1 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İkinei ALTIN Piyangosu Kupon No: 9 AKŞAM İkinci ALTIN Piyangosu Kupon No: 3 Sene 12 — No: 4179 Tahrir telefonu: İstanbul — 1686 PAZAR — 1 Haziran 1930 5 Köprü parası bu akşam kalkıyor Yarından Köprü parası bu gece yarısında kalkıyor; bu surette yalnız köprü parası değil aynı zamanda yer * yüzünün sayılı garibelerinden biri - be za oluyor.. Köprü parası bu sene ile tam seksen beş yaşına basmıştır. mi bul 85 seneden beri bu der çekmekte idi. Köprü deği Sultan Mahmut zamanında kan- ur. , tanbulda ilk köprü 1252 sene- e Azapkapı ile Unkapanı ara- a kurulmuştur. Sallar üzerinde Itibaren EM a manzaralardan inşa edilen bu ahşap köprünün uzunluğu 600 rilen) fazla idi. senesi regaip Gn nci ip ün ii yı a kendisi karşıdan karşıya e hi hemem köprü iyı alınmamasını emret- müruri siri "ik defa “Kandilci Raşit ğa kö, öprüden para e için ea uğramış ve nefyedilmiş.. 60 da Eminönü ile ie) arasında bir köprü EE halk bu köprüden üç g n kadar geçmiş , sonra öprü müru- riyesinin oalınmasına (başlanmış 1261 senesi 29 teşrini sanisinde bir pazar günü şimdiki gibi köp- rünün iki tarafına tahsildarlar konulmuştur. 1279 da e iin ile kara- köy arasında d ü X imei ke di 1328 de de açi 219 da” yiyim köprü Unkapanı eği Bu ak; aat on e tah- sildarlar Etili nı teslim edecek köprüden parasız ge eçilecektir. n es vaki lere tayin edilecklerdi: in eti çoklezzetli imiş! « İzmirde biri her kese bu etten yemeği tavsiye Bundan bir müddet evel İstan: a bir münakaşa çıkmıstı: — Kedi eti yemek caiz midir, L deyil midir? , zaman bu mesele d b hakkında k eti yememizi zile e ia Şimdi i —— İle yılan eti elm Diyor.. Bakınız bu mesele hn kında İzmir gazeteleri ne yazı a # r elinde muhtelif cins dolaşmakta olan bir şahsı ya mışlardır. Bu şahıs Burn ehmet Si Dur muştur. Daniş polisler vasıtasile karakola götü- 'ülmüş ve maksadı sorulmuştur, Yurmuş aynen şunları söylemiştir; ai fenasını Z koynun. e ge ç ve gider. Yılanları Birnovada , tarlada elimle tutum, Ben ç i bir adamım. Budan başla id da şer- beliyi Durmuş bir taraftan hararetli ha ilan hakkında tafsilât €rirken elinde bulunan yılanları İ Müce ediyor! çıplak vücuduna dolamış ve par- maklarını yılanın ağzına yaklaş- | numaralar da yap- | | Dur özlerine ilâveten, yı- lanın ekle salih bir mahlük oldu- | ğ kadar her | | | | | | Durm sanlar gıdadır. r. Duz gözlerini süzmüş; — Hani yılan etini bir kere et yemek istemezsiniz.. urmuş EE aim an serbest bırakılmıştır. yılanı meydanda dola tarafın- Fakat ştırmaması, koynunda saklaması tenbih edil- | miştir 8 s» Seyyahin Eeiüiesi Kongre bugün öğleden so nra açılıyor Seyyahin ce- miyetleri (Tu- ring klüp) kon ır, t res- mini Ni vekili o Şükrü kaya bey ya- paca a münasebetle nutuk irat edecekti cins pul tabettirilmiştir. yemi. Sasa elişi Ankara, — Önü- müzdeki a muZ e al er e varacaktır. İdare telefonu ; İstanbul — 1434 Fiatı 5 kuruş İkinci büyük altın piyangomuz Akşam karileri gazetenin başlığındaki kuponları kesip biriktirmekle daima Altın ikramiyeler kazanabileceklerdir. İkinci ve büyük altın piyangomuzun neşre başladık. Dünkü nüshamızdaki 2 numaralı kuponu kesmemiş olan karilerimiz için bügün 3 numaralı kupon ile beraber 2 numaralı kuponu da neşrediyoruz. İkinci altı uzun ikramiyeleri birinciden daha çoktur; yakında bu e tafsilüt neşredeceğiz. kuponlarını dünden itibaren Mek Birinci altın piyangosu kuponlarının tebdil muamelesi | © başladı. Bugün 3 üncü sahifede buna dair olan izahatı okuyunuz! tın piya ponlarını angomuzun kesiniz! - 25 gün hapis kararı Haydar Rifat bey bu müddeti ikmal için bugün hapse giriyor Haydar Rifat bey hakkında rilen 25 gün hapis kararı dün kendisine o tebliğ oedilmiş ve üç gün zarfında tesli dirilmiştir. Bu müddet yarın ak- şam bitmektedir. Fakat Haydar Rifat bey bugün teslim olmağa karar ane Bu sabah Haydar Rifat be: eyin Suindüi aldığımız malümata göre a ala rağmen doğruca / hapishan gitmeğe karar Serli Haydar Rifat bey öğle vakti hapiabeiye gidecektir. Haydar Rifat bey apthaneyd girdikten sonra muayene edilecek ve icap ederse hapishane hasta- nesine yatırılacaktır. Polisin tutamadığı caniler de vardır Karısını zehirliyen kocal Vâ-Nü ) Beyin naklettiği bu öeraklı ve heyecanlı entrika romanı pek yakında gazetemizde tefrika edilecek. | değil mi?,. | | .ss1s — Köprü parasının kalkması memleketimizde mühim bir yenilik şısı vet |. Eskiden köprüden geçenler kuruşu verirdi, Lİ Sad geçmiyener verecek |. pk Neyin ye uauameie etmek isteyen medyuni lar AN Zed Gedik idaresine rig aat eylemeleri lüpimesilân alı e

Bu sayıdan diğer sayfalar: