1 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

1 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ge GKND F ZUT FELAKATC I TOAT TAKTONN TARANEE < PAZAR 1HAZİRAN 1930 B inci sene, No 1545 NUSHASI 8 KURUŞTUR a GAS SK AA Başmulamrersiri: Silrt VO se VEANI? BUĞÜN V Ç ünoli sahitede: & i— Felek 2- Matbuat bi 21nci sahltede - Harici ve Şoj haberler Neron tarihi tefrika Yüncü sahi arı V 3- iükâye 5 inci sahifede : Asrın kahramanları Her devrin kendine mahsus kahramanlıkları vardır. Büyük bir ideal uğrunda istihkarı ha- yat etmek türlü mahrumiyet ve cefalara katlanmak büyük şahsiyetlerin maneviyetini bes liyen ve onların ölmez ruhlarını daima yeni hamlelere sevkeden arzulardandır. Vatanın selâme> ti için gözlerini kırpmadan ko- lunu ateşe sokan bir- Romalı, Sirklerde aslan ağzına atılırken de imanını bağıran bir mühen- dis nasıl birer kahramansa, Meçhul deniz ve kıt'aları fethe, Şıkan bir Colomb ve kâinatın devre göre söylenmesi memnü Sırlarını meydana çıkarmağa ça lışan Gallilö de birer kahraman dir, Bunlar beşeriyetin istikbal Yollarını açan büyük pişdarlar- dir. Yüsek fazilet ve feragat mi Salleri ile medeniyetleri süsli- Yen ve insanlık kıymetine şe- Tef veren harikalardır. Manevi cephesinden ekseri- Ya şikâyet ettiğimiz bu devrin kahramanları yok mudur? Dün | Yayı yalnız servet ve eğlence rsı mı kaplamıştır? Zaman OSaman milletlerin sinesinden - fişkıran nurlar ile cihan aydın- | uyor mu? Sön taiisiyon haddine çıkan enerjilerle beşe- |— Tiyetin cür'et sinirleri gerilmi- Yor mu? Mesafeleri yutmak i- fin havaya atılan, ve bir ham- koca denizleri, kıt'aları âş /— Mağa çalışan cesurlar bu asrın ik kahramanlarıdır, Bir Lind g yalnız başına - tabiatin en üthiş kuvvetlerine göğüs ge- Terek Atlas” Okyanus'unu aşı- | Veriyor, bir Dr. Conker müaz- |tam hava gemisile, asri konfor dan mahrum kalmaksızın —dev- Ti âlem seyahati yapıyor, insan ir nihayet evvelce bir tahassür Ve kıskançlıkla tahayyül ettik- i kuşlar imparatorluğunu da | tle geçirmiş ve havaya da hâ- — kim olmuşlardır. — ; Dün henüz ismi kimsece ma- " İüim olmıyan yeni bir hava kah /— Tamanının bugün bütün dünya —a hörmet ve hayretle anılmak fa olduğunu görüyoruz, Bu ye- fi kahraman 23 yaşında bir Yn- liz kızıdır. Güzel Miss Any 'Ohnson İngiltereden kalkmış ce kilometre uzaktaki di- Üer bir kıtaya Avusturalya'ya uştur.Bu nazik mahlüktaki #nerji denizlerin, çöllerin, yüce ğların düşman unsurları ile Muvaffakiyetle mücadele ede- bilecek dereceye yükselmiştir. Cava'da inmek mecburiyetinde ldığı bir yerin yanıbaşında bir volkan indifama bite-maruz kalan genç kız, nihayet hedefi- vâsıl olmuş, ve büyük mera- ve takdir hislerile karşılan- tır, imdi servet ve şan İngiliz * ünin ayağına kapanmıştır. akat böyle hilkatler onların Yakâr nevazişlerinin esiri ola- lar, O, memleketine dönün- te Propaganda uçuşları -yapa- Bek, denizci vatandaşlarının dik h*l nazarlarını hava imparatör- üna tevcih — etmeğe çalışa- 'k'k'l. harekete getireceği genç- Şe Ve cemiyet içinde yeni ener tin, yeni — kahramanların q'Y—'lanı çıkmasına hizmet ede î::“ Kahramanların hedefi di huzur ve istirahatleri ol: W'dı, kimse kendi nisbi istira- hatini terkedip onların peşine yikılmazlardı. Hayır.. “Onlar Mİnız yeni hayat sırlarının fa- leri, ve ruhu yüksek ve ebedi ğ":ılerı kavuşturan yeni yol- kâşifleridir. Zeki Mes'ut 3. M. M. Reisi Kâzım Pş. Hz. hç M. M. Reisi Kâzım Pş. _L—imccıisin tatilini mütakıp imizi ve Yalova'yı teşrif et- “len sonra — İzmire giderek 'de bir müddet - istirahat Yuracaklardır. Ps. Hz. bu yaz| 'ığ".' intihabiyeleri olan Bali- Ti de ziyaret ödeceklerdir. Turing parlak Kongrede 24 millet teşkilâ- tının mümes- silleri vardı Kongrede mühim nutuklar irad edil di ve Gazinin bü- yük eserinden ehemmiyetle bahsedildi. Gazi Hazretlerile Kâ zım ve İsmet Pş.lar Hz.ine köngrenin tazimatı Beynelmilel Turing klüpler kongresinin küşat merasimi dün saat on dört buçukta Dol- mabahçe sarayında çok parlak bir surette icra edilmiştir. Merasime, dünkü ekspresle ge len Fransız ve Yunan murah- haslarile birlikte 24 memleket teşkilâtı mümessilleri iştirak et mişlerdir. Dün sabah saat onda Turizm ittihadının idare — heyeti Pera palâsta toplanarak beynelmilel teşkilâtm umumi bütçesini ha- zırlamış ve kongre için ihzari mesaide bulunmuştur. Bu ma esnasında kadın murahhas- lar şehrimizin büyük camileri- ni -ve muhtelif güzel tarafları- nı gezmişlerdir. Saat on ikide Türk Turing klüp âzası ile kongre — murah- haslarını bir arada bulündura- rak tanıştırmak için Perapalas- ta bir öğle ziyaleti tertip edil- miştir. Dolmabahçede tertibat Saat bir buçuğa doğru kong- renin küşat merasimine davetli zevat Dolmabahçe sarayına gel meğe başlamışlardı. Kongre için, bu sarayin muh! klüp | kongresi dün Dahiliye Vekili B. tarafından Dolmabahçe sarayında bir nutukla açıldi Nutkunun sonunda murehhasları Gazinin yarattığı ve başardığı büyüR eseri tetkik ve temaşaya davet eden Şükrü Kaya Bf. nutkunu irad ederken teşem muayede salonu tahsis l Saat on dörtte salon kadın edilmiş ve çok esaslı ve cazip (erkek davetlilerle —dolmuştu. surette tanzim olunmuştu. l (Mabadı altıncı sahifede) Mali mütahassıs geldi ve Ankaraya gitti M. Şarl Rist'e oğlu, kızı ve kâtibi de Refakat ediyorlar Mütahassıs Ankarada bir hafta kaldıktan sonra İstanbula döneceğini söyledi Hükümetimizle Dainler ve- killeri arasında vaki olan temas lar neticesinde mali vaziyetin tetkiki için celbedilmesi takar- rür eden Fransız maliye müte- | hassısı M, Şarl Rist Paristen evvelki gün şehrimize gelmiş | ve bir gün Fransız sefarethane sinde kalarak istirahat ettikten sonra Ankaraya gitmiştir. M. Rist'e kızı ve oğlu ile kâtibi M. Pontiye refakat etmektedir. M. Rist menileketimize da Vet üzerine mali vaziyeti tetkik etmeğe geldiğini — söylemiş ve şunları ilâve etmiştir: — Ankarada bir hafta kadar kalacağımı tahmin ediyorum. Maamafih vaziyetin icabatına göre daha ziyade kalmak ihti: mali de vardır. M. Rist (Mamadi altıncı sahifede) MsaşsasasaşA Aöngrenin açılmasından evvel Perapalasta yapılan idare hey'eti içlimsi Maaş.. Tediye emri Defter- darlığa verildi. Hadroların bugtinden itiba- ren tebliği bekleniyor 1930 mali senesi bütçesi tas- dikı âliye iktiran etmiştir.1930 senci maliyesi maaşatının tedi- yeşi emri de düri Maliyeden Def terdarliğa tebliğ — olunmuştur. Defterdarlık kadrosunda da bir tebeddül yoktur. Kadrosu gelen dairelerin u- mumi haziran maaşlarının tedi- İyesine de buğünden itibaren baş "lınıcalmr. Kadroların kısmen bugün tebliği beklenmektedir. 10,000,000 Kibrit inhisarı için ! müzakere | Esasli meseleler bitti teferruat görüşülüyor | ANKARA, 31 (Telefonla)— Kibrit inhisarını 10 sene müd- detle işletmek istiyen ve muka- bilinde Hükümete 10 — milyon dolar avans veren gurupla olan müzakerat son safhasma dahil | olmuştur. Tali meseleler üzerin de son cereyan eden müzakerat bu günlerde ikmal edilirse mu- kavele perşembe gününe kadar B. M. Meclisine arzedilecektir. Mektepliler müsabakası 55 inci haftanın birincilikleri Hemen hemen bütün İstan- bul Liseleri ve bir kısım diğer vilâyet liseleri talebesi tarafın- dan iştirak edilmek suretile de- vam eden ve talebemizin fikri, siyasi terbiyeleri üzerinde mü- essir olan — Haftanm en mühim habe- ri hangisidir?. Müsabakası bugün 56 ıncı haftaya girdi. Rağbet ve muvaf- fakiyetle devâm eden bu müsa- |bakanın 55 inci haftasına ait bi- İrincilik neticelerini neşrediyo- İyoruz: | 1 — Galatasaray lisesinden 898 Necmettin B. 2 — Daruşşafaka Tisesinden 206 M. Vefa B. 3 — Galatasaray lisesinden 685 Feridun B. 4 — Darüşşafaka lisesinden 235 M. İbrahim B. 5 — Galatasaray — lisesinden 121 Hikmet Refik B. ' Yukarda isimleri yazılı Be-| ıyler bugünden itibaren gazete- miz idaresine müracaatla kazan İdıkları ikramiyeleri alabilirler. 56 ıncı hafta 56 mcı hafta başlamıştir. Ö- nümüzdeki cumartesi günü ak- şamına kadar cevaplarmızı mü- |Müddeiumumiliğe gidip teslim (olacağını ve hapisaneye girece- |ğini gazetelere bildirmişti. Yeni bir sacha d H. Rifat B. memleket haricinil f çıkmak için pasaport istedi | Bu talebi reddediler mumaileyl mahkümiyetinin tecili infazı Içiı_i ayrı bir müracaat yapmış ve ken ğ disi Tıbbı adlice muayene edilmisti | H. Rifat Beyin göster- diği hastalıkların hük- mün infazına mâni gö- rülmemesi ve bugün tevkif edilmesi kuv- vetle muhtemeldir Temyiz mahkemesince — 25 günlük mahkümiyet kararı tas- dik edilen Haydar Rifat B. dün sabah hastalığına rağmen ikinci * bir tebliğe hacet — kalmaksızin 1 j " İ e riiğger Bu| Haydar Rifat Beyin son haber üzerine Haydar Rifat Be- yin Adliyeye müracaat etmesi bekleniyordu. Öğleye kadar hiç ses çıkarmıyan Haydar — Rifat Beyin dün saat 15 e doğru Müd- deiumumiliğe bir istidası miştir. H. Rifat Bey, bu istidasında apandisitten maada safra kese- gel-| müuhakemesi esnasında alınan resimlerinden mustarip olduğundan bal rek yeni usulü muhakematı €ç zaiye kanununun 399 ve 400 cü maddelerine istinaden Tıb | br adlice muayenesile dört ay lık bir mühlet verilmesini iste ' (Mamadi altıncı sahifede) | * Türk - Yunan itilâfı Müzakere bitti. itilâfname- | nin imzZası için Yunan sefiri talimat istedi.. si, taş ve kum hastalıklarından » 'ıı ı Ankarada yapı- lan müzakere scn seklini almıstır ANKARA, 31 (Telefonla)— Türk-Yunan itilâfnamesi müza keratı ikmal edilmiştir. Bitaraf ların iştiraki ile ikmal edilen i- tilâfname metninin imzası için Yunan sefiri, bugün Atinaya ha reket edecek olan Müsyü Veni- zelostan talimat beklemektedii M. Venizelostan talimat isteyen Yunan sefiri lmıiu “ealarını beyan etmelerini | Sefir talimatı alır almaz iti-| kabul *diyor, Bitaraflar da buna | lâfmame imza edilecektir. muvafakat etmişlerdir. Maama- : İtilâfname mucibince bitaraf fih M. Venizelos elyevm Atina- | larım emlâk meselesindeki rey- |da bulünmadığı cihetle Yunan leri istişari mahiyette olacaktır. sefirine imza için talimat — vere | M. Venizelos itilâfı emriva-'mesi kabil olamıyacaktır. Bu i- ki addediyor tibarla itilâfname pazar günü ATİNA, 31 (Anek.) — Ha- imzalanamıyacaktır. riciye nezaretine gelen telgraf- M, Venizelos Atinaya avdet , hameler Ankara müzakeratımnm 'edince ağlebi ihtimal pazartesi | vardığı neticeler hakkırıda yeni | günü siyasi fırkalar rücsasını iç | tafsilât veriyorlar. Diğer mese- | timaâ davet edecek ve fikir ve Teler halledikleri cihetle müza- ' mütalealarını istimzaç edecek- ; kere mübadil emlâke ait beşinci tir. Venizelos More kıtasında maddeye inhisar etmiştir. Tür- Elefteron Vima gazetesi muha- kiye hükümeti bitaraf — azanın birine nikbin i izhar etmiş! mübadil emlâkm takdiri ktyme've itilâfin bir emri vaki addedi-. | sabaka memurluğuna gönderi niz, *i ko"kımda dört hafta zarfında P bileceğini söylemiştir. A

Bu sayıdan diğer sayfalar: