2 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

2 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

d n Vöğist” tat A aA SAA A T GN AU YA L NUSHA Tağşiş illeti İktısat Vekâleti, Türk ihra- eşyasının tağşişine mâni ol- için bazı tedbirler ittihazı- lüzum görmüştür. Mahsulâ- hizın ecnebi memleketlerinde et ve revaç bulmasını - te- İin edecek olan bu karar, iktı- di tedbirlerin en mühimlerin- sayılabilir. Alış veriş ahlâ- henüz kat'i bir surette yer bir memlekette dev- fin umumi menfaati siyanet sadile milli mahsulâtın ha-| teki kredisini muhafaza etme' çalışması tabil ve zaruri bir Byfiyettir. Şimdilik bazı kalem #acat eşyasına inhisar — eden| nevi tağşiş meselesi, ümit e- tlim ki, dahilde ve hariçte sar- man bütün mevada teşmil e- ek suretile, iktısat alemimiz şâyi bir illetin esasından iza- he muvaffak olunsun, Kıymetlerin tağşişi - içtimal' heyetin başlıca hastalrkların biri telâkki edilebilir. Husu Menfaatı, umumi menfaata cih etmekten doğan ve niha- ahlâk zafını ifade eden bu , maddi veya manevi saha- karşılıklı emniyetin tees- mâni olur. Halbuki em- ve itimat, cemiyet hayatı- ilk şartlarındandır. Kanun- bile en büyük müeyyideleri- bundan alırlar. Bütün mua- elerindeki daima aldatmak aldatılmak hissile hareket e- vatandaşların iktısadi faali- müsbet olmaktan ziyade bir istikamet takip eder. ret mutlaka başkalarının rma olarak kazanmak de- değildir. Gayri ahlâki kı»' Relar, netice itibarile gayri tadi kazanclardır ki çok za-| n devam edemez. Her kıymet tatihi nevi ifade ediyorsa, ce- içinde ona göre mevki al-? dır. Sahte kıymet ve vazi- in şâyi olduğu bir yerde üki medeniyet hayatı teessüs &mez. Kıymetlerin tağşişi yalnız Hisadi bir illet değil ayni za- da içtimal bir mazarrat tâa eder. Hakiki kiymet ve resile görünmiyen her içti- K Amil, bir nizam ve terakki lesi olmaktan ziyade, süktit inhilâl vasıtası olur. Eyi ve tü malların teftrikinde güçlük bir cemiyet, nihayet eyi kötü şahsiyetleri de seçemez. fünkü tağşişi bir muvaffakıyet ti olarak kullanmağa alışan heyet bunu manevi kıymet- de teşmil etmekten çekin- t&z. Mağşuş mal olduğu gibi, Eşuş insanlar da vardır. Bun- ayırdetmek ve her birine an lâyik olduğu mevkii vermek ü nizam ve istikrar noktai rından pek ziyade ehemmi- ti haiz bir noktadır. Her hıngı bir c:mıyeı sahte t& kazanmak istiyenlerin azim faaliyetlerinin şiddetle önüne didir. Çünkü bu — itiyat tmlekette hakikf kıymetlerin ümüne mâni olmak sure- cemiyeti zayıf düşürebilir, Üvvetli ve medeni bir cemiyet tı, ancak hakiki kıymetle- vatandaşlar arasımnda husule tireceği karşılıklı emniyet ve at sâyesinde teessüs eder. n için tağşiş illetile yalnız di münasebetlerimizde de- N, içtimaf hayatımızda da mü- le etmek zarureti vardır. ZEKİ MESUT Mektepliler müsabukası 56 1ncı hafta başladı Sö ci hafta başlamıştır.. | temizde çıkan haberler. den en mühimini seçip cu- ak; guna gönde- Ttiz, Neticeler pazar günü PAZARTESİ 2 HAZİRAN 1930 Binci sene, No 1546 SI 5 KURUŞTUR Âlt ! | İktısat Vekili Şakir Bey ANKARA, ! (Telefonla) —| rafında tetkikatta bulunmak üz| Kont dö Şambron ma devresi bugün saat 16 — da meclis ikinci reis vekili Şakir Bey tarafından açılmıştır. İktı- sat Vekili Şakir Beyefendinin küşat nutkunu müteakıp Reis ve vekilleri intihabına geçilmiş- Hasan, reis vekilliğine at onda Galatasaray lisesi kon| ferans salonunda Iıvıçre mür- tinde toplandı. Konıreyı (24) millet teşkilâtının 32 mümessili iştirak etmişti. Bu — meyanda 'Türk Turing klübü namma üç murahhas bulunuyordu. Kongre müzakeratı Fransı ca olarak cereyan etmiştir. Kongrenin mesaisi Kâtibi umumi — M. Düğşen, beynelmilel teşkilâtin senelik mesai raporunu ökudu. Rapor- da, Turing klüplerin kararları- nı telif ve tatbik etmenin ehe- mmiyetinden bahsedilerek de- niliyor ki: — Bu mesele pek mühimdir. Çünkü muhtelif federasyonlar mukarreratı arasında aykırılık Söşredilecektir. Murahhaslar Fopkapı sarayında KDAT AAA AAA A A AA e AA -.__—-l'l'lı'lı Siirt Nöücslsuncuu NU /AWENE U Meclisi dün agıldı.. İktısat Alt iktısat meclisi açıldı! ve üç encümen seçildi. Tetkik edilecek olan! maddeler, tediye mu| vazeneleri ve tediyat bilânçosu etrafında| alınacak tedbirlerdir. Zirai kredi mevzuu | etrafında da tetkikat devam ediyor, cumar- tesi umumi içtima yapılacak Âli iktısat meclisi beşinci işti- |re üç encümen teşkil edilmiştir. Bu encümenlerden birisi 927 ve| 928 senelerinin tediye muvaze-| nelerini tesbit edecek ikincisi zi-| rai kredi mevzuu etrafında tetki katına devam edecektir. Üçün- cüsü de Türk tediyat bilânçosu- tir. Riyasete Trabzon meb'usu İnun mahiyetine göre alınması İzmir | faydalı görülen tedbirleri tesbit meb'usu Celâl Beyler intihap e- | edecektir. Heyeti umumiye içti- dilmişlerdir. Meclisin ruznamci |mai önümüzdeki cumartesi gü- müzakeratına dahil mevzular et|nü tekrar yapılacaktır. Dün Sarayda akdedilen lİlk resmi İçtimada.. Dünkü toplanışta neler görüşüldü ?.. Beynelmilel havai turizmin himayesinin teşviki de kongrenin başlıca istekleri arasında bulunuyor. Dün daimi reis intihabatı da yapıldı ve umumi faaliyet izah edildi Diğer i, fede- rasyonların salâhiyetlerini gös- termesi itibarile de çıyını dık- beynelmilel teşkilâta dahil âza larm aidatının tezyidini -teklif etmektedir. Çekoslovakya Tu- ring klitbiüi 930 heyeti umumiye içtimamın Prag'ta yapılmasını emişti. Bu talep gelecek se- için nazarı dikkate » Seyyahin istatistik leri evvelce yapılan münakaşa- lar neticesinde makul bir esa- sın bulunması mümkün olduğu anlaşılmıştır. Her klüp kendi memleketinde ne yıpıldığmı lan neşriyat masrafının azaltıl- ması da düşünülecektir. 929 heyeti umumiye içtim. ında Avrupanın belli başlı yol- Gazı Hz. Cumartesiye İstanbulu tesrif ediyorlar.. ANKARA, | (Telefonla) - Gazi Hz. Meclis, yaz tatili kararını verir vermez, şehri- imizden İstanbula mütevecci- hen hareket edeceklerdir.Re- isicürnhur Hz, nin önümüz- deki Cuma günü Ankaradan müfarakat buyurmaları muh- temeldir. C. Guro Bugün şehrimize geliyor. Maruf Fransız kumandanla-| rından Ceneral Guro, geçenler- de Parise giden Fransız sefiri ile birlikte bugünkü semplon — ekspresile | şehrimize gelecek ve askeri me rasimle karşılanacaktır. Fransız cenerali, şehrimizde | bulunan erkânı askeriye ve Va- H B. karşılıyacaklardır. Ceneral Guronun refakatin- de kâtibi hususi ve yaveri bu- | lunduğu bhalde Paristen hare-| ket ettiği sefarethaneye bildirl miştir. Ceneral Hz. bugünü şehrimizde geçirecek ve yarın sefir cenapları ile birlikte Anka raya hareket edecektir, | | ları hakkında teşktlât arasında teati efkâr edilmesi takarrür etmişti. Fakat bu hususta he- nüz daimi büroya malümat gel memiştir. Avrupanın seyahat yollarını gösteren tarife ve ha- ritalarım ihzar ve neşri de te- min edilecektir. Muhtelif lisan larda yazılmış mükâleme kitabı | denilen rehberler tertip edile-| rek seyyahların istifadesi naza-| rı dikkate alınacaktır. Muhtelif memleketler ara- sında pasaportların ilgası şim- diki halde kabil olmuyor. Fa- kat seyyahların gittikleri yer- lerde pasaportlarını muayene işi kolaylaştırılacaktır.,,. Raporda seyahat propagan- dalarına ait neşriyatın bir ta- kım teshilâta mazltar olması ve bu yolda yapılan ilânların bazı resimlerden ve nakliyat masa- rifinden vareste kalmağı da te- menni edildiği gibi şimendifer yollarının haricinde — kalan ve görülmek itibarile seyahat nok- tai nazarından çok mühim olan yerleri seyyahlara göstermek, | yyani seyahatin yalnız demiryol larına ve civarındaki mevkilere münhasır kalmamasını temin etmek — meselesi de mevzuu bahsolmaktadır. Tayyare yolculuğu Raporda taayare yolculuğu hakkında şu mütalea serdedil- mektedir: — 1927 içtimamda havai tu- rizmin adi br turizm gibi hima- yesi lâzımgeldiği müdafaa edil Idamları istendi (Gizli cemiyet ku-| ranların muhake-| meleri baslıyor ANKARA, ! (Telefonla) — Gizli cemiyet teşkili madde- sinden maznun Salâhaddin ve- |arkadaşlarının evrakı ağırceza mahkemesine tevdi - olunmuş- tür. Müddeiumumilik bunların 125 inci madde mucibince itdam larını talep etmiştir. Muhake- caktrı. Şarkta bazı vilâyetlerde ay- ni mesele ile alâkadar — olarak muhakemeleri cereyan — eden maznunlar olduğundan bunlar - in —muhakemelerinin tevhidi Tâzım gelip gelmiyeceği muha- kerne başladıktan sonra tayin edilecektir. Şükrü Kaya B. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey bugün şehrimizden Anka- raya hareket edecektir. Şükrü Kaya Bey, dün akşam Üzeri Vilâyete gelerek Vali ve- kili Muhiddin Beyi ziyaretle Vi lâyette geç vakta kadar meşgul olmuştur. Ayrıca Vali muavini Fazir Bey ve Mülkiye müfetişleri ile de görüşerek iskân işleri ve di- ğer teftiş hususatı hakkında i- zahat ılmıştır A. Rıı.u Der Yeni Polis Müdürü vazifeye başladı.. Yeni Polis müdürü — vekili Ali Rıza Bey dün vazilesine baş lamıştır. —Ali Rıza Bey, ak- şam üzeri Vilâ- yeti — ziyarete gelen Dahiliye Vekili — Şükri Kaya Beyi zi yaret etmiştir. Emanette de Vali Vekili Mv hiddin — Beyin nezdinde — Val muavini Fazlı Polis — müdü vekili Ali Rıza Beyler toplana- — A, Riza B.| rak inzıbati bazı hususat hakkın da görüşmüşlerdir. Sabık Polis |muamelâtın devrile meşgul ol- muş ve Vali vekilini ziyaret et- miştir. | Şenf Bey, arkadaşlarına şu vedanameyi tamim etmişti: fci askeriyeme iltihak ediyorum. rimM.» SADA ARLRME — mişti. O zamandanberi bu me- (Mabadi beşinci sahitede) melerine gelecek hafta başlana| idürü Şerif B.| “Aldığım emir üzerine vazi- -İmedi. Sizi hapisaneye kabul e- lunduğum üç sene zarfında bi- lâmum arkadaşlarımın uühdele- rine mevdu vazifenin hüsnü ifa| sında gösterdiği gayret ve feda kârlığa takdiren teşekkür eder ve her umuru hayriyenizde mu vaffakiyet dileyerek veda eyle - Z2 inci sahiledz Harici ve Son Neron tariti. te; 3 üacü sahifede Fırka müfetişliği tetkika- fını bitirdi ve esas tekli- H kabul eti Dün aapısanenin | numaralı koğuşunda yerini alan Haydar Rifat Bi hapisaneye girmeden karşıdaki kanapeye oturmuş ve: —Oh.. Demiştir. İşte resmimiz o ânı tespit ediyor. H. Rifat Bey hapiste Mahküm avukat hapse nasıl gelip girdi ?.. Hele şöyle yirmi beş günlük bir nefes alalım!. . Ankaradahki muhakemesine “ muhafaza altında,, götürülüp götürülmeyeceği bugün tııııüı ıdaock Hakkındaki mahkümiyet kararı temyiz mahkemesin- ce 25 güne in- direlerek tas- tik edilen Avu Haydar Ri Müddei umu miliğe müraca mahkümiyet i lamt hapisane- ye sevki süreti le infaz olan- müştür. Haydar Ri- fat Bey saat 13,30 da hapi- İsaneye — gide- İrek müdür Ha lis Beyi ara- (mış: | —Yok şim- di gelir, bek- leyiniz cevabı- ni almca bir müddet Sulta- nahmet parkın çBit L da otürüp in- 25 günlük Itametgâhiın kapısı önünde tizar etmiştir; Haydar Rifat B.| demeyiz, müddeiumumiliğ bu esnada yanındaki arkadaşına | racaat ediniz cevabı şunları söyliyordu: Bunun üzerine malikâm — 20 günlük hava alıyorum. |liyeye gitmiş, ilâmat Şefi Hik- Halis Bey hapisaneye geldikten met Beye müracaat ederek: sonra Haydar Rifat Bey tekrar| — 20 güne mahkümum, bu mıırıuıtmıbıııderdelımmıhknmımı etmek için ha- disine !Pıllnfıye tim, ilâmım — ilâmınız bize tebliğ edil-|oraya tebliğ edilmemiş, kabul (Mamadi beşinci sahifede) — ——— ——— ——— ge S 18 Reis intihabı dün yapıldı ——— Hukuk Fakültesi Riyasetine itti- fakla Tahir Bey intihap edildi Müddeti biten hukuk fakülte si riyaseti intihabı dün öğleden evvel yapılmıştır. İntihaba öğleden evvel bütün hukuk fakültesi müderrislerinin reylerini vermelerile başlanmış ve tasnif edilmesi 12 yi bulmuş tur. İntihap neticesinde — eski reis ceza müderrisi Tahir B, 21 mevcudun itifakile riyasette ip: ka edilmiştir. Alâkadarlar ara. sında bu netice büyük bir mem nuniyet uyandırmıştır. İntihap divanda görüşüldül ten sonra tastik için Vekâleti gönderilecektir. Başka namzet olmadığı için bu intihabin tasti! ki zaruri görülmektedir. |

Bu sayıdan diğer sayfalar: