1 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

1 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Akşam Yağlı müşteri le, yazı "wi ziyetim Bereli artmasına miz man / i en di im. m şeştir; alan sevinir; de, âdeta dü; Hotar e ik. dolaşır. Ne ie murane vaziyet, değil mi Fakat, hele şükür!.. ? — diyeceksiniz? Pardon... Pardooooon... de Bi kât tibi ei 1, vermişti ifler i Toğan, ğı ladı; odanın ye başladı. Su iş Kendikendine: | o SArrul ederiz Tedavi bizzıtla , yatımızı düzeltecek... y ( Va - gl / k, “zeytin ve zeytin yağı mahsulü et bor: Ticar sası fındık ve zeytin yağ reköltesi hakkında Borsilona, este konsoloslarımızdan ma- Triy ömat istemiştir. Şeker ve işli inhisarında tasfiye gsasları tesbit edilmişti tir, Bir hayır aç”mı ktuplar yaz- ri 15 ilâ 20 istiyor; nerede İktisat ve fasa. n, De 7 > Geçen > al İzmi Şa eski yangın ln kem i sebebiyet vermiştir. iktisldi- inbisarı çidare muamelatının | ŞEHİR HABERLERİ çekirgeler Vagonlara dola- rak uzaklara çig gidiyorlar nup ve Şark vilâyetlerimiz- iz a karşı yapılmakta olan mücadele devam ediyor. Bir kısım vilâyetlerimize musallat olan Sudan çekirgelerinin şimale uçuş- ları halen ği tur. İktisat Vekilliğine her muntazam gelen malümatta beli bir çok yerlerde yumurta bıraktıkları tes- Lie edilmektedir. ada İK teşkilâtı ve jandarma halk kuvvet- mi Adan takviye ( edilmi asker e lerinden Oo mürekkep bölükleri teşkil olunmuştı Mücadele faaliyetini yalandan tetkik etmek üzere Di aki B. b kadaki mücade- mi tetkikle icap eden emirleri erdikten 'n sonra Mardin ve Urfa'ya m etmiştir. Naki B. Mardi ve Urfa'daki ği vi agi ten sonra Adanaya dön İslahiye cihetindeki ame den bazıları vagonlara girmek suretile Adana a kadar gelmişlerdir. Diğer taraftan bu şümendüferle m den çekirgeler de imha edilmektedir. 40 dükkân yandı Samsunda ehemmiyetli —bi oldu gün Samsunda Kale hşap barakadan vücuda getiri il - çarşıda ateş çıkarak bi nın Oyanmasına ir , bir buçuk sürmüştür. Mesele hakkında — kikat yapılmaktadır. Tütün zeriyatı müddeti temdit edildi Bazı e st ve sürekli yağmurlar ünden - yeni ekilmiş olan bazı siz tar- laları harap olmuştur. Bu sebeple tütün zeriyatının 3İ mayısa kadar temdidi için mmm ii bulunulmı İni idir ği bu teklifi kabul etmiş ve tütün zeriyatı 31 mayısa adar temdit Blm tur. Tütün İnhisarı Umum pe teşebbüste Zararlı çıktılar! Bir şey alamadıktan başka pabuçları da eleden gitti Geçen salı günü İzmirde dört meçhul şahıs Sere m diyenin rıştırmışlar ve ellerine geçirdikleri ei tli eşyaları sofanın ortasın- da bahçlamışlardr. İzzet bey bir aralık gürültü iş ve pen- cereden “kendile — Kimsiniz Di e bağırmıştır. Hırsızlar ev zarı vE etmemiştir. sızlar bundan sonra ayakkaplarını evde bırakarak duvardan atlayıp kaçmışlardır. bari fabrikası ehrimi bir ecnenbi grupu tarafından ike fabrikası açıla- abrika . sahipleri i möliriy etinin lâzım gelen mü- saadeyi almıştır. gl Birinci Altın Piyangosu Kuponlarının tebdili — hakkında izahat «1 AÂlün Piyangosuna etmiş iştirak olan o karilerimiz Teli 40 kopunu bugün Cum. <gününden itibaren n P» akşamına kadar Cumadan maada her, an 5 e kad areha- iin ye — e Ku derecek ki numaraları g adreslerini h ilâve eylem Taşradan gönderilecek kuponlar 12 Haziran Perşembe akşamına kadar idarehanemize vasıl olacak şekilde vaktinde Hamlaya tevdi edilmelidir. 4 — Keşide 15 Haziran Ny günü karilerimizin huzurunda kubulacaktır. Verilmemişti.. Verem hastahane- siiçin ortaya atılan iki teklif Bazı refiklerimiz Kasımpaşada bahriye hastahanesisin şehrema- netine devrile verem hastahanesi a net bi sene evel bahriye hastahanesini hükümetten istemiş t an b cihet askeriyeye aidiyeti itibarile bu talep reddedilmişti. Diğer t taraftan eski şehremini Cemil paşa verem hastahanesi ittihaz edilmi üzere (o vaktile işli, alındığından arsa lu. ae pine v vaktile em hastah yapılmak için “değil Sultan Re dın ına izafeten iğne bir şehir hastahanesi api mak üzere satın şt. zaman vel e la teşkili için bir fikir. mevcut değildi. Ağustosta bir sanayi sergisi açılıyor yi birliği tarafından ağus- tosta Gnlatsarap lisesinde bir Marie, va mıştı. Ticaret in 5000 liralık tah- sisat ayırı Aim mı? defter- ihtilâf Defterdarlığın konservatuvar- Konservatuvarla darlık arasındaki Bizim matbaanın enfes bir bal- konu vardır. Bu belke bak- tınızmı deniz lim; al tındadır. Ölem limana giren sefainin harekâtını enince teferrüatına kadar takip etmek mümkündür... Ben ne zaman bu denize atfünazar tenha uğrayışında bir hi kan kodaman müşterileri yardı Bar sahibi için bu teri, yalnız bir viski iç: eceyi geçiren on zü Si n barının da lutufları ul satlan: tikler en mal mabiştecilermai n müşteri içeriye girince kendisi ile a bar sahibi beraber vapuru d yağlı bir Abbasiye v. derece M de, e üşte bi ınlat bizi pek Şilepler, i haftada ei bara kadar memnun etmez: küçük vapur ır. Bunlar hani müracaat etmiştir. Şimdiye kadar bu müracaate bir cevap gelme- miştir. Bu meseleyi konservatuvar Ziya B. bir iki raya gidecktir... Darülbedayi sanatkârları Darülbedayi sanatkârları bugün- lerde İzmirden şehrimize gelecek- lerdir. sanatkârlar burada bir kaç ay yaz tatili geçireceklerdir. İl halletmek için müdürü (Yusuf gün sonra Anka- Se aylığı 1600; üç aylığı 900 kuruştur. Gazetemiz İlânlardan mes'uliyet kabul etmez Muharrem 3 — Ruzuhızır: 27 Tetrika No: 718 ————— © Haşmetlü para hazretleri... İkinci kısım zusunu arttırıyordu. Kendikendine: —N böyle kaça- eden sanki maklı geziyoruz? diyordu. temiz bir aile ismim var. Lazarin Mi zengin değilsem de kimseye & feh yay, tekli > zaru ir gün li “larının arasına almış okşu dayanmıştı. Marsel — Sevgilim, dedi, Benim Filvaki adan müref- zadan sonra izdivaç oldu. Lazari'ni kol- yordu. Lazarin'ın bazı, la göğsöne aklıma ne geldi biliyor musun? Markiz başını salladı: bileyim Mniaye de- uam ideceğine emin olursak, da- ha çok sevişeceğimize kail değil misin ?.. Lazarin bu sözlerden kuşku- Ilandı: — Belki... Fakat ilânihaye demek, zam demektir. — Aşk hi a deği il. Markiz dağrald. biraz Geriledi mağ e in yüzüne baktı; k istiyorsun? — se emek istediğim mey- anda. kli gibi ateşli bir âşık, mükemmel bir e olur. Evle- m elim. Lazarin ürperdi, kaşları çatıldı. Bu teklif onu çığrından çıkar- mıştı, Mahaza Marsel'e belli etmek istemedi, sahte bir gülüşle: — Delilik olur, dedi... Böyle mesut e miyiz? ei evlensek daha mı çok sevişeceği — Evlenirsek daha mıaz sevi- iriz — Belli olmaz. — Böyle söyleme Lazarin. Ben saadetimi EL âleme ilân etmek, adı: — İnsan aşkını kalbinde saklar, | ekser bir hata işi genç kızlar imseye göstermez; ilân” etmek | âşıklarına nikâh > klif ederler; istemez. Hem böyle serbest se Aman evlenelim! ,, derler. Ben vişmenin kıymeti daha fazladır. | senden bir şey istemiyorum ki.. Bak, şimdi mecbur olmadığı — Evet amma... kmldeiiğllrizin arasındayım. Hal- — Rica öderim yda bu bahsı a... Dost m ve delice buki kocam olursan, bilmecburiye kendimi okşatacağım. (Halbuki mecburiyetten ei ederim. İz- divaç bir ticaretten başka hiç bir şey değildir. On sekiz yaşında, büyük babam lele bir nl mBnNe$ Lai £ 5 gG vararak ticaret yaptım. Ami sizinle benim aramda dlciret öle maz. Bunun için evlenmek neye arar? Marsel: abıtamızı meşrulaştırdım... zladı. Sonra omuz silkti; en rolları EE Alel- yen arsel, Lazarin'in prensiplerin- bu kadar ahlâksız olacağına ne mal vermiyordu. u da zamana bıraktı. Nasıl olsa gere da muvaffak olaca emin: i. Lazarin'in Marsel'le izdivacına. razı olmaması basitti. Markiz ünva- nını kaybetmek istemiyordu. Sadece madam Marsel Loj farkında değil teklifini — bi azeliyordu. Lazarin eninde adi razı ola- “— > yaz iğ araya bir ve rsel'in bütün ümitleri beli oldu. Ğ yi mbe günü, Lazarin, sada tanıştığı prenses Bir Same Florai den biraz örktü, e fazla ehem- yet vermedi, Bunları laf olsun deye söylenmiş sözler — Lazarin'in MR J kazıyor e mnze eymollah es Al Prensesin. Gitme Tİ yal adile” vinzi Ti ei gitti. kabul idi. "Ykikoy 164 deyin OYASI EN vid EE eh ik İlareninö müracaat eylemeleri lüzssssilân alypur pe ği e Marsel, keme - — izdivaç aşısı 82 —-

Bu sayıdan diğer sayfalar: