyyin teklif mektupların kanun ve usuli dairesinde tanzim ve liralık tamiri 14-6-930 (Unkapanı) ve Karaköy köprüleri ma- | 3 İP Kiralık kâgir hane ve dükkân Beşiktaşta akaretlerde 113 numaralı hane ile 1. 3, 20,32 numaralı dükkânlar bilmüzayede icar edileceğinden şehri halin 18inci pazar gününden itibaren yirmi gün müddetle aleni müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade malümat almak istiyen- lerin haziranın İlinci çarşamba günü saat on üçe kadar mahalli mezkürda $$ numaralı mütevelli idarerine Ve yevmi mezkürun saat on üçünden on beşine ka- dar İstanbul evkaf müdüriyetinde idare encümenine müracaat et- meleri, Emlâk ve Ey- tam bankası özrmayesi 21,000,000 Trk Traş Ihtiyat Akçesi 754,000 , |, İnşaat ve Emlâk Üzerine müsait şeraitle Para ikraz'eder Bılumum Banka muamelât İstanbul Şubesi Bahçekapı Telefon İstanbul : 3972 | Kiralık mobilyalı kö;k ve sahilhaneler 061 192 Boğaziçi Panslva Köybaşı 4 Yalı Tarabya Tarabya 256 caddesi nilisa m > M9 Köşk Balâda mevkileri mubar;er Do. No: Semti Mahallesi sokağı No Nev'i |R ov .... Bilecik vilâyeti dai encümeninden:; 26-4-930 tarihinde ihale kılınacağı ilân olunan ve talipleri nakasa şeraitini ifa etmemeleri hasebile teklifnameleri kabul 2 yan Söğüt - Gümele yolu üzerinde müceddeden inşa olunacak lira 48 kuruş bedeli keşifli 0,60 açıklığında 9 adet tam beton menfezlerle bir adet 5 metre açıklığında ayakları bet9 şemesi ahşap köprünün inşaatı 24 mayıs 930 tarıhinden İ yeniden 20 gün müddetle (ve kapalı zarf) usulile münaki nulmuştur. 1 — Ehliyet vesikası almak veya kayıt ettirmek için şeraiti umumiyesinin İ inci ve 2 inci maddesinde yazılı vi / nakasa gününden laakal sekiz gün evvel vilâyet başmühe tevdi. 2 — Münakasa tafsilâtile şartnameler sureti musadd vilâyet Nafia başmübendisliğinden alınabileceği. ğ 3 — Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale #* le şartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlıyacakları t tuplarını 12 haziran 930 tarihine müsadif perşembe günü ten evvel vilâyet encümeni riyasetine vermeleri ve ihalenin daimi encümenince icra kılınacağı ilân olunur, BOĞGSaGGSS GG KARLI İŞLER | Hercins ipek ve lâstik şer ŞERİT MAKİNELERİ mal eder, basit ve ucuz. ÇORAP Düz ve çiçekli el ile ve otomat Son sistem Kappel marka t KOTON mül etmiş çorap makineleri, böj RAŞEL BRODE s2 a " Trikotaj, kürk, Overlok ve sai ... Ve sair sanayie ait her cins makineler. Türkiye Bilecik vilâyeti daim ve mefruş sabilhaneler senelik veyahut mevsimlik olmak üzere kiraya verileceğinden isticar et- | mek arzusunda bulunan zevatın Beyoğlunda Parmakkapıda İmam | sokağında 20 numarada Gayri- | İ mübadiller tahsilât - tevziat ko- | misyonuna her gün 10'dan 13e | kadar müracaatları ilân olunur. Telefon: Beyoğlü 4559 Doğum ve Kadın hastalıkıarı | mütehassısı l Doktor | Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliabmer binası 1 | No. 10 Telefon: | İst. 2622 İli — Satılık hurda demir Beşiktaşta (o Akaretlerde 16 | numarolı dükkânda mevcut tah- minen 7000 kilo hurda demir 11 haziran 930 tarihinde bil- müzayede satılacağından talip olanların pey akçesini müstes- hiben yevmi mezkürda saat on üçe kadar mahalli mezkürda I 54 murarada mütevelli kayma- | kamlığına ve yevmi mezkürun on beşine kadar da İstanbul Ev- kaf. ,müdüriyetinde idare encü- İ menine helen gile YS |! vilâyet nafia baş mühendisliğinden alına bileceği Çuval Bayrâk ve sair her cins © acentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31- .. * 4 encümeninden: : miktarda, Avrupa usulü.” — — Son tekemmülâtla mücehhez. Enli tamamile otomatik brode DİKIŞ sü TEZGAHLAR ap el ve motör ile müteharri İpekli ve yünlü kumaşlar üz BASMA MAKİNELERİ her cins çiçekler basılır. Tel İst. 2256 Teminat. ve: büyük suhületği 6090940005095500009, 264-930 tar'binde ihale kılınacağı ilân olunan ve münakasa şeraitini ifa etmemeleri hasebile ihale muaf devamı icrasına imkân bulunmamış olan Vezirhan - SakarY# İ arasında müceddeden inşa olunacak 2134 lira 76 kuru$ i keşfli 8 adet Eüzün inşaatı 24 mayıs 930 tarihinden itibare” den 20 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 1 — Ehliyet vesikası almak veya kayt ettirmek iç nakasa şeraiti umümiyesinin 1 inci ve 2 inci maddesinde “yi il vesaikin münakasa gününden lâakal sekiz gün evvel vi i mühendisliğine tevdii. ? — Münakasa tafsilâtile şartnameler sureti musadd?' 3— Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale ari | | nile şartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlayacak! “si p mektuplarını 12 haziran 930 tarihine müsadif perşenbe 14 ten evvel vilâyet encümeni riyasetine vermeleri vilâyet Daimi Encümenince icra kılınacağı ilân olunur. e EE Z > | Bursa vilâyeti Nafia baş mühen& liginden Uludağ otel, yol ve köprüsünün oweptaki eşitse bince 6675 lira 73 kuruşluk inşaatı 12- haziran -930 ç sadif perşembe günü saat 16 da ihale edilmek. tüzere vazedilmiş olduğundan takiplerin münakasa |

Bu sayıdan diğer sayfalar: