1 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

1 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 mi biri, iskemlesinden kalktı; o ta seğirtti. o Şap Sahife 4 m a a 81 81 Mayıs 1930 1930 Tetrika No. £ No.8 KASABALI KADIN ele D'AMBI Düaati m e Artık sl manasile dizlerim yorgun- m titriyordu. Nihayet, dostumu fazla bele menin e ikna sürükledim. an şair müj otomobili ile Roma'ye ötürecektir. .unutmıya; işahane kadar g İçlerinden en meşhuru, piyesi un “methetmekle beraber, şayet b kendisi yazsaymış nasıl tertip “yi daha muvafık görürmüş? Anlatmağa koyuldu. Fakat, bu bedii dersin en hara- retli yerinde, Marc Sereni, yerin- leşi m en güzel, adı. e liği hadise birden an etmişti: Perii ilham kad yz arkasında olarak, küçük çıkmış; Meydan'a geli- yordu. Onu , Marc Sere- ansali (dostlarından eline aldı. nları selâmladı. dakika kadar konuştular. zaptedi- büyük Pontas- Marc, kendini zor e tükendi; iz Yeni eserimi niçin Bu sırada, floransalı dostumuz Giorgini ile e ii kasabalı kadın , gözlerini bir bile bizden çekirmikilelileyi di. Yalnız, bir ra şöyle bir baktı. & Fakat A annesine (dikkat Sik a Elinde , /llustration nüs- hası vardı. Aynı zamanda da bir Mütercimi : vâ - Nü se kitabı... Bir aralık, mecmuayı Bir ia floransalı ar- ini erdi. £ Giorgini baktığı saha yin. liç oldu. Marc, biz — Beni 'esmimi gösteriyor! - dedi. - Fakat, Giorgini, niçin niçin gözlerini böyle testekerlek açıyor acaba? Tam bu rada, Giorgini me ellerini silt Şaj kağ! bir dal ıkarıp selâmlaştıktan sonra, bize döndü. kadın, bize tekrar bakmak lüzumunu bile (duymadan, kiliseye a) ileri er. celeyle © yanımıza geli Me Bi onu karşılamağa Sesi titriyerek: — Kimdir bu sordu. — Madam Azzuri... Onu, Flo- ransa'dan, ta çocukkenden tanırım. — eme bakıyım . Ehemmiyetli birşey kadın ? - diye yin ed —o inlisi niçin bana baktı? — Sana bakmadı — Canım, e ire baktı, efen- di Ben görd arc, irin Giorgini hatırladı: (Arkası yarın) yu tecrübe etmek daimi olarak tatbik etmektir. Onunla kabili kıyas ve ona kaim olacak gıda yoktur. Milyonlarca yavrula- rın hayat ve sıhhatleri ona medyundurlar. OLAKSOİ Tarabyada Tokatlıyan Oteli 1 Hazirandan itibaren açılıyor o e Seyrisefain Merkez Acentası: (oGalata Köprü başında. Beyoğlu 2362. İstanbul Tram 1 Haziran 1930 tarihinden; kadar mer'i olaca nı ahste“? Viyir TMM ve Weri'ecek meh- CT Gsmi ki e izi ONA 1 inci mevki lilâ 2 kıt'a 6— 025 1,— 7,25 3 14 4 katla 8,25 050 1— O 975 5 ilâ 7 kıt'a 10,50 0,50 1,— 12,— 2 inci mevki 1 ilâ 2 kit'a 325 0, EE 4,50 3 ilâ 4 kıt'a 550 025 1— Oo 675 5ilâ 7 kit'a uz 025 9,— Askeri ve hususi tarifeler Zabitan, ayni arabada icra Silecekler Ver gi bir Jimevki 5 025 1,— 6,25 Beler içi 2 mevki 2,50 0,25 1,— 3,75 Küçük zabit, asker ve deniz efradı A Ayni bada icra edecek- | 1 mevki 5,— — & Bi leri hez hangi bir sefer için )2 mevki 2,50 — MT) 2,50 Posta ve şehremaneti memurları Ayni arabada icra edecek- Ji mevki 5,— leri her hangi bir sefer için Zinevki 2,50 02 Cen betul ik öecükdai Şirket ta rated verilen kartı hamil meni rilen hudut dahilinde askeri tarife ile seyahat alan Se mühim 6 yandi aşağı olan ve diz üstünde lal 25 ürheişisnda yerleri alel alını Hükü metin 22 temmuz 1923 li per çikan si her ne boyda olursa olsun, köpek nal Earl 21 Mart 1930 MÜDİRİYET Şube Acentası: Mahmudiye Hanı altında. İstanbul 2749. Mudanya postası Cuma, Pazar, ba ii ve 9 da k Salı, Çar: rıhtımından şam- e m kararı — Galata'da Tüv kağında tabal si müş- tail üz Dikos Efendinin mah- kemece iflâsına karar ei » Mekteplerde imtihanlar El iy orta mekteplerin son sınıfları Obakalorea (o imtihanları yarın ayca e a bir ecnebi miri ie ii ei eğmeyi tır. Kadın birliği kongresi — dn senelik kongresi dün aktedilecekti. Birlik merke- hanım nisabı ekseriyeti , temin etmediğinden kongre al dün Ankara'dan şehrimize Dünkü Ankara sürür imei müddei umumisi Kenan B. şeh- rimize gelmiştir. Kenan bey, Haydar Rifat bey — alla bir şey söyli- tebliğat yapılır ya- he Haydar Rifat beyin muayenesinin İ ibbı adlice yı edileceğini söylemiştir. »* Yakacık a — Üç sene- lik akıl ve rip etmiş! Dun bin "kile yük Gaşinüktesiirike Şirket yolları tamir için 10 bin Tiralık tenidet vermiştir. Yük birinci postası (İZMİR) vapurn 2 Haziran pazartesi 12 de Galata rıhtı- hareketle im *Trab; mından Samsun ze'ye Sür ön 0 ei Gireson On ii Tea ğa yük kabul postası Maya (ANAFA Haziran pazar nhamından hareketle Küllük Bodrum Rados Fethiye Prike sa de gidecek ve dönüşte kür o iskelelerle birlikte Balyii Marmaris Sa- kız Çanakkale erimi ya rice, a yahut fe Tuay tutulm, Tünel Şirketi 1 Haziran 1930 tarihinden ilânı ahire kadar mer'i olacak tarifedir Tünel Nakliyat Köprüler Verilecek meb- ücreti (vergisi o resmi lâğ yekünu kuruş kuruş — kuruş kuruş I inci Gi 250 0,25 1,— 3,7: H inci me 125 0,25 1— Er Resmi er askerler 0, Lİ 7 yalnız ikinci mevkide 50 ai ar ME liron ile Mektepllier pe yaşına ki kara m yLile 0,50 — Si takımı ise: | sti e di ÜN ey vü e. I inci ri 20 selerlik | X ehmet ent ei irat Celâ 10 seferlik ni inci merk seferi ve Şeklinde idi. İşte bu takım sefi dün binlere varan halkın hay- Hani — Zabitan, ret nazarl, karşı: Beşi ği ” ha Siler gibi, — tam takımını o bihakkın ından a ocuklar yal; : uretile tari- mek iş himizde bir fırtına ve Galatasaray Ağırlığı 20. okkadan ziyade © Yolal rahatsız edecek gibi olmayayeribinin şereflerle da dolu yaprakla- ellerinde taşıdıkça ve bagaj yolcu ile A bulundukça, k bizi 3k ha seyahatlerine mahsus ücretten başka kbagaj için bir ücret lâzım gelmez. İstanbul, Mayıs 1930 MÜDİRİYET uğrayarak gelecekti izmir - Mersin sir at postası (MAHMTTŞEVKETPAŞA ) vapuru 3 Haziran salı a rayarak gelecektir. rm amana mmmanm— Sa Isi düriyetinden: Selânik mübadillerinden 27/189 | sahibesi Zehra Gi Ria sıfatı FENCHE T LEPİVER | | : a >. Portümöri LT. PİVER AŞ, İstanbul Şubesi Şişli Ahmet Bey sokak No 88 TelrBeyoğlu 3044 i ESA LOSYON ve PÜORASI men e e emme amana g eylemediği o takdirde veledi) kabulüne imkân olamıyacağı ilân olunur. İskân müdüriyetinden: Selânik mühacirleriuden Naci H. binti Nişli İbrahim namın dosyasındaki noksan bulunan sıfatı ciye takdirde vesaikının kabuline imkân olmadığı ilân olunur. * Adliye kadrosunda tebed- dül mü var — Devra “ eden riva yetlere nazaran İstan Mealli yeni kadrosunda 7. tebeddülât e Hazirandan itibaren tebli- gat müdürlüğü de yeni bir şekil alacaktır. İstanbul Tramvay Şirketi: yyel kanunun brinci maddesi ahkâmına tevfikan azi al ( Unkapanı N ve Karaköy köprüleri masarifi daimesi ni olarak istifası 1923 yumaralı Eat birinci maddesi ile tesbit edilen 10 Pl resim, İ İaziran 1630 tarihinden itibaren para tezyit edilmi 1 Ha ziran 1930 tarihinden itibaren vay v olursa olsin, ita edilecek birinci ve inci ve tenzilâtli tarife İle | - ndan istisna edildiği, 96 vg müze) Binaenaleyh büslerde, hangi mesafeye mevki biletler için 30 para “. alınacağı li bu Tramvay ile Karaköy köprüsünü ler geçişte alınmakta olan 1 kuruş, yine | Haziran 1930 tarihinden itibaren ahzolunmıya samba ii Hay 1930 a olan| Tünel şirketi ———— 1596 numaralı müzeyyel kanunun birinci maddesine tevfikan, Gazi Mustafa Kemal ( Unkapanı ) ve Karaköy üleri se ği ğe karşılığı çağ istifası 1223 numaralı Tani unun birini ile tespit edilen 10 para resim İ baiiran 930 tarihinden yi mz yim Gi tir. > aenaleyh işbu tarihten itibiren askerler ile mekteplilere veri- İksleriee maada Mi ee biletleri, madeni markalar ve birinci e ikinci mevki abon nelerinin varakaları üzerinden, fi olarak 30 para istifa edilecektir ir. Kipi obdnman karneleri hamillerinin mezkür bu resmi vazetmiş tarihten itibaren ailene evcut abonman biletlerini, Tünel gişele- yi rinde her bilet için 30 üni fazla tediye etmek suret ile tekdil sözleri lâzım gel İstanbul — Ae 1930 retile e zeleri sürsarjlı diğer biletler leceği Tünel p yolcularına ilân olunur. KANSIZLIK »enizsizlik icin yeğine deva kanl ye irin “va SIROP DESCHIENS, P. İn muntahip etibba tarafından tertip edelmiştir. isyan " ini 7

Bu sayıdan diğer sayfalar: