1 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

1 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r | Mari Bel yüzünden çıkan hadise acı Bekir zade dün mah- Yeni polis müdürü kemede isticvap edildi Kendisi de Hüseyin Suat B.i dava etmiştir. 10,000 lira istiyor keyi, Sunat ve Ali Muhittin B.ler mahkeme huzurunda yoğlu birinci sulh ceza Mikemesinde dün sabah saat birde şair Hüseyin Suat B. rafından Şekerci Hacı Bekir © Ali Muhittin B. aleyhine Arıları darp ve hakaret davası yet olunmuştur”. üseyin Suat B., geçen cel- € mahkemeye rahatsızbu- undağuna dair rapor gönderen Ali Muhittin B. ve vekil Bensi- ©n Ef. gelmişler, hâkim Melh- Wet Reşit B., evvelâ Muhittin in hüviyetini tesbit ettirmiştir. B Habittin B., “ Maçkada Hacı kir &partımanında oturuyorum. yg bet Muhittin B. in oğluyum. sabd, payım. Mahkümiyeti Ni yoktur. , demiştir. B.in dan sonra Hüseyin Suat vacı, ida okunmuştur . Salı gü atında mayısın altıncı buçuk © akşamı saat dokuz tyatroy Beyoğlunda ( Fransız Bin 4 medhalinde Muhittin ve ani taarruzuna uğradığını mii sol tarafına iki “ atıldığını, o mutaamızın Kerata, daha bundan sonra .sin tokatları düşün! ,, de Mi 62 yaşında ve kırk , matbuatın o emektarı ili, da gunu, böyle bir hadise i a olarak başına geldi- Bek yordu. Şahit olarak da $u, Tik pen memurlarından , €sari zade Mahmut a Darülaceze ser müfettişi B, leri göstermişti. Mubi im Mehmet Reşit B., Korg, in B. den ne diyeceğini Myle Lin B., hadiseyi üm. p gece tiyatroya gitmiş- e» Suat Bi gördum. Akdem- Bayi, Bimde bir makale yar- ” Selâmlaşmak istemediğim Me, ç ZÖZ göze geldik, berayı vi selâm verdim. Suat B., okudu yaklaşarak “ Yazımı meki mu? Paristen sana Di ip düdük geldi mi?,, dedi. Ne vi kendimi tutama- Ğ ileştim. Hr abileştiniz? vet ve maalesef bir Yurdum, aalesef bir tokat vur- eki, ke ita, daha bun- tokatları to- İF arkadaşımla o konuşur- ! Da- | İ hatta bir şey düştü sandım. Bir — Hayır. Böyle hakaret tehdit de bulunmadım. Hâkim Mehmet Reşit bey isticvap bilince davacıya şu tek- lif te bulundu: — Hüseyin Suat B., bizim daima vazifemiz, evvelâ iki ta- rafa sulh teklifidir. Ali Muhittin B. sizde işittiniz, hadiseden do- layı teessüf izhar ediyor, Aranızda © uyuşmak varmıdır? Suat B., çok ağır bir taarruza | uğramış olduğunu, davasından vaz geçemiyeceğini osöyliyerek, devam etti: — Hem, bakınız, hadiseye birtakım şeyler - ilâve ediyorlar. Ben kendisile tokattan evvel görüşmedim. Manzumem hakkın- da bir şey sormadım. ve imkânı Mi Rıza B.. bugün: vazifesine aşlıyor Şerif Beyin orduya avdeti münasebetile e polis müdürlüğü vekâletine tayin edilen Beyoğlu kaymakamı Ali Rıza Beyin ta- yin. emri dün vilâyete tebliğ olunmuştur. Dahiliyeden gelen teskerede Şerif Beyin zarari infikâkinden bahs ve kendisine' teşekkür edil- mektedir. Yeni polis müdürü Ali Rıza B. bugün vazifesine başlıyacak ve bir hafta kadar devir işile meşgul olunacaktır. Üç Seneye yakın bir müddet polis o müdürlüğünde (bulunan Şerit B. polis teşkilâtını tensik işlerine ehemmiyet vermiş, mü- vaffakıyetli | faaliyeti o arasında mühim ve faydalı teşkilât ve | tesisat vücuda getirmistir. * Yeni polis müdür vekili Ali Rıza B. 325te Mülkiye mekte- binden mezun olmuş, birçok kaymakamlıklarda bulunmuş ve ik bi - AH Rıza B, birkaç ay evvel de Beyoğlu kay- makamlığına tayin edilmişti, fa Şuramda bir ağrı hissettim, de baktım ki bunu Muhittin B. yapmış. Elinde baston, üzerime hücum etmek istiyor, çok "küfürler savuruyor, yanı- | mızdakiler bhücumdan menedi- | yorlardı. Bütün bunları istidam- da teker teker yazmadım. Bun- ları şahitler söyliyebilirler, diye düşündüm. Muhittin B.in avukatı ayağa kalkarak, müekkilinin de hadi- seye sebep olan yazıdan dolayı dava açtığım söyledi, mahkemeye üç nüsha istila, 22 mayıs tarihli olan bu istidalarla birlikte “Mari Bel ,, manzumesinin çıktığı 26 nisan tarihli o“ Cümhuriyet , gazetesinden bir nüshayı verdi. Hâkim Mehmet Reşit B. , ayni mealde üç istidadan birini usu- len davacıya vererek elindeki istidayı okudu. Bunda “ Gâvei zalim ,, imzalı ve “ Gâve di- yor ki ,, başlıklı yazıda “ Diyor- lar ki bu hödük, vermiş size bir düdük ,, diye Fransız san'at- kârı Mari Bele hitaben, şür tarzında şahsını istihdafen ve imaen haysiyetini ihlâl ve umu- | ma teşhir edici şeyler yazıldığını * teyit olunduğunu kaydeden Muhitlin B., manzu menin müteakıp bir kısmile de şahsının hedef ittihaz edildiği ilâve ediyor, | “ Gâvei zalim, Hüseyin Süat | B. dir. Muhtemel bir inkâra | karşı, bu ismin ona ait olduğunu | isbat edebilirim ,, diyor, on bin lira manevi zarar istiyordu Suat B., istidada manzume a daha bir | M. Rist Ankara itti Meşhur ledi Ee evvelki gün şehrimize gelmiş ve Ankaraya gitmiştir. Aldığımız malümata nazaran | M. Rist, avdetinden sonra bir | hafta kadar şehrimizde kalacak- tır, nin yanlış yazıldığını, bunun Üç parağtaftan ibaret olduğunu, üç muhataba hitap ettiğini, bun- ların birbirlerine o karıştırıldığını zikrederek, izahat vermek iste- I di, Hâkim “Mebmet Reşit bey Muhittin B. in gazetenin mesul müdürü sıfatile Mehmet . Agâh | “Hâkim, B. inde-dava (ettiğine, -tarafeyn | İ mi verese İ halde diğer bir kısmını verme- Hükümete m 3 — VAKIT 1 Haziran 1930 —— ühim bir ihbar Genç bir Türk kızı zorla tanassur mu ettirilmiş ? İddiaya göre işin içinde hükümeti iğfal için çevrilmiş dolaplar da var Dün vilâyete mühim bir ihbar vuku bulmuştur. İhbarı yapan zat istidasında şu izahatı ver- miştir; “Beyoğlunda Sakızağacı cad- desinde 19 numaralı Dubini apartımanında oturan Yunan te- beasından ve eshabı emlâktan Opera sinemasının eski sahibi Ligogo Papayanapolo Ef. geçen kânunusaninin 27 sinde Pariste ölmüştür. Veresesi olarak bir karısı ile yedi çocuğu vardır. Bu çocuklardan dördü Yunanis- İ tanda mektepte okumaktadır. Papayanopolu Ef. vafatından sonra verese arasında çıkan ih- tilâf üzerine cümlesinin mazile- rinin karışık olduğu ve kendi- lerine kalan emvalden hüküme- te ait veraset vergisinin bir kıs- tarafından verildiği mek için bileye müracaat ettiği anlaşılmıştır. Bir rivayete göre Papayano- pulonun Yunan tabiiyetinde ok mayıp Türk tabiiyetinde olduğu da söylenilmektedir. ; Papa Yanopolonun zevcesine gelince, bu kadının da Büyük- İ —ğ—ğT—ğ—ğ—ğ—ğm——————— Ankarada resim ve heykel sergisi a teşkili için ona da tebligat ya- pıldıktan sonra muhakemeye devam olunacağına işaret etti, Suat B. “Efendim, dava uzami- sın. Agâh B. in telefonla he- men daveti mümkündür!,,, dedi. kanunen bu şekilde tebligat yapılamıyacağım, mu- bakemenin dokuz haziran pa zarlesi saat ona bırakıldığını | mahlüle kalacağı adada doğduğu ve Hasan Ef, namında bir Türkün kızı olduğu söylenilmektedir. Hatta bu kadı- nın Leylâ isminde bir kardeşin- den de o babsedilmektedir. Bu kız mütareke senesinde cebren tanassur ettirilemek istenilmiş, ismi de (Leylâ) dan (Lili) ye çevrilmiştir. Fakat zavallı kız bu bale tehammül edemiyerek teverrüm etmiş ve Taksimde Franşe Des- pere hastanesinde vefat etmiştir. Bunun Üzerine kızın emvalinin düşünülerek, Büyükadada 2; Kalyoncu kullu- ğunda 2, Kuyu sokağında 1 evi, işgal zamanındaki vaziyetten is- tifade ederek kendi üzerlerine intikal ettirmişlerdir. ,, Vilâyet bu pek mühim ihbar hakkında tahkikata başlamıştır. ihbarın tahakkuku halinde mü- tecasiler şiddetle cezalandırıla- caktır” Meclis reisi Yaloveya, sonra İzmire ve Balıkesire gidecek B.M. M. Reisi Kâzım paşs Hz. Meclisin tatilini (müteakip Yalovayı teşrif ettikten sonra İzmire giderek Çeşmede bir müddet istirahat O buyuracaklar- dır. Pş. Hz. bu yaz dairei inti- habiyeleri olan Balikesiri de ziya- edeceklerdir. —mam İhracat için tedbir alınıyor Bu sene yapacağımız büyük hububat ihracatı için tertibet alınmağa başlanmış ve Ticaret odası cihan piyasasına ilk tek- liflerini yapmıştır. Diğer taraftan kat'i muvaffa- kiyeti elde edebilmek için ihra- cat tacirleri hükümetten pirim istemeye karar vermişledir. Ya- ! kında bir heyet Ankaraya gide- i rek bu Ankarada müstakil ressam ve heykeltraşlar birliğinin 2inci resim | bulunacaktır. sergisini açacaklarını yazmıştık, Bu hususa dair Ankara muhabi- “7 rimizden aldığımız telgrafı neşrediyoruz : Ankara, 31 (Telefon)—Yarın Türkocağında müstakil ressam ve heykeltraşlar birliğinin 2inci resim sergisi açılacaktır. hususta teşebbüslerde B. in vekili Benziyon EF, “Müekkilim mah- kemeye geldi, isticvap olundu. Müsaade buyurursanız, müteakip celseye gelmesin. İşi gücü vardır. Bendeniz bilvekâle hazır bulu- nurum. Başka bir vekilliri de gelecek. Binaenale dedi. Fakat hâkim, Tarafeyn teşekkül ettikten sonra bu ciheti söyler- siniz, düşünürüm, bir karar ve- ririm dedi, Muhakeme tamamile dolmuştur. esnasında salon

Bu sayıdan diğer sayfalar: