1 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

1 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilâvda. havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin. yağı İ: yerine Hasan zöytin yağı istimal eylemek kârı akıldır. Bili yağı içiniz. Kiloluk şişelerde 80, bir ve beş ve daha büyük tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. Hasan Ecza deposudu Yağlardan tevakki etmek İâzımdır. Hrinda bol bol Hasan zey Cere İNKIBAZ, SUiHAZIM Karaciğer ve böbrek İı.'uhlıklınnda hamile kadınların stimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamiziyeti yoktar. Baki içmek suretile Hasan zeytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve İlardan eli optancılara tenzilâr gasyanında — deniz tutmasında MAZON MEYVE TOZU almak pek' nafidir. Mey Kolay bir hazım, — ral rın daha ucu: karaciğer,. safra, sarılık h ekseri havası naliasımı cami: bir uyku temin eder ve vücude lınn bir rahatlık verir. Udıçckıpıd,ı ZAMAN ecza deposu Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında VELİCANİDİS ve Taksim karakolu karşısında Limonciyan eczaneleri. Fiatı 80 kuruştur. Umumi drpo—ıu Bılıçı—knpı MAZON BOTTON ecza Alrpusıq( evlet Demiryolları idaresi ilânatı Fevzipaşa hattının 252-700 ile 258 kilometreleri arasında 15- İnci ve 268 ile 285 - 300 kilometreleri arasındaki 16 inci kısım- lar inşaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 16-6-930 perşembe günü saat 15 de Ankara Deylet demiryolları idarcsinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine Vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 40 Iha mukabilinde idarenin 'a ve Haydarpaşa veznelerinde tedarik edebilirler. Çorum Sıkbat ve içlimai muavenel müdürlü- Şünder: Çorumda inşa edilecek Do- ve çocuk bakım evine ait 3568 lira 82 kuruş bedeli ke- Şifli temel —aksamı Mayısın 17 nci Cumartesi günü saat 16 tda ihale edilmek üzre kapalı tarf usulile münakasaya vaze- Ülmiştir. Şartname — hakkında Alman Kıhıılı'ıııesı LRON’V'HM" ünel meydanında 523 Üsküdar Tramvay Şirkefinder: 1596 numaralı kanuna tevfikan 1 haziran 1930 dan itibarer Gazi köpeüsü resmi kırk para olarak tahsil edileceğinden mı yerleri ile bilet ücretlörinde yapılan ve Nafıa Vekâlccince edilen aşağıdaki tadilât ve tenzilâtın aynı günden - itibaren ti edileceği ilân olunur. 1 — Üsküdar - Haydarpaşa hattında yolcular Jchine olmak Üzere Ahmediye mıntakası ( Doğancılar ) ve Çiçekçi mıntukası (Duvardibi) duraklarına naklolunmuş ve mıntakalar şu şekli almıştır: Üsküdar - Kısıklı: Bülbülderesi - Bağlarbaşı - Kısıklı Üsküdar - Haydarpaşa: Doğancılar - Duyardibi - Baytar mektebi- Haydarpaşı. Bağlarbaşı - Haydarpaşa: Askerlik şubesi - Duvardibi mektebi - Haydarpaşa. 2 — #üncü mıntaka ücreti yine yolcular lehine 3 üncü mın: taka Ücretiyle birleştirilmiştir. 3 — Bilet ücretleri, nakliye vergileri ve köprü resmiyle be- taber, şöyle olmuştar. Mevki — Mıntaka izahat almak'istiyenlerin Ço- rum ve İstanbul Sıhhat ve İç- timai muavenet müdürlüklerine müracaat etmeleri — ve teklif zarflarını da — vakti mezkür- den evvel makamı Vilâyete tev- di etmeleri ilân olunur. Baytar Tramvay Yekün Ücreti Kış. - Para 5 8 18 8 Nakliye — Gazi köprüsü vergisl Resmi Para Kış 10 ı 20 30 10 6 10 *i0 3 ve 4& 9 10 0 10 4 — Nakliye vergisinden muaf olan hüviyet varakalı talebe 8 ve 4üncü mıntakalarda dahi 2 inci mıntaka ücreti verirler. Umumt idare Istanbul Tramvay Şirketi 1 Hazirân 1930 tarihinden itibaren İlân: abire kadar mer'i olacak Tarifedir 'l'ııımıy Nakliyst Köprüler vergisi — resmi Krş. Para 6 10 t0 15 4 20 ve & 10 10 1 1 I 1 ı Verilece meblâğ yekünu 025 725 9,75 i2— Ü 050 A 023 025 L— 450 625 çle 625 375 &, 250 Husust ı Zabitanlayni arabada lcra ede- l! M Cekleri her hangi bir sefer için | 2 M — 2,50 Küçük ıııff'. Asker ve Deniz Etradı Ayniarabada lcra edecekleri her | D M S— hangi bir safer için , Posta ve Şehremi Aymarabada icra edecekleri her L ” vaş hangi bir sefer için . $ 2, b— &75 Şirket tarafından verilen kartı hamil mektepliler, kartlarda gös- tetilen hudut dahilinde askeri tarife ile seyahat ederler. 6 Vaşından aşağı olan ve diz üstünde tutulan çocuklardan Ücret alınmaz. Hükümetin 22 Temmuz 1929 tarihli kararına tevfikan tram- Yaylarda her ne boyda olursa nisun, Köpek nakli memnudur. Müdüriyet Tarihi münakasa günü saari 30 414 37 bin mecre kışlık elblselik kumaş 21-6-930 cumandsi 14 25 ilâ 29 bin metre kaputluk 4 178651 181376 181990 182920 M 185627 189261 190 211 1067 1316 10046 10016 10061 10074 10076 10113 10114 10152 10158 10288 10421 10524 10573 10588 10751 10814 10994 11019 11029 11047 oSi 11061 11102 11116 1W117 11230 11269 11273 11302 25 ilâ 30 bin” çift kundura 22-6-030 pazar 14 1500 çift çizme » 4 12000 takım mamul çamaşır 23-0-930 pazartesi 14 Yukarda cinsi ve mikdarı yazılı eşya kapalı zarf munakasa usulile İstan- bulda Jandama imalâthanesince satın alınacaktır. Münakasa zamanları hiza. larında yazılıdır. Şartname Jandarma İmalârhanesinden verilir. Teklifname- OBi tarı imlâsı şartnamede münderictir. 11305 11318 11342 11349 11364 11421 ikraz nümanısı Emniyet sandığı ınııdıııhımınden Mücevherat satış ilânı Mehunatın cins ve ney'ile mıkdarı — Porçlunun ismi Bir roza yürek iğne bir roza yüzük bir roza bilezik bir elmaslı saat (dört taş noksan) bir âltın saat ve bir altın kordon bir altın köstek (25) dirhem Hamdi B. Bir roza pantantif Lütfiye H. İki roza yüzük, Lütfiye H. Bir roza el bir pırlânta tektaş kıravat iğnesi Ahmet Sabri Bey Bir altın saat bir altın kordon (sürgüsü elmaslı) 48 dirhem. Ali Hikmet Bey| Bir roza madalyon maakolye üç roza yüzük Lütfiye H. Bir çift pırlantalı küpe. Saime H. Bir altin bilezik saati. Saime Hanım Bir altın köstek. Nadire H, Bir pırlantalr ağraf bir altın mineli zârf bir pırlantalı saat maakordon fiyango iğne bit pırlantalı yüzük (al- tt taşı noksan) bir pırlantalı bilezik bir roza iğne İbrahim Ethem Bey 15,$ dirhem. Abdülâziz Bey Bir roza tektı k bir gümüş kemer, Esedullah B. Bir roza yüz Fahriye H. altın saat bir altırı kordan bir altın köstek bir altın madalya 36 dirhem. Fatma Zehra H. Bir çift roza küpe iki roza kelebek iğne Hatçe Leman H Bir roza gerdanlık. Habibe Hasene H.| İki altın saat. Fatma Bedriye H. Bir çift roza küpe. Seher H. Bir roza marka yüzük. Nuritap H. Bir çift roza küpe bir roza yüzük. Şerife H. Bir çift roza gül küpe, , Ayşe Huriye H. Bir roza arma iğne bir pırlantalı saat (kolu yok) Bir altın Lurdun Nüzhet H.| “Bir pırlantalr yüzük. Bir pırlântalt dal iğne, Bir roza pat yüzük. Bir roza markiz yüzük, Feleks ŞadanB. Ali Ef. Seher H. Şerife H. Feleks Şadan H. Bir roza iğne. Feleks Şadan B. maşallah. »Hanife H. Bir altın yüzük bir çift altın incili küpe bir altın incili Bir pırlanta gerdanlık. Fuat B. Bir pırlantalı iğne Çiki taşı nok” n bir taşı kâğtda sa- rılı) Zeliha H. Bir çift pırlanta tektaş küpe. Âzize H. Bir elmaslı saat bir roza iğne. Nebihe H. Bir pırlanta tektaş yüzük. Emine Nesibe H. Bir roza — markiz yüzük bir roza tektaş yüzük bir ro- za yürek — yüzük bir altın saat maakordon 16,5 dir- hem. Mm. Anna. Bir pırlanta madalyon bir alaı çalar saat bir altın sa- at bir elmaslı bilezik saati bir pırlantalı yüzük bir çift| altın bilezik bir pırlantalı kıravat iğnesi — bir elmaslı kalem. tma Müzeyyen H. Bir roza yüzük ortası sırça, Raik B. Bir pırlantalı yüzük bir roza yüzi Şerife H. Bir çift roza küpe bir çift roza yüzük — iki altın halka Hidayet Hanım Bir roza ay iğne. Hamdi B. Bir altın çalar saat. Âli Rifat B. Bir çift pırlantalı küpe bir pırlantalı yüzük bir roza kol düğmesi takımı beş parça bir pırlantalı yüzük iki pır- lantalı yüzük bir pıtlantalı yüzük bir roza iğne Sıdrka H Bir roza kuş iğne (bir taşı noksan). Nedime H. Bir roza tektaş yüzük bir pırlantalı yüzük bir pırlanta- incili yüzük. Nedime H, Bir roza yürek yüzük bir roza tektaş yüzük. Fehmi B. Bit roza teknş ik, Hamide H. Altı miskal inci bir pırlantalı gül yüzük bir pırlantalı bilezik Zehra H. Bir roza kuş iğne. Nihat Bey Bir pırlantalı pandantif bir çift roza küpe bir roza ay iğne bir roza menekşe iğne bir elmaslı ve bir altın saat bir altın kardon bir altın bilezik bir altın yüzük, Şemsettin B. Bir roza iğne bir roza tektaş yüzük. Leman H, Bir çift roza küpe. Atiye H. Bir altın saat maakordon 17 dirhem bir roza menek- şe iğne. Fevziye H, Bir pırlantalt gerdanlık bir pırlantalı yaprak iğne bir pırlantalı kurdelâ iğne. Sait B. Bir çift roza küpe bir roza yürek madalyon — (bir taşı noksan) bir çift roza hurda küpe parçası bir karavana kırık yüzük bir altın hurda saat bir altın kordon 12 dir- hem. Maide Hanım Bir roza yüzük iki altın bilezik bir altın köstek. Meh-, met Halit Bey Bir zümrüt yüzük, Ahmet İhsan B. Bir roza hurda dal iğne (dört taşı noksan) Ahmet Nedim B, Bir altın köstek 18 dirhem . Huriye H, Bir çift roza küpe. Haşim B. Bir pırlantalı iğnex Zakrafos Ef. Bir akik yüzük yüz on dirhem gümüş. Güzide H. Bir çift pırlantalı gül küpe bir pırlantalı tektaş yüzük Madam Çean Bir çift roza çember küpe, Hayriye H. Bir çift pırlanta küpe bir roza menekşe iğne bir roza tektaş küpe teki, Nadire H. Bir roza maşallah bir pırlantalı yazı çerçevesi. ŞefıkıH_ Bir latın saat maaköstek. 8 dirhem, Halit Bir pırlanta incili gerdanlık. Hikmet H Bir çift roza küpe bir çift altın bilezik. Emine Halet H. Bir altın saat. Arzudilber H. Bir roza marka yüzük, Fatma Saadet H. İki çift roza küpe bir roza kuş iğne bir roza dal iğne bir| roza bilezik bir roza yüzük (bir taşı noksan) bir altın 11825 12025 12037 12064 12196 kabilinde baliği lelüsul ihbarname tebliğ leylememiş olduklarıdan ecnası nattan deyne kifayet edecek miktarı Sandık satış amiri ile icra| memuru huzurile 26 Haziran 930 perşembe ve 28 inci Cumarte- si günleri saat 10 dan 16 ya kadar ve 29 uncu Pazar günü saat 10 dan 12 ye kadar Sandık satış amirliğindeki camekânda teşltir | ve30uncu pazartesi günü saatl4te şehremaneti sandal Bedeste-| ni Sandık satış amirliğine ve tediyei deyin veya tecdidi muamele etmek istiyen medyunların hitamı müzayededen evvel Sandık idaresine müracaat eyleme- leri lüzumu ilân olunur. 2 inel Mevki . * Resmi elbiseli askerler yalnız2ciMide — 0,50 Mektepliler 16 yaşına kadar İlnd Mevki, 20 seferlik . . . . konlon ©n bir adet zinet altını bir gümüş çanta . Emin Hadi Bey Bir çift pırlantalı küpe bir pırlanta yüzük (bir taşı kâ- 11555 ğıdı sarılı) bir roza yüzük iki altın saat bir altın kı Tevhide 11612 on adet roza düğme, Bir çift roza — küpe. İki elmaslı altın tabaka 60 dirhem. Bir roza iğne (bir yaprak noksan). Bir çift roza küpe altı. 11648 11762 Lâyika Zeynep H. 11839 Fatma Sadberk 11849 madalyon. Bir roza gül yüzük. İki roza yüzük beş nazarlık altını bir gümüş tabaka . Nesibe Hani 11881 11895 Saime Hanım 11968 12005 12013 Zeliha Fatma Melâhat Bir çift pırlımz ıkı taşlı küpe, Bir çift roza küpe, Bir roza yüzük bir altın yüzük. Bir altın köstek 11 dirhem, Bir çift roza küpe bir roza yüzük. Bir altın saat maakordon 9,5 dirhem. Bir çift roza küpe. Ahmet Behiç Bir roza tektaş yüzük bir elmaslı saat. Ayşe Faika Bir çift karavana gül küpe iki pırlantalı yüzük. Süleyman Bi Bir inci yüzük bir altın kol saati (tepesi nuksaıı, Huriye H. Faika H Nadide 12143 12164 12183 hra Hanım Cemal zevat gümüş ve mücevherat mı Emniyet Sandığından vadesinde 12200 - Bir çift roza küpe, Yukarda isimleri yazılı kendilerine gene tediyei dey tediye etrmemelerine mebni edildiği halde Ikı pırlantalı bilezik (ortaları noksan) bir roza başlık Sait Bey Memduh Bey, Bir elmaslı saat (tepesi noksan) bir altın saat bir roza Eyüp Sabri Bey. *İsmail Beyi istikraz etmiş oldukları me- yukarıda gösterilen merhu- ol- H, H, M z H. H. H. B. H. ey £. u- in | resim de bilmüzayede satılacağından talipolanların teşhir günleri satış günü mahalli müzayedeye BUYÜK TAYYARE PİYANGOSU 8.INCİ TERTİP 5.INCI KEŞİDE 11 HAZiİRAN 1930 Keşideler; Vilâyet, Şehre- maneti, Defterdaılık İş, Zi- raat, ve Osmanlı Baııkaları Murakıpları ve halk huzu- runda yapılır. Büyük ikramiye 50.000 Liradır Her keşidede çıkan numara- lar tekrar dolaba konmaz 1 Haziran 1930 tarihinden ilanı ahire kadar mer'i olacak Tarifedir Tünel Ücreti NıHlyu Tesmi ve köprüler — Verileck meblağ yekönü Kucuş 2,50 125 H inci Mevki . . . . . .». » 0,50 ABONMANLAR: Linci Mevki, 20 seferlik . 10 seferlik . . . . S0— gö,— 25— » 10 sefedlik . 12,50 Ilııılç — Zabitan, Siviller gibi Ücret verirler. aa H0— 20,— lü— S0 25 kuruş 375 2,50 0,50 0,50 ü— 87,50 $ Yaşından aşağı çocuklar yanlarında bulunan kimselerin ku- caklarında ve yahut dizlerinde tutulmak şartile ücret vermezler. Ağırlığı 20 okkadan ziyada ve hacimleri havaleli ve yahut diğer yolcuları rahatsız edecek gibi olmayan bagaj sahibi yolcu- lar, bunu ellerinde taşıdıkça Vve bagaj yolcu ile beraber bulun- dukça, kendilerinin seyahatlerine için bir ücret vermeleri lâzım gelmez. Müdiriyet Çatalca mustahkem mevki se tın alma komisyonundan: Hadımköyünde bulunan kıtaatın ekmeğini askeri furunda pişli mek için sanatkâr ve kıtaatın bulunduğu maballe nakil edicisi mahsus ücretten başka bagaj T- üç aylık olarak munakasaya konulmuştur. İhalesi 15-6-630 pazar günü saat 14 tedir. Taliplerin alel usuj Madımkövünde satın alma ko- misyonuna müracaatları. | v İsıtığı atarı Kiralık Sahilhane Bogaziçinde Bovekte dalyan Gaünde bahçeyi muhtevi 54 numarzalı yalı yazlık olarak | kikalıktır . Derunundakilere ve ya Bebek müezzini Ha- fiz Osman Bey. müracaat | Haliç kelelerin adet köknür gönde kayın 30 çeki gürgen odunu 2666 eski okka meşe kümücü 15/61 bazar gününe ibile edilmek üzre müzayedeye çıkarılmıştır. Tıhpleık' yevmü mezkürda sazt üç. buçuktü © delterdarlik b resmi ahti y Bona mükabil — vapu tiren, tramyav, büs ve ömnibüs nakliy gibi umum vesalt, » rinder otuz pi bilet bedelinden ve nakliyi Mustafi, İ masarili inşalyesi on para ve 15 mucibince alınacak © an bir kuruş tediye edec Bu zamsim ves: Yealnız Kadıköy ve küdar civarında - işleven otübüsli evvelce köprüden tramvayla gel Terden alınan mürüriye resmine biletler mukabilinde almacaktır. — | v <6W Şehremanetinden; Sebze hali mey danında kantar kalabesi um;ı ve Hilmek için açık mnuyıı.y.ıuijı muştür. Taliplerin şariname alma” Ö için her gün müzayedeye girmek İÇİ « ihale günü olan 22 haziran Yar pazar — günü Jeyazım mududu[lı gelmeleri. J ... Bayazıt dairesinden. Emin mahallesinde Hasanpaşa - caddesind 20 No dükkün sekbanbaşı V: ağa mahallesinda Hasanpaşa ösdüğ (| sinde 80 No dükkân Lâleli c sinde 28 No dükkân ve 30No hag — | ankazı edim ve nakül masarifi cıya sit olmak üzere kapalı zarf lile müzayedeye vazedilmiştir. Tali olanların şartnamesini görmek Ü fen kalemine müracsat ve ihale nü olan 30-6-930 - pazartesi — gül saat 14 de kadar zeklif ve temina — havi zarfları duire encümenine ınl eyli Konkordato koml Beyoğlunda — İstiklâl — cadk 289 nümerolu mağazada melru ticaretile işigel eden Davit elendinin — alacaklılarile — kı akti için 6-5-030 tarihinde lora man ilân ile alacaklılar 4-6-030 hine müsadif çarşamba günü ıg.ı. mağa davet edilmiş Idi İl Tcra ve lâs kanumunut 2881 * Ğ maddesine göre toplanms İ ancak bir ay sonra yapda bilip & ' itibarla 6-5-930 tarihinde vaki I — dan kibaren bir ey müdde geçi ! sinl temin etmek üzere konkordi nun 9 hazirana müsadif p günü saat 14 € taliki zarurerl olduğu cihetle keyfiyet — alacal nezdinde malüm olmak üzete den ve temdidi müddet suretile (l olunur. Gebze Sülh Hakak Hakimilğinde Gebzenin — Danca — mahiyesi mukim iken | mayıs 930 tarihiz 'wefat eden Girit - Hanye. mubadi Tinden Kasım zevcesi Sandet H mun ikinci derece kardaş çocukl Giritli Hüseylo, Necip Âli, Şakire Fatma namlarında beş şahsin Zoldukları iddia edilmekte olduğu | metrukâtı tahrir ve tesbit ğt 4 teveffiyeden matlupları olanların y lerinde olan vesikalarıyle ve mül yefliyeye borcu olanların da rını ite ve kaydettirmek üzere iltndan İübaren kanunu 35$'ncü maddesi mucibince zarfında Gebze Sulh hukuk iğine lüzumu müracsatları ilân o *_ (ti U U li ifa edilecektir. Binaenaleyi *P Ğİ 'NN

Bu sayıdan diğer sayfalar: