1 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

1 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N y z A KAM a >— ı YT” Sahife 12 Akşam 1 Haziran 1930 PSALTi MEFRUŞATI Büyük ve geniş meşher - stil ve modern müntahap eşit ve muhtelif fiatlar eyoğlu Kabristan sokağında, dairesi Karşısında Mevcut stoklar üzerinde hususi müsaadat ve teshilât Mobilyenizi almadan evvel cins ve fiatını a ediniz. MEFRUŞAT FABRIKASI m en eski ve en mükemmel fabrikasıdır ektep ve sair müessesa: mel tefriş ve e ve Banka ve İdame nzimi teahhüt olunu, Mobilyaların muhafazası - Ambalâj - Nakliyat Taşra siparişleri kemali sür'at ve itina ile icra olunur Maliye Kırtasiye deposu Da nar a 50 levazımı tarihine kadar Avrupa'dan gelecek v sikdi J e a Vekâleti celile hesabına miklyesi mahfi ince ve ii gü konulmuş olup son fiyat haddi lâyık görüldüğ i n dörtte ihalesi kulesi karşısında Ea ye kırtasıye deposunda müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaat eylemeleri i Devlet Demiryolları ilânatı z Kayseri lokomotif w— muktazi makineler kapalı zarfla - : E i 930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet Düküyollari AN yapılacaktır. Mr. vi” edeceklerin teklif AL larını ve muvakkat temina agi saat 15,30 kadar Münakasa komisyonu kâtipliğine eki lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ankârada, Maliye ve muhasebe işleri. reisliğinden İstanbulda Haydarpaşa veznesinden alabilirler. Ae e e PR B 5 m ai » a > < 5 > 3 5 EE g a g k * Koşum takımları ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 23/6/930 pazartesi günü saat 17 de Ankarada Devlet demiryolları İdaresinde Iştirak ezelden teklif mektuplarını vakkat bime yni günde saat 16,30 a kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzı Er şartnamelerini on lira mukabilinde lin öy Mi a pi İsatnbulda Haydarpaşa vez- Yeni FORDSON traktörü Ye nl FORDSON traktöründe vÜEüME: bir;çok mühim tekemmü li irini o ir ki vi ie süz çe Iyecek LA r vasıta olmuştur. > e Manyeln” Ile yeni silömali, FORDSON'- nun vasıl olduğu İntizam, emniyet ve sadeliğin en yüksek de erecesin ni teşkil ediyor.” ei FORDSON eski modelin ancak iki izgi di yerlerde sühuletle üç ereği açıyo Gerek ön tar dinen gerekse arkadaki centasında bulunur tekemmülât 'arzediyor.i Çam eo ie ve gümrüğü tediye e olduğu rı Türk Lirasıdır Fordson FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. © nesinden tedarik | edebilirli © 2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 16 Hazıran 1930 i nm günü saat 15,30da Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapıla k İştirak E EMEN teklif mektupları ve muvakkat Ni ayni © günde saat 15 e kadar Münakasa komisynuna vermeleri lâzımdır. nakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliy e ve im işleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edilir. pa Münakasası fesholunan iki yüz tön rezidü e kapalı zarfla tekrar münakasası 16/Haziran/ Pazartesi günü saat 16 da Ankarada aakat teminatlarını a kâtip pliğine v vermeleri lâzımdır. eleri beş lira mukabilinde Ankarada mahaseba Er İtanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edilebilir. kar m sa — vg 259 kalem tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla haziran 1930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada e. Şalları irin yapı pılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde sa: mat 14,30 a kadar a komisyonuna vermeleri lâzımdır. Ankarada maliye muhasebe işleri dairesinden, Mİ lala ie veznesinden tedarik edilebilir. münakasası 16 Devlet demir- istanbul emvali eytam idaresinden: Firari Emin paşanın istikraz eylediği mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Kadıköy Hasan paşada Kızlar ağası sokağın- da 21 numaralı maa bahçe bir köşk satılıktır. Mezkür köşk 157 arşın üzerine mebni olup 6 oda, 1 sofa, 1 taşlık, 1 mutfak, 1 kuyu, 1 kömürlük, 2 helâyı havi- dir. Zemin katı kâgir, üzeri ahşaptır. 5341 arşın bahçesinin Kızlar ağası caddesine tesadüf eden cep- hesi 60 arşın, yüksekçe taş duvarlıdır ve bahçesinde ağaçları vardır. Birinci ihalesi 2200 lira bedelle talibine 28/5/930 tarihinde icra edilmiş kat'i ihalesi de 14/6/930 cu- marteri gününe bırakılmıştır. Fazlasına talip olanlar ogün saat 15 ten 16,30 a kadar Adliye binası da- hilinde İstanbul Emvali eytam idaresine müracaat etsinler. Ey sl hariç olmak üzere 29 bla yol malzemesinin kapalı nakasası 14 Temmuz Pazartesi günü saat 16 da Ankarada ei Sinleyollmm idaresinde yapılacaktır. İştirak” edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat a ayni günde saat 15,30 kadar münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. ünakasa ameleri ( 50 ) elli lira mükabilinde Akabe ve Haydarpaşada İdare semender alınabilir. ie 258 kilometreleri arasında 15 ii ve İrez 252-4-700 il 83--300 ei araısındaki 16 ıncı kısımlar inazbi ; © ve 268 ile 2 muşti 0 perşembe günü İL 15 te Ankara devlet demir 3 rai idaresinde yapılacaktır. asaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat adar ayni günde saat 14,30a kadar komisyon kâtipliğine — vermeleri lâzımdır. Talipler Mz şartnamelerini ara ve 40 lira irene İdarenin EMER EZ | “ FELEMENK BAHRİSEFİT (İğ DEUTSCHE ORİENTBNK BANKASI s Istaubul şubesi İstanbul Şubesi Tesis tarihi : 13! İdare merkezi: AMSTERDAM üessisleri : Dresdner bank, Mezun sermayesi: 25,000,000 FL Aşafhavzernşer bank ferayn, Tediye edilmiş sermayesi : Hasyonal bank für Döyçland 5,000,009 FL. Merkezi idaresi İhtiyat akçesi: 3,000,000 FL e ambürg İstanbul: galata pi telefon : Galatada, Karköy, palasta Bayoğlu: 247, 248, 084, & Telefon: Beyoğlu 3711/5 stanbul kısmı, e li İstanbul tali şubesi : « Mer- kez Postanesi ittisalinde Alla lemeci Han> telefon : İs 569. Bilumum banka muamelâtı Emniyet kasaları icarı 2842, 2 Deposu: İstanbuldaki tütün gümrüğü. Bilumum banka muamelâti içra ve hususi kassalar icareder. | Haydarpaşa | veznelerinde “tedarik edebilirle, mmm EN Ni A R z ) Mei md oi Rekabet imkânı olmıyan yerde arayınız. Şişelerimiz 2383 numerolu pr San olarak tescil edilmi En so, en RE Ye e istih- zar edilmiş bu diş mi unu li re fa tecrübe ediniz. Her dike tali

Bu sayıdan diğer sayfalar: