1 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

1 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDJNCI SENE N* 2178 Başmuharrlri NADt İDAREHANESİ: j Dfljanüumuraiye karşısında dairei mahsnsa | Telgraf: fstanbul C u m h u r i y e t T o l u f n n • Başmuharrir : 2366 I e i e i O n . Tahrlr müdürü : 3236 Idare rpüd'i'i T**« Kitao kısmı 472 | Pogta kııtuBu: N°,,?,ffi, T J Cu m h u riyet PAZAR 1 HAZIRAN ABONE ŞERAfTt MÜDDET: İTÖRKİYE İÇİNf HARİÇ İÇİN j Seneliği ! 1400 Kr. : 2700 Kr. i I 6 Aylığı | 750 Kr. 1450 Kr. 800 Kr. İ 1 3 Ayhğı \ 400 Kr. Nttshası her yerde = = 5 Kuruştur = Dolmabahçe sarayında muhteşem merasim Turizm Kongresi Dün Açıldı Tabibi adlî dün Haydar Rifat B. i muayene etti Haydar Rifat B. in vekilleri hapis cezasının tehirini istediler mıınillllllllllinilllllHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMirillllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHMIIIH Dahiliye Vekilimiz Şiikrü Kaya Bey Dolmabahçe sarayımn tarihi muayede salonunda beynelmilel turizm kongresini küşat ederken... Tiıring kulüpler kongresi Küşat merasimî Turing kulüplerin bu sene tstanbul'da yepılması karargir olan kongresi dün Dolmabahçe sarayının muhteşem salonunda Dahiliye Vekilimiz Şiikrü Kaya B. tarafından açıldı. Kongrenin bu ilk açılma içtimaı için saray salonunun intihabında isabet edilmiştir. Bu, Turizm mes'elesine bizim de büyük ehemmiyet vermekte oldugu muzun filî bir nişanesi sayılmak caiz olup filhakika bu tesirin husule geldiği de dün orada hazır bulunanların hal ve tavırlarından apaşikâr görülmekte idi. tçtimaların bundan sonrası Galatasaray lisesinin konferans salonunda aktedilecektir. Orası da bu iş için pek muvafık ve pek müsait sayılabilrr. Kendimizin bir Turing kulüp binamız oluncıya kadar böyle böyle idarei maslahat etmeğe mecburuz tabiî. Dahiliye Vekilimiz tarafından Fransız'ca olarak irat olunan nutkun metni bugün Fransız'ca nüsMaliye mütehassısı M. Rist hamız olan La Republik'e aynen Hükumetle Dayinler vekilleri aTurizm kulüpleri beynelmilel idare hey'etinin dün sabah aktettiği dercedilmiş olacaktır. Bunu mah rasındaki müzakerat neticesinde celseden bir intiba sus surette kaydetmekten maksavaziyeti maliyemizi tetkik ve tediye dımız nutkun pek güzel olarak tertip edilmiş bulunmasındandır. Memeleketimizin görülecek çok güzel ve orijinal şeyleri olduğunu söyliyen nutuk, henüz tamirlerine zaman ve imkân bulamadığımız Beynelmilel Turing Kongresi, dun saat 14 te Dolmabahçe sarayımn buyuk mera yollarımızdan bahsederken haki • sim salonunda muhteşem merasimie ku kate olduğu gibi temas etmekten şat edilmiştir. çekinmiyen açık bir samimiyet ifaDün sabahki içtima Kâtibiumumi ile içtimaa iştirak de eylemektedir. Gülümüzü kokla Dun sabah murahhaslar saat onda beyedecek azalar dün Ankara'ya mak istiyen muvakkat bir zaman nelmilel Turing Kulüpleri ittihadı idare gittiler için dikenine katlanacak demek! hey'eti M Hennberg'in riyasetinde Pera palas'ta ihzari bir içtima aktetmislerdir. Şair Hüseyin Suat ve şekerci Ali Muhittin Beyler muhakeme edilirken Turink kulüpler kongresini Da Bu içtimada kongrenin tarzı mesaisi ile ithiliye Vekilimizin açması diğer tihadın yeni sene umumî buteesi goruşulŞair Hüseyin Suat B. tarafından yin Suat Beye Fransız tiyatrosunnoktalardan da pek iyi olmuş ol mustur. Içtimauı devamı esnasında mu gazetemizde «Gâvei zalim» imza da tecavüz ettiği ve tokat attığı duğuna kaniiz. Gerçi Turizmden rahhasların zevceleri otomobillerle bazı casile Fransız aktirisi Marie Bell hak malumdur. memleketin istifadesi esasen bir mileri ziyaret etmişlerdir. Hüseyin Suat B. , bu hâdise üzekında neşredilen bir şiir üzerine devlet mes'elesi ise de bu mes'ele Ögle yemeği Pera palas'ta yenilmiş ve [Lutfen sahiteyi çeviriniz] şekerci Ali Muhittin Beyin, HüseItllinillllllllHIHI II MMIUIMIIIIMHIttlininiiriHnUUIUIlJIHIIinillllIIIMIIJIIIIIUIMIIIIIIIMIIItltUMIIIIHIUIIMfMlirilMMtlMIMIIIItlUIIUIMUIlM nin en iyi şekillerde yürümesi ile muteakıben Dolmabahçe sarayına gidil alâkadar olacak daire bilhassa miştir. Dolmabahçe sarayında Dahiliye Vekâletimizdir. Memle • Biıyük merasim salonu, cidden çok muhketimizde ecnebilerin seyrüseferi Şükrü Kaya B. küşat nutkunu teşemdL Salonun tavanından sarkan avi Sabık ve lâhik Eminler arasındaki münakaşalar münasebetile az çok müşkülât arzetmekten hâlâ zeler, altm çerceveli koltuklar, kıymettar irat ederken bugün dahi hali değildir, ve iş ek halılar bu ihtişamı arttınyorlardı. avini Fazh Beyler, Fırka mufettişi Hakkı seriyetle öyle olduğu gibi tatbikat Salonda guzide bir davetli zümresi top Sinasi Pş. ve Kolordu Km. Şukriı Naili, [Mabadi 4 uncü sahifede] ta polis memuru ile karşılaştığı za lanmıştı. Vali ve Sehremini Muhittin, muIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIMMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII man iş adamı ile seyyahı ferketmeği ondan beklemek hakkımız de ren bu mes'elenin ehemmiyeti hak damgalarım muhafaza etmektedir. Yeni azadan: Şerifzade Süreyya B. kında daha yeni ve daha canlı f ikirBu mes'elenin memleketimiz için ğildir. ler edinmiş olacağına hükmetmek gün keçtikçe büyük terakki ham Âli İktisat Meclisi bugün Ankara'da Bize sorulsa biz iş adamı ile sey hata ve mübalâğa olmaz. Binaena leleri ile ileri gitmesini temin et 1930 senesi ilk içtimaını aktedecektir. yahı farketmeğe lüzum görmiyen leyh kendisinin Turizmi işkâl ede mek üzere bizce yapılacak bir çok İçtimaa İktisat Vekili Şakir B. riyaset salim ve azamî imkân dahilinde bilecek mahiyetteki mevzuatımızı vazifeler vardır. Dünkü kongreden idecektir. kolayhk göstermek esasına müste bilâkis onu kolaylaştıracak bir ce mülhem olarak daha iyi anladığı 1927 1928 senelerinin tediye muvazenit usullerin bir an evvel tatbikını reyan dahilinde tadil ve tevsi etme mız bu vazifelerin ifasına doğru nesi için icap eden malumat ve vesaik isteriz. Burada tahsisen seyyahtan ğe gideceğini kuvvetle ümit etmeğe şimdi daha azimkâr niyetlerle.yü Meclis kâtibi umumiliğince hazırlanmıştır. bahsedişimiz bilhassa keyfi için hakkımız vardır. rümek ^mecburiyetini hissediypruz. İkinci madde ziraî kredi mes'elesidir. gezen bu adamın her hangi bir ra Fikir ile fiil arasında çok fark Turizmi yalnız hükumetin anla Bunlardan başka memleketimizin ikhatsızlığa maruz kalmaması pek bulunmak lâzım geleceği hakika masile kalmıyarak onu bütün mem tisat mıntakalarında Â. İ. Meclisi azasıelzem olduğundan ve bu makalede tine dünkü kongre vesilesile bir kat lekete maledecek veçhile ileri gö nın gTup grup yaptıkları tetkik seya mevzu olarak Turizm mes'elesi mü daha kanaat hasıl ettik. Turing ku türmeliyiz. Bu, memleketimizin hatleri raporları da görüşulecektir. İçtitalea edilmekte bulunduğundan lüpler kongresinin bu sene İstan büyük kıymetini anlamağa ve yük ma 15 gün devam ve hafi cereyan ededır. Mantikî olalım: bul'da in'ikadı çok iyi ve hayırlı bir seltmeğe ait bir iştir ki menfaati cek muzakeratın netice ve hulâsası rapar Memlekete mümkün olduğu ka hâdise olmuştur. Bu suretle Turiz zevkinden çok zevki menfaatinden halinde neşrolunacaktır. Âli iktisat meclisine iştirak etmek ttdar fazla seyyah gelmesini istiyo min ehemmiyeti hususunda memle yüksektir. zere Nurullah Esat Beyle şehrimizden ruz. ketimizde dahi daha esaslı anlayışKongrenin, huzurları bizi böyle müntahap Serifzade Sureyva ve Kırzade O halde onlara azamî kolaylık lara yol açılmıştır. Turizmin terci iyi düşüncelere sevkeden muhte Şevkı ve Dr. Fehmi İsmail Beyler dün lar göstermeğe, onları rahatsız ede han sahne ittihaz edeceği memle rem yabancı azalarını bu türlü aksamki trenle Ankara'ya gitmişlerdir bilecek ahvalin bertaraf olmasını ketlerden biri de bizim diyarımız güzel hisler içinde olarak hürmetle Bu dafa gene hdkumet tarafından aza temin etmeğe mecburuz. dır. Pek çok medeniyete cereyan ve muhabbetle selâmlamağı bir va intihap edüen Ticaret Odası kâtibi uMuhittin B. Köprü parası da zamanı emnetimizde kaldınl • Turing kulüpler kongresini açan sahası teşkil etmiş olan bu yerlerin zife biliriz. mumisi Vehbi B. de bugün Ankara'ya mıştı! Dahiliye Vekilimizin dünden itiba tabiî güzellikleri ise ezelî ve ebedî YUNUS NADİ gidecektir. Şehrfmîzden çeçeŞiikrü Kaya 6. çok gü rek Ankara'ya gitti zel bir nutuk söyledi Dahiliye Vekilimizden sonra Turing Kulüpler Reisi ve U. kâtibi tarafından pek samimî nutuklar irat edildi M.Rist Haydar Rifat B. hakkında İs tanbul üçüncü ceza mahkemesi tarafından verilen ve temiz mahkemesince tasdik olunan yirmi beş günlük jnahkumiyet kararı müd deiumumilik tarafından mumaileyhe tebliğ edilmiştir. Haydar Rifat B. dün öğleden sonra müddeiumumiliğe bir istida göndererek midesinde safra kesesi olduğunu, kum sancısından muztarip bulunduğunu bildirmekte, tabibi adlî tarafından muayenesinî istemektedir. Ayni zamanda dün mumaileyhin vekilleri Ferera ve Hüsnü B. ler müddeiumumiliğe bir istida vererek Haydar Rifat B. bir çok kimselere vekâleti haiz bulunduğun dan müekkillerinin işlerini bitirinciye kadar kendisine mühlet verilUç yerinden rahatsız bulunan mesini talep etmişlerdir. Haydar Rifat Bey Yeni usulü muhakematı cezaiye kanununun 399400 üncü maddele edilecektir. Bu maddelerde «hapse rine istinat eden bu talep tetkik [Mabadi 2 tnci sahifede] Mari Bel fırtınası! Şekerci Alî B. gazetemiz aleyhine de dava açtı A!i B. Hüseyin Suat B. aleyhine de mukabil bir dava ikame etti Dün akşam verilen ziyafet ve balo Âliİktisat meclisi bugün Ankara'da toplanıyor Üç dört sene sonra...

Bu sayıdan diğer sayfalar: