31 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

31 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vaki Küçük ilânları > Her gön meşrslunur. & .......s. Tariflessrssse. 1 Defalık xw 340 Mer alya 3 77 $ z va ihtiyaç kalmayın) caya kadar (azer 00 10 defa) ilân edil. mek üzere mahlu Abonelerimizin her üç ayki iin bir defas mesccanen! 4 satrı geçen ilanların farla satır er karaş ..... Kiralık — Satılık «Satılık arsa — Arşın 250 lira Beyazı; harik mahallinde İmam hami Mrasında ser üzerinde !O0No.lı arsa sitliktr. Beyazın Anadolu lokantasında beye müracaat. Kiralık Hane — Sirkecide Sal tte bahçe sokağında 2 numaralı düre oda terkos, elektrik ve balkonlu kâ- hane. Köşebaşında Bakkal o Celâl F- diye, m Satım “4 Yazı makinesi — Kullanılmış ington markalı Türkçe, İngilizee Pveli , İdarede 11 numaraya müracaat. m Muhtelif aranıyor — Okur yazar Ye kefil gösterebilir bir depo memüruna tiyacımız vardir. Taliplerin Galatada Mumhane caddesinde Muradiye han (5) Mumarava müracsatları. Mei Matmazel Anjel — Masij ve *#jeksiyon mütehassısı. Taksim Feridiye Fırın sokak Na 10 ww Meşhur Sünnetci — Farihli Hacı © Hüseşin taşradan gelmiştir. Fatih tayyare Divarko İtimar şubesi / dsalinde. SPORCU Kendini ateşe atma. Frengi Ku Pehsoğukluğuna yakalanma. 5 ii ROTEJİN 8 Tesiri yüzde yüzdür. Mahmüt paşadı Pİ Kürkçü hanın. da veni açılan sandaliye fabri- kasında — yerli ve Avrupa mo. deli en şık sağ. TAA lam ve inanıl. €cede Ucuz sandsliyeler bu- ğunu mukifdrem İlmen . K MİNE arzeyleriz. Vorgi Berre, azanmak için ilk şart ilândır sız kazancı artırmaya | Savaşmak, havada fa- #varesiz uçma çalış- Ti mak gibidir icaretinizde , san'atınızda k olmak istiyorsanız ilânına ehemmiyet ve- .....1..1011.1000000148000100 A ......... Yi Miş, azyk d “kk, Büzete e 3: Gazete ilâni ilâmlar Birliğe €n ucuzu, en be- ir, Vİ y AE ” Bi, » * Ay Mekümmen kirsa | İesr müdderi İn 400 mahsul sonuna kağar | | İ Gine Buletdüğü maal Avşa karyesi Dut yapraklarile tevzi ha- 2 rici Üzüm ve #sire meyvalar. “ Avşa katyesi Manasür mevkii AZ mahsul sonuna kadar . . ” Marmazanın Kılazak karı cs! 40 . 5 | x 5 Kalemi Karyesi 10 w . " “ - “ Asmalı 15 » »” - “ “ Usküpya râ hi 3 N g 2 Nefs Marmaran 31 i “ " Marmarânin Paldtva keryesinin Aboruz mevki © deg ! | " d > pi ü “ karyesi 45 . . “ Bir bap yeldeğirmeni Paşalimanı merkezinde ç . “ Erdek malmüdürlüğünden: Balâda müfredatı mubarrer dut yapraklarile üzüm vesair mey- salar 14 mayıs 930 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa zarlıkla satılmak üzere müzayedeye konulmuştur. « SATILIK DÜKKÂN — No: 12 Valde hapı a'tı, çak makeılar, tahmin edilen kıymeti bedeli defaten alınmak şarlile 800 lira satış muaielesi pazarlık suretle 21 ha- iran 980 cumartesi günü saat 14,30 da DelterdarlıMa yapılacaktır . (R- 57) £ SATILIK EV — No. 62, 645 Hücr Yanl sokağı İmrahor İlyas bey mahallesi, Yedikule, iki kala 6 oda 1 mutfak vesa'teyi nüşlemildir. Tahmin eğden kıymeti bedeli def'aten alınmak şartile 2090 lira satış muamelesi | pazarlık suretile 21 haziran 980 cümarlesi günü Saat | 14,30da Defterdarlıkta yapılacakır. (R69) Şehremaneti ilanları mommmala e ağinm Kadıköyünde Zabire iskelesinde daire mali 24512 metre murabbaı mahal İİ haziran 930 tarihinden itibaren kapalı zarfla müzayedeye vazedilmiş ve 21 haziran 930 cumartesi günü saat 10'da zarfların küşadı mukarrer bulunmuş olmakla taliplerin teklif edecekleri bedele göre # 7,5 nisbetinde dipo- zito makbuzlarını teklif zarflarile tarihi ihaleye kadar daire encümenine tevdileri ve şartnameyi görmek İstiyenlerin de daire heyeti fenniyesine müracaatları ilân olunur. Istanbul Emvali Eytam idaresinden: Firari Emin paşanın istikraz eylediği mebaliğ muka- | bilinde idare'iiiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Kadı- köy Hasan paşada Kızlar ağası sokağında 21 numaralı maa bahçe bir köşk satılıktır. Mezkür köşk 157 arşın üzerine mebni olup. 6 oda, 1 sofa, 1 taşlık, 1 mutfak, 1 kuyu, 1 kömürlük, 2 halâyi havidir.Zemin katı kârgir |, üzeri alışapur. 5341 arşın bahçesinin Kızlar ağası cad- desine tesadüf eden cepliesi 60 arşın, yüksekçe taş du- varlıdır ve bahçesinde ağacları vardır. Birinci :halesi 2200 lira bedelle tal bire 28 - 5-930 tarihinde icra edilmiş kat'i ihalesi de 14-6 -930 cumar- tesi gününe bırakılmıştır. Fazlasına talıp olanlar o gün saat 15ten 16,30 a kadar Adliye binası dahilinde Istan- bul E vali Eytam idaresine müracaat ets'nler. | PERTEV KOLONYA SULARI Dahiliye vekâleti levazım me- murluğundan: Vekâletçe her ay neşrettirilmekte olan idare mecmuasının 27 inci nöshadan itibaren bir seneliği malzemesi vekâlete âit ölmak üzere kapalı zarfla münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin *© 7,5 teminat akçesi veya hükümetçe muteber bir Banka teminat mektubu ile yevmi ihale olan 2i-haziran-930 cumartesi gününe kadar vekâlet muhâsebe müdürlüğünde müteşekkil mübayaat komisyonuna ve görmek ni her gün Anka da Dabiliye Leva' iii 4 | | ( Defterdarlık ilânlari ) i tedarik edilebilir, | 24 mayıs 930 tarihinden itibaren yeniden 20 He | Devlet Demiryolları ilânları Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler münakasaya konmuştur. Münakasa 23 haziran 930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu kapalı zarfla kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ankarada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden İstanbulda Haydarpaşa veznesinden alabilirler. xx z Travers hariç olmak üzere 29 kilometrelik yol malzemesinin kapalı zarfla münakasası 14 temmuz pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. i İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat O teminatla- ımı ayni günde saat 15,30 kadar münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Münakasa şartnameleri 50 lira mukabilinde Ankarada ve Hay- darpaşada idare veznelerinden alınabilir, » * * 259 kalem tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasası 16 Haziran 1930 Pazartesi ü saat İ5 te Ankarada Devlet De- miryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla- | nnı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver- meleri lâzımdır. Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliye ve Muhasebe e dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesin- den tedarik edilebilir. , “ kN € 2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 16 haziran 1930 p.zartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. tırak edeceklerin teklif ınektuplarını ve muvakkat temanatlarını aynı günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna vermeleri İâ- zımdır. Münakasa şartoameleri Beş lira mukabilinde Ankarada Maliye ? ve muhasebe işleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesind Mi, 7 Koşum. takınıları veteferruatımn kapalı zarfla münakasası 23-6- ,930 pazartesi günü saat 17de Ankarada devlet demiryolları idare- sinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatların ayni günde saat 16,30a kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şarinamelerini on lira mukabilinde Ankarada maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. Mesire Münakasası fesholunan iki yüz ton rezidü yağının kapalı zarfla tekrar münakasası 16 haziran pazartesi günü saat 16 da Ankara- da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa kâtipliğine (vermeleri (lâzımdır. Ee Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada, muhasebat dairesin- den Istanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edilebilir. *» *» Feyzipaşa hattının 252--700 ile 258 kilometreleri arasmda 15 inci ve 268 ile 283-1-300 kilometreleri arasındaki 16 ınci kısımlar inşaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 19.6.30 perşembe günü saat 15 te Ankara Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecek- lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde z saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. wi Taliplerin münakasa şarinamelerini 40 lira mukabilinde idare- renin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde tedarik edebilirler, Bilecik vilâyeti daimi encü- meninden 26-4-930 tarihinde ihale kılınacağı ilân olunan ve taliplerin mü- nakasa şeraitini ifa etmemeleri hasebile ihale muamelesinin devam ve icrasına imkân bulunamamış olan Bilecik - Vezirhan tariki üze- İ rindeki taş köprünün 4050 lira 87 kuruş bedeli keşifli tamiratı gün müddetle aleni 4 münakasaya konulmuştur. ci 1 — Ehliyet vesikası almak veya kaydettirmek için münakasa şeraiti umumiyesinin inci ve Zinci maddesinde yazılı vesaikin mü- Mala gününden laâkal sekiz gün evvel vilâyet baş mühendisliğine tevdii. 2 — Münakası tafsilâtile şartnameler sureti musaddakalarınn vilâyet Nafıa baş mühendisliğinden alınabileceği. — Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu- nile şartnameler ve teferruatı dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 12 haziran 930 tarihine müsadir perşembe günü saat 14 ten evvel vilâyet encümeni riyasetine vermeleri ve ihalenin vi- lâyet daim ince ağı ilân olunur. M5

Bu sayıdan diğer sayfalar: