1 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

1 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j BİR RESİM n ve hususi bütün mües T harflerinin kullanılmağa v £ ve zari ŞEYRi SEFAiN Merkez  centa; basında, Beyoğla — 2362 gentesit Mahmüdiye Hanı eltinda İstanbul 740 | İzmir - Mersin sür'at postasın (Mıhmul Şeyket Paşı Hazlran salı 19 di Dumından hareketle Çarşamba (ğ. | şabahı İzmire gidecek akşamı " | izmirden hareketle Antalya, | Alaiye, Mersine gidecek ve | Taşucu, — Anamor, — Alaiye, | Antalya, — Kuşadası, İzmire uğrı gelecekti. rabzon bitinc postası | (REŞİTPAŞA) vapuru 2 Haziran| B tesi 19 de Galata ht mından hareketle İnebolu,Sam- İııgGımm. Trabzon, Rizeye | İğidecek ve Sürmene, Trabzcn | Tirebolu , Giresün , Ordü, |Ünye, Samsun, İnebolu, Zon- |guldağa uğrayarak gelecektir. | — Hareket günü yük kabul ,olnnmn Ayvalık sür'at | postası |— (Mersin) vapuru 3 Hazlran) Salı 17 de Sirkeci rıhtımindan | hareketle Gelibolu, Çanakkale, |Küçükkuya, Edremit - Börha | aiye, Ayvalığa — gidecek ve | dönüşte mezkör Iskelelerle bir- likte Altanoluğa — uğrayarak gelecektir. |— Gelibolu için yalnız yulcu Palınır yük alınm: Ü | Şarinamesinde yazılı mik- AtIĞ | dar ve evsaf mücibince 32 ADĞ | kalem fotograf malzemesi ile “ERL *0 kalem kırtasiye ve üç Ki 'S_(.f | milyon karton bileti tap ve OA imali ayı ayrı kaimelerle del münakasaye konmuştur K Kat'i ihaleleri 14 Haziran > ARÜP 080 tarihinda icra kılınaca- oN | gaından taliplerin © gün saat i K 1 16 da Levazım müdürlüğüne ni 8h * eleri gaamasm a rramau a BİN SÖZ KANAAT KAVILZADE VAPURLARI İzmir - Ayvalık postası daadel Vilı)lll'll Her Pazartesi saat 17 de Sirkeciden hareketle Gelib- olu, Çanakkale, - Küçükkuyu, Altımoluk, Edremit, Burhaniy Ayvalık, Dikili ve İzmir iskc lerine azimet ve avdette Di- kili ve Çanakkaleye uğraya- rak İstanbula muvaselet eder, Yolcu bileti vapurda da verilir. DİKKAT: Edremit yolcuları trene yetiştirilir. Adres: Yemişte T biraderler telefon İstanbul L SADIKZADE BIRADERLER VAPURLARI KARA DENİZ MUNTA- İZAM VE LÜKS POSTASI İnönü 1 Haziran PAZAR günü aksamı Sirkeci rı mından ketle (Zonguldak, İaebolu, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize İskelelerine Aazimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Mi İstanbal - ikinci Ticaret mah- Kemesinden: Mahkemece illâslarına karar ve- len Açukyan ve Papazyan efendilere ait olup 31 mayış 900 cümürtesi günü açık - arttırma — auretile — satışa konulan manilatura omtasaının arttır ma bedeli haddi Tayıkında görülmemliş olduğundan 7 haziran 930 cumartesi ve anı müteakip günlerde saat ondan itibaren Sultan Hamamında Dikran- yan Hanında 3 nümerolu odada tekrar açık arttırma suretile satılaca- Bpından talip olanların yevm ve ma- halli mezkürda hazır. bulunmaları ındanı Mahcoz - Pi rkalı bir (öt0- mobil 6-4-030 çarşamba günü sast 12/0da Taksim meydanında Bilmü- Asker, memur, muallim, talebe ve her ; Türk vatandaşına lâzımdır. Dilimizde kullanılan bütün kelimeleri ihtivaeden bu. eser yalnız kelimelerin imlâ tarzını gösterir. En küçük cepte bile taşınabiltir. || Tah'ının ve cildinin nefisli: bir suretle ciltlenmiştir. || rağmen falhır yer İçi KÜTÜPHANESİ zayede satlacaklr Şükrü Kaya Bey kongreyi açmak üzere merasim salonuna geliyor. HE_RWEİA_ZWIZ“ - | Haziranlaı SONRA Türk harfleri bilistisna bütün müessesatta tatbik ediliyor, selerde estenografi makamında eski arap yilen müddet bu tarihte bitiyor. Imlâmızın dogm olarak vuılm's tarzında rehber olmik üzere neşredilen Cep için imlâ lügati ÇIKMIŞTI resmi | ! t 4 5Ok Te | Yelkenci vapurları Karadeniz postası Anadolu y APAZAYtESİ hanındı LLOY !!—ğ Hu K Tel İkstandal Limanımıza mavasalatı beklenen Vapurlar (KALDEA) vapuru 1 haziran (İtatya 've Yunanistan) dan ÇTEVERE) vapuru -| hafiran pâzar (ktalya ve.Yunanistan)dan. Yakında limanımızdan hareket edecek — vapurlar (KALDEA) vapuru 2 haziran pazartesi (Samsun, Trabzon. Ha tüm ve Noyvorosisk) e (VESTA) vâpuru çarşamba (Selânik, Mi Pire, Korlfo, Fiume, Aya: Venedik ve Potras, Trieste) ye, (TEVERE) vapurü” 5 haziran ık tam 10 da Y olatak ( Pire, Brendizi, Venedik ve Trieste)ye (COSULİCH Tine) kumpan yasının lüks vapurlarına aktarma edilerek Şimali ve Cenabt Ame ika Umanlarına gitmek için ten zilâhı doğrü bilet verilir. Her nevi tafsilât için Galatala mumhane - (Lloyd Trlestino :) ser acantesine, Telefon Beyoğlu 2127 vaya Galata sarayında sabık Selânik bonmarşası bina- sındakı yazıhanelerine. Telefon Beyoğlu 2499 ve yahut Sirkecide Kırzade hanındaki yazıhanesine müracaat — edilmesi — Telefon İstanbul. 235 Bakırköy milli sinemada bü gece Naşit ve Şevki Beyler çifte köy dügünü opret 4 nerde. GUN" Resimlerimiz: So1 zamanlarda Cümhuriyet Halk Fırkası tarâfından kutu atelyelerile tesis edilen ve bilhassa döşeme tezgâhları, Kadınlar Birliği idare heyeti azasımın son Içtimar maklnemzı ve filmlerini unuttunuzsa ne yazık! Kopyalar VELOX kâatları üzerine İstifade ile otomobil, Motorbot, Sandal, Demir kapu ve parmaklıklar, Hane doğratma. ları, Mobilya, Kalorifer Radyotorü ve salre boyamak isterseniz en smükemmel ' c“STILKOT lâstikli emay boyasını tercili ediniz. Zira çok parlaktır. Uzun müddet dayanır ve fırça - izleri asla göstermez. Toza, soğuğa, güneşe, İstime, fazlu su ve tozlu ha £ aside, umum yağlara ve harici her tesirata müte- hammildir. Türkiye Acentalığı ve ümumi deposu Galatâ Kürekçiler AHEN ve MUNİH HAN, No. 3-5 Telefon: (Beyoğlu 1768) TTT “Phe Palnt frore *t Teritom Pannt* TANPMAS PAZAR 1 HAZİRAN 930 UL VİLAY DEFTERDARLIK ILANATİ SATILIK EV No 47, havuzlu hamam cak hi desi şeyh Ferhat mahallesi, Kumkapı, bo'h'“'" katında odunluk, kömürlük, tinci katta 104? 1sofa, 1 halâ, 2inci katta 1 oda, 1 sofa, 4 haldı : 3 üncü katta 1 oda, 1 sofa tahmin edilen kiY' i4 meti bedeli defaten alınmak şartile (2000) Jirâ satış muamelesi aleni müzayede usulile 21 hf ziran 930 cumartesi günü saat 14-30 da deft€f” b darlıkta yapılacaktır. (R-207) Ka COT G TOPTAN SATIŞ t — 9999999 hesap makineleri sermaye sahibl zevata satılacaktır. Ma- kina Almanya'da 39 Relchmark'a satıl- * maktadır. Ve bir kilo sıkletindedir. Numuaclik makina 7 Amccerikan Dolarının peşinen tediyesi mukabilinde hemen gönderilir, Zirdeki adrese tahriren müracaat olur P. Bruning, Maschinenfabrik Berlin, Ackerstr.-132 HMI İstanbul — dördüneğ lere Ka #inden; " Torahim efendinin İstanbul LİSE VE ORTA MEKTEP Müderris Kömürecüyan B. asa- yından ai Besap | HeSAP Hse l SŞ | Bankasından barç aldığı paras M t Nazar! ilmi hesap ' 11 50 | Fabil rehin eylediği Bostancıda K5; t0 11 50 | Gbi mevkinde — vaki 10 rakatüi "” gö | vahlı bostan - barcan. verilmemtf 40 den dolayı otuz gün açık .m:.”. vazolunarak yirmi — beş: İlca yit talibi vhdesinde ojap bu defâ beş zamla ve ön beş gün müd ihalei katiye müzayedesine vAİ” $ muştor. HUDUDU: Şarkan 616 l5 Ü,, malen Halim efendi. bostadtı rf”; İstanbul 1 inci Ticaret mah- kemesinden: Memaliki Şarkiye Fransız Banka- gina merhun olup Erzurüm Hanında Bulunan 7 balya tihik ve 3 balya hai ipek ve bir sandık afyon bilmü- zayede satılacağından talip olanların 3 haziran 930 salı günü saat 10,80da Erzorum Hanında hazıt bütünmaları dözumu ilân olunur. Dr. Horhoruni Beyoğlu Mektep sokak No 35 Ömüsyene sabahtan akşama — kadar. a Hanımefendiler! Yaz mevsiminde kürklerinizi büsnü halde muhafaza için snreti hosusiyede tertip ve techiz edil. miş bir deposu bulanân Eprem kürk mağazasına Şirketi Hayriyeden: 1 — Eski ücret tarifesine göre tertip edilmiş olan her nevi arneleri ( eski arap harflerile olmamak üzre) #it ol. dukları iskeleler beyninde müteberdir. Yalnız 1 haziran 1930 târi- kinden itibaran bu biletlerin her yaprağından Otuzar para köprü mürürlyesi alınacaktır ve buna mukabil yolcularımıza - Otuzar para abonman kıymetinde bir bilet verilecektir. 2 — Eski arap harflerile yazılı karne hamillertnin V930 tarihinden irtibaren kontrol müdüriyetine #tririneleri Vân olunur, 1 hazitan müracartla; tebdil bilt tereddür ediniz Istanbul 2 inci kemesinden: Mukaddema mahkemece iflisına karar verilen Ferna - Komendingi efendiye ait alâtı müşikiye ve nota- ların 7-6-90 cümartesi ve önü mü- teskip günlerde saat ondan İtibaren Beyoğlanda İstiklâl caddesinde 343 No"li mağazası: süretile satılaçağı yevin “ve mahalli İonmaları ilân olunur. teslirm tiCaret mab: yol cenuben - şimendifer b mahdut kismen çit ve ıııın-i',. fuz üç dönüm 1370 zira - 18 yi taş divar örülü sakız dolsPll Ce Meneli olap İştirasına talip OİSİN çç daba ziyade malümat almak İSE onu nisbetinde pey .ıçeııııl 8720 dosya numarasile İstanbul M" etmeleri " ve 19-6-30 ı..rmıııı 14 ten 16 ya kadar ihelei K Taranbal ikinci içta ee danı adi sinde 147 nümerolfü hanenlü D odasında “ mukim — Fehini Etendi Tahliyesi mukarrer mezköf, ııA' daki vaziyetinizi tesbit zf lazımdır. Aksi takdirde #Y Za muamnele ifa edileceği Hly dek ve kismen / dikenli tol İ yedi yüz lira kıymedi Mi? geh lerin kıymeti muhammenesinin f düncü icra memurluğuna Mi 'ackğı ilân olunur. — LLA Bezoğlu — Valide Çeul!' yil elyevmi ikametgâhının :nedı““":,» bafta gârfinda : dalreye ıı""”[,,# Mes'ul müdürü Burl

Bu sayıdan diğer sayfalar: