30 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 6

30 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

*uhabir mektupları : - Güzel Ayvalık anzara itibarile Boğaziçini d an Ayvalık nasıl yer ? ş Ayvalıkta Conda Adası talık, (Milliyet — Şöhre- ütün dünyada tanınmış o- Ç 'ıüıel şehir, arkasını tat- falardaki kısmen — çamlık dayamış ve ön tarafını (r, bir havuz halinde olan de aslamıştır. Şehrin önüne ân bir lütfü olarak tesadüf| meşruh (Cunda) a- " burasını bir liman haline liş ve Boğaziçi manzarası- a ır. Ada ile sahil ara teşekkül eden boğazlar-! az birisi vapurların ana müsait olup di- su kesimi az olan kü- lar geçebilmektedir. Sayfiyeleri Valığın pek yakınında Sa- Çamlık namile iki sayfiye vili takiben giden dört ki- troluk bir şose sizi oralara , (Safa) dan başlıyan ke arasındaki ve müzeyyen köşk-| sınin vaktile ne büyük | *t membar olduğunu in atır ettirmektedir. arasında ve setler üze vapılmış mesireliği ve geçip Hikmet paşa te- çıkıldığı zaman çamlı- len; panorama halinde tür. Yekdiğerine geçilen iç! © (r çok göller ve bunların a- daki sırtlar ve tepeler in- irtıyor. âlemde bu tepeciklerin bir şehir kurularak ine köprüler ile rapte- olsa idi acaba Venedik mda Alt Bey Nahiyesl mumiyesile Boğaziçine benzer. Cunda adasındaki Ali Bey nahi yesi güneşin altında azemetle parlıyan Kadıköyünü andırmak tadır. Çamlık mevkii zemini pembe çiçeklerle süslenmiş çam ağaçlarile ve muntazam bahçe- leri, villâları, şirin ve göz alr cı köşkleri ile tıpkı Büyükada ve Heybeliyi andırmaktadır. .. Kasabanın sekenesi Ayvalığa mübadiller memle- .| keti demek daha münasip ola- caktır. Çünkü bu şehrin kadim sekenesi olan Rumlar muhtelif zamanlarda hiçret etmiş olduk- ları cihetle burası şimdi adalar | dan ve Rumelinden gelen müba diller beyninde taksim olun- muştur. Ve yerli ahaliden bir fert kalmamıştır. Şu itibarla Zonguldak gibi hep yabancılar- la doludur. Ayvalığın hâli. . Ayvalık, büyük bir servet ve refaha delâlet eden asarı um- ran ile doludur. Çok muntazam ve cesim kâgir kâşaneler, bü yük gazinolar, yüzlerce dibağ- haneler, müteaddit fabrikalar, ilyonlarca zeytin ağaçları bu- rasının vaktile ne kadar bir ser- vet membat olduğunu göster- mektedir. B ŞK Feci bir kaza Boğazkesende oturan amele İmüteahhidi İtalya tebaasından M. Gospanı kerimesi $ yaşında Groçya, küçük bir tabanca ile o- ynarken ateş almış ve çıkan kur jara ederdi? Müşabehetler n kasabası hey'eti v-| şun çocuğun sol memesine gire rek derhal ölmüştür. dman mavnalarından - eşya çalınıyor mu? “imancı İlamd « in ittihamatına karşı ne dıyor? ——— ü günkü Oda meclisin| ların tahmil ve tahli- nüş külâtından bahsedilir- da meclisi azasından Ha- afi Bey şunları söylemiş- ın çıkardığı müş- ertaraf, eşyalarımız da ette değildir. Mavnaya| eşyanın bir kısmı ek- gçalınmaktadır. Meselâ iya otuz. kuruşa mal olan mavnacılar 15 kurüştarı cayır satıyorlar. adan şüu netice çıkmakta- üccarın eşyası mavnalar- hıyor. sta bir de mavnala- bi olan liman - şirketi ü Hamdi Beyin fikrini günek üzere müracaat et Hamdi Bey diyor ki: » Hasan Vafi Bey mavi da esya çalmabileceğine Olarak göstermiştir. Biz yu liman raporunda zikret dan başka bir maksat rum. ŞAİNMN tum petrolü ucuza mal olacak m mümessilliğinden Ti İ | ı B. Hasan Vafi çaret odasına gelen bir rapora nazaran Bakü ve aBtum'da ya- pıları bazı asri tesisat sayesinde Batum petrolleri gayet ucuza maledilecek ve satılacaktır. Bi Afyon ucuza satılıyor Yeni afyon mahsulünün bu sene düşük diye 6—7 liradan sattığı görülmektedir. Piyasa emin görüldüğünden tüccara bu fiatten mal satmama sı tavsiye edilmiştir. a Kambiyo ne halde? Dün borsada İngilir “lirası te kapanmıştır. Liret 8,07,75, Altın 912 ku- Tuştan muamele görmüştür. ğği Kambiyo borsası 29 -5 -930 ÇEKLER Londra 1033 8000 Nevyork — gaz 0750 paris — IT 60 00 Atlaa 36 280) Cinevte — 2 4200 Roma c« 9175 Büzreş — 78 1506 Amesterdam —1 1640 Brüksel — 234080 Sofya ©4 8200 Berlir — V özee — praf 15 8600 M. Esat-Hî Rifat beyler davası ( Birinci sahil mahkemenin vazifei kanuniyesi' icabındandır. Binaenaleyh, maznunun tkdel adli müessesesi tarafından mu- ayenesi için İstanbul müddei u-| mumisine telgraf çekilmesini ve bunu teminen memuriyetimize müzekkere yazılmasını ve mu- | hakemenin pek yakın bir güne talikini ehemmiyetle talep ede- rim.” | Mahkemenin kararı Ekmel B. in talebinden sonra heyeti hâkime müzakere odası- na cekildi. 10 dakika sonra tek-| rar avdet ederek zabıt kâtihine verilen karar okutturuldu. Mah keme, bu kararında Haydar Ri- fat B. in hastalığının mahkeme de hazır bulunmasına mâni de- İrecede olup olmadığının İstan- (bulda tıbbı adlice serian ve İta-| bında kendisinin muayenesi su- ret” > tezbitinin temini için müd deiumumiliğe müzekkere yazıl-! masına dairdi. Muhakeme pazar tesi gününe talik edildi. Bugün | muhakemeye devam olunsaydı | hukuku umumiye şahidi olarak | İstanbul müddeiumumisi Kenan | Nazım ve müfettiş Ziya B. leri |dinlenecektir. İştanbul'daki vazivet 25 günlük hapis kararı Temyiz mahkemesinm avu- kat Haydar Rifat B. hakkında | verilen üç ay hapis kararını 25 güne indirerek tasdik — ettiğini n yazmıştık. Temyizin bu ka- İrarında tecile lüzum gösterilime miş olduğundan Haydar Rifat l |Beyin tevkif edilerek mahkümi- İyet müddeitini rek üzre| |hapisaneye sevki icap etmekte- 1 idir. | Eski usulü muhakemat kanu nuna göre temyiz mahkemesi, asliye ve sulh ceza mahkemele- rinden verilen kararları ya tas-.| dik veya nakzede akı de de evrakı hükmü veren mak-| kemeye gönderirdi. | Yeni usulü muhakemat kanı | re temyiz mahkemesi | lüzum gördüğü hükmü ve ceza-| zzat verebilir. Binaenaleyh, evvelce olduğu | gibi birtakım formalitelere lü- | zum olmaksızın hükmün derhal | infazı icap etmektedir. H. Rifat B. şehrimizde Haydar Rifat Bey Ankara iye mahkemesine gönderdiği Listida ve raporla hasta olduğun |dan bahsetmiş ve muhakemenin İtehirini istemiştir. Mumailey- hin Ankaraya gitmediği ve şeh- rimizde bulunduğu ancak dün anlaşılabilmiştir. Herkes, avü- |katr Ankarada — zannediyordu. Böyle bir zanna düşrnek için de sebepler vardır: 1 — Haydar Rifat B. Ankara ya gideceğini ve mühakemede İbizzat bulunâcağını gazetecile- İre geç vakit teyit etmiştir. 2 — Üç gün evvel Haydarpa- şadan hareket eden ekspreste 1$ Nurnarali yataklı vagonü a Üje etmiştir. | | Bütün bu hazırlıkları gördiikğ ten sonra son dakikada Ankara| ya gitmek kararından — vazgec- |miş ve apandisiti -olduğundan bahsile Vasil Ef. isminde bir “Milliyet” in 12845678 1033,5 kurüşta açılmış ve bir a- ralık 1034,5 kuruşa kadar yük- seldikten sonra gene açtığı fiat Bugünkü yeni bilmecemiz Sağdan sola 1 — Lâz kayığı (5) 2 — Değnek (3) Acaba (3) 3 — Nota (2) Meyan (3) Zaman e) 4 — Büyük ev (3) 7 — Nedamet (2) Köle (3) Ek- mek yapılır (2) 8 — At yavrusu (3) yüksek (3) 9 — Homurdanmaktan gelir (7) Yukardan z 1 — REksiksiz (3) Tatil (4) — fede makat ) doktordan rapor alarak mahke- meye göndermiştir. Rapor, hükümet tababetince de musaddak bulunmaktadır. Haydar Rifat B. gaze tecileri kabul etmiyor Dün bir muharririmiz Hay- dar Rifat Beyi telefonla aramış ve kendisine hasta olduğu ceva- b verilmiştir. Biraz sonra diğer bir muharri Beyi, Teşvikiyede Polikarp partırnanındaki dairesinde 7 ret etmek istem Beyle görüşememistir. Haydar Rifat B. iddia ettiği- ne göre apandisitten muztarip- tir v halde değildir. Temyiz kararı kendisine tebliğ edildi Temyiz mahkemesinin verdi ği 25 günlük mahkümiyet ka- rarı, dün öğleden sonra Müddei- umumilik makamına bildirilmiş tir. Müddeiumumilik, keyfiyeti tebligat müdiriyeti — vasıtasile mumaileyhe tebliğ ettrimiştir. Aksam geç vakte kadar Ha- ydar Rifat B. tevkif edilmiş de- ğildi eee — Poliste İlki karmanyolacı Halicıoğlunda gece karma- nyola vak'aları olmaktadır. Ge- | ce saat 22 raddelerinde — Kırk merdiven sokağında oturan Ze- ytin burnu çimento fabrikasın- da makine ustası Cekoslovak M. Yervant Gronber ve an evlerine gel- birdenbire üç kişi lerine Çıkmış ve bir ses: — Durun bakalım! demistir. Madam ve M. Gronber fer- yat ve istimdada başlay kişi bıçakları çekm zerine mütecavizler bi sırra kadem basmışları izlerden mezbaha nay hallinde oturan coban Aziz ile kardeşi Ali yakalanmıştır. Diğer arkadaşları da yakalan mak üzredir. Dünkü sirkatler 1 — Hasköyde Halit kapta- ön! Feryat birer man kayığma hırsızlık maksadile | giren kör Aziz yakalanmıştır. 2 —Ayasofyada kahveci Ke- maliyeli Azizin ceketi Yaşar is- minde biri tarafmdan çalınmış ve yakalanmıştır. 3 — Mahmutpaşada Zücasi- yeci Abut Efendinin 17 — lirası meçhul bir adam tarafından a- şırılmıştır. 4 — Sirkecide Balıkesir ote- linde oturan hoca Hasan Efen- dinin 67 Hirası meçhul iki şahıs tarafından mantarcılık suretile alınmıştır. Birinin ayağı ötekinin kolu kırıldı 1 — Kadıköyde Feridiye so- kağında oturan Hidayet Beyin oğlu Memduh, bindiği motörle Kızıltoprakta Ali isminde bir çocuğa çarparak yaralamış, sol ayağını kırmıştır. 2 — Kadıköyde Mısırlt oğlun da Cemil Beyin oğlu Melih ile, ayni sokakta oturatı Nazmi, top oynarken, Nazmi, Melihi itmiş | Melih yere düşerek sağ kolu kı- tılmıştır. Nazmi yakanlanmış- tır. eğlenceleri Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli 2 — Nota (2) Sonuna Çil) ilâvesi- le kayr (3) 3 — Uzaklık edatı (2) Sayı (3) Sonuna (k) ilâvesile nefi edatı. 5 — Müvesvis (9) ? — Uzaklık edatı (3) Beygir (2) 8 — Taacclip edatı (2) Pek büyük 3) ç 9 — Ekmek (3) Cinayet yapan (2) Yapmak imiz, Haydar Rifat| yatağından dışarı çıkacak | madamı | Yuni mukaveleler ERSEN SARARELA OA CA Birtinci sahiteden mabat dolunduğu tasrih kılınmakta- dır.,, Fransa ile ticaret ve seyrisefain mukavelesi Fransa ile imza edilen tica- ret ve seyrisefain mukavelesi de tasdik edilmek üzere mecli-| se gelmiş bulunmaktadır. Bu mukavele de mühim esasları ihtiva etmektedir. Ezcümle bu mukavele ile i racat emtiamızın esaslılarından olan üzüm ve halı hakkında as-| gari tarifeden daha mmühim su-| rette tenzilât yaptırılmıştır. Diğer taraftan ötedenberi Friansada tatbik edilegelmek |te bulunan ve İstanbul vasıta: İle Fransaya giden Anadolu eş-! yalarınm istisnal bir resme tâ-| bi totulmamasından ibaret İsul de bu mukavele ile ortac kaldırılmıştır. Üzümlerimiz ve Korent üzümleri Encümen, nefaset noktai na-! zarından dun olmasına rağmen resmin azlığından dolayı üzüm- lerimizle ayni Hiatte satılmakta, ve binaenaleyh satış rekabetin- |de kimayeli bir mevkide bulun |makta olan “Korent,, üzümleri |le üzümlerimizin mukavelenin| mevkii meriyete vaz'ından son-| |ra müsavi şerzit altında muval fakıyetle rekabet edebilcceği- min muhakkak bulunduğu ve es ki hale nisbetle daha geniş bir|| ş pazarının kendisine temin| iş olduğuna dair olan ka- atini mazbatasında izhar et-| miştir. .e o ama— Turineklüp azası (Birinci sahifeden mabaat) |vi pul bastırmıştır. Bunlardan İbiri, kongrenin devam edeceği İbir hafta içinde mektup za: rına yapıştırılacaktır. — Diğeri koöngre azasına aitti: Misafirlerin, şehir vesaiti nak| |liyesinde meccanen seyahatle-| |rini temin için kendilerine Nafıra İvekili Recep B. in imzasımı ha- vi vesikalar verilecektir. Bu ve- ikaların muteber olduğu nakli- |ye vesaiti, İstanbul banliyö tren leri, tramvaylar, tünel, Seyrise- fain, Şirketi hayriye, Haliç va- purlarıdır. Yarın — Beynelmilel |Turing kulüpler ittihadı heyeti idaresi içtima edecektir. — Ayni |zamanda yarın, Dolmabahçe sa- rayında Dahiliye vekili Şükrü |Kaya B. in riyasetinde kongre- nin resmi küşadı yapılacaktır. Bunu müteakıp şehrin şayanı temaşa yerleri gezilecek ve ak- şama doğru bir ziyafet verilecek tir. 150 Kiralık sirkat Küçükpazar'da Ali Paşa ha- nında oturan Ali Bektaşı ve Ali Hasanın sandığından 150 lira çalınmıştır. Çifte Aliler, sarik- lerin, kendi oda arkadaşları ol- duğunu iddia etmektedirler. Alasonya indan Yenişe- | hirli Kozata meb'usu sabıkı Ömer Lütfü Etendi olduğu — zatürreeden kurtulumayarak itihali daribeka eylemiştir. eşti Merhum alim, zahir bir zat Allah rahmet eylesin. İstanböl 2 inet lerasından; Mahcaz ve furubtu mukarrer Fi- yat ma kaliı bir ötomebil - 4-6-930 tarihine müsadif çarşarba günü saat 12,30 da Tal meydanında bilmü- zayede satılacak taliplerin 929-2406 dosya numarasıle mahallinde memu- runs müracaatları. Bi den aldığım vesikayı zayi ettim. Ye- nisini çıkaracağımdan eskisinin hük- mü yoktur. 925 tevellürlü Mehmet oöğlu Adil Trabze Kindinat kapı No 84 Çatalca müstahkem mevki satın alma ko- misyonundan: Çatalca müstahkem mevkine ait askerl furunda istihdam 0- lunmak üzre bir hamurkâr bir pişirici ve üç yardımcıya Iht- yaç yardır. 10 Haziran 930 da ihalesi yapılacağından her gün saat 10 dan 16 ya kadar Ha dım köyünda müstahkem mev- ki satın alma komisyonuna müracaat etmeleri XZAIKXKIKKKILAKIMIKKIZIZIKZ g TAKSIM BARÇESİ Dünkü — perşembeden Her gün saat 17 1 Tam ve Sant HER VARYETE BÜYÜK Pek YAZ SAHI M SİNEMASINDA hakiki sesli ve şarkılı Kadram harbe gidişi filmi azim — muzalferiyerleri kazanmaktadır. İlâveten; ALP ŞARKISI varyete Müsiki meraklılarının — pek - iyi tanıdıkları Waestro GULESKİ Yakında kendini * işitdrecektir. İlmt edebi Hadise İlim, san'at edebiyat — gözetesi Perşembe günü çıkıı, Elyevm ETUAL SİNEMASINDA AŞK GECELERİ üilminin unu- tulmaz mümesstli JAN MURAT fından temsil olunan CEHENNEMDEN — FİRAR Mühreşem filmi - mürhiş muzal keriyetleri kazanmaktadır. B O, 4üncü S H hâkimliğin- deni Feriköyünde pokine — tokağında TU mumaralı hanede sakin iken 6 nisan 1030 yarihinde vefat etmesi Dzerine terekesine mahkemece vazı- yet olunan Hüseyin 'ağahıa mezkâr hanede mevcüt eşyayl metrakesi açık arttırma — suretile 4-6:030 çarşamba göünüü saat 17 de alenen savlacağın- dan ralip olanların mezkür gün ve saatte mahallinde hazır bulunmaları Tüzumu ilân olunur. Ktanbul ikinci tcaret mah- kemesinden: Galata'da Tünel sokağında 30 'abakçılıkla müştegil Ko- ca mahke mece 927 Mayıs hinde iflâsına ve iflâsm 28 Mayıs 930 tarihinde İmasına ve azayi mahkemeden ip Beyin İflâs memuru ta- yinine ve merasimi kanunlyenin lü- Zumu ifasına karar verilmiştir. 1 — Mümaileyhten alacak ve tetihkak İddla edenlerin işbü hakla- Tını tarihi Hlândan itibaren ve bir ay içinde mahkemede — ifllâ - idaresine müracaatla kaydettirmeleri ve bu bapta, vekillerin asıl ve müsaddak süretle. rinin tevdi etmeleri. 2 — Müflise borcu olanların da- hi keza bir ay içinde kendilerini bildirmeleri Mlâfına Hareket cezai mes'üliyeti möziptlr. 8 — Müllise ait malını - her ne güretle olursa olgun ellerinde hulun- duranların o mallar üzerinde bakları mahfuz olmak şartile keza bir ay içinde iflâs idaresi emrine tevdi ct- meleri ve etmezlerse cezsi mes'üli- yete uğrayacaklardır Ki makbul ma zeretleri bulunmadıkça rtlchanı hak- darından mahrum kalacaklardır. 4 — İik içtima 11-6-930çarşamba saat 14te mahkeme İflâs odasında akdedileceğinden alacaklıların yevm ve vakti mezkürde - bilâsale veya bilvekâle hazır bulunmaları ve müf- lisin borçluları ile kefillerinin ve bor- cu tekefftil eden sair kimselerin iç: uUmadk bulunmağa hakları bulunduğu icca ve iflâs kanununun 214 üncü maddesi mucibince tebliğ makamınan kalm olmak üzere ilân olunur. mükemmel 22 den AÇIK TERDE SiNEMA CUMA VE PAZAR PROGRAMİLE yakında ESİNİN KÜŞADI p4 ve münasebetile heyecan'lı varyete nume- 4 roları gösterilecektir. BEXXAZXYAKLALKLIMI XIZILIZILKLAZI XrlE bi baren kadar den 1 sehianik «tra itibaten GÜNÜ VARYETE YYW AA MA A A BN Brrr MRA'da iki büyük filim birden gösterilmektedir. GARİ KOPER in temsili L P. Akuk A ve fransızca sözlü ve şarkılı SAADET - YVOLU filmi. Bugün saat 10445 te tenzl Bugün MEL FEVKALÂ — BEL kahalı komedi. 2— SESLİ ve şarkılı VARYETE: İspanyol dansözü LA JANA tarafından İSPANYOL BALETO- | R BALALAYKA vı yeti muganniyesile KUBALI KOKS otkestrası KG e sevimli aktör ŞARL en Zarif en mükem AŞK — dilmi Ba sıcak günlerde üzleden sonra ve gece €snasında — pek nelis ve soğuk -DONDURMALARI .... MECCANEN.. mek süretile — hararetinizi edebileceksiniz. ye teskin Takilâp siyarrosu — Şehzadebaşı Millet tiyatrosunda bugün gündüz Canavar milli fada 3perde (Tayyare piyangosu) komedi 1 perde bu ak- Kılıbık komedi 3 perde Hazine namsına mazbut — Haydar pağada 130 ader kayın kürek, üç çeki mahılut ve 17 çeki meşc odü- nüu ve 60 kilo yerli çayı ve — Kadı- Köyünde Üç çeki 25 kilo mahlut odun ve Üsküdarda 60 demet fırın, çalısn ki cem'an 6 kalem orman em yali müzayedesi 3-6-990 salı günü- no kadâr bir hafta daha temdit edil: miştir, Taliplerin yevmü — mezkürde saat ön beşde Üsküdar Kaymakım- lığında satış kormisyonuma — mürsca y salh bi mahkemesinden. Taksimde tatar ağası mahallesinde ağaç altı sokoğında 1O nümarâli Köse oğlu aparımanının & numaralı dairesinde sakin iken 9 nisan 1930 hinde vefat eden Köse oğlu Hara- — lnin terekesine mahke- mece - vaziyet olunduğandan — tarihi ilândan itibaren “eshabı. matlup ve tar lambo efen alâkadardnın bir ay ve veresenin Üç ay zarlında Beyoğlu dördüncü Sulh hukük — mahkemesine — müracaarları Tüzümü ilân - olunur. İstanbul 8& inci Tcta memijrlüğünder Maşuk beyin şehzade — başınıdı Fevziye mahalle ve — sokağında 12 numarılı — garöjda — müstecir efendide alacağı ” o2 tesviyeni zınmda Mt | güsderi ödeme emri nerede bulunduğu möç- hul oldoğundan — tebliğ - edilememiş ve ilânen tebliği tekarmır etmiş ol- mağla borçiv — mümsileyhin 15 gün zarlında müracsatin usulü dairesinde borcunu ödemesi ilân olunur. Doktor HAFIZ CAMAL Comadan mada günlerde — öğle- den sonra saat ( 14- 16 ) da İstan* bul Divanyolunda ( 118 ) numero- Ju husast kabincsinde — hastalarınt habat' eder.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler