31 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

31 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEFRİKAMIZ: 68 HARPTEN SONRAKİ, AVRUPA TARIHI. BEŞİNCİ LOCARNO” xI SİYASİ DE Londra konferansından De ta- iti mirat mes'eleleri Versailles yu maksatla Ger Si are mucibince, olan komisyon tarafından idare edilmek- Mei daima Belçika tara- fından ve çok kere de İtalya tarafından himaye > sein hakim bulu- PARÇA. YA DOĞRU. X GİŞİKLİKLER. za ettiği — in bar ka- car&'nin lesi | çırmamak niyetinde ii ümitleri e harice in Alman Taşra postası: YAĞMURLAR. Bazı mıntakalarda ilk bahar r yağar. etmiş- larının devamı bazı zararlar ir bağcılarının Sakini göz“ tir. taşı tedariki ve tevzi sı kısmen yam eken çiti Bergama — Tire — bu mıntakada ekilen ( afyonların — havalisinden alınan haberlere göre miktarı mahvolmuş gibidir. İzmir- rmayelerinin sim ını tesbit etmekle İ llef olan mesaisi Her ne geçen sene afyonun kıymet bulmasını dikk i ; k bir müsbet neticeye varamadı. m 2.500.000.000 dolardan fazla etin harice Ear İpe nis hemmiyet vermişlerdi. 5 me Curzon, tamirat ransız siyasetinin bir tâbii te iadesi için hiç bir metot tayi nedile- medi, Buna mukabil Almanya'nın mali ve| yağmur Filhakika son günlere kadar havalar bu ümitleri takviye edecek idi. Afyonlaf güzel yetişmişti. Fakat Çizilen af- lunan komisyon, derhal Avrupa'nın em- i Si i nl cü yonları sildi süpürdü. Sulu olarak top- o : dimi vermesi Jâzımgı hakkı Ko)” şa ediliyordu. Fakat ii her şe; Jj | tür. Ke my Dam SMİEE ai Charles G. Dawes, harpte Jeneral Pers- Hüifanilecılir. > 'urfanda (o yetişeceği (Oümit edilen bahisti. Almanya'dan bir görmeğe mek için onu Seiliiğili” vir hale .— mak lâzımdı. başladı. Diğer taraftan Almanya sanayi- ver- tomatlar yağmurlarla fazla boy hsul 8i en nihayet Fransa'nın kontrolundan kurtuldu. Amerikan ve İngiliz Ka alemine | hitap etme! e bu va- | ziyet karşısında bangerlerin vi sereni tmek zarureti vardı. F: larını empoze etmek istiyecekleri tabi! Fransa'nın siyasi Almanya'nın vaziyeti daha az gayri tabii değildi. 1923 senesinin son baha: ; miştir. Turfanda tır. İrnda bir Kabiliyet keşfettiler. Jeneral komisyona bir bangerin bilyilerini ve tecrübeleri-| cihetinden yaptı-| ni getirdi ve siyaset ğı hizmetler daha büyük 'Tütünler. 'ağmurların yeli Keilere yarı. iliyor. a vaki zeriyat miktarı ve mu- yar me e makkuk. ; a odalarından istemiş ve şimdiye meşhur hı inson'i: terfik etti- cümlesinden istenilen “cetveller vürut Mir ikiler Dunk “ hülleyeme genişi“ gtr: bir Amerikan teşebbüsü idi. 30 MAYIS 930 YARIŞIN IN RESMİ NETİCELERİ. (ÜMİT ——— eyi 300 lira. Mesafesi 1.100nctr0. aşında Tani Beyin. ki okesi, (Kâmil) < 4. a Mayister. K. a, 3 yaşında Tevfik Efendinin. Jokesi (Zeki) ey Bozkır. K.a. 3 yaşında İhsan Beyin. ökesi (Göze) o.» » Derviş, A. a. 3 yaşında. Yunus pg Jekesi (Habip) . . Şen. K. k. 3 yaşında. Yunus e i (Ridvan) » . » Maltay'ın antrenörü Fikret Beydir. Muvasalat mesafesi : 2 boy, 2 boy. boy, Rükor: 1 Birinciye: 200, İkinciye 75, di 25 lira, Bahsimüşterek: Ganyan 110 kuruş. Plase 110, 220 kuruş, (KIZIL IRMAK KOŞUSU) Helis | m ey mahsus. İkramiyesi 500 lira, Mesafesi etre. Rejane. A. k. 6 yaşında ökçe Gri) Fuat çe Joisesi (Horvat) Vrai Gascon. K. a. 3 yaşında Celal amm me Gascon) startta kalmıştır. ejanın antrenörü Horvattır. SL 1400 liradan maada yirmi hayvanlar için verilen 2 Bahsi müşterek Ganyan 225 amman (SÜLEK KOŞUSU) İkramiyesi 550Bra. Mesafesi 2.208 metro. Rüçhan. K.a. 9 yaşında Halim Sait Beyin. Nasip. Dia 7 yaşında Hakkı Beyin. Jokesi (Kâmil) o. . — Zafer. A a 6 yaşında. Kemal Efendinin. Jokei (Güne) ç » » Yavuz. D. a. 9 yaşında Akif Efendinin. KEİ Olge. Di FP CYaka) gr . . na doğru, kiymetini tamamen ka; iş| mi i Bu cetvellerin hulüsesı pie: olan mark yerine mark,, kaim) Fakat Amerikalı hükümetle) Ci iş A ya a re olmuştu. Bı yeni ma-| hiç bir resmf'rabıtaları yoktu. Ayni za- 1929 - 30 1928 - 29 Mispickel. D. k. 5 yaşında. Refik Beyin. e : liye e bilakare - itiraf etmelidir ki, nihai muvaf- zeriyatı zeriyatı Jokesi (Kirk) » sı da başvel t üzerinde Berlinde, Pariste ve dönümü dönümü Miss Tynguett. A. k. 5 yaşında Rahmi Beyin. Luther ve yakında Reichsbank direktö-| Londrada bulunan Amerika sefirleri de| Buğday (| 3,697,837 Jokesi (Gâömi) ç » » üğ en çok müessir olmuşlardır. 1924 senesinin| Arpa 2,442,036 2.025.642 Mann MAX. epin RE Mi il 3 Jokesi (Şneler) . , in ikbal zında, Dawes komisyonu vazi-| Çavda 334,677 (Olgo) nun antrenörü Fikret Beydir. ö etkâr bir sepekülas fesi Bakla 241,059 217,697 Murasalat mesafesi: 2 boy, yarım boy, bir boy. değildi. müessir bir saa işini i ula 138,871 131,852 — z emr 11 sani; vi ın yane anime gibi | masr çok eyi bir tesir . Fran-| Afyon za 189,969 liradan maada Le mecmuu. bir köprü, idi.| sada frangm sükutunu müteakip Poin- DMM ea İkiye 8 Jira, pa RL Arkada kâfi vi maz m akçesi ol-| care raporun bir ayak evel de ön başlık seriyatı ül seneye a e mo madığı için bu köprü, le hariçten) rilmesinde istical bile ye ki ( Olgo ) menşeceresi. — a çi suk leğa mah- | katte, hu görünü yani & tekli Şacd; 1 sali : o Amphion © Rosebery rümdu. enli see bu proje on! EE Eser 5, afyon yüzde 52 nisbetinde a Sierra .Springfield.. Bu şerait altında siyaset, mali me-| için yegâne kurtuluş yolu idi. Fakat ta-| fazlad. Se ö hafile teveccüh etmek mecburiyetinde | Ii yaver olmadı ve rapor onu kurtar. in see bel ra İZ ğ LEtvile. İsinglass İsonomy, kaldı. esimi vuku- | mak için biraz gecikti. ŞA Meg e bulacak yeni bir mali izmihial & Üzümler bu e Sima e a Salat > Bimer Gaye A ve için 5 Satiri, Satiety debiikeli neticeler tevil bir) o EMVALİ GAYRİ MENKULE olacaktır. Alınan haberlere nazaran : Se mahiyette idise de, bankerler Fransa-| o NAFIA VEKÂLETİNDEN: he sturalya özümleri son ya 5 Maronette germ — Dın siyasi ve askeri tehdidi altında bulu-| © Keşif bedeli - 505280 - lira olan R yüzde 50 derecede hasara sene tır. Bu suretle Avusturalya'daki stok nan bir Almanya'ya para yatırmağa| ve Artvin vilayetleri dahiline ml m #ati 2 şilin © yükmelmiş ve y cesaret edemiyorlardı. 35--840 kilometre £ tulündeki Hopa — Mandi Heretik e (GAYRET KOŞUSU) İkramiyesi : inneizindz Be Tayyar K. a. 7 yaşında. misyona karşı düşman değilse bile em- niyetsiz davranıyordu. Tamirat mes'- LR erir Almanların tediye etmek Bu hal İzmir üzüm fiatlerine de ic- Tayı tesir yapmış ve stok mallarımızın #iati birkaç sesi e etmiştir. Bu- olarak telakki ettiği için Almanya'nın) ve gi. e Ceylan K: a. 4 yaşında. Osman Efendinin. Yıldız K. a. 6 yaşında ihmet Efendinin. : fokesi (Göze) O» » » Şahin A. a. 7 yaşında Kehmet Efendinin teklif mektuplarını ve muvakkat i tediye kabiliyetini tetkik için yapıla” cak bir ankete vermiyordu. ilmesini ve raporlarım bu —— A rdu. Bu suretle | konferansından itibaren muhafa: Mahalli tetkikat © icrası için Artvin te ela müracaat edilmesi| | lâzımdır. 2—9285 İzmirde son günlerde alivre satışla- | rı şu suretle cereyan etmiştir: No. Cins Florin aa Kâr. Sult. az - 8 9 —— Küp ,, m ia 10 Oo Feine Auwslese Küp Ka. Sult. 46-49 n Nec plus Ultra, 55-57 Bu fiatler geçen seneye nazaran yüz- de 10—i15 nisbetinde noksandır. Muvasalat Mesafesi: 5 boy, bir be yun, 4 boy. Rekor: 227. Birinciye: 200 lira, ikinciye 75, üç öncüye 25 lira. Bahsi müşterek: ganyan 100 kuruş, plase 100,100 kuruş. Hi ş Hekim > 7 Ali Riza Feyzullah Samui hum

Bu sayıdan diğer sayfalar: