31 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

31 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RESİM HAKİMİYETİ MİLLİYE İLAN On birinci sene. No. 3189 : KUNLMDE İLYAS ZAD Cİ KA elm A MAHKEME VE İCRA İLANLARI e eminim i MÜZAYEDE VE ŞARTNAMESİ. Vahit Nihat Ef, ye deyninden. dolayı. amil di il is Doktoru Hü UAYENEHANE Sİ: ÇIKRIKÇILAR YO-İ 2İN-E KATTADIR. TELEFON:2091 samettin Fikret, E APARTIMANI2 2-9021 ğ £. şarkan bağlarında garben Ş. CUMARTESİ 31 MAYIS 1930 Her yerde 5 kuruş. RESİMLERİMİZ. 1 — Dünkü koşularda hakem tribü-i nünde. 2 — Muvasalat. 3 — Koşu yerinde seyitciler. 4 — Koşu başlarken. $ — Seyirciler koşuyu takip ederler-i ken. 6 — Hukuk Mektebinde imtihanlar. 7— Ankara voleybol birincileri. YENİ YAPILAN ÇARŞI HALI ICARA VERİLECEK ara'nın yeni yangın yerinde ya- ouduğu dükân- ihalesine başlanaca! la malümat rtname ite Rae istiyenler di günleri müstesna olmak üzere her ü ir ve Fen tine ve talip olanlar yevmi ihalede teminat z ları İyma müracaat etmelidirler. 2— 9100 KİRALIK APARTIMAN. Yenişehir'de ”Vardar,, apartımanında gaz ve elektrik ter- İ ca (1062) ye telefon edilebilir. Talebelere ve Ailelere ilan, ECNEBİ LİSANLARI sn TINDA MÜTEHASSIS OLAN BERLİTZ MEKTEBİ BÜ- YAZ AÇIK OLUP, MÜPT Dİ VE MÜTERAKKİ TALEBE İÇİN YENİ KURSLAR VÜCUDE GETİRMEK SURETİLE Da ar İSTİFADE ETTİRİR. İŞBU KURSLAR ATİDEKİ Lİ- SANLARDA Ma BAŞLA FRANSIZCA, m LİZCE, AL MANCA, İTALYANCA V. 5. 1 HAZİRANdan 15 AĞUSTOSA kadar YAZ TARİFESİ, ANKARA Taşhan «STANBUL: Beyoğlu İstiklal caddesi 356 oğullarından Tevfik ima ait bağ vir mah müddetle müzayedeye vazedilmiş- Os 3 temmuz perşembe günü saat unda yapı- İstanbul Sıhhi Müesse- seler Mübayaat Komis- yonu Riyasetinden: müesseselere İ Sıhhi haziran 93 tarihinden itibaren 3i md e ai Si 2— 9289 yi VEKALETİNDEN: 931 tarhine kadar bir sene midi alınacak SE i içme suyu ünakasaya muş ve muva- ve de bulunduğu LE 11 haziran 0 günü saat 15 de ihalesinin rapılı ol vel ne kadar mek et, ekmek, şeker ve mütenevvi mahrukat ammeönesi olan sekiz yüz liranm 95, ve sair mütenev: vi erzak tanzim edilen şartnameleri veç- di ile ihale edil levazım resinde müteş: al barı e” na galmeleri P z ve fazla malümat almak istiyenlerin se numaraya müracaatleri ilan o-| Tunus i — Rüsumat dellaliye ve tapu har- 2 — İcra ve iflas kanunu ahkâmına tamamile riayet olunacaktır. 3 — İhalei kat'iyeyi mel bedeli tesviye ak halde mü idir mü ip, üzere münakasaya konmuşt Bunlardan gaz, Vali vak emsali 10 haziran 930 salı günü sa: 15 te ve vE sebzeler muhtelif cins aşı e oyağı M. M.V. HAVA MÜSTEŞARLI- GINDAN: teahhidinin ademi ifayi taahhüdü- lenamesi feshi e binaen mukavel edilerek , et; Kadir yağ, süt, yoğurt, şeker piril b kris 1930 salı günü saat 15 te fiat! haddi vi görüldüğü takdirde iel) edilecektir. B şartnamı rmek ve ; 4 baptaki gö yo izahat almak imiyenlerin emi olu MARİE evel nam ve hesabına pazar- a vaz olunan Akköprü'de see iki hangar ile üç binanın ni yede aradaki farkı bedelin icra kanununa tevfikan bilahüiküm tazmin oluna- şimalen Hoca ye mücellit. Mehmet Efeni Osman Sn ea cenuben ie iE ae dönümden ibaret ve içinde ma tahhara ve gayri - mütahhara ve o ni cağı. 4 — İhalei kat'iyenin son günü icra dairesinde hazır bulunmıyan müşteriler müstenkif addolunacaklardır. (Yalnız son müşterisi üzerine ihale olunacaktır. F işbu arihi ilandan itibaren ii 4 ANKARA VİLAYETİNDEN: 25/5/930 tarihinde ihalesi mukarrer Ankara Maarif Müdüriyeti için yapıla- hine mi lr gününe tehir edilmiş- tir. iğ. yevmi mezkürda saat üçte makamı vilayette müteşekkil encümeni 7 haziran 930 tarihine erp cumartesi le edilmek üzere yeniden mevki ün olunmuştur. Taliplerin yevmi münâka- sada bu kabil hangar Elele ve yaptıkları işin elyevm mucibi memnuni- yet bulunduğunu ve kudreti maliyeleri- ya vaz milen verecekleri fiatin yüzde yedi bu. çuk nisbetindeki teminatı Rİ mektubile birlikte Hava Müsteşarlı; > kul herkes tarafından görüle“ * racaatları ilan olunur, 24206 m Müdür * NAŞİT HAKKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: