30 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

30 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

30 Avrupa birliği hak- kındaki tefsirler.. Birand Avrupa birliği hakkın i muhtırasını Cemiyeti Ak- Yama dahil 27 Avrupa devleti ile ürkiye ve Rusyaya tevdi etti. letler tabii Briandın teklifi- Hİ tetkik edecekler.. Ve kendi Hoktai nazarlarını bildirecekler.. Âncak bu cevaplardan sonradır ki, devletlerin Avrupa birliği kındaki düşünceleri kat'i su İette anlaşılacak, ve fikrin ne de İtceye kadar kabili tahakkuk o- olmadığı meydana çıkacak.. Fakat bir hayli gecikecek olan cevaplardan evvel de vaziye- muhtelif memleketlerin mat- daki tefsirlere bakarak az Pk vuzuhla takdir etmek müş- değildir. Briandın muhtırası, Avrupa | Am muhteilf memleketlerinde, Muhtelif tesirler hüsule getir- Miştir. Bunda şüphesiz hayret lecek bir şey yoktur. Eğer letlerin beynelmilel — hayat İakkındaki talâkkileri ayni olsa Mi, zaten bu gibi teşebbüslere İüzum kalmazdı. Ortayerde fikir V& telâkki ihtilâflarmdan doğan Mt daima endişe menbamı teş- | NUSHASI 5 KURUŞTUR CUMA MAYIS 1930 6 inci sene, No 1543 Mahkemeye gelmeyen H. Rifat Bey hakkındaki hapiskararıtebliğ edildi. Dün davaya devam edilemedi ve 2 hazirana tehiri zarureti hâdis oldu.. Haydar limU_;n;ıî;ınu ı'ciı;ııı'. yoksa haki- katen apandisitten muztarip mi? Tıbbi adli bu noktayı tespit edecek.. Ekmel B. söz alarak dedi “— Maznun Haydar Rifat B. davayı tehir ettirmek ve ta- likten talike uğratmak İçin her vasıtaya müracaatten hali kal- mıyor. Ötedenberi mesleğinde takip ettiği bu sakim itiyadın- dan bir türlü vaz geçmiyor. Reis B. bu dava yalnız iki vatandaş a maşı aA AM MMM A AAA AA MRzaş n ua kazameesiri: Süğert NWEebacua VEANEMEE'E Haydar Rifat Bey landı ve hattı hareketini değistirdi!.. birdenbire hasta Gazi Hz.nin ziyafeti Ankara, 29 (Telefonla) — Reisicümhur Hz. İstanbul'a hareketlerinden evvel Türk Ocağında bütün meb'uslara bir akşam ziyafeti verecektir. BUGĞUN & 2— Urla hâkimi berler İömali siyati, 2 - 1 - € Ücirdiye & Hikaye, & Roman Taşasmdı Ve b e eĞi 5 im e: 2— Yalara yollarıihale edlidi 4 1— Sinema Alemi ı & 1 ? , Yeni mukaveleler! —a N Ingiltere ve Fransa ile * aktedilen muka- veleler meclise verildi.. Yeni mukaveleler çok mühim esasları ihtiva ediyorlar Lozan muahedesinin bazı noktalarda ecne- biler lehine kaydet- tiği ahkâmdan da kurtuluyoruz.. İktisat encümi ve marbat, muharriri Al Riza Reyler relsi Mustata Şerel alınabilecek kısımlar hususun! |N da ecnebilerin müstesna tutü: lacaklarına dair hükümleri bur ANKARA, 29 (Telefonla)— |'Türkiye ile büyük Britanya Hü ikümeti arasında imzalanan ti- eden bir vaziyet vardır. ki, vletlerce bunun ıslahi arzu e- hususta cak çareler hakkında da #isünceler ayni değildir. Bir Esim devletler Avrupanın — bu-| kü si statükosunu de- Yim ettirmek istedikleri halde, İğer bir kısım da siyasi ve ik-| hadi fenalıkların membar telâk İ ettikleri ayni statkoyu de- tirmenin başlıca salah çaresi ankara'da muhakemeyi gazeleleri muhabirleri arasında cereyan eden bir dava mahiyetinde değildir. Maznu- nun Reisicümhura takdim etti ği ihbarnamelerde ve — bilhassa üçüncüsünde Türk adliyesinin nezahet, şeref ve kuvvetini istih | faf etmiştir. | 'Türk müessesci adliyesine o- Deniz hastanesinin şehir verem |hastanesi ittihazını hararetle karşı- azami — müzahe- beyan eden Fir- mbul meb'usu taklp eden İstanbul Bu iş yürüyor! caret ve ikamet mukavelesi tas dik edilmek üzere Meclise gel- miş ve iktısat encümeninde tet kik edildikten sonra hey'eti u- mumiyeye sevkolunmuştur. Bu günlerde müzakere olunacak o- |lan bu mukavele hem ikamet, hem de ticarete ait hükümleri İJihtiva etmektedir. İktısat encümeninin bu muka vele hakkında hazırladığı maz- |bata dikkate şayan mütalealar- lunduğundan onların da bir ai evvel kaldırılması ve hâkimiye ) timizin bilâ kaydü şart vatantli daşlar ve ecnebiler hakkındat) | seyyan bulunduğundan beynel: |düvel senetlerle müeyyet oldu:$ İ|ğunun görülmesi elbette artıkt | maziyi büsbütün unutulmuş bit * hafe koymayı ifade ettiğindeni ! pek ziyade arzu olunur bir keyayi! fiyet idi. İşte bu yeni mukavele nin ikamete dair ahkâmında bır Fransa, Polonya ve küçük s keme reisi tarafından okunmağa Dünku muhakeme başlandı. Bu istidada — Haydar ANKARA, 49 (Telefonla)— | Rifat B., birdenbire hastalandı-| * Firka resmi teşeb- bususlar nazarı itibare alınarak& ) ) |vatandaşlarımızla - — ecnebilet |)| |hakkında ayni muameleyi - yüş )) la doludur. Ehemmiyetine meb ni mazbatanın bazı kısımlarını j İ büslere geçiyor.. Hahkı Şinasi paşanın izahal ve beyanatı. SAlduğu kanaatındadırlar. İtlaf devletleri Avrupanın — bu- aynen bildiriyorum. Ü vaziyetini tesbit ve ida- - Mahmut Esat - Haydar - Rifat|gını, son zamanlarda hir_r'_(- a-. e edecek her teşebbüsün ha (B: ler davasıa bu sabah asliye | pandisit krizi, geçirdiğini ifade | ( etli taraftarıdırlar. Bransa, |Ceza mahikemesinde devam edi- |etmekte Ve istidasına bir de dok taraftan teslihatı ile kuvvet” lecekti, Samiim sıralarında cski|tor raporu leffetiğini beyan e- pabilm SI vazedilmiştir, * |)X Diğer tarattan Lozan muahes (|öj desi tebaaya hasredilen san'at: w. Tar hususunda ecnebiler lehineri; (l Mazbatada deniliyor ki: — “Lozan ticeret mukavele- si geçen sene Ağustosunda hi dirmek istediği emniyet ve | Kalabalık görülmüyordu. derek 20 günlük esaslı tedaviye | tü tam bulmuş olduğu halde ika-| hakkr müktesibi tanır süretindez ) VW inat politikasını di Mahkeme heyeti saat 10 da|muhtaç olduğundan gelmemesi | — Kasımpaşadaki Deniz hasta-| mete dair olanının henüz bir se| bir tıkrayı muhtevi olduğu halıy İ i yeni siyasi misaklar ile| Malıkeme salonuna dahil oldu. | ve bir vekil tarafından temsil e- İnesinin Verem veya gehir hasta neyi mütecaviz bir zaman daba|de bu defa bu'dahi mukavelei ei|) £ ğ e| Reis mübaşire: “Haydar Rifat | dilebilmesi için mahkemenin mü| Ankara müddeli umumisi | nesi ittihazı etrafındaki neşriya- | meriyeti bakidir. Lozanda akte den hariç bırakılmıştır., aç İ K teyit etmek için oğ ı::r. Buna mukabil Versay sül| lin doğurduğu yeni vazi et-| n memnun olmiyan İtalya ve Ekmel Bey “Muahedede kabotajla vatamı; lf Vdaşlara hasredilmiş olan diğebl || |meşağgilin Türklere ait -bulunsi(*) Beyi çağırmız!” dedi. Mübaşir|saadesini istemekte idi. İstida- koridorda bağırdı: dan sönra reis doktor raporunu —Haydar Rifat Bey Maznun |okudu. Raporu veren doktorun tımız cok müsait bir kabul gör- mekte ve resmi, müspet teşeh- büsleri davet etmektedir. C. H. dilen ikamet mukavelesi Lo- zandan evvel ecnebilerin mem deketimizde ikamet” noktai na- lan bu bühtanı atmak, hüküme- tekamül seyrine bağlı gör- | dan reise uzatılan bir istida mah | kuvvetli bir tavsiye ve tehkidile CAlaayadi. altıncı dün Veğik: idare heyeti riyase Müteakiben müddeiumumi sahifede) le diğer devletlerle müsavi bir vaziyette olarak yapılmış ise mnız Türklere aidiyetinin beyası nı sırasında Marmara denizinine ün noktai nazarma iştirak e- 'avukat gelmemişti. adı Vasil Ef. idi. e ğm:l“ı"-“:u'd;;vz:f | Pırkası Kasımpaşa idare heyeti .zarmmdan haiz oldukları ve ka-|duğu ayrıca tasrih olunmaktası| | |it diğer bazı devletler de istik| — H. Rifat B. in istidası | Müddeiumuminin blrime tft ığğup fırlatmak | Ayasetinden bu bahis üzerinde | pitülâsyon namı altında yadedi| ve kara sularında cereyan ı*dcıvıîq'ı R ve inkişaflarını ancak yeni | — Bilâhare zabıt kâtibi tarafın- | imütülenik verilen teklif te kaza riyasetinin |/len imtiyazların lâğvi dolayısi-|tahlisiye gibi hizmetlerin yalı ı;' liş leri için statükoyu kıristali- Mt e-meğe yarayacak her teşeb- İlsü şüphe ve tereddüt ile kar- aktadırlar. Ayrupa birliği fikri, İngilte- | İNle büyük bir alâka ve sempa- K Uyandırmamıştır. — Britanya| atorluğu yalnız — Avrupal | K? teçekkül olmadığı ve diğer tâlardaki dominyonların — da İ teşekkül içinde söz — sahibi Scağı vaziyet pek o kadar sa- h değildir, ve zaten Amerika daha sıkı ve samimi münase- İ arzu eden İngilte- İstenildiği kadar aksi iddia ün, Amerikaya karşı — bir teşkili demek olan bir Av- ba birliğine iştiraki yeni siya- euygun — görmemektedir. pa birliği fikrinin siyaset ına atılması, Amerika güm Tinin tezyidi - teşebbüsleri başlamıştır. Kıtaların " karşı gelmesi de gene bir mü zihniyetinin - daha bü- mikyasta - devamını lermektedir. h. Beynelmilel hayatın — tanzi- Ne teallük eden her teşebbüs Hsay sulhünün yüklerinden İ tilmak için azami derecede etmek istiyen Almanya ihdın teklifini daha mülâyi- telâkki etmiştir. Ren hav- l İvapur limanımıza Saat 12 de, Şirketi hayriyenin * Türk - Yuyan Müzakeratı müsait safhada bulunuyor Atlina siyasi mahafili nikbin görünüyor )| ATINA, 29(Anek.) — Tev: * ) Mik Rüştü B. “'> Yuman sefiri ve a 'î yitaraflar arasın la cereyan eden nüzakereler hak kında — buraya Ankaradan - ge- en telgraflar bu mahafili siya siyesisinde mev- sut olan nikbin- iği takviye edi- yor. Siyast ma- hafil nikbinlikle ini - ketmetme- sekte ve — itilâf Bazı zevat 72 numaralı vapurla azaVi | M.Fokas — süstlünü yakın Boğazda karşılavacaklar... görmektedirler. M. Venizelosun Büzünrelet 15166 Beynaliak-i Büe Türk - Yunan misakmı imza i- el Turing kulüp azasını hâmil | (” çin teşrinievvelde Ankaraya gi- gelecektir. | deceği ve bu hususta yeni bir teehhür olmıyacağı ilâve olun- Dolmabahçe şarayı salonlarından... Turingklüp azası bugün Istanbula geliyorlar tine güğüülüğilmiş, oradan da a- yni AlAĞGVEŞ ehbemmiyetle mü- fettiş HK Şinasi paşaya tev- di edilnlatir Gerelilğkyatımızı, gerek KasımpağatFırka teşkilâtı reisi- nin rapofüihüsbüyük bir alâka ile karşılkyağ (Hakkı Şinasi pa- şa bu mümlüsebetle dün gazete- mize şu beyanâtta tür: “— Eviğplge ser tabipliğinde bulunduğum 3Deniz hastanesi bi bulunmuş- nasının veriin Veya şehir hasta- İnesi ittihazığğın yapılan - teşeb- |büsatı muvafıkz m; Çünkü burası elverişİğ pir binadır. İçin- deki tesisat töğiğmükemmeldir; merkezi bir yöğiğedir ve vesai: nakliye itibari hlg de mevkii iyi ve kolaydır. Hastane bin$âğ. tahliye edil- diği takdirde Möğlüyeye gft olan bu binanırğahreWerildissi için yapılacak olSülğeşduhliş? bütün kuvvetimiz ile Çahirğpipcağız. Bu suretle şekiiliğcesine de mühim bir para UğllkAndırılmış olacaktır. Gayelerimiz haliği yardım için daha bir çok yafğlklı hasta- İneler temin etmektir”. | — Halkı Şinasi paşanın yüka- İriya kaydettiğimiz beyanatı bu teklifin ehemmiyetini ölçmek i- de memleketimizde yapılabile- |cek mecburi istikrazlar ve ser- İvet üzerinden istisnal olarak Kısıklıda feci bir mü- sademe oldu.. |de Türkiye kara sularından ada |) (Mabadı altmcı sahifede) <|i Bir otomobil tramvava çarparak içindeki & kadın varalandı Çarpışma ani olmuş, yaralılar up fakültesine kaldırılmıştır Dün Üsküdar'da Kısıklı'da bir otomobille bir tramvay ara- Ö sında feci bir müsademe olmuş ve otomobilde bulunan beş kişi |- muhtelif yerlerinden — yaralan- mışlardır. Sabah saat 11 de Kı- sıklıdan Üsküdar'a gelen 115 numaralı vatman Tahir Osman | Ef. nin idaresindeki tramvay a- rabası, yolun bir yerinde, şoför Mühtarın otomobilile ani bir su P rette karşılaşmıştır. Gerek vat- | man, gerek şoför, müsademeden — içtinap için manavra yapmağa vakit bulamadan çarpışma vu- kud gelmiştir. Müsademe neticesinde oto- tibarile çok mühimdir. — Şimdi|mobil tamamen parçalanmıştı! yapılacak iş Emanete kalryor. | Müsademe esnasında otomobil- | Teklifi esas itibarile — muvafık|de bulunan, Hidayet Hanımın 72 numaralı vapuru ile hareket edecek bir kısım zevat, kongre azasını boğaz haricinde istikbal | maktâdır. M. Fokas yarın Ankaraya thdaki ücüncü işgal mıntaka tahliyesine — başlanılması tâan efkârı umumiyesini mü- İt bi edecektir. Vapur limanda, Seyri | gidiyor buları ve taraftarlığını izhar e- |kızı 18 yaşımda Hikmet, sekiz dür Ülkaher 'Xı'.îîlî.’î’;'.f; sefain rıhtımima — yanaşacaktır. , a — İden Emanet hemen bu hususta İyaşında Saadet, Üsküdar'da z y "|Rıhtımda şehir namma — Vali Muhtelit mübadele kornisyo-| teşebbüsta başlamalı ve binanm | Sultan tepesinde mühendis Ah- n fili hegemonyasmı, Vet hukukan da takviye ede vaziyete uzun müddet ül etmesine rıza göste- Yeceği de aşikârdır. ZEKİ MESUT | — höngre münasebetile nunda Yunan baş murahhas ve- yaptırılan pullardan muavini Fazlı, polis müdürü Şe- KK SeeA AD v ( M. Ankara'ya rif, ve Seyrisefain umumi mi i F dürü Sadullah B. ler misafirle-| istirahatle geçireceklerdir. gidecektir. re beyanı hoşamedi edeceklerdir| Türkiye Turing kulübü, kon-| — Mezunen memleketine - git- Kongre azası, hususi otomobil-| gre hatırası olmak üzre iki ne- miş olan bitaraf azadan M. Hol-| Beledi: lerle otellerine giderek o zünü| (Mamadi altıncı sahifede) |stat bugün gelecektir. kendisine terki için milli müda- |met B. in kerimesi 17 yaşların- faa vekâletine müracaat etmeli-|da Kadriye, Galata ambar me- dir. Aldığımız malümata göre |muru Rifat B. in kızı Melâhat bu mesele pek yakında Cemiyeti | H. lar muhtelif yerlerinden mec iye Fırka grupunda da gö tir, mışlardır. Müddeiumumilik ruh olmuşlardır. Yaralılar bera-| kaza tahkikatile meseul olmalı yi tedavi Tw fokültesine koldı-| tadır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: