27 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

27 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Rea MİLLİYE mayıs DAVET. İktısadi meseleler. BEYNELMİLEL TEDİYAT BANKASI SERMAYESİNİN TARZI TEŞEKKÜLÜ. Bundan evelki makalemizd. olan beynelmilel HARPTEN SONRAKİ AVRUPA TARIH. A SİYASİ DE ĞİŞİKLİKLER. olamıyan iki Dünya işleri. İktısat Eneümeni 27 — 5 — 930 ri€& olunur. DEMİRYOLU. Sovyet ittihadının son Adliye iie — saat 14 te azayı kiramın celbetmi: Yeni yol Sibiryann RUS SEFARETHANE- bankası gız ve 'Taşkend yakınında bitmektedir. tediyat tahviller ilk hakiki İngiliz başlıyarak e pe e — Sovyet Sosyalist Cümkuriyeti Devlet Bankasr tasdiknameleri- 1922 ik- devlet tahvilleri * hâ- tahvillerin far Yeni demir yolu Sovyet Bundan dolayr Yeni demiryolunun inşasında e bir ay desindeki tebeddülün müspet bir di. iltere'nin siyasi tarihinde biç intihabat, bu derece tmek yeni bir olacaktı. en ita nu İspat Bu Ga here Stanley esinde tabidi. a hâmillere ymıvakkat tasdiknanie- İngiliz efkârr Bu ömer tasdik- programlarını win'nin. her hangi bir tadilat igin eyine müracaat tinin re ağ Fakat tasdiknamelerle beraber 3— e Sosyalist Cümhuriyetleri et Bankası tasdiknameleri- Beynelmilel teğiyat ihraç olunan ilk İm tahviller için istikraz tesbit olunan tediyat hariçte 2 borcunun in b a teşkil edecek olan Sövyet ittihadınm hedef elde tecrübesinde kiç mahzur ai İttihadında ve Sovyet parasile Bu istikrazın tahakkuk Harpten sonrâ, gelecek ei Vm öper Cömhüriyetleri ht i Komiserleri Meclisi Mer- 923 senesinin son günlerinde yeni fazakâr fırkaya karşı ani olamadığı için, Tür liraya şe olmuş İnşaat için a 1922 GE ait EA bu Hande e e olunan tasdiknameleri almaksızın madığı için, darğındı.. Müspet MOBİLYASİLE KİRALIK HANE. Çankırı caddesi bostamın karşısında 4oda, bir mutfak, hamam mobik yapmış oh dır. beraber 1 haziran dan Baz bir anarşist olan zail olmuştu. pati çok azalmışı eyi bir Malili? vadile sai Sovyet ittihadr için pretekola karşı aldığı Fransa'nın öm” illetler vaziyete at Mac Donald, farkir olarak ediyorlardı. Eski şeflere saat 1$ Ld anlamak üzere Başmühen- karşı kanaat sarsılmıştı. İntihabatın neticeleri amele frrkasının etiiştir. Gazeteci ve amele fırkasının şefi 79214 itibarile RİF VEKAÂLETİNDEN: Ankara'da Gazi ihraç tediye im ptotestoları ve panik bin asi #ıcs neşriyatı, sosyalist ir baş Fakat tahvillerin Mazisi çok mütevazı hattâ kviye etti. İngiliz milleti, kendisinin "kızıl, — Sonu var — amele hükümetinin, takdir ediyordu. İçtimai ve iktışadi bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: