31 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

31 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

t z * — .—VAKIT ( Tayvare kazası Doktorlar dün toplandılar İstanbul- Sofya seferini Küçük ve büyük doktorlar meselesi yapan tayyare Kalik- | 31 Mayıs 0319 “VAKIT,IN vrimlikin ğine. —e yen kk ELE VARIT ın telgraf, telefon haberleri Avrupa iktısadiyatı Bütün dünya bır müvazenesizlikten muztarip ' de Paris, 29 (A.A) — Petit Parisiyen gazstesinde Ayrupa ikta SEHİR HABERLERİ i ratyada yere düştü Dün sabah Yeşilköyden Sof- yaya hareket eden Fransız tay- yare şirketinin AE.AY markalı yolcu tayyaresi Kalikratya üze- rinde motörüne arız olan sakat- lik yüzünden düşmüştür. Tayyareci İhya bey; motörde sakatlık olduğunu anlayınca “Vol- plâne,, denilen tarzda inerek tay- yareyi o parçalanmaktan kurtar- mak istemiştir. Fakat yer ka- yalık olduğu için bunu tamamile temin edememiş, teyyare kayaya çarpmak suretile kısmen parça- lanmıştır. Tayyarede pilot İhya beyle Fransız pilotu Lazaros ve bir yolcu bulunuyordu. Kaza netice- si ihya bey ve Avusturya teba- asından yolcu M. Tomiki hafif diğer plot Lazaras ağır surette | yaralanmışlardır. mim mm Ticari muahedeler Zekâi B. dün şrhrimize geldi Devletler ile aramızdaki tica- ret muahedesini tesbit eden komsiyonda heyeti murahhasa- mızın reisi Zekâi B. dün Anka- radan şehrimize gelmiş ve ken- disile görüşen bir mubarririmize ticari münasebatın iyi bir safhada olduğunu, Japonya, Yunanistanla ticaret muahedeleri yapılacağını söylemiştir. AŞ miyeti reisi ve Belçika murah- hası M. Düşen muharririmize şunları söylemiştir: “ Bundan sekiz ay evvel Ak- deniz tarikile güzel İstanbula gelmiştim. Halbuki bu sefer iyi bir tali eseri olarak Karadeniz- | den geliyorum. Iki taraftan da şehrinizin man- | zarası çok gürel ve cazip. Boğaziçi tabiatin en büyük harikalarından birisi belki de en güzeli, Türkiyenin bu hür vaziyeti, büyük Gazinin himmeti eseri olduğunu biliyoruz. ,, Beynelmilel kulüp reisi ve İsviçre murahhası M. Henmeberg şunları söylemiştir: , “İstanbula ilk defa geliyorum. Şehrinizin güzelliğini ifade etmek mümkün değidir , Recel Karol vapuru Tophane yolcu salonuna yanaşarak muh- terem misafirlerimizi çıkarmış ve misafir mvrahhaslar Türk Tu- ring kulübü reisi Reşit Saffet Vali muavini dürü Şerif Beyler karşılanmışlardır. Murahhaslar dün doğruca Pe- rapalas oteline giderek istirahat etmişlerdir. Bu sabah beynelmi- lel Turing kulüpleri heyeti ida- resi Perapalasta toplanacak ve öyle yemeği otelde yenildikten sonra saat 14 de Dolmabahçe sarayında ilk beynelmilel içtima- ımı aktedecek ove dahiliye ve- kilimiz bir nutuk irat edecektir. Bu gece Tokatlıyan otelinde Dahiliye vekili tarafından misa- firlerimiz . şerefine bir Suvare | verilecektir. Haziranın ikinci Pa- zartesi günü de İstanbul Matbu- at cemiyeti murahkeslara bir akşam ziyafeti ve bunu müteakip br suvare tertip edecektir. Fazlı, Polis mü- | tarafından | | Etibba muhadenet cemiyeti | dön sabah aylık içtimamı yap- | mıştır. Celse Niyazi İsmet Beyin | riyasetinde açılmış, biraz evvel ki kongrede seçilen yedi aza Arasında divanı riyaset intiha- | batı yapıldığı, riyasete Niyazi smet, ikinci reisliğe Mustafa Talât, veznedarlığa M. Kemal | umumi kâtipliğe Fethi Beylerin intihap edildiği bildirilmiştir. Cemiyet azasından olan bir kısım doktorlar elyevm memle- kete ithali memnu bulunan bazı ilâçların omemlekete girmesini lüzumlu görüyorlardı. Bu müna- sebetle geçen içtimada her dok- torun bu bususta bir liste yapa- rak cemiyete vermeleri kararlaş- ihayet ilm? Hronika gezetesi Yunanlı!rrla anlaştığımızı heber veriyor Şehrimizde münteşir ““Hroni- ka,, gazetesinin verdiği malüma- ta göre Tevfik Rüştü B. ile An- kara Yunan sefiri arasında ce reysn eden müzakeratır itilâfla neticelendiği ove itilânamenin pazar veyahut pazartesi imzalanacağı Muhtelit mübadele komisyonuna bildirilmiştir. Bu ihbarla beraber Yunan | mübadele murahhası M Fokas fenni kısım müfettişi M. Lam- barkas Ankaraya davet edilmişler» dir.. .M. Fokas evvelki akşam M. Lambarkas ta dün Ankaraya hareket etmişlerdir. Mütehassıslar tarafından tan- zim edilmiş o'an itilâf projesinde münaziünfih şu üç nokta bulu- nuyordu: 1 — Mübadil emlâkin mahsu- İ bu hakkındaki 5 inci madde. 2 — Projenin Yunan tâbaası- na taallük eden 10 uncu mad- desi, 3 — Muhtelit Türk » Yunan mahkemesi. Mübadil emlâkin takas ve mahsubu O meselösinde bitaraflar mübadil emlâkin tak- diri kiymeti mücmel bir surette bile kabil olmadığını beyan et- meleri şartile kabul edilmiştir. İstanbulda mülklerine vazıyet edilmiş olan Yunan tabaasının tetkiki tabiiyeti meselesinde de Yunan hükümeti ricat etmiştir. ! Mübadele komisyonu Yunan tabiiyetinde olup olma- İ dığım tetkik edecektir. Türk - Yunan muhfelit mah- kemesi için nasıl bir noktai na- zar kabu! edildiği malüm değildir. Haydar Rifat Beye tebligat mesi kararı henüz tebliğ edilme- miştir. Tebligatın ve Apandisit- ten muztarip olan mumaileyhin muhtemeldir. ———— Türkocağında Yeri bir kurs açılıyor Türkocağı, o sınıfında o Jisan derslerinden geri kalan ve ikmal imtihanıma kalan talebelere mah- sus olmak üzere yaz tatili es- nasında açmıya karar vermiştir. Bu muh- telif lisan kursları yakında açı” lacaktır. günü | bunların İ Haber al'ığımıza göre Hay- ! dar Rifat beye Temyiz mahke- ! muayenesinin bugün yapılması | ocakta lisan kursları | yaz tatilinden sonra halledilecek mıştı. Dünkü içtimada bu liste- | lerin bir esbabı mucibe rapor'le | birlikte Sıhhiye vekâletine gön- derilmesi kabul edilmişt r. Dünkü içtimada küçük ve bü- yük doktorlar meselesile kartiye teşkilâtı hakkında ileri sürülen temenniler yeniden görüşülmüş ve Nami Bey bu hususta şifahi izahat ve tetkiki için riyasete aynca bir de rapor vermiştir. Bu meselenin mühim olduğuna ve yaz tatilinden sonra yapıla- İ cak umumi bir içtimada görü- şölmesine karar verilmiştir. Tem- muzda bir deniz tenezzühü ter- | Lbi ve cemiyetin yaz. münase- betile üç ay içtima yapmaması kabul edilmiş, içtima b tmiştir. | Gazı Hi. İ i Bir hafta sonra İstan- bulu teşrif edecekler Ankaradan gelen bir habere ketleri günü çok yaklaşmıştır. Reisicümhur Hz. haziranın yedi- sinde hareket edecekler ve sc- kiz haziran pazar günü İstanbu- lu şereflendireceklerdir. Gazimiz | hareketlerinden evvel Türkoca- şam ziyafeti vereceklerdir. .Dünİzmirdengeldi, Ankaraya gidecek Uzun bir turne yapan Darül- bedayi © sat'atkârlarnın İzmire geldiklerini yazmıştık. Darülbe- dayi rejisörü Ertuğrul Muhsin B. dün İzmirden şehrimize gel- miştir. Diğer: san'atkârlar da bir hafta sonra geleceklerdir. Haber aldığımıza göre Muhsin B, konservatuvar müdürü Yu- tinden bazı zevat (opazartesi günü Ankaraya gidecekler, Ma- | liye ve Maarif vekâletlerile te- ! masederek bu san'at müessesesi- ne ait bazı meselelerin hall: için meşgul olacaklardır. Ömer bey i Başka vazifeye nakle diliyor Mevsuk bir menbadan haber dürü Ömer B. hakkında vekâlet müfettişleri tarafından yapılan tahkikat bitmiş ve mumaileyhin | Muammer B.i döğmek ve izin- siz İstanbula gitmek maddele- i rinden dolayı Eieka bir vazife- ye nakli takarrür etmiştir. Kenan B, dün geldi Adliye vekâletinin daveti üze- | rine Ankaraya giden İstanbul müddei umumisi Kenan B. dün şehrimize dönmüş ve kendisile görüşen bir mubarririmize An- karada idareye ait bazı mesele- lerle meşgul olduğunu söylemiş- j tir Diğer taraftın Adliyede daha ziyade küçük memurlara sit ol- mak üzere bazı tebeddülât ya- pılacağı söylenmektedir. göre Gazimzin İstanbula hare- | | İ ğında bütün meb'uslara bir ak- | ağ Kisin 6. suf Ziya B. ve murakabe heye- | aldığımıza göre İzmir polis mü- | yatındaki muvazenesizlik hakkında bir tetkik yazmakta olan * sat ülemasından M. Romierat diyor ki: Bugün hiç bir Avrup? " leti kendi hayati muvazenesi meselesini yalnız başına halle Zira, bütün Avrupa” milletleri eski d İl ler arasındaki mübadele münasebetlerinin altüst olmasından ” demek ünya ile deniz aşırı memek” i vellit müşterek bir muvazenesizlikten muztarip bulunma tadıri8”” Londra muahedesinin imzası yolsu? bir hareket mi? Tokyo, 29 (A.A) — Âli divanı askerinin babriyeye muahedenamesini , bir harekette bulunmuş olduğunu mübeyyin bir takrir tevdi azası hükümetin Londra mişlerdir. 100 Hint gönüllüsü Allahabat, 29 (A.A, — Kongre reisinin mens? ımza etmekle Y' ete tevkif edildi. ni e bütün m'lliyetçi gazetelerin tatil edilmesi ve bütün İrgiz gazetelerine boykot edilmesi hakkında bir karar tebliğ olduğu rivayet edilmektedir. Dharassanya gelmiş olan 100 tevkif ed İmıştir. Fransız amelesi harplere girmiy ecek mi? Par s, 29 (A.A) — Seine departmanı sosyalist partisi Eorde aktedi ecek milli kongre aktetmşştir. ongreye bir mukaddime olmak üzere inzarkiii Kongrenin ruznamesinde 8 kirçok mesel mevcut idi. Ve heyeti umumiyeye sevkedi ecek olan bu m / hakkında bir karar ittihaz lâzım geliyordu. Kongre nisbi bir © seriyetle amelenin kapıtal st idaresi devam ettikçe, zahiri sebef. ne olursa olsun ber türlü muharebeye girmekten imtina eti Gi: lâzım geleceğine dair olan metni kabul etmiştir. Malta adası Bu adada ifalyan'arın gözümü var ! Londra, 30 (A.A) — Taymis gazetesi, Malia Maarif retmektedir, Mumaleyh. bu .be- yanatında İtalyan mutalebatını Büyük Britanya imperatorluğu- nuri müdafaası hususunun alâ- | çalışılmaktadır. 'Devlet banks kadar etmekte olduğunu ve Italyan matbuatmın ittihaz etmiş olduğu hattı hareketin hakiki meselenin Maltaya | İngiltere- nin mi yoksa hâkim olacağını bilmekten ibaret olduğunu göstermekte bulundu- gnnu söylemektedir. impiyal oyunlar 16 gün devam ed cek Pars, 30 (A.A.) — mlel olimpiyat Hongresi, olim- piyat oyunlarının devamı müd- detin. 16 gün olarak tesbit et- miştir. Her millet, her prova için 3 mümessil bulundurmak Beynel- | hakkına maiik olacaktır, Yeni bir muhribimizin inşasına başlandı Cenova, 29 (Akşam) — Tür- kiye kükümet: hesakına inşa e- dilecek olan torpido mubriple- rinder birine sinin bugün bura- da “Riva Tugo ,, tersanesinde bir Türk heyeti hazır bulundu- ğu halde inşasına başlanmıştır. Muhribin İnşası 10 ay zar- finda ikmal edilecektir İ <2tREEer YAMA MARRİED Köprü parası Bu gece 12 de kaldırılacak masına dair kanun bu gece ya- rısından itibaren tatbik sahasına girecek ve memurlar tam gece saat 12 de para toplama ve bozma işine nihayet verecekler- dir. nazırı | M. “Bartolonun beyanatını neş- | İtalyanın mı | Cenvp vi âretlerimizde " cadele devan ediyor Savur, 29 (Vakıt) — May yirmisinden kibaren yumu! ya başıyan Sudan çeğirge #İX Teri müstevii b'r hal almıştır müurldr, amele ve halk ta dan mücadeleye hararetle di edilmekte, çekirgelerin iti8” Ne zaman banki& ihraç edecek Td Ankara, 30 (Telefon) dl let bankası lâyihası encümen tetkike brşlanmıştır. Enel bankanın © banknot ri paramızın istikrarından “yil bırakılması kakkındaki Di nazarı, ihraca bir zaman b) i edilmek şartile kabul et Lâyihanın o leyeti ünl perşembeye müzaker si ve 07. mecl sin tatili muhtemeldif” Himayei Et Kongre dün AK karada top'af' Ankara, 30 (Telefon ) 7 : mayei Etfal kongresi mec'is reisi Kâzım pası yasetinde toplandı. Rap bütçe kabul ed'ldi. Mert etinin aynen ipkası ve Başvekil mize arzı 187 mesi ve birer altın mâ' rilmesi kararlaştırıldı. Dünkü kons Dün saat 15 te İstan vik yi servatuar talebeleri, .i 4 aly ci konserlerini, Tepebr ir tiyatrosunda vermişler“ | balık bir sam'in kütlesi “ye a i da, talebe valfakıye Köprü müruriyetirin kaldıni- | ür takdir. kazanan 2 çalmış ve söylemişler de mutena bir heyet karş” lebelerin bu muvaffa* e anı takdirdir. Zi p “Program dikkatle ii dilmiş parçalardan mür i

Bu sayıdan diğer sayfalar: