1 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

1 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dilay Sahife 10 Akşam Umumi malümat Ehven satılık hai Arn | alis kanlı Legorn — Bres, Ra- ME - öyünde set üzerinde 0 al o İ dislant yumurtaları Kızıltoprakta Pa: | 1 — “Küçük ilânlar, tarifesi | tor Halim paşa hanesi müsait şeraitle | paz bahçesi NE Nurettin tayukhane- paş ş Re 1 defa 30 kuruş ve sarnıcı ve | Sinde bul , kiz. set v 5 si ve yüzlerce Şerik ame va ann > o vi vE için sermayeli bir şerik ariyorum. İs Her Lü defa için | 10 Dernek 5 İlac dedikpana > öm >eahihi Yani lere la aat Re —3 — ilânlar 4 satır. nl indie müracaat. —2 en satılık emlâk ars urettin tavukhanesi MR YALAN iy EE 1930 / Pi ee ar ükâ Fi Li PS ie RADYOLARI Çekoslovakyada daha İKİ parlak muvaffakiyet azanarak 2 emi inal bir hakem hey Dünyanın En Mükemmel RADYOLARI Olarak tasnif edilmiştir. İşletmek içi Fişi Sir takmak, bir tek düğmesini çevirmek E Ââ F İngilterede mi vekilleri : Helios Mües sse alı | Galata Hezaran Han No 14, Posta kutusu Galata 400 Ta © 5 kelimedir. Tale satırlar için — Galatada eski gümrü : 5 ŞE ayrıca ücret alınır. mer hn Karyolaciyan Ki a e Lego, siyah. Bres, 3— satimdanı ânlar yal- | müraca kırmızı Radislant yumurtaları satılır. ui 5 intel mesinde Kızltoprakta Papasbahçesi. —7 Eb aşi) babies) atılık hane — Samatyada Ağa pm mM Perşenbe önleri mta ile meri e Sancaktar camii yn Mektu plarımızı aldınız ikiye müfrez 12 oda, meyvedar vasi havuzlu bahçe AR dört dakika Gazetemiz idarehanesini (adres vE ai ii a baiz ilân e terkoz ve elektriği mevcut 7 olarak göstermiş olan kari'lerimizden — larla velime o merasimi, | No nezaretli hane ele satılıktır. SU .-Çdm -KHM- i sel “lnları bu sütume derce: ünalan MHG- Hakkı Mem ei - sg ği“ Alşamı üyükadada — cami - in No. 1-B - $ Eemmesini örer ilân sahip- | sokağında 9oda büyük ii kafi DS-.$ 5 NE sninlarına gelecel mek- e e kâmileyi havi 8 No Yovanof - A. hama a tupları idarehanemizden aldırma- | *“ ılık v Gözdeki iyanire açıktır. MH — ii 3 mi NE Staolünür. Közde sbik iz ye Si m Selâ an gelen ak hattin beye mür: el hanemizden fen Kil mi . ORA hane — Küçükayasofyada Ki İş ini in e A kana am ec ralı üç katta alti ii hane satılıktır. ——— : Satılık arsa ö b idim > Eee Ar | mn amman) m Bi rını bilirim, Otellerde, yazıhanelerde, lo- caddesinde istasyona beş dakika ri ği ehe bi ve Sifluklarda | © vg pu e YE Re oi akimak Ew çalışmak istiyoruz, Gazete idaresinde vi u havi köşk ehven fiyetle gayet p ve bir G fi M. Bilâl ağresine yazılması zi senelik yi altı aylık kiraya verile sağlam divarlı bir tarafı sağlam cektir. Pazarlık için oderunundakilere | setli 600 arşın murabbaında arsa ilütk değirmenci gi müracat BN : satılıktır. Almak isteyenler Otuz senedir un fabrikaları işlerinde k a Rİ iin ve ber umum hu 7 Mobilyalı e Kamel galtıda Harbiye mektebi arşısın anlar türk e ustası iş arıyor. | Cağal oğlunda halk fırkası ari da ralı ha müraca: <Akşam»da K şamlı apartımanının & No lu dairesi | edebilirler. yaz için kiralıktır. Banyo, asansörü, | ——— —— . - bütün konforu vardır. Kapıcıya veya Üsküdar Hukuk hakimliğinden: 2- İşçi arıyanlar al elele z Üsküdarda Emrehorda mukim a a Acele devren satılık otel — | bakkal Fehmi e rik İse e © Fotografhaneye çırak aranı- Sirkecide Kolacı Necip beye müracaat. | Emtea gümrüğü sakin yor — Beyoğlunda Istiklâl caddesinde —* | tüccardan üpeci ı Foto yam fotografçılık öğrenmek isti- tılık — Hasköyde arsa Erenkö- | Dimitraki efendi aleyhine ikame yen 13-1 A li MER ir, Pendikte seti bağlı, bahçeli eylediği ekki haciz davasını otogra! köşkler acele ucuz kiralık ve satılıktır. | neticei muhakemesinde; Üsküdarda arayan hanımlar: A işle e ala e Seyyah Di leyman ağa mahallesinde vaki > mi a kazanmak yener iamkay, | aa re malümülbudut 99 numaralı ars dn lm ye ri Kiralık oda 15 lira — Be o & | daki hissei şayiasına Haci Dim ai m bir ailede bö bir erkek | raki efendi tarafından vazolunan 3 - Satılık eşya nis Tuş temiz oda » Galata Mi krş Manukyan han 2 ni raya hacizin ref'ine dır olan 26 Mayıs 930 tarihli ve 432 nu- maralı ilamının müddei aleyhin | | EE YP PER A EEE 7 EA en lim fırsat — 20 kadem boyunda dirsekli vE süet Büyükada zi Fatihte — tramvay caddesinde Sin- ger kumpanyası ittisalinde 5 odalı, ter- ki banyo, elektrik ve e 50 maralı hane kiralıktır. ikametgâhının e eğ mebni tebliğ makamına kaim olmak üzere bir 'sureti zahid muhtar- ik 42 telefon. Büyükada raköyde Komer- lığına ve bir sereti de mahkeme divanhanesine talik kılınmış ve e de Ss ilân Poe e Az kı nılmış — bir spor Fiat | çiale İtalyana Tenim arkasında sar- Sin yeni model bir Ford otomobili | nıçlı han tamir, elektrik su tesisatı ya undan ve gazete il > almak o arzusundayım. İstanbul | pılmıştır. muayenehane, yazıhane terzi ilân olun b m a kutusuna yazılması ve fiati- | haneye elverişli 20 oda 3 büyük dükkân ii | ni 7 ve deposu vardır. Yeni sahibi şraya yl ke gideceğinden toptan ve perakende acele | İni f elli ( Sİ Gil: ; o “eray Kalk Koda kiraya verilecek * müşteriler isterlersö ailesinde e muşamba ve telefon konacaktır. wri Kasabasının e me “ hanede Hasan Zühtü beye müracaat. aziçi Büyükderede — is e tamiri 6832 a 21 - 9 eleye iki dakika mesafede geniş bir vi bedeli keşfli 22 mayıs 5 030 ahçe ve deniz üstünde müştemilâtlı 4 ii Kelepir « Bruxelles > markalı br yl kiralık yahut sr. 4985 tanimi. ibicek, yn e fransız piyanosu li 180 liraya satı- 2 müddetle ve kapalı ei usulile yorum. Çok yeni ve a7 elit. münkasaya konmuştur. Şartna- İstiklâl caddesinde parmakkapı 54 — 1 500 Sandık istiabında kiralık | mesi sureti Silivri Ve mi daa — İstanbulda Basiret hanı al . i depo pm İstan Riza |, şebremaneti sular yn e Ye AK Si. anna İtalyan Şark Bankasını | görülebilir. Zarflar 930 senesi —4 haziranının on birinci çarşamba mürai - Kiralık pm odalı ha- - vadar bir apartıman e Şişli'de a ti a nn nda Dere sokağında Âbit Sarıca apartımam. Numara 8 i e öğleye kadar gezilebilir. — 2 > e Şehremini — Denizaptal cami 60- >> tramvay nezareti olan 7 oda 6 No vasi bahçeli çok müferrah — hane yirmi liraya acele kiralıktır. Sisa lık — Beyoğlunun tam bir ei dairesi ize Koli satis sene için kiralıktır. Ve in Da az Apartı: merke- Acele satılık Köşk — Erenköyde Kazasker sokağında, vâsi arazi, mükem- mel nezaret, bağ, bahçe, meyva vesaire İstasyonda Hakkı bey köşküne müracaat, —2 günü saat on yedide Silivri mi mi açılacağı ilân olunu: alık seri ve muntazam deriye - Port Sait N Haf Pire - likeme vii « Hay Kiralık mobilyeli güzel bir oda — Şişlide Ee e an ie No. oda. Her gün 12 -2yı 0Z- kür apartımana müracaat, — 5 vapuru e ve 2 5 - Müteferrik Alman lisanında — ameli tahsil m için iz e kibar alman kadını şmak iiyehim arzu ayl ein Salma im manı e 2v0 telefon Şa e örten fevkal- elefon İstan- m nde ein kez Rıhtım e aceni ME ve SATFİL GAM va apur açentalığın amüracaat. Telefon : Beyoğlu 854 bin litreyi geçmiyen celik (19,1 um si ü resmi kır! ile bilet Beretliriiğe aşağıdaki ti Bağlarbaşı - Haydarpaşa: mekt: 2 — 4 üncü ücretile alis Türk yalan söylemez Ben Türküm; BAKÜS ve ihtisas neticesi by a gelmiş ve azami rakıya mahsus kazandan Gr elli dere 19,1/2 imi da kokusuz tabii rakı Son zamanla a n elli derecelik rakıla Giden dahil olduğu Baküs ten daha nefis taki Bugüne kadar İstanbulda yapılmamıştır. Tecrübe etmek isteyenler Beyoğlu 2723 telefon ederler, adereslerini parasız ili enelerce tecrübe musırren Baküs talep edini Cemal Baküis maralı kanuna tevi para aim el öle mıntaka yerleri apılan ve Nafia Vekâletince tastik edilen tadilât ve öaliiie aynı günden itibaren tatbik edileceği olunur. Üs kü dar - Haydarpaşa hattında yolcular lehine olmak mediye mintakası meyan ve Çicekçi mıntal Mr Damrdibi) ariel naklolunmuş ve mıntakalar şu şekli almıştı Üsküdar - Kısıklı: Bülbülderesi - sl rbaşı - Kısı ik. Üsküdar - Haydarpaşa: Doğancı s0 - ari dibi - Baytar mektebi - Hayı pi li - Duvardibi - Baytar ebi - Haydarpaşa. mıntaka ücreti yine yolcular lehine 3 üncü mıntaka Bilet ücretleri, nakliye vergileri ve köprü resmiyle beraber, şöyle olmuştur Tramvay iie Gazi köprüsü Mevki Mıntaka ücreti vergisi resmi Yekün Krş. Para bak Krş. rş. Para 1 di 6 10 I İ z 8 2001 1 10 3 ve 4 13 100) 1 15 1 10 1 4 10 ın 2, 10 3 Li 10 e4 9 1 10.>::10 4 — Nakliye vergisinden muaf olan hüviyet mn talebe 3 ve 4 üncü mıntakalarda dahi 2 inci mıntaka ücreti verirle, mumi imi im onca anbalâj hfuz Maliye kırtasiye deposu baş memurluğundan nabahçe ve Sârayburunu depolarıle devairi sairede altgği inin tahta ve çenberlerile mundan fazla kalacak Z şartnamesi mucibince 14/6/9390 on dörtte bilmüzayede satılac: olanların altı aylık satış bedel: o akçesini Defterdarlı ae Mala kırtasiye eri, F deposi iii.

Bu sayıdan diğer sayfalar: