2 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

2 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM İkinci ALTIN Piyangosu Kubön Nor KŞAM 3 üncü sahifede: Birinci altın piyangosu ku- ponlarının tebdili hakkındaki izahatı okuyunuz Tahrir telefonu: İstanbul — 1666 Kaldırılan Sene 12 — No: 4180 PAZARTESİ — 2 Haziran 1930 İdare telefonu ; İstanbul — 1434 Fiatı 5 kuruş köprü parasından son intibalar... - Dün gece saat 24 te, köprü parası vermeden koşa koşa geçen ilk kafile 1. Barakalar ortadan kal Idırılırken 1.. Bu sabah kavgasız, gürültüsüz köprüden geçenler Köprü parası kalktı Dün gece yarısı halk şapkaları elinde koşarak köprüden geçti Dün gece saat 12 den itibaren | rüden geçen oiiekiler mururiye köprü müruriyesi t tarihe karıştı. vezimidei geçiyorlar Dün iie tahsildarlarında tomobilerden ço, el tec Lemi . | söndürdüklerinden memurlar nu- mutat harici bir faaliyet görü l lar. biriki lüyor köprü aka kipİzri ğe mato edemiyorlar, biriken halk memurlarla alay ediyordu. geçen tramvay arabaalrını sı Salt 10'da kölhe; şalaş ölü surette kontrol ediyorlardı. Bu beler yıkılmağa başladı faaliyet gece yarısına kadar r devam Saat tam 12 ye gelince köprü- etti. vi deni VR nün her iki tarafında biriken halk cağını gazetelerde oku- kalı k “ yi ul bir halk kitlesi daha diğe las SeN koşa kya bi saat 10 dan itibaren Emi ba: aştan i çtiler ve Karaköy taaklartida birilmizlerdi köprü memurları, la da Gece saat ondan itibaren-köp- vazifelerini terkettiler. İnayetullah han ve ailesi ebeinele ada İnayetullah hai ailesi ile birlikte bir kaç gi n beri şehrimizde bulunmaktadır. “İnayetullah han ile ailesi tokatlıyan otelinde oturmaktadır. Polisin tutamadığı caniler de vardır Karısını E zehirliyen | koca Nâkıli: (Vâ-Na)! Müheyyiç vaka: larla dolu olar başlıyor... Entrika, ihtıras, maceral Yeni polis müdürü i Riza B. Yeni yili müdürü Ali Rıza B. itibaren Riza azifesine , Eriği mülki i bir idare ş B. yetinde meşgul olacak, muamelatı Ali Riza beye devredecektir. İktisat meclisi sabah Şakir B. tarafından açılacak 1 (Telefon) Anka Âli iktisat mieclisi saat 10 da ğe nacaktır. İktisat vekili Şakir B. mecliste kısa bir nutuk irat Zabıtlar.. Bu sabahtan es ini harflerle tutulm. başlan Ml > Zabıtları. arap, harlril ile tutul- mahke: vilâye htan itibaren bütün z: yeni harflerle tutulmasına başlan: mıştır. Maaş emri. geldi | | Haziran mâaşının. verilmesi için İdün e dır. Defterdarlık kadrosu gelmiş- tir. Kadroda hiç bir tebeddül rei husu usiye bütçesi ni sene General “Buro, yarın geliyor Ceneral Beynelmilel turing kongresi Şükrü Kaya B. kongreyi parlak bir nutukla açtı Kongre bu sabah galatasaray lisesinde müzakeratına devam etti Kongre âzası Dahiliye vekilile beraber sarayın merdivenlerinde Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. | metli nutka kongre âzasını selâm- saa e abahçedi dıktan ve turizmin memnuniye- yede salonunda Beynelmilel sein bahsettikten sonra türk tarinşklüpler üremi parla! medeniyetine tem. utkunun ir nutukla açtı. nunda da murabhasları Gazi Hz. ahiliye (vekili murahhaslara | nin yarattığı başardığı büyük hitaben irat ettiği uzun ve kıy- | Devamı ikinci sahifede) i tul İyi “

Bu sayıdan diğer sayfalar: