June 1, 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

June 1, 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Turing külüpler kongresi Dün Dolmabahçe sarayında açıldı Dahiliye vekilimizle teşkilâtın reisi ve umumi kâtibi birer nutuk söylediler Kr şi EE ğ ) 1 b Dünkü kongrede Şükrü Kaya Bey nutkunu irat ediyor Şükrü Kaya Beyin nutku | beynelmilel (bütçeyi müzakere | ve Yerebatan sarayını gezmiş Dün sabah saat- 10 da Pera- bususi: mesail bakkında ie “ee Palas ta: Beynelmilel (o Turing zi le yemeği o Perepalasta lüle jtthadı idare heyeti bir | | Kadınlar sababki | içtiman | yenmiştir. Öğleden sonra saat içtima © “aktederek umumi ve | iştirak etmiyerek Kariye camii : te m ağ kulüp- ys biliy z *V ekili ra me L Alt tarafı 5 inci sayıfamızdal kon Daktilogratlık, gün geçtikçe haya- tumızda mühim bir mevki alıyor Onun için" bir müsabaka yaparak (1930) sürat kıraliçesini seçmek istiyoruz sarı len ek ÇOCUK | Sayıfaları | vo | Gençlik sayıfası | Bugün okuyucularımıza iki ayrı ilâve halinde takdim ediyoruz. Okuucularımız için istifa- deli büyük bır müsabaka Okuyunuz Her medeni memlekette böyle müsabakalar yapılır ve birinciye büyük bir mükâfet verilir Müsaba aya istiyenler Türkçe, istiyenler Fransızca iştirak edebilir Simdiye kadar müra- | Caat etmiş olanların isimlerini neşre de- vam ediyoruz : Adile Mahmut H. W — Edirnekapıda Sultan mahallesinde Kuruşmar sokak No. 3 de Adile Bt Hanım. 13 — Ticaret mektebinden 639 Saide Hanım 18 — Heybeliada deniz lisesi fabrika muallimi Binbaşı Mustafa Mahmut & Yütıtesile Nezahat Hanım 4 — Müskiret inhisar daktilolarından Mukaddes Hanım. 18 — Ticaret mektebinde 640 Mokadder Hanım Mah, yg yy gg yg yy yy yy gg sf Tramvay biletçiliği istiyen adam: Müdür—Referans verebilir misiniz! — Köprü: memurluğu" yaptım, sektirmem | yl adam Köprü müruriyesi kalkarken Ahmet Rasim Beyin makalesi İkinci sayıfamızda üzakere edildi m İİ 7 2 iŞ. Banka lâyihası gece yarısına kadar m Köprü parası kalkdıktan lere I Bir asra yakın bir tarihe malik olan bu vergi, dün geceden itibaren artık tarihe karışmıştır Köprü mururivesinin son dakikalarından Ki intiba (Bu cesim (Vakıt) in fotugrar muhabiri tarafından gece yarısı sureti huşusiyde. magpezyunla alınmıştır. Saat 8. akşam, kalabalık | gibi dinliyorlar. cins cins insanlar bir nehir gibi. köprücüler gene gömlekleri. ar- kalarınd — kutuları © bellerinde İ avuçları açık... — Hanım kuruşu. — Efendi para vermeden ge- çilmez... Diye söyleniyorlar. Söy- leniyorlar ama nede olsa o eski eda, o eski çâlımdan eser yok!.. Bakışları daha mahzun, ses- leri daha pest perdeden ara- sıra pos bıyıklı ve tek gözlü bir adam köprücülere bir şey- ler fısıldıyor. Galiba: — Hepimiz yeni memuriyet- tayin edileceğiz... Aman son dakikaya kadar dikkat di- YOK sı Avuçları © açık adamlar, bu sözü bir ümit ve bir teselli a0 Mamafih - gözleri acaip acaip parıltılarla kapanıyor. — Him m.. neyse demek ister gibi. Bir halde para vermeden kuş sektirilmiyor... * Saat 11... 'Tam bir saat var. Bir saat sonra köprü parası kalkıyor.. Köprücülerde gayet aşikâr bir durgunluk var, Köprü- cülerin kurduğu kordonun âra- lıklarından sıvışanlar var. İşte rayların üstünden geçen bir adam.,. Kasketini bastırıyor W8 ileriliyor.. Köürücü sesleniyor. “— Arkadaş... Para... “— Hasbi geç imanım sende (Alıtaratı #üncüsşüyılamızda) — © Sabık köprü memurunun rüyası: Geçmiş zaman olur ki bayali *cihan değer! Karikatürist — Artık mevzu kalmadı !..

Bu sayıdan diğer sayfalar: