1 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

1 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

« Milliget,, İn larihi tefrikası: 41 NERON Nakleden: KÂMRAN ŞERiİF — Agripin !.. Poppea !... işte bir başıma kaldım... Herkesten ihanet gördüm... Herkes beni terketti ! K » HARIÇTEN ALDIĞIMIZ HABERLğRl Hudut hâdiseleri yüzünden.. Leh-Alman meselesinden başka ihtilâf çıktı Bu da başka Lehistan kat'i cevap verdi.. Meclise verilen mazbata Af vc; tecil kanunu kimlere şamildir, kimlere değildir? ANKARA, 31 (Telefonla) — Bugün Mecliste müzaker€ ve kabul edilen bir mazbataya göre, kabahatlerin affi ve bazi cürümlerin tahfif ve cezalarının tecili hakkımdaki kanunun döfr düncü maddesinde kanuni muhaffef sebepler bulunmasından dolayi adam öldürmekten mahküm bulunanlar hakkında cezâ” larının üçte ikisinin tecil edilmesi maddede yazılı olduğu ve$” hile ancak faile karşı ırza, cana taarruz olunarak bu suretİ€ ü tahrikât tesiri altında ika edilmiş olan adam öldürme filine î"hndm yazılıyor:— Ay-| matuf olduğu sarahaten yazılı olduğundan bu sebepler haricit- lardanberi Düseldorf zabıtasını | de ceza kanununa göre cezanın tenzilini istilzam edecek diğel meşgul eden m_tçhul katilin ni-| muhaffef sebeplerden dolayi mahküm olanlara tecilin teşmili hayet Kuerten |caiz olmıyacağı âşikâr bulunduğundan bu sarahat hilâfına tat- 'sminde yakala- |bikatta verilmiş bir hükmün temyizen tashihi ve — mahkeme ran 47 yaşların-| temyizde o yolda bir karar ittihaz olunarak ceza heyeti umumi> yesinde kanuna uygun bir içtihadın tesbiti kabil olduğu cihetlt Bir el ateş!| Canavar!| Rikof Yoldaş Stalin Hetşi _Mı? ibi Yoldaşa silâh mı attı? erşevi bülbül gibi —— sisüyemm Sovyet Rusyaya dair vakit vakit ortaya türlü türlü rivayet- ler çıkryor. Ne dereceye kadar doğru olduğu pek de bilinmeyen bu haberlere çok kete Rigadan gelir. İşte şimdi Rigadan bütün Avrupa gazetelerine verilmiş o- lan yeni bir haber de bu kabil- öi Zi el söylüyor. İki komşu devletin hudutla- rında bazen bir takım hâdiseler olur ki eğer o iki komşunun mü nasebatı zaten pek de dostane bir manzara arzetmiyorsa — bu lhidiıder ehemmiyetle — nazarı dikkati celbetmekten geri - kal- hi evkediyor, Seneto da mecnun | DD “Neron sadakati nasıl mükâfatlandırırsa hiyaneti de 3’“[ öyle cezalandırır. ,, | Buesnada Neron gemilerini| — Şark ordularım, İspanya or- " schiz edip Afrika'da hafriyat| dularım beni terketmezler. .aparak Didon'un haznelerini! Bunun üzerine arka arkaya! " jeydana çıkarmak üzere asker| haberler sökün etti. | Bütün lejyonlar verilen gizli| emre itaatla ayaklandılar. Tah| kimin çıkarılacağı tayin edil| işti: Müstakbel imparator, ba ba cihetinden Jüpiterin, ana ci hetinden de Minos'un karısı nparatoru — yatıştırmak - için endiğine hergün yeni payeler| göycih ediyordu. Neron'un k: arında vazih olarak tek bir dü | Şiünce yaşıyor, şuur dahilinde alnız bir şeyden haz duyuyor maz. Geçen hafta Lehistan-Al- manya hududunda olan bir hâ- dise her iki tarafın münasebatı üzerinde iz bırakmadan geçme- miştir, İki taraf mahallinde tet- kikat icrasını kabul ettiler. Hâ- disenin bertaraf edileceğine he yoksada Almanya ile Lehis- tan arasında çıkan her mescle hususi bir echemmiyet aldığı gi- bi bu da Berlin ve Varşovada az endişe uyandırmamıştır. Or- ta Avrupada Leh-Alman müna- sebatının devamlı bir dostluk safhasına girebilmesi sulhün i: tikbali için temenni edilen şey lerdendir. Bu yolda atılmış a- | dendir. Ne dereceye kadar doğ- ru olduğu bilinmeyen bu haber- © re göre Moskovada geçen - salı günü siyasi büronun içtimai es- | nasında M. Rikof — köylülerin vaziyetini ıslah için hazırladığı projeyi heyete azcemek istemiş tir. Halbuki bu projede M. Ri- kof erazinin — millileştirilmesi meselesinde ve müsterek işlet mede beş senelik plânr — tenki etmekte imiş. Bunun — üzerine M. Stalin bu projenin müzake- H İ * da arabacı oldu- zu haber verildi. Meçhul — katil bu maddenin tefsirine Kizum görülmediğine dairdir. 'fîî'î'ği”:.:ğ"ğ Gazeteciler davası şok mektupi AAA SN yollamış, fakat İrfan Emin B. uzun uzadıya J) kendisi meyda- na çıkmamıştı. İstiçvabında Ku | “erten bu mektup ü ları zabıtayı şa- Canavazın kurbanlarından - şırtmak ve Maria Hahn her tarafa korku vermek için yazdığını söylemiş tir. Mütehassıslar bu — yazıları tekik etmişler ve Kuerten e yaz dırdan yeni bir takım - yazılar müdafaatta bulundu BURSA 31 — (Milliyet) —/kete getirmeğe kâfi olduğunu Gazetecilerin muhakemesine sa-| bunun üzerine gazetelerin ist at onda başlandı. Tevhit edil-| bar vasttalarile havadisi beslet mek üzre İstanbuldan gönderi- | diklerini karilere bu malümati len diğer matbuat davalarının | vermenin matbuat için hem hakı reddine dair Bursa mahkemesin | hem vazife olduğunu izah etti: ce verilen kararın temyizce bo- Sözüne devamla: zulduğunu söylryen İrfan Emin| - “İrtişayi yazmayip haydutl- B. evvelâ bu cihetin halline iş-|Ta cesaret mi vereydik? - Devlet İbu adamın aranan “canavar” ol duğunda şüphe bırakmamıştır. | Kuerten evvelce de genç bir kı- za tecavüz ettiğinden — dofayı mahküm olmuş, bilâhare hapiş- Pasifae'nin neslinden geldiği i- demlar yok değildir. Meselâ se- çin ilâhlara mensup olduğunu , Nelerdenberi intaç - edilemeyen iddia eden İmparator orduları bir mesele geçen aylar zarfında kumandanı ihtiyar | Galba idi. Palledilebilmiştir: Almanya- ile Rivayete göre Almanya ve Af-| Lehistan ara: ında ticaret mua- | | |Bu Ölüürmek! Bir gün, bu iti-| Xi .:(!mla alay etmeğe cesaret et- ginden Poppea'yr öyle vahşi- | öne bir surette dövdü ki kadın yaklarının altında cesetten iba tedi, fakat reis arasinin ayrıca| Ve içtimaf bünye aleyhine ika € düşünüleceğini söyleyerek müda| dilmiş bir fezahat mevzuu olafi faaya davet etti. İrfan Emin B.|İrtişaya gazetelerin lâkayt kal müdafaasında mühim bir yığın | Ması bu rezaleti kötüklemekteğ teşkil eden matbuat davalari- bir şey olur mıydı B Worada Mizen burnundaki köş-|alelâcele İtalya üzerine yürü-| hâdisesi... Litüanya ile Lehistan te her şeyi itiraf etmektedir. Bulrriyeti insanlığın hurriyetidir,| de büyük küçük aranmaz” di V Şünde istirahat ediyordu. Şem-| yorlardı. Muzafferiyetleri mu- münasebat da - bir| ? Tanan bir takım silâhlar da bu| gedi, Müteakiben ceza kanunu-|Bundan sonra Vakit gazetesil” ( Öiye geklinde bir çam ağacının hakkak addolunuyordu. bil ve kuvvetli bir dost> Rikof Stalin ifadelerin doğru olduğunu gös-|uzun en çok sulistimale uğra-|deki neşriyatı sütun sütun talr H Çitında kendisine bir yatak yap h : |luk şekline giremiyor. Asağıki ; Ç f a termiştir. Maamafih Kuertenin | ... müheyyiç, hilâfi — hakikat|lil ve müdafaa etti. î "nışlardı. Ağacın künzşten ko- Bu ani tehlike karşısında Nc- telgraf bu |hususta lâzım olan i-|re edilmesine şiddetle mühale- |kendi yapmadığı bir takım cü-| —. — L mıdd'zlerini Köğelüatı İkânci celsede müdafaa Vf Vüyan uzun yeşil dalları arasın-| ON korkunç bir şiddetle göğüs zahatı veriyor: fet etmiştir. ğ rümleri de yapmış gibi göstere- l_ıışBy miaddelerin sârih delillere| killeri tarafından n Wlan üstüne toz halinde ışık yağ-| 8&rdi. Derhal Romaya gidip iti CENEVRE, 30 A.A, — Li-| — Bunun üzerine M. Rikof bir-|rek kendisine deli süsü vermek |" ”A hi ü haber aldı. Kapito'yu, Afrika lejyonları| den çıkan mesele Fransantnda tün Düseldorf korku içinde ka-|diği taşkin alâkaya cevap veren | / — oei ll a Crne W (8 Bu haberi getiren sai İmpara| Klodius Maserin Kayser tanı-| delâletile tarafeynin izzeti nef- lacaktır; demiş... gazetecilerin temiz - heyecanla | yazmakla heyecan arasında € W Porun hareketinden bir kaç sa- 'yorlardı. Fakat bu ihtilâf ihti-| sini okşayacak bir surette halle- Düseldorfta kaybolan ve son| yazı toplarken bazen ehemmi-|Sighet var? İzmir — suikastind? ğ 'im'u bulamayınca arkasından " Üigyan etmekle ne olur?.. H Çct kaldı. * ) O zaman kendi kendine kor- içarak Napoliye kaçtı. Oraya arınca gol lejyonlarının ayak-| anıp kendi hal'ini ilân ettikleri bu intihahını tasvip etmiyorlar dı. Her ordu kendi kumandanı- nt imparator nasbetmek istiyor du. Cermanya kıtaatı Pontelus lâlde mühim bir rol oynamadı. Ba'ba bütün Gol ve İspanya kuvvetlerinin müzahereti ile T çt sonra Roma'ya varmıştı; Ne ! Çtampanya'ya gitti. Kayser o, madımı el'an haiz olan bazı rü- esayı sarayına topladı. Pürhid-| det, onlara projelerini anlattı. Guru, tehlikenin ciddiyetini id- rak etmiyecek kadar iz'anını körletmitiş. Saltanat nüfuzu- yordu. Erguvani keten yıeıılıl Aar üzerine yaslanan Neron göz| erini kapatmış, clemli hulyala ma dalmıştı. O sırada: Anamdan ayrılalı bugün , * y *t !T' ni anlamıyor, bütün - dünyanın kendisinden el etek çektiğini O zaman Epafrodit: idrak etmiyordu. — E'mdimiz, dedi. Bu mek- Vubu okur musunuz? — Bütün valilerin, bütün or- du kumandanlarının boyunları vurulacak. İçlerinde bana filen veya kalben ihanet etmemiş, tek bir kişi bile yoktur... Yarım dan itibaren Romada ne kadar yabancı, ne kadar Gollü varsa hepsi tevkif edilip idam edile- cek. Yalancıların asilere iltiha- |kma, Gollülerin de vatandaşla- rına alet olmalarına meydan ve rilmesin,,. Eğer Senato karşı durursa, onu da feshederim: İcap ederse bütün Senato âzası .İmr öldürtürüm. .. Avam mahal- lelerine gelince orada da benim düşmanım olan hezele güruhu barınır, Onları da yangın temiz liyecek, Yangından kurtulanla- | Neron kalktı, parşömeni a- $ “i"" açtı, biraz sarardı. * — Hiyanet devam ediyor, de Mi Jenerallerin içinde en vefalı * Çler! * GAzatlı eğildi. Tam gideceği sı- çrıd.ı Kayser kendisini geri ça-| gardı: — Hayır! Bekle!... efendisinin emrini yerine irdi. Amma kabahati yok.| endisine taşıyabileceği kadar Ki itin ver. Videks'e şu cevabı gö Wtürsün. OB “Neron sadakati nasıl mükâ- Tfatlandırırsa hiyaneti de — öyle| $ Ocezalandırır.,, Sonra muhafız kumandanları inı çağırıp vaziyeti izah etti: Fakat her şeyden evvel kon- sülleri azlediyorum. Ben dikta- tör olacağım. Bizzat Gol'e gi- dip kendimi silâhsız olarak a: lere teslim edeceğim, onları “Beni öldürün yahut peşim sıra gelin!,, Diyeceğim. .. Talisizli- gimin büyüklüğü karşısında be ni tekrar sevip sadık bendele- rim olacaklar! Bu andan itibaren Neron izi- ni belli ettikten sonra bucalı- yarak ağa düşen bir canavar gi- bi her yana saldır, kendini kav rayan kolları beyhude kırmağa uğraşır görüyoruz. Roma orduların uzaktan ak- seden gürlemelerine kulak ka- 1 S' — Bana hizmet edenler tah- ktamın haşimetine lâyık mükâ- olacaklar. Ötekile- lüm olacak. Vindeks) İ filk önce cezasını görecek. Adı sanı bellisiz bir serkerde rika kıtaatı diğer lejyonların hedesinin ak Leh hariciye nazırı M. Za-| leski şimdi Pari de Leh-Alman hudut hâdisesin dilecektir. Fakat şimdi daha var. mi bir mesele nya-Lehistan Li tüanya hükümeti hududa yakın bir köyde çıkan hâdiseler hak- M. Zaleski kında Akvam Cemiyetine bir telgraf çekmiştir. Bu telgrafa nazaran bu köyde yapılan bir içtimat Leh askeleri Litüanya hükümetinin muvafakatini al- madan dağıtmışlardır. Bunun üzerine Litüanya hükümeti Leh| hükümeti nezdinde protestoda bulunmuştur. Lehistan hüküme ti verdiği cevapta bu hâdiseniri kendi toprağı dahilinde ve ken- di tebaası arasında vuku buldu- ğunu, binaenaleyh, kendi dahilt işlerine Litüanyanın müdahale- sini hiç bir veçhile kabul edemi yeceğini bildirmiştir. bartıyordu. İmparator emredi yor, karinleri de mütebasbısane boyun eğiyorlar ; fakat hakika- katta hiç bir emir infaz edilmi- 'ordu. Etrafındakilerin bu sah- te tavurları ona hâkim kalmak- İta berdevam olduğu vehmini veriyordu. Elem ve ıstırabını durmadan irade yazdırarak gidermeğe ça- lışıyor, bir şey yapmış olmak çin haykışıyordu: — Bütün müstefrişelerimin saçları tiraş edilecek, Kalkan ve baltalarla müsellâh oldukla- rı halde Amazon gibi önüm sı-) tan çıkmış bir sabıkalıdır. Ha! ristedir. Her hal-| | denbire hiddetlenerek M. Stalin e bir el silâh atmıştır. Maamafih kurşun isabet « memiştir. Bu- nun üzerine M, kikof un tevki- finde ısrar edilmiş isede M. Ka lenin tarafından vaki ola müda- _gf yam dokuz sene oldu. onun için bir korkuluktan İhale üzerine M. Rikofun Kafka | — Hulâsa: zabıta bu — adamın ANKARA, 31 (Telefonla) — Bütçe Encümeni qıkıüt_kın' * | Sonra sesini daha fazla alçal|ibaret kalmıştı;. öyle olduğu İsyaya gönderilmesine karar ve-| mücrim olduğuna emindir. Fa-İnu üzerindeki tetkikatını ikmaletti. Bütçe tab'a verilmiştir. e n Üa a n aa AM aa n evler. Bankası lâvihası — | — Agripin... Poppea... i a laamafih tekrar edelim ki| A, dimi değil mi? İlahları işhat ederim ki istemi-| emri vermek onu tatbik ettir- KELE Yatllar b baberttayt | 1 /a T BKEEELER Devlet Bankası lâvihası ; erek yaptım!... İşte yalnız ba| mek demekmiş gibi emirler ve- edecek mahiyette başka malü- ANKARA, 31 (Telefonla) — İktısat ve Maliye Encümef ği Herkesten iha-|riyordu. Yalnızlığının derecesi- mat gelmemiştir. Ceneral Gürol'eri müştereken Devlet Bankası lâyıhasını tetkik etmişlerdir .e eser e— — |Ingiltere Kıralınım yıldönü- mü merasimi İngiltere Kıralı BeşinciGeor- ges'un yıldönümü münasebeti- le 3 haziranda Ankarada İngi- liz sefarethanesinde bir resmi kabul yapılacaktır. İngiltere kı- ralının doğduğu günün yrldönü mü münasebetile 30 mayısta me rasim yapıldığı hakkında evvel- ce intişar eden bir haberin yan- lışlığı ter. Beşinci Ge- örges 3 haziran 1865 de doğ- muş, 6 mayıs 910 da tahta çık- mıştır. ) .yaletlerinde bir takım hâ- EEARÜ A dakalla berini teyit etmektedir. ü f i Ht ta kendisi hapısta iken arkadaş |nin nesir hurriyetile onun fazi- w:ş:ıh;_ v:“ı"'ı îwî'î;:ğdîââ'm a larına: İletlerinden - doğduğunu — millt op ai L e latarak — Ben buradan kurtulursam | varlığın lisanını matbua- e Z FA G Laz p BELa a ü “meb'us, vekil kim olsa kanuft öyle bir şey yapacağım ki bü-|tin teşkil ettiğini halkın göster huzurunda hesap verir mühirm | yetsız bir satır için ağır tehlike lere katlanıp hatta aldıklarını misallerle anlattı. Matbuat hür- ra cesetleri bulunan genc kız ve kadınları kendi öldür. ünü sö yleyen Kuerten sakin bir suret- bir surü meb'us astık, icra leri heyetine dahil zatı hapset” | tik. Türkiyede adaletin mhixw dayanması lâzımdir, diyerek ir-| yapılmış ve vaktin geç olma” tişa neşriyatına geçti. İstanbul|/sına binaen — muhakeme y müddeiumumisinden çıkan bu | (bugün) saat 9,5 a talik edilmis havadisin gazeteci aşkını hare- tir. Bütçe encümeni tetkikatı istediği söyleniyor. Kuerten bi- risine: — Beni her halde timarhane ye koyarlar... diyerek deli ro- lünde muvaffak olacağı ümidini gösteriyor. Lâyiha müteakiben Bütçe Encümeni tarafından tetkik olunâ” Gazi Hz. bula gellyor. B. M. Meclisinde Paris valii askerisi ceneral| - ANKARA, 31 A.A. — Bü: Gâvurkaleye gittiler.. Pazanevsîı;.ü;ıü Istan Guro pazartesi günü — ekspres| yük Millet Meclisi bugün Reis trenile İstanbula gelecek ve me| yekili Refet Beyin riyasetinde rasimi askeriye ile istikbal olu- |toplanmıştır. Temmuz içinde nacaktır. Resmi istikbalde Ko- toplanacak olan Ti Babaödaşle polla SAA |e gĞİ p Hüneğ TÜ ve fransız sefareti erkânı ha- zır bulunacaktır. Hafriyat mühim neti” celer veriyor raya gidecek ve Gazi Hiz. tarafın dan kabul buyurulacaktır. Erkek muallim mektebinde bil ellimliği için Tavıçton celbe, İ a ter ai kanımun 8 inci İKapı ve Hitit devrine nit bir $öf dilmiş olan M. Conson ile Mel.|ve 6 mcr maddelerinin tadiline eserler bulunmuştur. Mezkür Ajans, geçen çarşam ba günü kızıl bayrakları ve bir takım yazıları hâmil bin kadar şahıs tarafından h'de i- hata edilmek ve mahvol tebh likesine maruz kalmış olan po- lis fransızca ve annamca 3 defa ihtarda bulunduktan sonra ateş| açmış olduğun tasrih etmekte- dir. Bu Ajans dmury;d"ıîn üm:lü— ne yürümekte olan yüzlerce nü- |mayişçiyi kolaylıkla — dağıtmış (olduğunu ilâve emıelıteı_iîr. İnti- zamın nruhafazası için icap e- den bütün tedbirler alınmıştır. Chomoih'de il 12 ve Saygon'da ihtilâl propagan- dacılarından bir çok kimse tev- ra yürüyecekler! (Bitmedi) kif edilmiştir. Nerman'ın memleketlerine av- | dair kanun lâyihası iktısat encü detleri münasebetile kursa mü-|meninin talebi üzerine mezkür| Gizli cemiyet maznunlar! davim genç terbiyei bedeniye |encümene verilmiştir. Türkiye gat ravallira namzetleri tarafından | cümhüriyeti ile İngiltere Fran- | -ANKARA, 31. — Şeyh kendilerine erkek muallim mek| sa İsveç ve Romanya hükümet-|din oğlu Salâhaddin Bey ile Bi tebinde bir çay ziyafeti veril-İ1eri arasında imza edilmiş olan| yazıt sabık meb'usu Şevket miştir. ticaret ve seyrisefain muahede-|di-ve rüfekasının istintaklarıli Bu ziyafette memleketimiz-|lerinin tasdiki hakkındaki ka-|büugün Ankara istintak de İsveç nsull beden terbiyesi-İnun tâyihası müzakere ve kabul |C& çvam edilecektir. nin mülessisi Selim Sırrı B. ta- igti: ü-| — Maznunların isticvapları zafndat Trvöç Tükemlekia hati | ASAT Kd DAĞT | L Cank'ladar Bzeek li eti kında faideli malümat verilmiş - —— 'leri ağırceza mahkemesine müteakiben Maarif Emini Mu-| kursu müdürlüğü yapan) — Er-|1eceklerdir. zaffer B. kısa bir nutuk söyle- | kek muallim mektebi beden ter/| — Maznunlar müddei umu'“e miş ve bu nutukta Vekâlet na-| biyesi nazariyat muallimi Ni- |çe ihtilâttan menedilmişler | mına M. Consonla — Mel. Ner-|zamettin Bey de — İsveçte M.'ayrı ayrı koğuşlara yerleş! man'a teşekkür etmiştir. Her| Consonla geçen mektep haya- | mişlerdir. iki nutuk ta alkışlanmıştır. l Salâhaddin Varto'dan t€Ğg Muzaffer Beyden sonra iki | diği hayattan bahsederek alkış|fla 2 defada ücer vüz lira senedenberi — (beden terbiyesi| lanmıştır. getirmistir. bf

Bu sayıdan diğer sayfalar: