1 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

1 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gülhane parkmda geçen sene açılan çocuk bahçesi acaba! 8e halde? Bü bahçe açılırken güya bazı şartları haiz olan ço— Süklar kabul edilecekti: 1 — Eli yüzü kirli çocuklar kabul edilmiyecekti. 2 — Salıncaklarda çocukların münavebe ile sallanmalarına Mikkat edilecekti. Bü aşrtların hiç birine riayet edilmediği gibi kızak önüdeki kumlar basıla basrla toprak haline gelmiştir. Sonra yollar bo- Tülmüş ayağa batar sivri taşlar meydana çıkmıştır. Uyun yerinde zabrta memuru bulundurulmuyor. Burada her halde bir zabıta memuru olsun bulundurryalı ve Mümkünse bir de kulübe yapılmalıdır. Salmcaklardan düşüp İr yerleri berelenen çocuklar için sihhiye levazımı bulundurul! alıdır. »şme önünde bardak kıralıyanlar Şu gördüğünüz çeşme, Taksimdeki Hamidiye çeşmesidir. llerinde bardak tutanları görüyor musunuz. Bunlar da geçim Yolunu böyle bulmuşlar: Çeşmeden su içmeğe gelenlere birer 'dak uzatıyor ve onar yürmişer para alıp günlerini gün edi- 7oııır Hani fena da kazanç değil. Kadın fotografçılar fotografçıları, bılhas—“og'alynnr arasına bir müddet-| hugu—ılcrde mesire yerlerin-! tenberi kadınlar da karışmıştır. İşsiz kalmıyorlar. Seyyar fo-| h Tapu dairesinin içinde, binanın or ta katındaki aralığın bir. köeşsinde, bauşcuna yeşil bir taş dikilmiş, koca man bir merar mevcut olduğunu bi lir misiniz? Dede, ağzı pek sıkr adammış.Gençi liğinde © zaman pek az kişilere nasip) olan bir tahsil görmüş.Hatta kimya ya merak sardırmış Güya, ralık kat'ar “Müşkül Pai dedenin höc- Devrii işahma şahin emrile boğulmuş. Bilmiyorsanız, işte size haber ve-| resine kapanarak bir takım gizli iş-| Müşkül o ki her sırrı beyan nylıııwlı ziyorur: Durası meşbur “ser venpl sır vermiyen Server dede,, nin kab- ridir. ler gördüğünü haber vermişler muş. Fakat, Server dede, bütün ımsrar Server dede (1180) tarihinde ve- 'ıan rağmen bir şey söylememiş. fat etmitşir. Dedeyi hapse koymuşlar, tazyik Bir rivayete göre boğularak, diğer| etmişler, gene ağzından bir - tek lâf rivayete göre de ecelile ölmüştür. — |alamamışlar. Nihayet bir gece Padi-| dede imiş. Padişah, merak etmiş. Çağırtıp sor| Ağzım, ne ararsın, beni Kğamd a sandın? Ser vermek olur, sırrı ayan eylemek İşte Server dede, böyle bir Server Istanbul mutlaka seyyah şehri olacak.. Dünyanın hemen hiç bir gehrinde rür, cski çarşıları, mücevher ve çini lar ittihaz etti. Evvel İstanbul kadar gezilip görülecek ta- bazinelerile dolu sarayları, Mühteşem| bahçe sarayında Dahil rihi eserleri tinesinde toplıyan bir şe- camileri dolaşır ve nihayet bu emsal Şükrü Kaya Bey hir daha yok gibidir. İstanbula gelen bir seyyah, burada, günlerce moşgul olabilecek şeyler bu lur. Tabiatin bedialarından doya do- ya istifade eder, asırların biribirini kucakladığı ihtiyar surları dolaşarak Marmaranın emsaltir. gurüubunu gö- stanbulu tam mânasile bir seyyah| hâdise sayılabiliy yehri haline getirmeğe çalışan hükü-| — İstanbul, herhalde metimiz seyyahlara azami teshilât| yah eşhri olmalıdır vı gösterilmesi için çok mühim karar-| ki olacaktır da, lki gün Dolma- iliye — vekilimiz tarafından açılan siz şehri içinde onu bir daha ziyaret| Turing klüp kongresi şehrimizin bey etmek arzusile terkederken bu uzun nelmilel Turing klüpler #cyahatin bütün zahmetlerini unutur. | yüksek mevkiini gösteren mühim bir #lemindeki hakiki bir sey- 'e çok Ümitvarız Köprünün en kalabalık iskelesi.. Köprünün Kadıköy vapur is-| Yaka kelesi, günün hemen her ”“"“Iıskelex dolüurmaktadır. de hınca hınçtır, Bilhassa kır. eğlencelerinin başladığı bu mev simde Trenle Bostancı, Malte- akın başlıyacaktır. Bilhassa banyo mevsimi yak| laşmatka olduğu için Bostan- Her gün şehre bur olmıyanlar. . pe taraflarına ve Kartal tarikilelcı ve Moda, | de, hele bir kaç nevi ihracat emtlası yetişir ki kendilerine mal cığa gidenlerin kalabalığı| hamamlarına bir kaç güri sonra inmeğe mec- buraların sa- Kalamış deniz|fasını asıl bunlar süreceklerdir.| elinde iki kocaman süt güğümü ile karışan kadınlar da Türkiye meyve ve ham eşya memleketidir. Memleketimiz ,f sus şöhreti haizdir. Üzümlerimiz, nefaset ve İlezzetçe bütü dünyada birincidir. Tiftiklerimiz, en mükemmel evsafı haizdii » - Topraklarımızda yetişen tütün her tarafta aranılır, diğer tütü 1 | lerden üstün tutulur. İncirlerimizin bir misli daha hiç bir yerde yetişmediğini fmdıklarımıza paha biçilemediğini takdir etmiyen yoktur. Ne yazık ki, son seneler zarfında bazı hasis di celerl © canım malları tağgiş ederek piyasadaki kıymetini düşürenle | zuhur etmeğe başladı. | İktisat Vekâletinin yeni hazırladığı — kanunla bu gibilerin * şiddetle teşziyesi mukarrer bulunduğunu memnuniyetle habe * alıyoruz. Ümit ederniz ki bunun bile bile memleketin sade mah vma değil, dolayısile kendisine hiyanet demek olduğu takdi Kİ edilir de bu tarzda bir cezaya kimsenin uğradığını işitmeyiz, Memleket mallarını koruyup, rağbetini artırmak yalnız a. ' lâkadar olanların değil, hepimizin, memleketi seven herkesi || borcu olduğunu unutmamalı ve hariçte mallarımız aleyhinde / yapılan propagandalara, Kene ayni tarzda mukabele edebilmel 4 | için kâfi derecede müsellâh bulunmalıyız. 1 T u x W t 1 » * * M d T N * ” y n “ K d ğ n n € B ç rİ te Kazanç hayatında kadın Kadım belediyi : Kadın doktor, kadın avukat, kadın hâkim,.. zası ve belki çok geçmeden kadın meb'us., Hepsi âlâ!.. Yalnız unutmamalı ki kazanç hayatına böylü eli

Bu sayıdan diğer sayfalar: