27 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

27 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

t Demiryolları ve & imanları Umumi İdaresinden: —>or— 259 kalem tıbbi ecza ve sairenin ka- palı zarfla münakasası 16 haziran 1930 Pazartesi günü saat 15 te Mini İştirak edeceklerin teklif mektupla- atlarını ayni makasa kâ- anbul'da Hi darpaşa veznesinden tedarik anl 730 tane meşe traversin kapalı zarf- münakasası 16 haziran 1930 pazartesi 0 da ünü saat sal eminatlarını ayni gi ' dar münakasa kâ- i « vermeleri lâzımdır. a şartnameleri beş lira mu- e Me kita a'da Muhasebat dali sie İstanbul'da Haydarpaşa vezne- inden tedarik edebilirler. Travers hariç olmak üzere 29 kilo- kapalı ine Mümessili: R ro Sesli muazzam program. Emrazı ci Hi tahakığ Me ermercizak aki ikinci kat her g DOKTOR HİLMİ BEY ldiye ve | par- in lem EVKAF MÜDÜRLÜĞÜNDEN İMÜZAYEDE VE,MÜNAKASA! (ur MOBİLYALI BİR | Ev e Yenişehir Kavaklı e Gazil dayi Kia evi yeeeled na Bir Sabi iler Ge bir yazı .— iki yeni odası beş hizmetçi Haziran MAHKEME VE İCRA İLANLARI aa a m a AR A. TİCARET MAHKEMESİNDEN: Ankarada Şengül hamamı civarında keki numaralı Mişonun pansiyon t etmekte il karar verilmesi bankanm na vekilleri Ekrem, Ziya, ve saça 7 tarafım- talep edilmiş v ilan sw vetile tebliğ li > ale bir hu bir evi yahut a Üenüri 5 öniliret be bö $ Dü Zincirli cemi MM m 526/4 o Apartman İstiklal caddesi ve ne Kii * Ne 2—9196 526/5 5 im " gr me 526/: v » » KİRALIK BAĞ. 56 Hane Büyük Millet Meclisi caddesi ikte 4 odalı 10 dönüm bağı ile bir 443 Dükân Karaoğlan m viii Talip olanların Anafar-| gan 361 Karaoğlan talar caddesinde Türk Maarif Cemiye- 524 cini hariminde iki oda . Hacı İlyas Camii bariminde tinde iye mü i 25 Tabakanede 2 —9131 534/3 Üzen emeyi iii nının 3 ün. Samanpazarında DİŞ DOKTORU. S7 Hane Kızılbeyd AZİZE CELAL Tabakane: i Se za ie Büyük Millet Meclisi caddesinde Rusyadaki Kazan tıp fakültesim- 531 inema kapısı caddesinde den a va 448 Müskirat fabrikası Tabal kat görmüştür ps Bos Didin Sömümil Dişleri dikka tedavi eder. | âd lan Evkafa ai kı İ ki talebi üzerine alacaklının merhun se- i fiati üzeri; sa- tabilmesine karar verilmiş olduğundan | ilan tarihinden itibaren üç gün içinde a- lacaklı huzuru ki dik mek suretile itirazda bulunulmadığı tak- dirde işbu kararın kat'iyen kespedeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur, 2 münakasası 14 temmuz pazartesi günü si gül saat 16 da Ankara Devlet Demiryolları in bu müddet zarfında her pazartesi iki müracaatleri. iy ğinden talip- ve perşembe günleri Ankara Evkaf 2—9221 Pim r ta le Hacıl e caddesinde! polis merkezi karşısında ANKARA ÜÇÜNCÜ İCRA ME- |! MURLUĞUNDAN: ? ! | li Z 2 —9124 idaresinde yapılacaktir. ANKARA in MİLLİ EMLAK NNUNZNİ 'ştirak edeceklerin teklif mektupla- in e Ne. Cins. — MÜDÜRLÜĞÜNDEN: suretile 29 mayıs 930 perşembe gü rinı ve muvakkat tes a ayni yün Hacrdiğen Tbadullah caddesi Dükkân No. Mevkii 2 de Mepa ice 8 Se ie 7 3410 Dükân anı tır. ğ Rh 5 v 167 Kahvehane Koyunpazarında kapa — icra daire- 7 iri sine müracaatleri İlan olun: e Yakandaki dükkânlar bir sene müddetle icara verilecektir. Üalip olanların | 176 — Ağazade hanı , » 2—9216 2 e günü saat on beşte Defterdarlıkta müteşekkil erin omis; eye mü- — Dükân » » ANKARA İCRASINDAN: eni mii “ — i - e > Mahçuz bir adet rad yo makinesi gi Paris Fakültesi Morutârü Bevliye vej i € X z ei eee Farisi BRE EDE VE ikin; İmei Satış 28 hazi, sl A a > : payenb dia ya Ema pen Dr ABDULLAH ARİF İl fendi vereseler Mi eker le 18 mat ee el ini 'n do di La edilip bu EN e hasir eğimcsker. işine bine lerin iera dnirüline li Himayel Etfal apartımanında iddi Yukarıda mevkii alak yazı 07 de nr hasa il si karâr verilen | üzerinde bir hak iddiasında bulunanla- arıda mevkii ve numaraları yazılı) © Ri kei vi deck eder mahâllesinde |rın Yirimi gün zarfında talip olanların | lake verilen bedel haddı vi ga Muveril Tıp Faliitteliler Me Dr. FATMA AR ağam. ve kadın h: yenehanesi D ei Eiimeyei Befak- apart len yüz otuz metre üzeri- di idik siz ki *onra hastalarını <der, Velefon: 2352 MEKTEP İNŞASI MÜNAKASASI. cal mengesir iş halâ r ahır ve tahminen yüz metre murab- en lr içinde bir dut ağacı avhı- unda bir oda ve bir merdiven £ edilmiş ve ihalesinin 29 mayıs tem- A. EYTAM MÜDİRİYETİNDEN: sile şehremaneti münadisine ağ mi perşembe günü saat 14 de icrasr mukar Pore dolayı in — satışı malümat almak ist Yi 0929/4949 | Ter. bulunmuş pere kayu o | takarrür eden Ankara'nın mürüri mahal- mara ile müracaatleri ilan olunur. gün ve o saattte A; Müdür. | Jesinde 9 rakamlı yağcizade Hafız Hüse- — Rüsumu ey tapu harcı | Jüğüne SLAM ye ef. zevcesi Hai mutasarrıf İs aw lie aitti — İcra ie kanunu ahkâmına te- mamile e olunacaktıar. İhaleyi katiyesini müteakip ba- Diyadinin Taş un köylerinde yapı- say Taşburt lacak olan her biri yedi bi sahanlığı ikinci kata iü çk kimi bir sofa kıldık İM kiye müzayede tamamen ve def- aten tesviye aksi bal. müzayede içel fari köy il ndaki k bir in seksen bir e bedeli keşifli di —5—930 dan ei 8 kapalı zarf usulile ton dörttedir. ini ve $ yin görmek ve fazla ma bir gem ker. ve mahiye altmı 1 han Hec a imal zafer caddesinde elyı evm lira icare e ile paşi yirmi arşın arsa üzerine mebni İlkan tazmin kılmacağı. — İhalei katiyesi son günü: e İdairesinde hazır bulunmıyan e İcra n müşteriler Kiralık Ey ve Hane. resinin sa sizin di. in kol — er € kiraya verilecektir. rtımanı müskirat inhisar ida- 1 — Bütün konforü havi apartım le altındaki mağaza ve ayrıca iki odalr) ks; hane ger! rek toptan ve gerekse ayrı m Min 160 met -İlipi relik bir kıta arsa ve Atıf Bey mahalle- yesari yağcı zade Hafız Hüseyin efendi arkası semerci Şeri esp rik ile mahdut 1 ırşından ibar. kapıdan eli bir avlu iki oda in İ halâ biz mutfaktan ibaret symeti eli iş bane- ın. 20 sehim itibarile 15 sehmi 45 gün ie müza) ilmiştir, ta- ve 800 lira lerin kıymeti muhammenesi den yüzde on peysakçesile Şehremanesi m o a Yalnız son ıdesine İhale ic; Bayazit encü- lerin 661 numaralı münaka- anununa tevfikan e e lar olun 2 menine talipleri sa k dükki a aneden sekiz sehimden altı se- Ali simi zafer caddesi ve h efendinin mahallebici a 58 ile mahdut üşi oluna- caktır. 5 — İşbu gayri menkul ilan tarihin- den itibaren bön tarafından ae bilir, 217 İLAN. Ankara Başmühendisliğinden: 194 lira 82 kuruş bedeli keşifli Sa- ali inşaatı o müstaceliyetine mebni pazarlıkla 27 mayıs 930 salı günü Saat 15 te encilmeni daimii vilayette iha- Taliplerin Başmühen- isliğe müracaatleri ilan olunu! 2— Zir kasabasma ii edilecek su yol- larmın pazarlıkla ihalesi ıyıs 9: sa iracaatleri ilan olunut. Hatta Faik Oldu Ankara Satış Deposu : 7—9211 & KİREMİT ağ Kütahya Asri Fabrikası 5 kiremidi Avrupa'daki Emsali © 7 rl, ve bazı Evsafça Onlara Raporile Tahakkuk etmiştir. Son Sanayi Sergisinde:Takdirle görülmüştür. . Koç Zade Ticaretanesi Ju Tevfik ci mevkiinde Molla İtebim i Telefon 2090 Topçu zade e E- ndiye müracaat, TAPU DAİRESİNDEN. Kurtuluş mahallesinden Abdullah oğ- namma mukayyet arka Cebe- Ahmet ve tarik ve mahdur iki kıla bağı mumaileyh Tevtik Rüsumu iii ayri menkülenin ki İcra kanunu ahkâmına tevfikan satı- r. dellaliye ve tapu ferağ harcı e ait işbu gi ilanından itiberci 2. ğu Fenni Tahlil sie başkaca alâkadar ol hafta zarfı olunur. ikkında mahallen tahkikat yapılmıştır anlar bir ında idareye müracaatleri ilan 23 Namıma ait tatbik bürümü zayi eyledim. & Yenisini kazdıracağımdan| p, hükmü yoktur. Ankara Hamidiye mahallesinde mü- 2-— 8893 teveffa telgraf müdürü i E- İendi zevcesi Saadet Merzuka. lep olunabilir, ihaleden ina * “Jitiraz kabul olunmaz satış 16 temmuz 930 tarihine müsadif çar: ünü 16 * Adliye sarayında" İcra Memurları d ğı ilan olunur. li ii t NKARA ŞEHREMANETİ : ILANAT SUTUNU. —e tisap mültezimi Ömer âğan medyun betailiği öm temini tahsili için tahsili erva) hem İht ledi buçukta Atpazarında satılacağı! lip olanların mahalli ları.

Bu sayıdan diğer sayfalar: