26 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

26 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Altın piyangosu 36 Kupon No: Sere 12 — No: 4173 Tahrir telefonu: İstanbul — PAZARTESİ — 26 Mayıs 1930 me b takip edinizl İdare telefonu : İstanbul — 1494 İZ, yango hakkındaki neşriyatı lütfen Fiatı 5 kuruş 1 Hazirana kadar tanzim ve tesviyesinin Ikmaline çalışılan Taksim meydanının bugünkü umumi manzarası Cumhuriyet abidesinin tamiri Abide etrafındaki bahçe tarhları bitti Tramvay şirketi kaldırımları asfalt olarak inşa edecek Taksim meydanındaki tanzi ameliyatı gün geçtikçe ilesliyor; Emanet heyeti Re kiyelines abide etrafında esasları konulan bahçe tarhları ikmal edilmiş ve tarhlara gü übre konulmasına başlanmıştır. ir iki güne kadar çiçekler de Terlerire GE tir. eh ti ile tramvay şirketi arasında yağla bir itilâfa göre tramvay şir eti Taksim meyda- nında şehrin güzelliği namına bü- ğe bir fedakârlık kabul etmiş rtnamesi mucibince kendisine ait ola kaldırımların adi kaldı- rım yerine a ESERİ yapılma- sına karar veri Kaldırı marn kemanla tro- tuvar da tramvay şirketi amelesi en klar. Şirket bu maksat bir kaç çok Ela re meta “Deyli Telgraf,, uyduruyor Boğazlardan geçen Rus kruvazörleri meselesi Boğazlar komisyonu u Rus gemilerinin meni müruru hakkında karar vermedi Deyli Telgraf ei Bükreş şimdiden bu Sovyet hükümetinin karardan haberdar edildiği söyle- ş gemi 9 bir kat daha ai di. — Deyli Telgran bu neşriyatı üzerine malümat almak üzere ir muharririmiz Bogazlar komis- yonu reisi amiral Vasif paşaya müracaat etmi: komisyonca böyle bir karar verilip verilme- diğini sormuştur. Paşa muharririmize : | — lerle Serapa yalandır. niyor. öyle bir karar meni Bir kaç ay evel üç Rus Kru- | Diğer ki aldığımız. malü- vazörü Karadenize girmiş ve bun-| ata göre a deniz “sabilinde dan Rumanya hükümetile bir- bulunan alir gemileri hiç likte mezk değiyie“ sebıldar | bir kayduşarta b olmaksızın geçebilirler. Lozan diğer hükümetler endişeye düş- müşler idi. Bü esi bu hakkı onlara ver- d Baltıkta kalan kısmını dahi Karadeniz nakletmek istediği ve bununla cihanin bu sahasında bahri mü- vazenci kuvasının alt üst olacağına dair son gelen haberler düveli 4 üncü sahifede ( Vâ-Nü ) Beyin tercüme ettiği nefis italyan ekme hülâsasile beraber okuy Amerika tayareleri! Bu sabah saat 11 de Ankaradan geldiler Batar si şi bu « inti hareket imize zira Tayyareler saat 1l eğ Yeşilköye inmişlerdir. Misafirler buradan müfarakat sineği evvel İstanbulun üstün- çacaklar ve muhtelif 1 va Sal yapa lardır. Sıcaklar arttı Bu sabah hararet 25 dereceye çıktı Yeşil köy rasat merkezinden göre bu gün Sıkaklık tır. Dün en dolunun her tarafında sr- caklar artmıştır. yalnız şark vila- yetlerine yağmur yağacaktır. 1 em şa itibaren Edebiyat üstatlarımızın aşkları.. Mehmet Rauf bey ihara teşebbüs ediyor «Rauf bey intiharından evel üç mektup yazıyor. Biri zevcesine, biri Halit Z:va beye biri de bisey Cahit beye» bey .. , yalva da nikel yedir ği Sikini unutmağa karar veriyor... İşte bu esnada kendisinin. karasına ME anım çıkıyor. dul bir ren ailesi öüi “yüksektir Rauf b “L...., ile tanıştıktan sonra “il bütün zamanını genç kadına hasrediy or... Esasen m çok al fevkalâde Cazibeli nada belki “ C.. ul dönebilirdi .. Hattâ bir aralık aye Rauf beye karşı meyil alâ e görünmüştür. Fakat a artık y işten A ense a e yalnız “L...,, | Tercüme ve ikubas hakkı mahfuzdur) İk zamanlar Rauf beye halinde bir or.. Rauf bey evine de gidiyor.. Yeni sevgililer ı geçen yaz olduğu gibi er “L.., an bahçesinde mların altında geç vakitlere ae dolaşıyorlar. Bu gece ye Rauf bey omanını DAY mb miy: ipi Siner KY ür Rauf bey riyor.. ( Devamı ikinci sa: a ) Köprü müruriyesi kalkacak, vesaiti nakliye ücretlerine 30 para zam edileca'-

Bu sayıdan diğer sayfalar: