2 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

2 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j azirdn 1934 # vi 4 — SEM ie “ 2 Sahite 10 e > Sahife 2 Akşam 2 Haziran 1930... Haydar Rifat B. Hapishaneye gideceğini muharririmize söyledi Haydar Rifat bey dün müddei umumiliğe bir istida vermiştir. dar Rifat u istidasında; apandisitten maada safra kesesi, taş ve za h srgzmel mustarip ğundan bir çok mühim — olduğ ini bahsederek lisa usulü muhakematı cezaiye kanununun 399 ve 400 ine istinaden Tıbbı ört aylık bir t beyin evine giderek muaye- ne etmişi iğ eticesini (o gösteri en raporun bienal ancak bugün anlaşılabilecektir. Diğer taraftan m it beyin Avru; tmek üzere yaa tedi ra nie. aydar Rıfat bu meseleyi bu ai peri sie şu seyaratla iyetim 20 gündür, Kalğie iz 25 değil, Eskişe- birden gelen telefonlar, telgraflar ve nihayet davetiye de böyle gös- ( HUSUSİ TELGRAF HABERLERİ | Beynelmilel turing kongresi Yeni hatlar Londra - İstanbul ekspresi Ankara- dan geçecek Ankara 1 ( Telefon ) — Fevzi paşa Diyarıbekir hattında demir yolu inşaatına re .— ediyor. Mezkür hattın 250 in kilometrodan 284 üncü ihl olan saga inşaatı koni Kayseri - Ulu kaşla kiz yapıl- dıktan sonr: dra - İstanbul, Kahire ekispresinin Ankara-Kay- seri ig; e geçmesi muhtemeldir. , bir a sene sonra ikmal e Ormanlarımızı bilipgi için, teşkilât Ankara 1 (Hususi) — Orm. umum müdürlüğü 150,000 ral bir tahsisatla büyük bir orman muhafaza teşkilâtı O yapacaktır. Ormanlı il uha- teriyor. Aziz vekilim Hüsnü bey dü telefon etmiş; ilâmı okuduğunu, bozukluklarını saymış, dökmüş ve iğer Ovekilim Ferara beyde © tetkik ederek bemen beraberce kümiyetlerde kanunun en münasip bir surette hele hasta bir avukata 3 nu e vaz'ı- © yetimin tespiti pe tabibi adlinin yollanmasını istemişlerdir. vi ap meni ie iğ çok alâ- © kası ol verilm. te mükül. Me iler e avukatlarımın istediği bu haktı: li geldi mi : ç bir zat agi Gaze- İlerde "öğrenildiğime göre ismi ag e ya Enver bey o — EN ad bana 29da tebliğ ettirilen böyle bir i hükmünce yirmi gün yattık- de müteselli olabileceğimi beyan ve kendilerine veda ettim, ım, — Bir gazete pasaport istedi- ğinizi yazıyordu. Haydar Rifat Bey manidar bir - Yi i ve ilâve etti. görülecek bir vazifede var. Müte- akıben veee zaman oldu; duğu gibi bu sene meme, “müsaade m » İrem w İngiliz kralının yi dönümü ii iz ar Ça öne Üazre*!« rinin leri fazası için 4200 memura ihtiyaç vardır. Tadil edilecek kanunlar Ankara 1 (Hususi — Mal müfettişleri senelik mutat se sinde va edilen kazanç, münal iüzayede, harcırah Ül ES içtima değin kalmıştır. Karadere ormanları ömene 1 (Hususi) — yi hakkında çi ile slam temaslar ancak iktisadi pro, meclisten çıktık- tan sonra İ iimmicilii Mahalle kavgası! 6 kişi birbirini taşladılar ve yaraladılar Kasımpaşada sayi ve ma- halle kavgası olmuş 4 erkek, 2 lamışlar ve yaralanmışlardır. Evl taşladılar! Şehremininde eni Dede sokağında oturan Sali beyin evi meçi şahıslar arından Taşlanmıştır. Polis bunları maktadır. Beyrutta bir gazete kapatıldı Beyrut'ta intişar eden “Elahrar,, “ ken aleyhinde şid- di “muharriri teşekkül eden Lübnan kabinesinin maarif veziridir. Macaristanla ticaret itilâfı Macaristan hükümetile aramız: daki muvakkat ticaret itilâfnamesi altı vir müddetle temdit edilmiştir. zi Talipler münakası m rini « Ha rinde tedarik emeshirier. itilâfname bugünden e tatbik edilecektir. İtilâfnam Abince Devlet bankası Muhtelit encümen bu sabah tetkikata devam etti Ankara 1 (Telefon)— Muhtelit n bugün saat 10 da tekrar ilinin huzurile — yasın tetkikine devam ediy M. Şarl Rist Bugün İsmet Pş. Hz. ni ziyaret edecek Ankara 1 ( Telefon) — Teşkilât yapmak üzere hâkümetçe davet silen mütehassıs M. Şarl Rist gün maliye e B. tarafından baş vekil İsmet paşa Hz. ine takdim edile- cektir. Müstakil ressamlar sergisi Ankara, 1 (Telefon) — Müstakil ressamlar sergisi bugün saat 4 te türk ocağında açılacaktır. İsmet Pş. enstitüsü sergisi fo, met paşa kız enstitüsü afından hazırlanan sergi 6 Haziranda açılacaktır. Sergi üç gün devam edecektir. Ankarada su imtiyazı lâyihası Ankara, 31 (Hususi) — Dahiliye vekâleti Ankara suyunun idaresi hakkında yeni bir lâyiha hazırla- mıştır. Lâyihada imtiyaz usulü kabul edilmiştir. Eski harfleri okutan bir Manisa 1 ( Hususi) — Som kazada eski Brie? ole Asiye ile damadı Kâzım, kızı çocuklarını bu hocaya nderen talebe velilerinin muha- sekli yapıldı. Asiye hoca, kızı e damadının otuzar lira cezayı nakdiye talebe velileri de üçer gün hapse mahküm ol oldular. Trabzonda vali alinir bir yası Trabzon 1 (Hususi) — Burada da Muhiddin beyle şoför Hamdi efendi arasındaki vakaya ez ir hadise oldu. Bir za e beyin aleyhine bir d Davacı valinin kendisini tahkir ettiğini iddia ediyor. Manisada teftiz bitti Mani 1 (Husı e bii Mülkiye üç ay zarfında büti baml. usi) — Te ealfeştişiği ütün dosyaları İngiliz kabinesi İşsizlik meselesinden müşkül vaziyette Londra 31 (A.A.) — Daily Mail nın 74 azadan müteşekkil olan sol cenahı Avam kamarasında hükümetin işsizliğe karşı ittihaz edeceği te si Pa acilen izahat iste ezkür cenahın linke) ve li, eden bir takrir Ka Hükümeti gayet müşkül bir mevkie üşüren bu ahilirde mlâsaları/ddüller yer Mübadil emlâk 5 inci madde Atina da tetkik edilecek Atina 31 (Hususi) — Ankara müzakeratının son sal kınd ası z Yunan sefirinden gelen di Ankara Yun sefirine talimat gönderilecektir. Bu meselede bitarafların zi cakları tayini esaslı bir mesele added mektedir. Muhabere güvercinleri ra, 1 (Hususi) — İktisat vekâleti hayvan ıslahhanelerinde muhabere li ile fazla yumurt. Birş tavukların sayim ri mişti Yeni kanun yihlar Ankara 1 (Hu: Şimdiye kadar vekiller heyetine gesi bütün kanun lâyihaları sevkedilmişti ir. eyeti vekilede gg edil- medik yalnız evkaf lâyihası ile, bazı şurayı devlet bura ait tadilât vardır. Fındık mahsulü i) — Trabzon 1 (Hususi) — Umum fındık rekoltesi 800 bin kantar olarak tespit edildi. tarafı birinci sahf<€) eseri tefik ve temaşay' davet etti ve le : Ko cev.ğ veren M. Henberg ile ' Mi gör dikleri gvapta Türkiyede dükleri ve il dan; bükü- metin turizme gösterdiği teshi- am gi Kongre Gazi, İsme lar ele tazima- tanı telgrafla Ka h Galatasaray s lisesi Salonunda ari de- vam etmişlerdir. ongrey€ 24 img murahhasları iştirak ediyor. . Yakalanacağını anlayınca ateş edip kaçtı! tramvay caddesi Yedikulede tr. de bakkal Kostinin kızı Elisanın evine hırsız girmiş, kapı arkasında bulunan 2 bi yle görülmüştür. : yeti o meçhul ön “hirsiz; e salim anlâyınca kaçmış edenlere ve arkasından takip tabancasi ç İyi yi tesadüf öyeri ii, çıkan kimseye isabet etmemi kağ İmei hırsızın Bi kay- bolm May maas Ankarada temasları aşladı muhalefet on iğde Ölmek istedi! Tentürdiyot içen kadın hastahaneye yatırıldı ! Aksarayda İsmailağa mahalle- sinde 1 numaralı evde me Meliha hanım; dün gece tentür- diyot içmiş, Haseki aki yatirılmıştır. Kadıncağızın niçin kendini öldürmek istediği meç- huldür. Day ak makin Mustafa Galatada <a amele San bir kavga gi dövmi Mual Mus re y de nini balk table alel hsan efendiyi tokatla dövmüştür. İzmirde bir mütekait kayboldu İzmirde, mütekait İsmail Hakkı Ef. isminde bir şabıs pek garip bir surette indi kaybolmuştur, İsmail Hakkı efendi İzmir civa- rında Kadıköy kariyesindendir. Bir hafta evel İzmire gelmiş ve ortadan kaybolmuştur. Hava bugün bulutlu olacak merkezinden alü, öl bugün ai va bulutlu ve kısmen açık ola- caktır. Hafif kete halinde ini mur ihtimali » Rüzgâr raz olarak Mek düne nazaran deği Dün en fazla er 25 gece 15 yaba ii derece olmuştur, Dün 0 buçukta bir o nak ss b saat kadar Sak mesaiye iki zatı tefrik pe M. Rist yakında Başvekil tarafından kabul olunacaktır. Ustura ile. Bir kadının yüzünü kesti ve savuştu | yoğlunda Yenişehirde kahveci Bi se İsmail; isminde hanımı Hırsızlık vakaları 24 saat içinde 3 vaka oldu Dün pe de 3 hırsızlık vakası Gi 1— Yeniköyde iskele İp ve bağlı bulunan bir gemiye hırsız girmiş, Ahmet kaptana il öteberi çalmıştır. 2 — Beşiktaşta yokuşunda ni Serence bey 17 numaralı evde 300 ira kıymeinde pırlanta bir yüzük taşı ii nmıştır. Kaptan Arslan beyin zevcesi Makbule hanıma ait olan bu yüzüğün hiz- ve ii çalındığı iddia edilm 3— V Vee nosundan yi mM Ka ş? Dae seyin £

Bu sayıdan diğer sayfalar: