31 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

31 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 6 — VAKIT 31 Mayıs 1930 SPOR: Dün lik maçlarında Galatasaray ikinci takımı Beşiktaş istanbul Spor da Dün stadyomda üç hafta evvel | Jimnastik (bayramı © yapılacak diye tehir edilen iki lik maçı oynandı. İstanbul sporla Beykoz, Galatasarayla da Beşiktaş kar- şılaştılar. Genç İstanbul spor takımı Beykozu 5-3 yendi. Ve Galatasaray da Beşiktaşı 1-0 | mağlüp etti. Günün şayanı dikkat ve heye- canlı maçı bu sonuncusu oldu. | Yani Galatasaray-Beşiktaş kar- şılaşması. Galatasarayın Avrupa seyahati münasebetile, oyuncularının $1- katlanması ihtimalini düşünerek bu maçın tehirini istediğine fa- bu talebi ği ların sahaya birinci takımdan gayri bir teşekkülle çıkacağına işaret etmiştik. Fihakika Gala- tasaray dün Beşiktaşın karşısına ikinci takımını çıkardı. 140 ga- lebeyi de Galatasaraya bu takım | ediye etti. Çünkü bu maçın neticesinde | Beşiktaş galip geldiği ve hatta berabere kaldığı takdirde İstan- bul ikinciliğini alıyor. o Yalnız mağlup olursa OGalatasarayla ikincilik için puvan puvana kalı- yordu, işte Beşiktaş birinci ta- kimidün O Galalasarâyın ikinci takımı karşısında bu üçüncü ve en fena neticeyi almaktan ken- dini kurtaramadı ! Maç, asıl ehemmiyetini ve he- yecanını ikinci devrede aldı. Çünkü bir hafta evvel Fener- bahçeden bile üstün bir oyun öyniyarak neticede o kiymetli rakibi ile üç üçe berabere kalan Beşiktaş takımının bu ikinci takımı kolaylıkla mağlup edive- receği anlaşılıyordu, ilk devreyi, herkes bunu bekliyerek seyretti. ehemmiyet vermeyiş asıl ——— takımı oyuncularında farkolunuyordu. Galatasarayın Cahit Asım ği ahi Riza Hüseyin Muammer Mehmet Ercüment Necdet Rifat Celal den mürekkep bu ikinci takımı sanki onlar için galebeyi ka- zanmak yolunda - tabiri marufile- bir ekmeklikti. Takım sahada | oyun oynamıyor böyle bir haleti ruhiye ile “nasıl olsa yenerim,, diye dolaşıp duruyordu. Sporda hasmı küçük görmek en fena ve affedilmiyen kusurdur. Netekim dün bunu çok yakından gördük. Bu ihmalkâr oyunile Beşiktaş ilk devrede Gs. ikincilerine biraz gayret ederlerse pek âlâ galip gelebileceklerini anlattı. | İkinci devrede berbat oyunun devamı Sarıkırmızılılara büsbütün gayret | verdi. Maçın bitmes'ne 15 daki- | ka kala Galatasrray kale önün- deki karışıklığı hüsnü istimal ederek golü atıverince, Beş'ktaş- lılar vaziyetin vehametini anladı- lar. Fakat artık iş işten geçmiş- si. İkinci takım bu fırsatı kaçır- mamak için pek doğru olarak | işi bir sıkı müdafaa oyununa döktü. Bu ara topu taca atarak | vakitte geçiriyordu. Fakat gene bü sırada Galatasaraym, Leble- Filâyeti daüni encümeninden: Yalova Hamamyolu hususi şartnamesinin on beşinci maddesin- Beykozu yendi binin, ondan sonrada Rifatm sakatlanması neticesinde on kişi oynadığını da kaydedelim. Sari kırmızılılar talinde yardımı ile Beşiktaşın çırpınışlarını boşa çı- kararak neticeyi kazandılar. Galatasaray o ikinci takımını tebrik ederiz. Bundan evelki oyun İstanbal sporla Beykoz arasında yapıldı. İstanbul spor Vefadan sonra Bevkozu da yenbi. İstanbul Spor dünkü maçta galip gelirken şayanı takdir bir oyun kabiliyetide gösterdi. Takımlar saha bildiğimiz şekilde çıktılar. Ya'nız Beykoz | takımında şu enteresan dağişik- liğe şahit olduk : Emektar oyuncusu İbrahim oyunun “kısmı azamında kaleci durdu. Müsabakayı Fenerli Nec- mi Bey idare ediyordu. Neticede İstanbul Spor 5 - 3 galip geldi. z İzmirde Futbol İzmir, 30 (Vakıt) — Bugünkü maçlarda Karşıyaka Altaya ve Sakarya da Altınodıya galip | geldiler. e Bulmaca o mol dü A < ge mp z -İğimr halledilmiş şekili 23456591011 bugünü buimacamız Soldan sağa ve yukardan aşağı: I — Tahta parmaklık (8), en meş- hur Avrupa sehri (5) "Tarihi bir millete mensup ikinci ismi Page olan bir sine- ma artist (5) Pokerde bir kâğı (öX ma İstikbal habesi (4) Mert (2) arapça (SN hayır (9) Nota uydur. (2), vama Saravbutunu ka Ayak (2) Hatırla (2). tarihi zan dığımı Airikada son mücahede vapan | yer (3), meşhur bir musikişinas ia) Uzarrak (6), sinirli Aptal (3), bir yırtıcı kuş (5): bir 10 1 İ mında biri ikamet etmektedir. | ve telerrüsu sekiz bin dön de bu yola ait ferşiyat taşlarının şartnamede gösterilen eb'adına nazaran bunların el ile kırılmasına imkân olmadıgı tecrübeten sabit olduğundan taşların el ile değil konkasör ile kırılması lâzım gele- ceği alâkadaranca kat'iven malüm olmak üzere ilân olunur. erre ve icra amları İstanbul 4 Fatma Hanımın bilesale ve bilvesaye Saadet Hanımdan istikraz liğin temini istilası için Caferağa mahallesinde Moda ca hariç gir ve maadası ahşap ve zemini olmak üzere iki kattan ve birde tavan | arasından ibarettir. İlanenin sekiz hisse | itibarile beş hissesi ibalei evveliye mü- zayedesine konarak dört bin bedelle talibi uhdesinde olup kat'i ihale müzaye- desinde mezkür bedel dört bin beş lirava baliğ olmuş isede bu defaki kiy- met iribarile sülüsani bulamamış olduğun- dan kati ihalesi icra kılınmak üzere yüz- de beş zam İle ve otuz gün müdderle müzayede temdit edilmiştir. Hehe hari cen boyalıdır. Caddeve olan kisim boys: ildir üstü parmaklıklıdır. Sokağa iW demir kapısı vardır. Her kapı iki; küçük bir toprak aralığa açılır ve aal hanenin ka pisina çıkılacak mermer basamaklı mer- direne gidildiği gibi baştaki Kapıdan ve binanın alandaki boşluktan mutpak ve | bahçeye geçilir. Merkür çile dörder bâsa- | maki dörder ayak mermer merdivenden taşlığa çikrler. Buradaki kapı demirdir. İçetide ahşap ve camlı bir kapı daha vardır. Buradan haneve zeminin fevkindeki i kafa girildikte zemini mermer ge niş söfası bir methal ve gere camlı böl- me ile zemini ahşap bir salona girilir ve o salondan daraçaya çıkılır bir came» kârlı kapıda vardır kapılar mermer met- bal ve bölme salona açılan dört oda ve bir helâ vardır ayrıca ahşap raflı ve müs- leklu bir kilerde mevcuttur salondan renkli camlı kapı ile geçildikte ulak 2- ralık üzerinde bir dolap ve mezkür kıs sinden abşap o merdivenle aşağı katta inildikte bir merdiven alu ve bahçe ka- pısi vardır. Sığda zemini malta taşh ve ocaklı: ve bahçeye kapısı olan tavanı be- ton bir oda ve aradaki kapıdan girildikte zemini mala döşeli vasi beş sütonlu t- vani beton yeralu salonu ve iki odayı havi ve firin harap © bir hamam mahalli ve çamaşırlık ve helâyi havi kısmın dahi bahçe kapısı vardır zemin kanında ahşap merdivenle birinci kata çıkıldıkta. vfak bir aydınlık mahalli ve üç pencereli sa- harlık ve mefdivenle çıkıldıkta camlı ka- pılardim” ikinci "karı “girlir. ikinci katın zemini ahşap vlup” bitinei Kavun aynıdır, ayrica bu-katta bahçe üstüne bir çıkma vardır. hanenin alelümum — tavanları ve duvarları kısmen yağlı boya ve kismen şap ve bazende kâri kadim sivadır ve ikinci katta bir #lon fazladır Gçüncü biri | kata yâni tavan arası kanna ahşap mer- divenle çıkıldıkta merdiven ortasında üç pencereli sahanlık mevcut ve yene mer- divenle üçüncü kata çıkıldıkta ahşap bir | sola ikt oda dörr sandık odası ve birisi çift kapılı olmak üzere dör dolap ve musluğu havi bir kiler mevcuttur. Hanenm ikinci katına kadar salon ve merdivenler fersude muşamba ile döşe- lidir sokağa ve bahçeye müteveccih pen- cereler boyalı pancurludur birinci kat salondan ahşap camlı kapı ile zemini mermer ve kısmen malta döşeli bir da- raçaya çıkıı€ burada bir tarafı demir parmaklık'ı bir kamerve vardır mermer merdivenden bahçeye inildikte sol taraf- ta ve kameryenin alanda iki gözlü odun Lömürlük ve bahçe derünunda üç adet büyük çam kadar defne ve bundan başka ilamı ve at kestanesi vardar. Kısmen bozuk: çakı! taşı ile mef- ruş mahalde ve bir de. büyük havuz vardır. Bahçenin etrafi harap Buhçede ayrica armut, erik, incir, dut ağaçları da vardır. İisnenin müştemilâ- undan ve bahçenin nihayetinde Vek 'a- hir mahalline gidildikte mukaddema ahır elyerm iskâna mahsus İçiçe üç oda gö- ve dıvarlıdır. | rülmüştür. Bundan maada bir kirgir harap Ça- maşırlık ve birde kömürlük vardır rada bilâ ücret Mehmet All Elendi na- Arkadaki çıkılır ise de burada kap ve yol hane elyevin bostur. Haede El malı suyu ve elekirik tesisat mevcuttür. Mesahası kârgir bina 199, 6 ve kârgı harap mutpak 19, 43 ve ahşap bina 47.5 ve kargir harap bina 9,00 9, 00 ki ceman binalar 2 5 ve bah- çe B83.28 den ibaret olup deman 10160, 85 metredir. Ilndudu bermucibi senettir bu defaki kiymeti muhammenesi bina ve mülştemildy on bin ve bahçe yüz küsur liradır. Talip olanların krvmeti muham- menesinin vüzde onu nisbetinde pey al çesini alarak 26-630 tarihinde 929.415 No.lı dosya ile saat on dörtten on lu ya kadar İstanbul dördüncü icra memur» Tuğuna bizzat veya bilvekâle müracaat eylemeleri ilân olunur. (52—976) 4 icra memur'uğundan: | bu- | İstanbul ikinci Ticar.t mahkeme. sikden: Müflis Kasap zade Emin Beyin bedeii- ni sekiz müsavi taksitte ödemek üzere ilk taksitini veretek emvali metruke müdü- riyetinden altmış bin beşvüz liraya 27 Şubat 1926 tarihinde sstın aldığı icare teynli Evkaftan olmasına mebni 10 mart 1927 tarihinde fa deyrolduğu anla- şılan — Beyoğlunda İstiklal kâfn Toz, İ numaralarla mürak kam ve arka tarafından İlava sokağında dahi sekiz numara tahtında methali olan ve İstiklâl. caddesi üzerinde iki vizk dükkân» müştem elyevm mirangoz ima kullanılır. Mermer methali ve merdi» men inden biraz yüksek bir ve aralığı ve arka tarafta üstü camekanlı geniş mahâlli ve hava sokağında bir katlı | ayn bir zemin nesi oli kan kısı salon ızlu camlı | müsrekil ve sandık ve arka şekkil Dir dairesi keza ikinci katta aynı taksimatta ikinci bir dairesi gene üçüncü katta avni şekilde ve ön ve arka taraf- bölme ile ayrılmış ve -köridor Üzerinde abrcsane Odasını ve tiş aralık ve ön tarafta iki büyük odadan müte- motağı bir oda ve cam örtülü taş döşeli bir taraçayı ve her tarafında elektrik çenvi- ray ve terkos suyu tesisatını havi ve İ zemin ve dört kat ki cem'en beş katlı kârgir mühkem bir bap aparuman 5 temmuz 1030 serihine müsadif cumartesi günü seat 14 den İtibaren ve müteakip günlerde açık arttirma surerile satılığa çıkarılmış ve en çok bedel verenin üs“ tünde bırakılması kararlaştırılmış ve bu bapta: tanzim edilen sanş şartnamesi ve dfsilâu sairesini dahi 23 haziran 1930 tarihine müsadif pazartesi yününden İt- baren mahkeme kalemindeki dosyesinde müşterilerin enzarı tetkikine arzolunmuş olmakla peşin para ile ve yanını mukas- seten mezkür dükkanları ve apartmanı saun almak istiyenlerin koymeti muham- menesi olan 45,000 Jiranın « püzde onu, nisbetinde pey akçesini müstashiben mu- âyyen,gün © ve saatlerde (ikinci ticaret” mahkemesinde müteşekkil iflâs idaresine müracası eyfemeleri ilân olunur. Üsküdar hutuk hakimliğinden: Müd- deye Üsküdarda Selami Ali efendi ma: hallesinde Çömtekci sokağında 28 numa- ralı hanede mukim Hayriye hanımın ko- canı Kızltoprakta Zühtüpaşa mahallesin- de kör dere sokağında mukim © Ahmet eğu Cemil efendi aleyhine ikame eyle- İdiği boşanma davası zımmında mimaileyh Cemil efendi namına tastir kılınan daveinan e İ ikametgahının mechuliyeti hasebile bilâ tebliğ iade kılınmış olduğundan hukuk usulü mahke neleri kanununun maddei mabsusası ahkâmiına tevfikan kevfivetin ilânen tebliği karargir olduğundan 8-7-0.0 sah günü saat on buçukta Üsküdar hu- kuk mahkemesine gelmeniz lüzumu gaze ve ile ilân olunur. Şebinke rah sar hi hakim! n. en Ş. Karahisar Müftü mahallesinden Milis oğlu Ömer E£. tarafından ( mahalli ikameti meçhul ) karı Sarraf oğlu ema- net kızı mührediye Meliha İlanım aley- hinde ikame olunan boşanma davasının yevmi muhakemesinde bulunması ân | edildiği halde müasyen günde kendisi bulunmadığı gibi tarafından vekil dahi göndermediği anlaşı İ hakemeve devam olunarı şahit dinlen miş ve muhakeme 15-06-04) pezar günü. İl | Bu ne talik kılınmış olduğundan hukuk usulü muhakemeleri kanununun mevaddı i ahkâminca müddei târihi ilinden itibaren beş gün içinde givap kararına itiraz etmediği takdirde vakı'ayı ikrar etmiş addolunarak hakkında hüküm verileceği ilân olunur. | mahs alevhanın Trabzon sulh mahkemesinden: Nütus kütüğünde İstanbulda Üsküdarda Solak- sinan mahallesinde Selâmi Alielendi sn- kağında 143 No. hanede mukayyet olup "Trabzonda Frenkhisar mahallesinde ika- met etmekte iken ölmüş olan Ebe Mes'ut EĞ kızı Sakine hanımın mirasçısı bulu nup bulunmadığı bilinmediğinden miras- çı var İse tarihi ilândan İtibaren ü içinde sıfatlarını beyan etmek "Trabzon sulh hâkimliğine müracaat et meleri ve bu müddet içinde müracaat i vaki olmazsa kanunu medeninin 584 cü maddesi hükmüne göre mirasın hazine“ İ ye İntikal edeceği ilân olunur. ; ay üzere karar verilmiş ola Bosdaği” eeile Ta ve Emin Beyin Süleymaniyede kemeri civarında Kemersin cadi odalar <Okağı arsında kâin odalar sokağında methali bulunan " dit 17-1 mumara ile murakkam ola” İ dahili taksiman bahçe kapısından Gİ caddesinde | 1 kısıpı bulunan ve birinci | larda ikişer odayı ve bir halt ve bir | ve en üst dördüncü kanda da | mış ve giyaben mü- | ir bahçe in evi j enli alçak get | bir kat ve üzerinde ufak ve geti di şı döşenmiş bir taşlık ve şol Ne | bahçe üstünde bir pencereli WA? »da ve taşlık üzerinde bit ape sokak yüzünde dahi ocaklı DİP “yk ve merdivenden yukan çıkıldıklt yi bir sola üzerinde her iki sokak Üy ki oda ve ortada bir aptesine VE yine merdivenle üçüncü kata GVİ ve. ayni cihetle ön ve arkada bi. ve sola üzerinde vine ortada bir v7 mesl ve mutpakta ve çaşlıkta hit oz likte tasarruf olunur. Ve tamamllf Seyi İ derünuna cari halkak nısıf mes e | Jezizin dört hisse itiharile bir y üçte birile diğer mençli tabir olun masura mai lezizin rubu hü # üçte biri akar birer musluğu bö“ elekirik tenvirsu ve vesisau ve adil da ve taşlığında mutpağında birer MP. mevcut ve 1800 İira kıymeti muh bir bap hanesinin tamamile gene ale caddesinde cedir 24 numa” mürakkam ve üstünde basık tavan! bir odası mitvcut olup dör YÖf loymeti mubammeneyi haiz olan Pİ, dükkânın tamamı açık arturma sur mayıs 930 pazartesi günü sanığı miş ve tanzim edilmiş satış Şi de andan en az ön gün evvel di » kalemindeki dosvesi mevanında lerin intizarı tetkikine arz olunmu$ # haneye ve dükkâna o gün biç 4bö ; mamış ve mezkör hane ile di haziran 930 tarihine müsağif A günü sast on dörtten itibaren v€ kip günlerde ikinci açık teri çok arttıranının üzerinde İtral | ulak ve duvarla çevrilmiş B çildikte bahçeve açıla ilince nisbeten üle tekrar satiliğa o çıkarılmış © cihede satn almak istiyenlerin muhammenelerinin yüzde onu pey akçelerini yanlarına alarak m gün ve saatlerde İstanbul ikinci Ü mahkemesinde müteşekkil iflâs idi müracast eylemeleri, Ve bu #8 itibaren de mahkeme kalemindeki yesi evrakı meyanında meveitiij şartanamesini görebilecekleri ilân © j İhtiyat zabitleri yok laması kerlik şubesinden: 99 ip Hasköy si ilmivat zabitan yoklamasına İ tarihinde başlanarak hazıran gay' dar devam edeceğinden şubemiz? vet bilümum ihtiyet zabitan ve rinin bu müddet zarlında şubeY€ caaları ilân olunur. $ Kora Mustafa paşa asiyrik # besinden: Kocamustalapaşa askef” e besinde mukayyet ihtiyar zabidefi “yi tyat askeri memurlarının E-h&i Vi da başlamak ve 30-haziran.930 4 bulmak üzere yoklamaları icra kıs ur. Yoklama müddesi zarfındâ i müracaat edilmesi ilân olunur. p a ii GAMA — akşam Sinemalar! | Alkazar — Monte Krıst9 Asri — Kartiye İsten Beşiktaş Hilâl — Aşkın Ekler — Sibirya Elhamra — İlk buse Etuval — Cehennemdet Majik — Serseri Melek — Pura ve aşk Opera — Kadının harb* Şık — Yeni Fantoma vi Alemdar — çıplak âpk ii Süreyya “Kadıköy. — SN Bar ve Müzikh 2” Garden — Naadi Balet» i Vantura Türkuvaz — Arizons bal 4 : İş

Bu sayıdan diğer sayfalar: