29 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

29 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Polislerden üç fut N 2 | takımı teşkil ediliyor Zabıta memurları top oynarken Allah verede hırsızlar meydanı boş bulmasalar Polislerin top oyvnadıklarının resmidir Aldığımız o malümata göre, İstanbul polis teşkilâtı mensupları #asında futbol takımları teşki- "he teşebbüs edilmiştir. 'olisler arasında sporla uğra- ve bilhassa futbola çalı- Hakların nazarıdikkate alınacak ecede çok olması bu teşeb- İm olmuştur . Mİ dilik (OBeyoğlu İstanbul, Üsküdar cihetindeki polislerden oynamış bulunan polisler bu takımları takviye edeceklerdir. Bu üç takım aralarında sık sık maçlar yapacaklar ve ica- bında üçtakımdan seçilecek kuvvetli oyuncularla diğer kulüp ! takımları arasında müsabakalar tertip edilecektir. Oyuncular beyaz pantalon, gümüşi (Oceket (giyecekledir. Ceketin yaka ve kolları kırmızı olacak, göğüslerinin sol tarafın- da birer “P, işareti buluna- caktır. NELER OKUYORUZ ? (Üst tarafı T indi sayıfamızdadır | Günlük vasati: 22 kari Okunan kitap- (o kari Kari sınıfı ların cinsi nisbeti “Mülâhazat Mülderider mw. Tarih, Tip 91.35 Teikik maksadile ta, İlimler Ve orta mektep (|—o Tarih, Fizik, Kim- "(435 O Çalışmak, öğrenmek için z leri va, Riyaziyat Zabivler . > za Tarih ve mütefer. *(, 15 Tetkik ve okumak için Sair rik eserler Meslek erbabı Tefsir, Hadis, Tarib . *, 13 O Not almak ve yazı yazmak için okurlar N Yeni tabedilmiş eserlerin az | vekâletinin ve diğer vekâletler t bu kütüphanenin | ve resmi dairelerin tabettirdiği kari bulamamasına 8€- | kitaplara münhasırdır. Pi a am Yükselmesine sebep olan talebe- Sl iv Sip eye aylık vasatisi » hayanbul Türkiyenin en kalı- bir şehri olmasına rağmen İM tetkikten anlaşıldığı üzere cihetinden pek zavallı- > Sekiz yüz bin kişiyi sinesin- diy taşıyan ve dört asır mütema- en koskoca bir imperator- İağun idare merkezi olduğu gibi ama ve irfan merkezi olan şehrin, okumak için bütün an haiz olduğu halde, gün- a okuyan sekenesi umum nu- ünün 960,008 olması ne ka- Şâyanı o hayrettir. Okuma nedir bilmiyen bu halka Zevki aşılamak ne büyük bir ?met olacaktır. iL çlrle olan eserler maalesef hemen yalnız Maarif K y Ütüpanelerimizde yeni har- Bu husus cidden dikkate şa- yandır. Meselâ İstanbulun en büyük kütüpanesi olan Bayazıt kütüpanesinde bile yeni harf- lerle mevcut eserler o kadar azdır ki hemen hepsi yüzle sa- yılabilir. Filvaki yeni harflerin istimali uzun bir mazide değilse de yine intişar etmiş bir çok kitaplar vardır ki bunları Maarif vekâleti bir o fedakârlıkla kütüpanelere gönderebilir. Bunu memleketin irfan hayatı namına arzu etme- mek elden gelmiyor. Hasan Refik Mevlidi nebevi Dolmabahçe camii şerifi imam ve hatibi Beşiktaşlı hafız Rıza efendinin vefat eden refikası hanımın ruhuna ithaf edilmek üzere mayısın otuzuncu cuma günü saat on üçte Üsküdarda Kısıklı camii şerifinde meşahiri buffazı kiram tarafından mevlidi nebevi kıraet edileceğinden ih- vanı kiramın teşrifleri rica olunur. Türkiyede elektrik Bir senelik istihsalât $1,7CC,CCO kilovata varıyor 929 senesinde memleket dahi- linde elektrik istihsal eden mü- esseseler (Ohakkında (istatistik umum müdürlüğünce şu malü- mat toplanmıştır: Memleketimizde 37 tanesi şir- ketlere, 37 tanesi eşhasa 24 ta- nesi belediye ve idarei hususiye- lere ait olmak üzere 98 elek- trik istihsal vardır. Bu müesseselerin serma- yeleri İl milyon 300 bini şirket- lere 600 bini eşhasa ait olmak üzere, İl milyon 900 bin Türk lirasıdır. Muhasebei hususiye ve belediyelere ait olanların serma- yeleri hariçtir, bunlar hakkında | esaslı malümat alınamamıştır. Müesseselerin 69 tanesi mo- törle, 13 tanesi buharla, 13 ta- nesi su ile, 2 tanesi muhtelif kuvvei muharrike ile işlemektedir. Memleketimizde umumi elek- trik istihsalât yekünu 81,700,000 kilovattır. e Bunun 76 milyon 660 bini şirketlere, 1 milyon 4 yüz elli bini eşhasa, 3 milyon 659 bini mahalli teşkilâta ait müesseseler | İstihsalâtıdır. Bu kilovatı * tenvirâta, “33 “yülyötr 322 bini kuvvei muharrikeye, 22 milyonu sair hususata sarf- olunmaktadır. Müşteriler yekünu 75684 olup bunun 67072 si şirketlere gittir. Bütün müesseselerin ; e masrafı senede 4 mi bin, varidatı 5 milyon 375 bin- dir. Senede 900 bin lira kadar kâr olmaktadır. Memleketimizdeki elektrik mü- esseselerinde 813 amele, 789 memur, ceman 1602 kişi çalış maktadır. —— Cevap vermiyorlar Derülfünundeki dedikoduya dair slâkadarlar SÖZ söylemiyorlar Dünkü sayımızda Darülfünun tarihinde görülmemiş bir vaka- dan bahsetmiş, dişçi Kâzım Esat in Darülfünun O hocalığına nasıl ve ne suretle intihap ettirildi- ğini izah etmiştik. Bu mesele hakkında ne diyeceklerini öğren- mek üzere Da emini Neşet Ömer ve Tip fakültesi reisi Süreyya Ali Beylerle gö- İrüştük, Neşet Ömer B. söyliyecek bir sözü olmadığını, malümat almak üzere Süreyya Ali Beye müracaat (edilmesini, Süreyya Bey de imtihanlarla pek meşgul bulunduğu için Neşet Ömer Beyden izahat alınmasını | ileri sürmüş, bittabi ikisinden de | hiç bir cevap alınmamıştı. VAKIT Tabı işlerinizi yapar. Ankarada KY İni yapılan mübadele — VAKIT 29 M: müzakeresinin esasları Takas ve bitarafların reyine müracaat meseleleri belli başlı maddelerdir Ankarada, hükümet merkezi- mize davet edilen muhtelit mü- badele bitaraf azalarının iştira- rine olacağını 'söylemektedirler. Halbuki alâkadar mahafile na- zaran bırakılan emlâkin nerede kile yapılmakta olan müzakere | daha fazla olduğunu tesbit etmek Türk - Yunan ibtilâfını halle doğru atılmış bir adım addedil- mektedir. Son defaki müzake- rede Yunanlılar tarafından kabul edilmeyen itilâfnamenin 5 inci maddesindeki “Takas,, ve “bita- rafların istişari reylerine müra- caat,, meseleleri Ankarada ye- niden mevzuu bahis olmaktadır. Bu münasebetle alâkadarlar, tarafımızdan teklif edilen “Takas,, usulünün en doğru, en seri ve en meli çaresi oldu- Kr, Ba ötedenberi Türkiye- de, Türklerin Yunanistanda br raktıklarından daha fazla emlâk bıraktıklarını ve takasın aleyhle- tamamile imkânsızdır. Çünkü aradan çok uzun seneler, çok büyük hadiseler geçmiş “ve bir çok şeyler, bir çok kıymetler değişmiştir. Meseleyi bu şekilde mütalea edenler, eğer bu ibtilâfın daha 100 sene sürüp gitmesi istenmi- yorsa, teklifimizi kabulden başka çare olmadığını da ilâve etmekte- dirler. Holştat geliyor Avrupada bulunan bitaraf de- Bir ingiliz mektebi sene sonunda kapanıyor Galatada kâin Britiş Misyon Skul 'aymis) ( gazetesi (o Skoçya wi ii idare edilen mekteplerden Türkiyedekilerin kapatılacağını yazmaktadır. Bu kararın sebebini öğren- mek üzere Galatada kâin (Britiş Misyon Skul) mektebi müdüri- yetine müracrat ettik. Mektep müdürü Mister Makana sualle- rimize şu cevapları verdi: — Türkiyede yalınız bir tane olan mektebimiz 1842 senesinde açılmış ve B8 sene tedrisatta bulunmuştur. Mektebin ders programları yakın zamana kadar İskoçyada- ki misyonerler tarafından tertip edilir ve talebeye öğretilirdi. Mektebin sınıf taksimatı da bam başka bir şekilde idi, Halbuki hükümetin son bir kararile ec- nebi ve akalliyet mekteplerinin ders ve sınıf programları Türk mekteplerinde olduğu gibi Maarif vekâleti (tarafından verilmeye başlandı ve mektebin teşkilâtını tamamile değiştirmek mecburi- yetinde kalan İskoç mektebi ilk kısmını kapadı. Teşkilâtımızı orta mektep haline getirdik. İlk kısmın kapanması ile oldukça mühim - bir meblâğ gaip eden mektep bu sene mali cihetten müşkül bir vaziyete öğ "Diğer Şeniz Gal tamamile İngilizce yapıyorduk ve yalnız haftanın muayyen saatle- rinde Türkçe kıraat ve tarih o- kutmakta idik, halbuki Maarif vekâleti tarafından bütüu mek- teplerde bir çok derslerin de sadece Türkçe okunması emre- dildi. Faaliyet şeklimizin günden üne tahdit edildiğini dü ei bu senebi Ünkziniliei sonra mektehi kapamaya karar verdik, : ——— Soğan içinde esrar Tevkifaneye bir adam esrar getirdi, sonrakendi de sırroldu Dün tevkifaneye mevkuf olan Hasanı görmek üzere hüviyeti meçhul bir adam gelmiş, üstü | başı aranmadan içeriye alınmış- | br. Bu adam tevkifanede bir müddet oturduktan sonra kalkıp gitmiş, neden sonra memurların akılları başlarına gelmiş tevki- fanede otaharriyat (oyapmışlar, bir demet taze soğan içinde iki dirhem kâdar esrar bul- muşlar ve müsadere etmişlerdir. yar esrarı getiren bu meç- hul adam aranmaktadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: