1 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

1 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÜŞ ÇA G LAG — —— Turing klüp kongresi merasimle açıldı Muamma! hsan Zıya Beyin katli bir muamma oldu! hayet esrarını faşetmek istiyen Ferhat | tazyik neticesinde mi intihar etti?. İlmirli refiklerimize — göreltır. İhsan Ziya Beyin ölümü hak hâkimi İhsan Ziya Beyi |kında malfmatı olan ve herşeyi |mekle maznun Giritli Zcş'rqanln(mak üzre Urladan İzmire ü hapisane | gelen uncu Ferhat efendi; gör- dliye dairesinin altındaki |düğü tazyik yüzünden kendisini thaneye götürülmüş ve | Müddeiumumi muavinlerinin müstantiklikte isticvap | bulunduğu daireden aşağı — at- i İmış, memleket hastanesine nakl hâdise fevkalâde ehemmi | dilmiş ve vefat etmişti. iz bir şekil almıştır. Ur- Uncu Ferhat Efendinin ak- iymakamı Talât, belediye ' rabasından bazılarının Iz_mı_re Atıf, Jandarma kumnııdınıîflcm'âl ve Ferhat Efendinin ifa şı Halit Beylerle arkadaş desini almak_ için cş:bır ılsnmr.ı ; ölüm hâdisesi münase-|edet Müddeiumumi Halit Bey şahit sıfatile ifadelerine | hakkında dava ikame edecekleri t edilenlerin şehadetle- | Söylenmektedir. ütmek ve muhakeme sa-| — İzmir Müddeiumumisi Hida Fana tesir yapabilmek - için| yet Bey şu malümatı vermiştir: ra dağıttıklarr şayiası dev gömektedi heşlincü müstantiklikte istic- kapdilen Zeynel zade Hüseyin het tevzi edildiği veya edile- (svöylenen bin lira meselesi bajfıda malümatına müracaat Leriştir. Hüseyin Beyin; ne ieyle ifade verdi; hakkında şmat almak — kahil olama- — “Uncu Ferhat Efendinin akrabasından İzmire gelen var mı, yok mu bilmiyorum. Bir da- va ikame edilmiş te değildir. Fa kat uncu Ferhat efendiye müd- |deiumumilikçe cebir istimal edil memiştir, zaten müddeiumumi- likte kimseye cebir yapılmaz. Fakat Ferhat efendi Urlada gör f A düğü tazyik üzerine İzmire gel- a da böyle bir paradan ma- | iç ve herşe: anlatmak üzre yalı olmadığını söylediği kuv | müddetumumiliğe müracaat ct ha tahmin olunmaktadır. miştir. Kendisini biraz dinle- İlynel zade Hüseyin Beyin |dim. Hâdise hakkında tafsilât 'Bihâdisesi münasebetile A- almak için tahkikatı yapan Müd |sa mahkemesinde şahit sı- delumumi Halit Beyle görüşme Pa dinlenen bir taharri me-| ği muvafık buldum. Uncu Fer- St nu tahkir ettiğinden dola- hat Efendi; Müddeiumumi mu- istintak dairesinde ifadesi | avinlerinin odasına alındı ve ben “Afustır. Taharri memurunun | Müddeiumumi! Halit Beyle gö- (aat Sabri Beyin yazıhane- |rüşüyordum. O sırada kendisini VANI yakı içtiğini söyleyen Ze-| pencereden atmıştır. de Hüseyi Urlada uncu Ferhat Efend * Bbrtayr tahkir maddesinden| ye tazyik yapanlar tesbit edi JOru de takibat yapılmaktadır. | miştir. Herşey meydana çıka- İ 5; hâdise hakkında yeni ba-| caktır. Yalı az beklemek ğ:rrlahır deverana başlamış- İlâzımdır.” hra ÇALK İ şün 1 Hazirandan - 15 Ağustosa kadar BERLİTZ mektebinde Yaz tarifeleri Yeni :::i;'ansızca. Ingilizce, Almanca, Italyanca, vs. 1na Kayıt muâmelesi başlamıştır. -l 'Tecrübe dersi meccanendir. m Ankara - Taş Han, Istanbul 356 İstiklât! cnddesi Sicy K l 5e İngaal müleahhillerine maden ( nışl açılan kurslar lâhi. Ti onguldak'ta yüksek mühendisi het ktebi ttüstemilitindan olmak üzre inşası imukarrer yirmi yedi bin Öy bedeli keşifli yatakhane, mutfak; ve çamaşırhane binasının | —a 1 haziran 930 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ka usulü ile münakasaya çıkarılmıştır. n ile şeralti yesi ve fenniyesi P ada Şehremaneti cıvarında Maden rmek istey endisli finc sadıf delre “Ankara Hapisanel Enumi müdürlüğünden: letletkara Hapisanel umumisinin bir senelik Ekmek ihtivacı olan hrdr760) kilo ikinci nevi Ekmek ihtiyacının 1-6-980 tarihinden — Ten yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya ellenuştur. t! aliplerin (1708) Hiralık teminatı muvakkatc mekt 44930 cumartesi günü saat on beşte Vilâyet mektubi odasınd hda :şekkil komisyona ve şeraiti anlamak için müddei umumllik hrdimine Mmüracatları. — ktısat vekâleti levazım müdür- iğünden: İtin disat vekâletinin Ankara'da Ziraat mektebi cıyarında inşa ettir süte olduğu Yüksek Zirsat ve Baytar mektepleri ve Eastitüleri Nyli inşâat ve nevakısı kapalı zarf üsülile münakasaya vazedi tlarir. 40 küsur kalemden ibaret İnsaatı mezkürenin münakasa, Zali Çarıname ve mukavele süret ve projeleri ikusat vekâleti mu Sörhesine on Jira teslimlle alınacak vesikâ mukabilinde inşaatı Eğüre mahallinde bulunan İkusat Vekâleti heyeti fenniyesinden lere verilmekte olduğu ve münakasa müddetinin bir Temmu KT saat iki buç, birlil— e kadar devam ve yeymi mezkür: ae midürlüğinden: Y rül'aceze mül İAdrâribi ihaledı Ön tiza eden ran 930 b rüünk n fve sıkı Birinci sahiteden mabat Bunlar arasında Turing klüp azasından Millet Meclisi Milli Müdafaa Encümeni reisi Naci, Hakkr Şinasi, Pertev, Üçüncü Kolordu kumandanı Şükrü Na- ili, Etibba Odası reisi Tevfik Salim, İstanbul Hilâli Ahmer reisi Ali Paşalarla şehrimizde bulunan meb'uslar, büyük şai: miz Abdülhak Hâmit Bey, vali ve polis müdürü Beyler, Maarif ve Darülfünun Eminleri, mat- buat, vilâyet ve belediye ve ec-| nebi sefaretler erkânı ve mem- leketin güzide tabakasına men- sup bir çok zevat ta bulunuyor- lardı. Salonun ortası kongre âzala- rıma, yan tarafları da er da-| vetlilere tahsis olunmuştu. | Dahiliye Vekili geliyor Salon davetlilerle — doldu- ğü sırada Dahiliye Vekili Şükrü — Kaya B. geldi. Biraz sonra da kongre âzaları geldi- ler. Türing klüp âzalarınn bir| kısmı herkese yeğgerini göste- stirahatlerini temin edi- Vekil B. salonun ya- odada Turizm ittihac: reisi M. Hennberg ve kâtibi u- mumi M. Düşen ile bir kaç da kika görüştükten sonra kongre riyaset makamıma çıktı. Sağ ta- rarfındaki koltuklarda M. Hen- nberg ve vali vekili Muhiddin B., sol tarafında ise M. Düşen yeralmışlardı. Dahiliye Vekilinin nutku Salonun balkon kısmına çı karılan şehir bandosunun İstik lâl marşile merasime başlandı, Hazirun ayağa kalkarak İstik- lâl marşını ihtiramla dinledik- ten sonra bütün gözler riyaset makamına teveocüh etti, Şükrü Kaya Bey, kongre âzasına hita ben hükümet namına hararet ve gür sesile uzun bir nutuk i- rat ederek kongreyi açtı. Vekil . şöyle söze başladı — Beynelmilel turizm mer- ü inin yedinci heyeti g mamı açarken si- ze Türkiyede beyanı hoşamedi etmek ve bu devre için İstanbu. lu içtima yeri olarak intihap et- tiğinizden dolayı hararetli te- şekkürlerimi beyan etmekle ba- htiyarım, Vekil Bey, misafirlerimizin bir kaç günlerini geçirecekleri muhitin, kendileri için çok mü- sait ve samimi olduğunu izah| etti ve ezcümle dedi ki: “Harbı umumiden, dünyayı hercümerç eden bu kıyametteni sonra umumi ve mevzil muka- renetler sahası bir çok — batıl fikir ve kanaatlerden temizlen miş bulunuyordu, ve yüklenilen büyük fedakârlıktan sonra bu gibi badirelerin tekerrürüne mâ olmağa ve beynelmilel cemi- etin birer ferdi olan devletlere üân derecesinde bir — ittihat iştiraki — mesai nizamı tuf bazı manevi mü kları kabul ve taham ha — kolaylaşmış ve mül etm oldu. İ Ademi tecav bitar | mevzi flık, tilâf sakı itlak olu t umumi ta- i icra olacak fe yon fikirleri de ayni telâk mahsulüdür.,, Vekil B. devamla: “İşte Efendiler Türkiyenin | tperver ve terakkisever | cümhuriyetinin hâr milliyetper| verliği içinde samimi bir sulh ve beynelmilel anlaşma ve kar- deşlik siyaseti takip eden hi- kümeti sizin hasrmefs etmiş ol| duğunuz ve kendisinin de mu- | nis ve hoş gördüğü turizm ga- yesini bu nazarla müşahede et- mektedir. ,, Mütcakiben Şükrü Kaya B. Türkiyenin turizm hakkındaki noktai nazarını izalı ederek de- di ki: Arkasında binlerce sene- r medeniyet hayatı bulu- Türk m evcudiyeti beşeriyenin ği asırlar rfında derin izler bırakmış ©- lan sair müteaddit medeniyet esaslarında, rücu ettik: bir memba teşkil eder Mısırda, Babild "i ve daha kal geçi: lerin, İülem sebze iinde Ğü y k teminat lun R icra kılın müesseseye müracaat'arı , Çindei, Hindistanda eni nazariyatı tarihi gösterdikleri bir geçimin nurlu izini buluyorsak bu — milletin halen zahir veya henüz mekşuf, âsarmın, — tanımak — ve tak dir etmek ihtiyacı — şedidini duyanların merak ve alâkasını celbetmekten hali kalmıyacağı muhakkaktır. “Buna şunu da ilâve edeyim ki Efendiler, dünyanın yük medeniyetlerinin bu mem leket ile az çok — rabıtaları ol- muştur. Onların kalan eserleri insaniyetin r deniyeti hazıra anasırı esasiye sini kendisinden aldığı çok ca zip bir birlik teşkil etmektedir. Bugünkü hudutları — içinde, kendisine şekil vermiş ve üze rinde kendi bariz izini hakk: miş olduğu milletle tamamile mütecanis bir kül teşkil eden Türk toprağı topraktan beşere burada baki « saslı bir hususiyet arzeden mü| ekabil bir hulül ve kaynaş aanzarası göstermektedir. ' Kongre murahhasları Dolmabahçede Son on sene zarfında sarfedi | , len fevkalbeşer bütün mesainin takip eylediği gaye mamuür ve zengin bir hale getir mek ve ayni zamanda milleti terakki ve refaha iriştirmek ga- yesi idi. İşte bu suretledir ki cümhuriyet tesis edildi. Büyük Şefimizin yüksek — ilhamından doğan fevkalâde ehemmiyetli içtimaf kanunların neşrile tam bir istihlâs teminine girişildi. Sizi bu eserin temaşasına da- vet ediyorum. “Bu kâdar cazibeler kargı- sında, eminim ki, turist, henüz tamirine ve turizme — rahat ve müsâit şerait dairesinde açıl- masına muvaffak olamadığımız yollar üzerinde seyahat eder- ken biraz konfor noksanına ta- hammül edecektir. Bu münase betle şunu da ilâve etmek iste- rim ki Cümhuriyet Hükümeti gayet Hberal bir zihniyetle tan zim edilmiş olan ve ecnebilerin Türkijpde seyahat ve ikamet- lerine mütedair bulunan yeni bir talimatname Şretmi Turizm noktai nazarından bu kolaylıkların haiz old miyet nazarınızd kaçmıya İşte, bir meyi ve yan bu muhitte, resmi m ların, ikti çtimal ve muhabbetle k adi t-İst nokta ihyakâr g rinize atfedilm ehemmiyeti lâyıl cede takdir ettikle: kette size yedinci Heyeti umu- miyeniz müzakeratını — açmak suretile pek sevimli bir vazifey ifa ederken meşkür mesai ve Türkiyede saadetli ve zevkli bir ikamet temenni ederim.,,. M. Hennberg'in cevabr Şiddetli akışlarla — karşıla nan bu nutku müteakip beynel- milel ittihat reisi M. Hennberg söz alarak güzel bir nutuk söy kedi. M. Hennberg, — şehrimizde kongre murahhaslarına gösteri len hüsnü kabule teşekkür ettik ten sonra Dolmabahçe sarayı- nın ilk defa olarak beynelmilel bir kongreye açılması hüküme- tin Turizme atfettiği ehemmi- yetin bir delili olduğunu sözlerle nutkunu bi- olduğu dere- bu memle- ederek $ di.: “— Bize verilen vazife müh ri yekdi çin çalı Turing klüvleri it ynelmilel en bü-| toprağı | | izah | pek | ihadı yalnız | Turing klüpleri değil, sines de bir çok otomobilcileri toplar |mış olan beynelmilel seyyahin idarelerini de cemetmektedir. | — “Biz de bu otomobilcilere sü hulet gösterilmesi için hükü- metlerin müzaheretini rica edi- yoruz, “Bu münasebetle Türkiye Tu ring klübü tarafından tryptigue meselesini ve askeri mıntaka- lardan seyyahların — serbestçe geçmeleri hal a serdedilen kabulünden dolayı meptosuna te: kür ederim. Bundan maada İs- tanbul Şehremaneti beynelmi- lel yol işaret ettiği için tebrik c k isterim. Bir kaç gün kalacağımız bu güzel şehrin güzelliklerini ve Türklerin misafirperverlikleri ni izah için Piyer Loti ve Klod| Farer'in kalemine malik o! k isterdim. M. Hennberg bundan sonra zgördükleri hüsnü kabulden do- layı Dahiliye Vekili Beye te- krar teşekkür ederek sözüne ni hayet vermiştir, M. Düşen'in nutku Bunu müteakip kâtibi umu: mf M. Düşen irat ettiği nutuk ta dedi ki: — “Burada gör mi ve kalpten hüs ümüz sa ü kabulü nla karşı- ladığımızı söyle: terim.Tü rkiye Cümhuriyetinir milel Turizm ittihadı 0 & Millet saraymınin mi | Tıbbr adliden dün akşam Yeni bir safha HDAMAYAT DR (Birinci sahiteden mabaat) mektedir. Vakıf kanununun 399 uncu maddesi, “hükmün derhal infa- Zzı, mahkümun hayatı için kat'i bir tehlike teşkil ederse cezanın ştiktensonraya bırakı air bir kaydi ihtiva ettiği gibi ayni kanunun — 400 üncü maddesi de mahktimun le- , Ezcümle bu maddede hapisten maada iki sene ve daha aşağı müddetle hürri yeti tahdit eden cezaların d al infazı mahküm ve aile ir zararı mucip olaca- rsa talebi üzerine ce- nfazı tehir edilebilir. Te- di 1 geçemez”, Haydar Rifat Beyin kanunun nden — istifade ede mesinden sonra anlaşılabi lecektir. Haydar Rifat Bey istidasında vekâletini deruhte ettiği işler- den de bahsetmekte ve mühleti ayni zamanda bu işlerin intacı için de lüzum gördüğünü zikı mektedir. Müddeimwmumilik fat Beyin istida: 1 al ibbadliye — havale etmiştir. geç vakit bir doktor, Haydar Rifat il ü iderek muayene ene neticesini gö uhteviyatı an bilecektir. teşem ve tarihi sa etmesi de turizme e diği büyük alâkanın bariz bir e unu tahs ye Vekili Be dedikleri gibi t lâtı beynelmilel sı reneti temin etmeği ektedir. “Ben bur yefe izm teş k kâfi değildi y lel kalpler — arasınd İsulh ve dostluğu takviye Turizm| 1 di- | — “Bundan ön dört sene evvel biribirine muarız olan insanlar şimdi burada yanyana buluna- rak samimiyetle görüşmektedir ler. Sırf turizmi Türkiye Devlet. si Gazi Hazretlerine rimizi arz için muhterem ark daşlarımdan bir dakika kıyam etmelerini rica ile sözlerime ni| hayet veririm.,,. | | ri müteakip hâzirun bir dakika| ayakta durdular. TAZİMAT TELGRAFLARI Bundan sonra alkışlar ara- sında Ankaraya atideki telgraf- ların çekilmesi tasvip edildi: Türkiye Reisicümhuru Gazi - | Hazretlerine “Beynelmilel Turizm ittiha- dının 24 te; bu güzel n kendile- 'az edilen hüsni yi derin teşekkür rmetlerini arzederle: üyük Millet Meclisi reisi ım Paşa Hazretlerine “Beynelmilel Tuzizm ittiha- dı köngresi murahhasları Tü ye B. M. Meclisi reisi Hz. beynelmilel turizm hakkında ib rüz ettikleri alâkadan — dolayi minnettarlıklarını — arzetmekle kesbi şeref ederler ve bey: lel kongernin küşadı münasebe tile asil Türk milleti mümessil- lerinin ibraz ettikleri hayırhah- lığa teşekkür ederler.,, Başvekil İsmet Pş. Hz. ne “Beynelmilel Turizm ittiha- dı kongresi murahhasları Kös- tenceden itibaren Türkiye hü- kümeti tarafından haklarında gösterilen samimi hüsnü kabul |den dolayi zatığlilerine teşek- |kür ederek — bilhassa Dahiliye Vekili Beyetendi — Hz. nin bu kongreyi açmak suretile ibraz iği yüksek kadirşinaslıkta; |dolayi pek mütehassis oldukş larını arzederler., Telgrafların kıraetini müte- |akip Vekil Bey celsenin hitam bulduğunu bildirdi ve Dahiliye | Veki matbu kendile rine dağıtıldı Davetliler hülfe ini mi Şiddetle alkışlanan bu sözle-| <. |kiye: elmi| Sis |Kaya Beyin b Maahaza bu netice taayyün bidir. Zira Haydar Ri hsettiği has ükmün in- barladır ki fine ye vekil anda H & muhal Pasaport mu istedi? Diğer taraftarı lümata göre Haydar Rif: 3 gün evvel polise müraca: derek pasport istemiştir. Bunun üzerine zabıta müddeimumilik aldığımığ ma- Bey t sormuş ve müddeiumu- ik te hakkındaki hapis hük- in infazı icap ettiğini, bu tak dirde de memleket haricine git- ânin mahzurlu — olduğunu cevaben beyan etmiştir. Kambiyo borsası 31 -5 -930 ÇEKLER Londra 1084 Sün0 Nevyork 647 0005 parls — 11 96 SO Atisa 36 280 Cisevre — 9 4800 — Roma 06 9700 Bükreş — 79 1500 Amesterdam — 1 1680 Brüksel — 43600 Solya 64 8000 prağ 18 45,00 sA1mD1DDA AAA de izaz ve ikram edildiler Kongreye iştirak eden kadır erkek bütün murahhaslar, Tü irkle nütehassi, tanımaktarı memnun ol lardı. esnasında v an çıkılırken ecne- azete fotoğrafçıla n bir çı bu mühim toplanma- tesbit edilmiş i ve k r larını Gerek dü öylüy er gerek saray bi ve Türk rı tar çekileri k resimler tomobillerle Edirne apıya giderek surlara çıktılar. U tarihi yerler hakkında misa firlere mihmandarları tarafın- izahat verildi. Bundan son- afı islâmiye müzelerile Süleymaniye ve Ayasofya ca- mileri de ziyaret edilmiştir. Dün akşamki Akşam saat yirmi buçukta Tokatliyan otelinde Şehrema- neti tarafından, murahhaslar şe refine parlak bir ziyafet tertip edilmiş ve bu ziyafette Şükrü Kaya Bey de bulunmuştur. Zi- yafeti müteakip Vekil B. tara- fından bir suvare verilmiştir Turizm ittihadı kongresi bu abah saat onda toplanarak şliyacaktır bügün An et etmesi muhtemeldir. yafet a a intizar | ç Vilâyette Yeni sene di Bugün dairelerdı devir muamelesi yapılacaktır Bugün 1930 mali senesinin birinci günü olduğundan resmi dairelerdeki kasalar muhtevi- yatı heyetler huzurunda devir ve tadat olunacaktır. Yeni kazalar Yeni kazalar teşkilâtı kanu- nü dün vilâyete tebliğ olunmuş tur. İstanbulda yeni kazalar: minönü, Kadıköy, Be- er. Bursada İznik” zaların i: z me- muriyet kadroları da tebliğ e- dilmiştir. İrtişa kanunu Yeni irtişa konunu dün vi- lâyete tebliğ olunmuştur. Bir kadına tecavüz Galatada Fıstıkçı sokağında İmukim Hidayet H.evine gitmek te iken Muhiddin isminde biri- nin taarruzuna uğramış ve elin- den hafifçe cerhedilmiştir. ği Bahçekapıda münazaa Şaban isminde biri Bahçe ka- pısından geçmekte iken maki nist Mustafa ile aralarında mü- nazaa olmuş ve Mustafa Şabanı yaralamıştır. KA Denizde boğuldu Bakırköyünde denize giren bir genç; boğulmuştur. Yapılan tahkikat üzerine bu gencin Şişlide sobacı Yani, rağı Dimitri olduğu ve gez- mek için Bakırköye gittiği an- Süyeln Bir vapur karaya oturdu Felemenk bandıralı — Alek- sandriya vapuru Büyükdere ile otür Sarıyer arasında karaya r saat çabaladıktan son 'a kurtarılmıştır. Vapur karaya otururken Ah- ük dalyanını ha Dünkü sirkatler 1 — Karagümrükte tütüncü Osman Efendinin — dükkânına hırsız girmiş ve 200 linalık siga- ra ile beş lira çalmıştır. 2 — Beyazıtta nalbur Vasilin evine hırsız girmiş, 100 lira, iki yüzük, gümüş cep saati ve iki altın çalıp kaçmıştır. Hırsızlıle- tan maznun olmak üzre arabacı Mustafa isminde biri yakalan- mıştır. $ — Beyoğlunda — Kadiriler okuşunda 69 numaralı Hristo tımanının 3 üncü dairesin- de mukim Harbiye mektebi mu allimlerinden yüzbaşı Ferit B. in dairesine hırsız girmiş ve 100 lira kıymetinde bir pantantif ve bazı eşya çalarak firar etmiştir. ö İki cerh vak'ası 1 — Kadıköyde arabacı ibra- him ile marangoz İsmail kavga etmiştir. İbrahim, İsmaili san A ile yaralamıştır Kadıköyde ot Aşır ile Muzaffer etmişler, Muzaffer Aşıtı kası- ğından yaralamıştır Mali mütehassıs BÜT linel sahifeden mabaat Tetkikatı bitirdikten sonra doğrudan doğruya Parise av- det edeceğim Fransız Maliye mütehassı- nın Malhiye Vekili ile görüşerek yapacağı tetkikat neticesinde hazırlıyacağı rapor, borçlar me selesinin halledilmesine esas o lacaktır. M.Rist Ankarada ANKARA, 31 (Telefonla) - Mütehassıs M. — Rist'insabh Ankaraya geldi. Kendisin hu, kâtibi ve daktilosu ref ediyor. Ankara palasa misafir şlardır. M. Rist bu Vekilini ziyaret etmişt ANKARA, 31 (Telefonla) - Maliye Vekâleti, M a tet kikatına yard mü İtehâssısın nezdi ol sabh — Maliye a ) etmek e bâ: mür- İlar terfik cdecektir

Bu sayıdan diğer sayfalar: