1 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

1 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 4 — VAKIT 1 Haziran 1730 - — “VAKIT,,IN Vilâyette Yeni kazalar Istanbulda 5 kaza daha ihdas edildi Istanbulda yapılacak yeni kaza ! teşkilâtı vilâyete tebliğ edilmiştir. Mevcude ilâveten şehrimizde Fa- tih, Eminönü, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer kazaları ihdas edilmiştir. Bu kazaların kadrosu gelmiştir. Fakat kadro isim üzerine değil, maaş dererecesi üzerine tesbit edilmiştir. Yeni teşkilât eylülde tesbit edilecektir. Maaş emri dün geldi Haziran maaşının verilmesi için beklenen emir dün gelmiş- tir. Kadroları gelen devair ma- aşlarını alacaklardır. Defterdar- lık kadrosu da dün gelmiştir. Kadroda hiç bir (o tebeddül yoktur. 939 idarei hususiye bütçesi tastik edilmiştir. Bugün yeni sene kadrosu beklenilmektedir. Kadrolar geldikçe m a verilmiye | başlanacaktır. Şeker inhisar Muamelâtına üç Hazirana kadar devam edecek Kenunen 1 Haziranda mua- melâtına nibayet vermesi icap eden şeker ve petrol inhisar idaresinin meclisi idaresi dün fevkalâde bir içtima aktetmiştir. Bir sat süren bu içtimada Bul ire aramızda aktedilmiş “uabedesinin üç hazi- siteceği görülmüş, bu mukavele omucibince o bilhassa şeker az gümrük resmine tâbi olduğuna inhisarın üç hazi- rana kadar devamına karar ver- mişlerdir. Mis Ring değil Bir kaç gün evvelki sayımızda Ünaytidpres muhabiri tarafından bir ecnebi ( gazetesine verilen maümalta yeni harflerin tatbi- kinden sonra Türk gazeteleri- nin satışının dörtyüze düştüğü yolunda uydurma bir haber uçurulduğunu yazmıştık. Bu ara- da bu ajans mubabirisin şehri mizde bulunan Amerikalı Mis Ring olduğu zannın uyandıra- tak bir cümle geçmiştir. Ge- çende Perapalasta Amerikalı tay- yarecilere (o verilen (| ziyafette Türkçe nutuk söyliyen ve Türk- çeyi yeni harflerin kabulünden sonra o sayede öğrenen Ameri- kalı muhabire Mis Ringin o yazile ve o ve yek- tur. Mis Ring, Ünaytidpresin değl, Asosiyetidpresi s Mil yetidpresin omuha Mes'ut bir evlenme İspirto ve İspirtolu İçkiler İnbi- sarı Hukuk müşaviri Osman Nu- ri Beyin kerimeleri Güzin hanımla Kıymetli gençlerimizden Ankara Ziraat bankası Muamelât Âmiri M. Zühtü Beyin geçen perşembe evlenme merasimi ÇK Mammelane iki Ze kın dostları hazır bulunmuştur. Arkadaşımız Zühtüye ve refi- kalarma saadet temenni ederiz. Hikmet B. in davaları Müstantik Hikmet B. tarafın- dan yedi gazete aleybine açılan hakareti tazammun eden neşri- yat davaları, iki gazete mes'ul müdürüne tebligat için, 19 ha- zirana bırakılmıştır. b ia, G. i iü Adliyede: SEHİR HABERLERİ Bir genç kızı öldüren Talebe Fikret Ef. idama mahküm oldu. Cezası evvelâ 24, sonra 15 seneye indirildi Bir müddet evvel Caddebos- tanında yolunu bekliyerek ken- disine yüz vermiyen Bedia H. isminde on beş yaşında bir kızı müteaddit yerinden (yaralayıp öldüren talebe Fikrat Ef. hak- kındaki karar, dün akşam İstan- bul ağır ceza mahkemesinde bil- dirilmiştir. Mahkeme, cinayeti taammü- den işlediğinden, maznunu idama mahküm etmiş, kıza muhabbet beslediği ve başkasile evlene- ceğinde iğbirar duyduğu kabul Bugün Haydar Rifat B. hapisaneye gidiyor Evinde rahatsız olarak yatan avukat Haydar Rifat B., dün hapisaneye nakledilmemiştir. An- kara mahkemesinin verdiği ka- rar mucibince Adliye doktoru Enver B., kendisini evinde mu- ayene etmiştir. Raporu, müddei umumilikçe (muhakeme günü olan iki hazirandan evvel Anka- raya gönderilmiş bulunacaktır. Haydar Rıfat B., dün müddei umumiliğe orahatsızlığına dair yeni bir rapor göndermiştir. Bunda kendisinde safra kesesi, taş ve kum rahatsızlığınında bu- lunduğu bildirilmektedir. Diğer taraftan vekillerinden Hüsnü B., dün müddei umumi- liğe bir istida vererek yeni ceza usulünün 400 üncü maddesi mahkümiyet kararı oTemyizce tasdik olunan ve katiyet kesbe- den kimsenin takip ve halli za- ruri işlerinin intacı için ilâmın infazını tehir talebinde bulun mak hakkını verdiğini kaydet- miş, müekkili namına bu hakten istifade talebinde bulunmuştur. Tebir talebinin islinat ettiği esaslardan (o başlıcası, (Haydar Rifat B. in avukat sıfatile üze- rine aldığı muhtelif ve mühim davaları takip ve intaç edebil- mesi esasıdır. İşaret edilen mad- de, 4 aya kadar mühlet verile. bileceğini tesbit etmektedir. Diğer taraftan Haydar Rifat B., bu vaziyetlere ve rahatsız bulunmasına rağmen, bugün saat on dörtte otomobille hapi- saneye gelecektir. Efgan kıralının kardeşi Sabık Efgan kıralı Emanullah hanın kardeşi İnayetullah han evvelki gün şehrimize gelmiş ve Tokatlıyan oteline inmişti. İna- yetullah han dün bir müharriri- mize şunları söylemiştir: — Türkiyeye iki defa geliyo- rum, fakat Türkleri ta yimi beş senedenberi adım adım ta- kip ederek terakkiyatı ile çok yakından alâkadarım. Bilhas- sa bu kardeş hükümetin bü- tün dünyada bıraktığı hayret ve gıpta pek tabii olarak bizle- re de iftihar veriyor. Buraya Tahrandan geliyorum bir kaç gün sonra Avrupaya gideceğim. Seyahatim tamamile hususidir. çocuklarım biraz hasta idi. Onug, için tebdili havaya çıktık, edilmiş bu cihetten ceza 24 se- ne ağır hapse tabvil edilmiştir. On sekiz yaşını bitirmediği noktasından da ceza onbeş s€- neye indirilmiştir. Reis Hasan Lütfü B. maznu- na metanet tavsiye etmiş, “ka- rarı Temyizde tetkik edecek.,, Demiştir. Fikret Ef kararı sükünetle karşılamıştır. Karar bildirilirken (locada bulunan Omaznunun O bemşiresi bayılmış, ayılması için çalışılmış teselli edilmiştir. Saim ve arkadaşı Neşriyat dolandırıcılığından mahküm edildiler Neşriyat »dolandırıcılığı yap- makla mazmun Galatada Arapyan hanında yazıhane sahibi Mahmut Saim, arkadaşı Sadi Raşit Ef.lerle Nedime H. hakkındaki karar, dün Istanbul üçüncü ceza mab- kemesince bildirilmiştir. Maznunlardan Saim ve Sadi Ef.ler müddei umumi Kâmil B. in talebi veçhile mahkemeye sevk- lerini mucip olan yirmi kişinin davasından 46 şar ay hapse mah- küm olmuşlar, bu cezalar, bazı cürümlerin teşebbüs derecesinde kalması cürümlerin birleşmesi noktalarından, 8 zer ay, yirmişer güne indirilmiştir Kendilerinden 351er lira ağır para cezasıda alınacaktır. Maznunlardan Nedi- me H., beraet etmiştir. Komünistler Birer ey, onar gün hapse meh- küm oldular, serbest bırakıldılar Ammenin emniyet ve selâmeti aleyhinde teşkilâta dahil olmak ve komünistlik beyannameleri dağıtmaktan (Omaznun (tütün amelesinden Hasan, Şerif, Ra- mazan haklarındaki mühakeme dün İstanbul ikinci ceza mah- kemesinde bitmiştir. Polislerin vediğer bazı şahitler dinlenildikten (sonra, müddei umumi Ahmet Muhsin B. maz- nunların milliyet ve milkiyet esasları üzerine müstenit Türk heyeti içtimaiyesinin emniyetini ve şahsın masuniyetini istihdaf eden bir cemiyete girerek, orak çekiç başlıkli beyannameler da- Zıttıklarını sabit görmüş, ceza istemiş, maznunlar “dahil deği- liz,, demişler, reis Hâmit, aza Hayrettin ve Osman Beyler, talep veçhile ceza kanununun 313 üncü maddesinin ikinci fık- rasına göre birer ay onar gün hapis kararı vermişler, maznun- lar müddetlerini mevkufen bitir- diklerinden, salıverilmişlerdir. Müddei umumi Bir kaç gün evvel Ankaraya iden ve evvelki gün dönen tanbul muddei umumisi Knan B., dün adliye dairesine gel miştir . Kenan B., seyahatinin adliye dairesi işlerile alâkadar oldu- ğunu söylemiş, tebeddülât riva- yetleri etrafındakı suale karşı Si Köprü parası UÜstarafı 1 inci sayfamızda J bizlerden olacaksın.. Dünya Sü- leymana kalmadı; sana mı kala- cak.. Hasbi geç be bilâder.. | İşim olmasa geçermiyim hiç? Köprücü gülümsiyor. «— Geç hadi.. Diyor. Sonra adam ileriledikten sonra yanın- daki köprücüye sesleniyor. - “am adam a vermedi yakala pala la O da ötekine sesleniyor: Fakat köprüden geçen adam yolun yarısını bulmuştur. En ke- narda bulunan köprücü cevap veriyor. “— Vaz geç... Söz öbür başa kadar ayni ahenkle devam ediyer. Saat 11,50... Köprüde bir kalabalık var... Galatada, Eminönünde bir yığın insan birikintisi. Hepsinin gözleri saatte.. Söyleniyorlar: “— On iki olsun da parasız geçeriz.. Saat ilerliyor... 11,56... köp- rücüler yavaş yavaş kulübele- rin yanına çekiliyorlar... Oto- mobiller süratle geçiyorlar ve hiç kimse meydana çıkıp para filân istmiyor... Saat 12 bir otomobil korna çaldı... Bir şoför bağırdı. — Voyvo köprücüye... Kalabalık sökünetti... Rahat rahat köprüden ilerliyor... Genç bir köprü memuru elinde bir keser güneşten ve yağmurdan kurtulmak için barındıkları sa- laşı yıkmağa çalışıyor... Son kalan ibtiyar Oköprücü, kulübede bekliyen arkadaşlarına ikihak etmek için kulübeye doğru ilerledi ve arkadaşlarına: — Öp babanın elini bizim işte bitti.. diye seslendi. va Mezarlıklar Dünden itibaren Ema- net idaresindedir Evkafın elinde bulunan me- zarlıklar dünden itibaren Ema- nete devredilmiştir. Eylüle kadar Emanet sıhhiye müdürlüğü mezarlıkların idare- sile meşgul olacaktır. Eylülden sonra yeni yapılacak olan bir talimatname ila mezarlıkların sureti idaresi tesbit. edilecektir, var ..2 Âli iktisat meclisi Bugün Ankarada toplanıyor Âli iktisat meclisi, bu gün Ankarada ilk içtimaıı aktede- cek ve celseyi iktısat vekili Şakir B. açacaktır. Meclise işti- rak etmek üzere şahrimizden seçilen azalardan Şerif zade Sü- reyya ve Şevki, Fehmi İsmail Beylerle kâtibi umumi Nurullah Esat B. dün akşam Ankaraya gitmişlerdir. İçtima on beş gün devam edecek ve müzakerat hafi cereyan ederek mukarrerat rapor halinde neşredilecektir. Yeni harfler Bugünden itibaren bütün muamelâtta kollanılacak Bugünden itibaren her daire- de olduğu gibi Adliye dairesinde de bütün muamelât yeni harf- lerle icra edilecek, mahkemelerde ve istintak dairelerinde zabıtlar anki ri Telgraf haber! M. Şaht Romanya hüküm: mi alıkonulMU$ ği Ankara, 31 (Vakıt) şen” yeye geleceği söylenen lakos Romanya aim duğu, binaenaleyh $ anlaşılmıştır. ind M. Meclisinde, Ankara, 3I (A.A) “ Millet Hedlisi bugün Refet Beyin riyaetinde Wiz mıştır. Temmuz içinde ! da toplanacak mami. dit parlâmentolar itti i sine Millet Meclisi mami 4 | müşahit izamı hakkındaki y riyaset tezkeresi okunarak edilmiştir. 1924 te Per lunan beynelmilel eşya Yedi mütedair mukavele ile * | milel yolcu ağırlığı Baki) ait mukaveleye iltihakımıZ 0 kanun lâyihası tasdik w Uyuşturucu maddeler 6 daki kanunun 8 inci VE 4 maddelerinin tadiline daif lâyhası < iktisat talebi üzerine mezkür verilmiştir. Türkiye cüm” # ile İngiltere, Fransa, 5 Romanya hükümetleri 4.” imsa edilmiş olan tic” seyrisefain muahede kı bakkındaki kanun müzakere ve kabul Meclis. pazartesi günü caktır. M. Rist © Maliye vekilimiz!&; maslarına ba | Ankara 31, ( Telefon) “| yinler vekillerile yapılan 1g neticesinde mali vaziyeti! i bit için gelmesi tekarrüf gf M. Rist gelmiştir. Bugün © vekilini ziyaret etti. akip Maliye vekili B. İS şayı ziyaret ederek bir © saat görüştü. | Yarın M. Rist, d , raber çalışacak olan af nnı Maliye vekiline tak& cek, Maliye vekili B: “5 mesaiye iki zatı tefrik ©“'.4 M. Rist yakında B Yi tarafından kabul oluna | Devlet Ban Encümen dün ge” rısına kadar bu h müzakerede bulu" ii Ankara, 31 (Vakıt) — # ve İktisat encimenlerinİf? : teşekkil komisyon ? let Pi gece yarısına kadar ei kası kanununun 12 “© l maddelerinin müzaki ars mıştır. Bu small d cümenin ekseriyeti Li) racı hakkını paramız” > rından sonra istimsli* v vermiştir. Çe Banka Müdürlüğü d Hüsnü ve Zekâi B. İ€” pug.” ihtimalinden bahsolun” isi kâi B. in bankanın reisi olacağı söyl LA Ankara 31 (Telefon? telit encümen Devlet dd lâyihasm tetkike dev3””. dö tedir. Kabul edile” *

Bu sayıdan diğer sayfalar: