1 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

1 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(Ali Ik lısat meclisi| Yeni müdür "'f"“' B. bugün/Yeni polis müdürü llsl açacak dün vazifesine başladı izdeki azalar Anka- raya glltiler kâtibi umu| Şerif Bey dün polise N. Esat B. ve şehri i lunan ÂN iktısat meclisi veda etti dün akşam Ankaraya BU etmişlerdir. Polis müdürü Şerif Beyin or- “iktısat meclisi bugün An-|dudaki vazifesine avdeti dolayı sile Polis müdürlüğü vekâletine Beyoğlu kaymakamı Ali Rıza | |Beyin tayin olunduğu dün Da- hiliye Vekâletinden — Vilâyete tebliğ edilmiştir. İktısat meci Ayni tebliğde orduya avdeti dolayısile zaruri olan infikâk e- den Şerif Beye Polis müdürlü- ğgünde göştermiş olduğu faali- yet ve hüsnü hizmetten kendisi ne Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey tarafından teşekkür - edil- mektedir. Dahiliye Vekâletinin bu teb- liği dün Şerif Beye bildirilmiş- tir. Ali Rıza B. işe başladı Yeni Polis müdür Vekili Ali Rıza Beye de memuriyeti dün öğleden sonra tebliğ -olunmuş- tur. Meclisin bu seneki müza- | t bdindü sa bnimat Tif Beyl ziyaret etmiş ve muame lâtın devrü tesellüm muamele- S 927-928 seneleri tediye *"* Paslanmıştır. | — Devrü tesellüm muamelesi- kooperatif-'pin on gün kadar sürmesi muh- temeldir. X Ziral kredi > 928 seneleri tediye mu- Şakir Bey | : e . j ğ | Ali Rıza Bey, Vali Vekilini İ.Imııt ':;ı:(n Şakir Bey a retten sonra akşam — Üzeri| H GĞRRCERCİ Polis müdiriyetine giderek Şe- Karar verildi T muhafaza ediliyor. Dün etıbba odası Haysiyet sör doktorlar aleyhinde neşri- ve Mit eser y bildirmiştir. Verilen kararlar hakkında gerek Tevfik Salim paşa ve ge- rek diğer âza son derece ketu- miyet muhafaza etmekte ve hiç bir şey si şvlunefıekîgdirler. 3 gün.. Petrol inhisarının lâğ- vi 3 gün talik edildi. Dün gelen bir emirle Şeker ve petrol inhisar idaresinin lâğ- vı Üç Hazirana talik edilmiştir. Gümrük idaresi de dört Hazi randan itibaren petrol ve şeker- den gümrük resmi alacaktır. Maaş dosyaları zimi dün nihayet — bulmuştur. Dosyalardan $00 bin adedi tas- nif edilerek Maliye gönderilecektir. Şimdiye kadar vekâletçe ara nıp ta bulunamıyan birçok dos- yalar bulunmuş ve numara sıra- divanı, Tevfik Salim paşanm ri-|Jarı bugün yasetinde içtima ederek, profe- |hükümetle temas edeceklerdir. Zat işlerinde tasnif edilmekte | jolan eski maaş dosyalarının tan | vekâletine ' tısat Meclisi bugün Ankarada İstern Haysiyet divanı ka- iKablo şirketi imtiya- rarını tebliğ etti | zinın feshini istiyor. 5 iKarara dair ketumiyet|Buna mukabil kablo- larını bize bırakıyor “İstern” şirketinin murahhas araya — giderek “İstern” şirketi hükümetten yatta bulunan Muhip Nureddin |daha iki sene müddeti olan mu Salim B. lerin ve bir|kavelesinin feshini, buna muka- d aralarında hu-|bil Türkiye sularmda bulunan| .. sule gelen ihtilâftan dolayı is-İkablolarını hükümete terketme- tiçvap edilen Kâzım İsmail vel|gi teklif edecektir. “İstern” Hilmi B. ler hakkındaki kararla 'keti İngiltere telsiz rı birer tezkere ile kendilerine bir birleşme vücude getirmiştir. telgrıgî İngiltere telsizi bütün dünya ile muntazam muhaberat yaptığın- dan ve gerek Ankara gerek İs- tanbul telsizleri vasıtasile temas muhafaza edildiğinden şirket buradaki mevcudiyetini - fuzuli görmektedir. Diğer taraftan şirket memur ları da merkeze müracaatla taz- minat i:!emiıle:dğ. Esnaf cemiyetleri umumi kâtiplikleri Esnaf cemiyetleri talimatna mesinin tadili Üzerine cemiyet- lerin kâtibi umumiliklerine ta- İyin edilebilecek zevatın bir lis- tesi hazırlanmaktadır. Liste ya- kında İktısat vekâletine gönde- |rilecektir. Bundan başka cemiyetlerin |yeni sene bütçeleri de tastik edi- İmek üÜzere Vekâlete gönderile- çektir. — .—...— Yalova ziyafeti Önümüzdeki Cuma, Seyrise fain idaresi tarafımdan, doktor- ait tetkikat meclis umumllik bürosu tarafın İkmal edilmiştir. ftret Odası umum? kâtibi Bey Âli iktısat meclisi iştirak etmek üzre bu- yya gidecektir. *hbi Beye muhasebe şube- dürü Tevfik Bey vekâlet vekâleti yeni bir kanün hazırlıyor.Bu Iâyiha çif Nizin İnkişafını temin ede "Lâyihanın en mühim mad Ziraat Bankasının memur sile köylüye para tev- esidir. Bu hususta iktısat Şakir B. bana şu beyanat indu Şimdiye kadar köylü pa- için işini gücünü bıra- İnerdi. Yeni kanunda para vermek için Banka köylere gidecektir. bu sene çıkacaktır. Yemi polis müdürünün tercümei hali Yeni Polis müdür vekili Ali Rıza Bey, 325 senesinde Mekte bi mülkiyeden mezun olmuştur. Kosova Vilâyet maiyet memur- luğunda bulunduktan sonra Fi- rizovik, Tırgovişta, Sivrihisar, Bergama, ikinci defa Sivrihisar kaymakamlıklarında ifayi vazi- fe eylemiştir. Beyoğlu kaymaka mlığına geldikten sonra da bir müddet Vali muavinliği vekâle- jtinde bulunmuştur. Eski bir i- dare amiri olan Ali Rıza Beyin |yeni vazifesinde de- muvaffak olması temenni olunur. Haber aldığımıza göre Şerif Bey daha bir müddet şehrimiz- de kalacaktır. Şerif Bey, işinde faal ve ha- İük bir zatti. Şerif Bey askerf Tis arkadaşlarına bir vedaname gönderecektir. < vazifesine avdeti dolayısile po- sile tasnif edilmiştir. lar ve gazetecilere, Yalova kap- Imtihanlar | Son sınıflarda bugün! | imtihanlar başlıyor. | | Bakalorea imtihanları 15 gün sürecek . Lise orta mektep ve ilk mek- teplerin son sınıflarının imtihan larına bugün başlanacaktır. Lise ve orta mekteplerin ba- kalorca imtihanları 15 gün, ilk mektep son sınıflarının imtihan | ları da bir hafta devam edecek- ) İmtihanlar neticesinde terfi edip etmediği ve ne derecede ol dığı talebeye derhal tebliğ edile cektir. Eçnebi ve ekalliyet mekteple rinin bazılarında bugün, bazıla- rında da bir ay sonra imtihana başlanacaktır. Te — Kasırga mı? Gece ansızın şiddetli bır fırtına çıktı. Dün gece saat yirmi üçü yir mi geçe, şehrimizde kasırgaya, çok benziyen şiddetli bir fırtı- na çıkmıştır. Fırtına bazı yük- sek binaların damlarındaki ki- remitleri uçurmuş, bazı ağaç- ları devirmiştir. Şehirde diğer bazı ufak tefek tahribat yapmış olması da muhtemeldir. Maa- mafih bu hal çok devam etme- miş, fırtına sükünet bulmuştur. Gece, rasathaneden aldığı- mız malümata göre, bu, bir ka- sırga değil, yaz — mevsimine mahsus geçici bir ruzgâr darbe sinden ibarettir. Evvelce lodos esen hava, bi- raz sonra şimale çevirmiş ve bu esnada biraz çisenti yapmış| tır. Bu sabah rüzgâr mütehav- hıcalarında bir ziyafet verilecek- tir. Telgraf kabloları değiştiri- kecel a Posta ilaresi Marmara ve Adalar denizindeki kendi kablo- larını değiştirmeğe karar ver- miştir. Bunun için posta idaresi tara fından bir gemi alınacaktır. Behçet B. geliyor Tütün inhisarı umum? müdü- rü Behçet B. in bugün Ankara- dan avdeti muhtemeldir. 2l aygır daha geldi Fransadan mübayaa edilen aygırlardan 21 i daha, dün gel- miştir. Bunlar Dolmabahçedeki İ ahırlara konulmuşlardır, Bu Iıesaeta yoktu Zaro Ağanın başına bir iş geldi.. |Amerikaya gittiği takdirde ilk mukavele | yaptığı zata 5,000 lira verecek... Halbuki yeni bir adamla da gitmek için mukavelesi vardır Son zamanlarda Amerikaya götürülmesi bir mesele halini alan Zaro ağa işi garip bir saf- | haya girmiştir. Zaro ağanın şim | diye kadar Amerikaya ı_î mesi için müteaddit teşebbüsler | yapılmış ve fakat bunların hep-| İsi de muhtelif sebeplerle akim İkalmıştı. Bu sebeplerden - birisi İde Zaro ağa Emanetin ücretli |memuru olduğundan şayet gi- |decek olursa ücretinin kesilece- ği idi. Halbuki iki senedenberi B dular iki gündür hakikat olmuş ve bu arada ücret meselesi de halledilmiştir. Yalnız şimdi de arayı başka bir engel girmiştir. Vaziyet şudur: Zaro ağa son günlerde kendi sini götürmek istiyen bir Amc-| Zaro ağa arasında da ayrıca bir Başına yenl bır galle çıkan Zaro Ağa Jİtur. İktısat Vekilliğine her gün |dan tetkik etmek Üzre Dit men açıktır. v dt ği Mezarlıklar Emanete dün devrü teslim edildi Eylülden itibaren tatbik edi- lecek olan yeni belediye kanunu nun bazı maddeleri tarihi neş- rinden ve bazı maddeleri de bu- günden itibaren muteberdir. Ha zirandan itibaren tatbik edile- cek olan bir maddeye göre dün- den itibaren bütün mezarlıklar Emanete devr ve teslim edilmiş tir. Mezarlıkları şimdilik Ema- net sıhhiye müdiriyeti idare e- decek, bilâhare bir şekil düşü- nülecektir. Çekirgelerin şimale akınla- | rı durduruldu | Cenup ve Şark vilâyetlerimiz de çekirgelere karşı yapılmakta olan mücadele devam ediyor. Bir kısım vilâyetlerimize musal lat olan Sudan çekirgclerinlni şimale uçuşları halen durmuş- | muntazam gelen — malümatta| bünların bir çok yerlerde yumur dir. | Adanada miülcadele teşkilâtı takviye edilmiş ve jandarma as- ker kuvvetlerile halk kuvvetle- rinden mürekkep mücadele bö- Tükleri teşkil olunmuştur. Mücadele faaliyetini yakm- yarbe- kire gitmiş olan Ziraat umum emirleri verdikten sonra Mar- din ve Urfa'ya hareket etmiştir. Naki B. Mardin ve Urfa'daki fa- danaya dönmüştür. lerden bazıları vagonlara — gir- toplanacaktır... Dün Hüseyin öumı - Ali Muhiddin Bey davasına devam edildi. Resimde (X ) Işaretile Hüseyin Suat, (x >) işarellle Ali Muhlddin Beuler görülmektedir Mahkemelerde Tokat davası başladı Ali Muhiddin B. tokadı nasıl veniçin attığını izah ediyor.. Cumhuriyet refikimiz de davaya ithal edilmiştir. Dün sabah saat 10 da Beyoğlalınarak — 15 sene ağır hapse lu ikinci sulh ceza mahkemesin|mahküm olmuştur. de, şalir Hüseyin Suat - şekerci| — Mahküm, maktulün ailesi- Ali Muhiddin B. ler davasına de|ne ayrıca 5000 lira tazminat ve vam olunmuştur. recektir. Karar okunurken İlo- emede, gerek müşteki|caların birinden bir hıçkırık du Hüseyin Suat B., gerek Ali Mu|yulmuş ve akabinde genç bir hiddin B. hazır bulunmuşlar- |kadınım düşüp bayıldığı görül- dır. Muhakemeye müşteki Hü- |müştür. .Bu zavallı kadının ka- seyin Suat B. in, istidası mea-|til Pikret Efendinin hemşiresi linin tekrar edilmesile başlan- (olduğu söylenmektedir . Vat B., ve müdürü Naki B. bu mıntakada-| ki mücadeleyi tetkikle icap eden | mıştır. Mütcakiben, vak'a hak- Ali Muhiddin B. ir kiz — Hakkımda mal yazan Hüseyin Suat Beyi, vak'a gece si, tiyatroda bir arkadaşile gö- Tüşürken tesadüf ettim. Ve mu- maileyhi selâmladım. Şair şelâ mımı aldıktan sonra bana dedi ki: — Nasıl yazdığımı okudun mu?., Paristen sana düdük gel- di mi?. Birdenbire hiddetimden gayri ihtiyari, maalesef bir to- kat vurdum. Ve ancak iddia e- hunduğu gibi “kerata,, tabirile hakaret ve tehditte bulunma- dım..,. Hükseyin Suat B., bu sırada söz aldı: — Hâdise istidamda yazılı olduğu veçhile cereyan etmi,i tir. Hâdiseden evvel, Muhid- din B. le görüşmedim. Maznun vekili ayağa kalktı ve 22 Mayıs 930 tarihli, İstan- bul müddeiumumtliğine — hita- ben yazılmış ve makamı mez- kür tarafından — Ali Muhiddin imzalı üç kıta istida ile 20 Ni- san 930 tarihli Cümhuriyet ga- İzetesi nüshasını ibraz etti, İs- ta bıraktıkları tesbit edilmekte-| tidan Ş İtevdi olunduktan sonra istida tidanın bir nüshası Suat Beye okundu. Bu istidada, Cümhuri- İyet gazetesinde GâveiZalim im zasile şiir yazan Hüseyin Su- yazete müdürü mes'u- lü Agâh fzı:ı B. aleyhine mu- kabeleten dava ikame olun- makta idi. Hüseyin Suat B. e ne diyeceği soruldu. Hüseyin Suat B., teşkili tarafeynin ta- mam olmadığını söyledi. Bunun üzerine tebliğat ya- pılmak üzre muhakeme 9 Hazi- ran Pazartesi sabahı saat 10 a aliyeti tetkik ettikten sonra A- talik olmmunl İslâhiye cihetindeki çegirge | Katil Fikret 15 sene- prü parası bir pazar günü ko- agurmuştu.. Kaldırılması da bir pazara rastgeldi 'ün gece yansı—ı:Mdm serbestçe geç- lamıştır. Garip bir tesadül eseridir ki rivayete göre N 85 sene evvel bir Pazar günü ihdas edilen köprü parası efir iye D tet mü sür- İti nakliyeye zam yapılmak suretile tce eski barakalarla tahsildarları gü , arada bir mukavelename yapıl- mış ve Zaro ağanın namma a- vans olarak bin lira da para va- tırılmıştır. Bundan başka Ame- rikaya kadar yol masrafı da ken disini: , götürene ait olduğu gibi aradaki kazancın yüzde ellisi de kendine verilecektir. Zaro ağa Emanettelt işini de kaybetmek istemediğinden müracaatı Üze- İt Pazar günü kalkmıştır. Bugünden itibaren köprü para-|rine kendisine iki ay mezuniyet | haber alan Cemal B. Zaro a tahsil edilecektir. | verilmiştir. Fakat bundan iki aleyhine dava açarak beş bin eşten muhalaza e- |sene evvel Zaro ağayı Ameriak- ra tazminatı isteyecek imiş. Ma- tta siperler de vıkılmış ve köprünün iki başı da açrlmış-| ya götürmek istiyen tüccardan |amafih Zaro ağa bir kaç. gijne Cemal Bey isaünde bir — zatla Ü parası vermemek İçin gece yarısını bekliyenler |tikalı ile anlaşmış, bunun — için , ukavelename varmış. Bu mu- kavelename mucibince — şayet Zaro ağa bir başkasile gidecek olursa Cemal Beye beş bin lira İtazminat vgermesi icap ediyor- İmuş. Çünkü Zaro ağanın en ev- 'vel Amerikada propagandasmı ' yapan Cemal Bey imiş. Bu se- 'fer Zaro ağanın mukavelename hilâfma bir başkasile gideceğini f kadar gidecektir. ha lae n e <ni P ai di a am B l na kadar gelmişlerdir. Diğer ta. Karar ohunurken hemşiresi raftan bu şimendiferle seyahat bayıldı. eden çökiretler'de “kaha edibi' — poyziati dscalnden — Bellia y e Hanımı kendisine yüzvermeme Samsunda büyük yangın İsinden müteessir olarak kıska- Geçen gün Samsunda Kale|/nçlıkla öldüren Tevfik Fikret mahallesinde eski yangın ye-| Bf. hakkında Ağırceza mahke- rinde ahşap barakadan vücüde|mesi dün kararını vermiştir. getirilen çarşıda ateş çıkarak T, Bikret Ef., ceza kanunu- büyük, küçük kırk âükklnm nun 450 inci maddesile idama, yanmasımna sebebiyet vermiştir,'ancak esbabı muhaffefe oldu- Yangın bir, bir buçuk — saat|ğundan idamın 24 sene — ağır sürmüştür. . Mesele hakkında |hapse tahviline ve (21) yaşını tahkikat vapılmaktadır ikmal etmediği nazarı dikkate pan vil ve hafif esecektir. Hava, kıs| kında reisin bir suali üzerine| Gazete dolandrıcılarının mahkümiyeti Gazete ve mecmualar namı- na — dolandırıcılık yapmakla maznün Mahmut Saim ve Sadi Efendilerin muhakemeleri ka- rara kalmıştı. Dün muhakeme neticelenmiş ve her ikisi de se- kizer ay yinmişer gün hapis ce- zasma mahküm — olmuşlardır. Ayrıca (361) rer lira da nakti ceza vereceklerdir. Sretate Komtnistler kırkar gün hapse mahküm oldular Komüınlıdiue maznun Tü- tün amelesinden Hasan, Şerif ve Ramazan hakkında ikinci ce za mahkemesi dün kararını vet miştir. Evvelâ Polis müdüriyeti me murlarından bazı kimseler şa- hit olarak dinlenmiş, mütcaki- ben Müddefumumi iddianame- sini dermeyan etmiştir. Şerif, Hasan ve Ramazanın mücrimi- yeti sabit olduğundan tecziye- leri isteniyordu. Mahkeme neticede maznun- lardan her üçü hakkında 312 m- €i maddeye tevfikan bir ay o- nar gün müddetle hapis kararı verdi ve mevkuflar, bu müddeti ikmal ettiklerinden tahliye edil diler. S ğm Şurayi Devlette davalar Şurayi Devlet davalar dal- resi mevcut davaların tetkikine âfi gelmemektedir. Bunun i- çin Şurayi Devlet kanununa bir kaç madde ilâve edilerek di ğer dairelerin de lüzum dükçe davalarla işti galleri karar | laştırılmıştır. Şurayi Devlet kanununa ilâ- ve edilen maddeler ilk heyeti vekile içtimamda tetkik oluna- caktır . ee Tramvay şirketi müdürü İstanbul — Tramvay şirketi müdürü M. Gindorff dün Şark sürat katarile Avrupaya gitmiş tir. l İş başındaki adam * Maarif Vekâleti Muallim Mu- bahat Beyin, İngiliz mütefekki- olduğu beş eserden (İş başında- | İki Adam) ve (Satış San'atı) i- İsimli kitaplardan dörderyüz.nüs” (ha satın almıştır. Vekâlet bu ki |tapları halk okuma - odalarına , |dağıtacaktır. ri (Gasson) dan dilimize almış | ee eee Üi yi a e g KN GöE uü XS — Leell imüfiska' #D v aa arik .w riza uu amukres

Bu sayıdan diğer sayfalar: