27 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

27 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MAYIS 28 hal akmtı çağanozu gibi y dl, ii eyi yığ üstüme... yer e adm ni bir demi gi ti, kavra Tayyare üye vi ii gine meki demi ağı açacağ min yere tu ii Yenişehir havadan ga rünüyor. Tane tane kö: ii cet Civardaki köyler, r nezaket ve candan ze mukabele etti Bu âda sal miliklerine olduğu maharetlerin. diye cevap verdi. , iyase etinden: Ankara merkez kazası e tırmaları lüzumu i © > iş MÜSABAKA İMTİHANI. MALİYE VEKÂLETİ MEMURİN RİYETİN MÜDİ! DEN: iâm ve şuabatı Hazine münhalâtı için 2 hazir > K an 930 pazartesi günü zirde gösterilen dersle: rden müsabaka imtihanı| icrası mukarrerdi: Orta meki urin kanunund p mezunu rinin raptile tanzim r ile mezkür tarihe kadar idareye müracaatleri , 1— Yi: 'azı, rakkam, imla, kiti — Usulü defteri (Mali ve Ti- 2—9227 a e KİRALIK SATILIK H Ankara'nın kayabaşında ii ma- hallesinde çeşme sokağında 23 numaralı hane satılık ve kiralıktır. Ü: Merkez hastahanesi, Cebeci, yaya nezaretli ve kullanışlıdır. ala erik, 4 — Mali kanunlar, 2—9226 ıldım, Cemal de Gayri ihtiyari ietanaea bir dı. e! tvelle çizilmiş caddeler ve sokaklâr. İstasiyı clis caddesi de e Faka kemi mall de Pi- toresk bir güzelliği e bil- hassa Ka iie Beni der resine inen uçu- rum ve 6 boğazın heybetli bir görünüşü var ağaçsız olanları uzanmıştı. İndik. Tekerlekler yere ol- kça şiddetli bir sarsıntı ile değdi. Pi- ri mesine rağ- dostlukla elimizi sıkarak teşekkürlerimi- mlarm nezaketlerine ve sami- ka de hayran olma il değil Sırf fabrikalarına eyi bir reklam yapabilm için makinelerile en tehlikeli hünerleri, ulağımda ası ara- rvanı geçi- l k hoşuna 1 hayretlerini de develer bura- m bir nakliye vasıta- sı vazifesini görüyor!, dedi. e Öteki hayret edetek bir şey yok, orulmadan söylenen intibalar ne be- | A. Şehir Askerlik Şubesi HAKİMİYETİ MİLLİYE . 7 an ii ADALAR DENİZİ ÜZERİNDE... MOTORÜ PAN YAPMIŞ KAHRAMAN İKİ TÜRK TAYYARECİSİNİN SERGÜZEŞTİ...... e Türkiyenin in En Zengin Meemuasıdır. | ge HAVACILIK VE SPORUN ys 23 NCÜ SAYISINDA yet muntazam gö Ji, zar gibi evler BÜYÜK BİR UN FABRİKASI SATILI ANTALYA VİLAYETİ ENCÜME- NİNDEN: 1 — Antalya İdarei Hususiyesine ait n sistem Un Pabrikası satıl- 1/9: mul 350 bin nd Bedeli >> on iki mü- savi taksitte istifa ( edilecektir. Beher taksitin arası altı aydır. il taksit iha- leyi müteakıp alınacaktır. Taksitler ö- leninciye ka dar fabrika İdarei Hususi- ER ipotekli kalacaktır. yede eye iştirak için bedeli BUYUK MAÇA DOĞRU, . Ti bince tahvilat ve saire id de te- Jmin re bilir. — Müzayedeye iştirak tarzı kür kanunun (kapalı müzayede) mez- BERLİN'DE MAX ahkâr va tevfik edi li SCHMELİNG İLE 5 — Talip olanların müddeti lin de Antalya Valiliğine müracaatleri lâ- zmdır. Bir saat, FABRİKANIN EVSAFI ŞUDUR: SABIK ampiyom TUNEY BOKSU NİÇİN BIRAKTI? vel tiks SATILIK - KİRALIK Apartıman.. “hane, arsa ve sair *m- , lak için Hajk .İz İdarehanesine müra. 2037 asr! caat. Telefon : Müessesatı Ticariyenin Nazarı Dikkatine MATBAAMIZCA TABI VE IHZAR EDİLEN Kasa, Yevmiye, Deiterikebir EHVEN FİATLA SATILMAKTADIR. AYNİ MATBAAMIZDA GAYET GÜZEL BİR TARZDA YENİ öTEL DEFTERLERİ TAB" EDİLMİŞTİR. ARZU EDİLEN TARZDA YENİDEN SİPARİŞ DAHİ DİLİR. Diş ağrılı pek tahâmmül “ermdir spirin komprimeler almakla derhal br a Yalnız kırmızı ndı > elenei dikkat #alep e bu markayı münrren BC YÜK TAYYARE PİYANGOSU : 8.inci tertir 5. inci | keşide: ye Il. Haziran 1930 ,Keşideler; Vilâyet Şehremane- ti, Defterdarlık, İş, Ziraat, ve Osmanlı Bankaları Murakipleri ve Ha'k Huzurunda Yapılır. BÜYÜK İKRAMİYE (50000) Liradir. Her Keşidede Çikan Numaralar Tekrar Dolaba Konmaz. 2 — 4153 İRALIK HANE. ” Kİ YAZI VE TERCÜME İtfaiye meydanı otel sokağında : zabitan misafiranesi sırasında beş oda a iv bir mut banyo, iki halâ ve bahçeyi havi ie e >. inde tur, tac Me ri ir li in Ankara Sıhhat w müdürü le tercüme il için Halk İş İdareha- operatör Rifat esine müracaat. Beye em Telefon: 2037 ge 2—8580 * © Telefon

Bu sayıdan diğer sayfalar: