25 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

25 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Altın«piyangosu Sene 12 — No: 4172 Tahrir telefonu: İstanbul — 1686 AKŞ PAZAR — 25 Mayıs 1930 Bm eksikler 40 peni ig için 40 kı neş- ir. Matbaadan Ki Min eri Mal irsiniz. may” Piyango hakkındaki neşriyatı lütfen takip e İdare telefonu : İstanbul — 1434 ediniz! Fiatı 5 kuruş Reisicumhur Hz. nin seyahati İstanbul büyük Gaziye yakında kavuşuyor Dolmabahçe sarayındaki hazırlıklar bitti, Yalovada inşaat tesri ediliyor m ee sarayı Gün geçtikçe Gazi Hz. nin şehrimizi Ml tarih yaklaşıyor. ip Hz. nin ula n teşrif edeceklerdir. 15 milyon dolar Kibrit inhisasın istiyen grupla hükümet arasında itilaf hasıl oldu Ankara, 23 — Mustah- berata nazaran kibrit inhisarına talip grupla hükümet arasında itilâf hasılolmuştur. İnhisar gruba 10 sene müddetle verilecektir. Grup hükümete evvelâ peşinen 15 milyon ğe kümete tevdi edecektir. Şeker fabrikaları Hükümet yeni bir teşekkül vücude getirecek Mei mleketimizin Edebiyat üs Rauf bey « Sitare T Nihayet geminin hareket zamanı geliyor... Demirler alınıyor, iske- leler, merdivenler kaldırılıyor... aş yavaş rıhtım- erkes göz yaşları mendil sallamakta... Rauf beyin de men- dili elinde.. Elinde Gri kime sallıyacak ?.. mem tanımıyan bu kadına mi akat geli ve uzaklaş- , de büsbütün Kö eler kızın bakışları adeta: — Mendilini bana mı sallayor- ar Diye bağırmakta dır. Vapur gittik: genç Ankara 23 — vi ia m tatmin için di ziri arile ez Bişi sisat vi len ame! kısım amele ve “malzeme gönderilecektir. Süt meselesi i ne olacak? Emanet vs ainrlim ıslahı mese- lesinde ısrar ediyor süt meselesi elân halledilmemiştir. Piyasada satılan sütler hâlâ karışık ve suludur. Hast kalir bulmak kabil değildir. Emanet geçen sene bu mesele e meşgul olmuş ve süt mesele- sini halletmek üzre bir şirket ey e Şirket az zaman edince emanet şehrin akat bu muayene evlerine tayin edilecek hekimlerin tahsisat ve vazifeleri ktasında (o cemiyeti beled ararı Dile hiye vekâletinin noktai nazarı birbirine muayene yerlei işti çocuklara hilesiz süt | ve b İNİ Bir inekten sokakta süt sağılıyor | ısrar edileceğini, temiz süt bulmak ihayet eman kaç evel | ahırların bi için ele büste bulundu ; ahır sahiplerine 6 aylık bir müddet Serdi Bu müddetin bitamirida eski sistem ahırlarda ineklerin ( bulundurul- masına müsaade etmiyeceğini bil- dirdi. Halbuki karara itiraz Bu müddet bitmiştir. çil şimdi bu ediyorlar. Emanet mahafilinde salâhiyettar zevat ahırların ıslahı hususun zn Nazar desmesin! “Hatçe isminde bir kız bir pehlivan 3 yerinden vurdu! Son günlerde polis vakaları arasında adam vuran, dayak atan kadın kahramanlar çoğalmağa başlamıştır. Dün gece de Eaalağiğ a > kız; bi bir pehlivanı 3 yı den bıçaklamıştır. Vaka şu a inde bir kız hamallık bütün mahalleyi ayaklandırmıştır. Kadının mütemadi taarruzu kar- şısında erkekli uru ayak- mukabele e etmek istemiş, fakat fevkalâde zararlı çıkmıştır. Hatçe Ahmet pehlivandan da- yak yememek için odasına fırla- bir bıçal e. ve pehli- e 5 m yerin. Hatçe yakalanarak adliye katına başlanmıştır. Bugünkü hava Yeşilköy rasat ei ve- rilen malümata ugün hav. kısmen açık mek. bulutl tlu Si caktır. Rüzgâr mutahavvil olarak Beri Sıcaklık ta düne naza- artacaktı ün en fazla hararet 19, gece 14, sabahleyin 18 derece idi. Hava memleke timizin ekser yerlerinde bulutlu geçecektir. Aledehie sahillerinde yağmur yağacaktır, e 5 > Sb 5 Eğ Ea KE tahki- için başk yorlar. Bu zevat Si kiz sen a çare olmadığını söyli- “Geçen 'külin © aşısı yapılarak tüberi salik inekler ayrılmış ve bunlar mezse inekler de vereme tlacaklardır e ok'n zik ve vereme müsti ee için sıhhi il nil Kiki çare yoktur. ,, öldürülmüştü. ei ıslah edil- iğer mn gözlerden sil uf bey “C...,in bu hareke- ii bir çok seneler tini tatlarımızın aşkları.. Eylül muharririnin basıl- mamış bir romanı:Sitare.. romanlarımın en üksek, en güzeli idi » diyor.. Tercüme N ie hakkı mahfuzdur) çtiği anlı ge halde hâlâ anlamamıştır, anlıyamamıştır... endisi bana bundan bahse- rken: — Bilmiyorum, dedi, bana bunu niçin yaptı için bir gece el o k heyecan gösterdi de bir gece sonra beni ima- mazlıktan geldi... Bu sırada Müazzez Mehmet Rauf mom “C...,, hanımı müdafaa — Ba seni çok fazla sevi- | için kat eski iç esiyordu. Em ne li ( DE mi ikinci sa fede ) Dünkü futbol TE Fener - Beşiktaş - berabere kaldı, İstanbul spor Vefayı yendi Dün güzel bir oyun oyn ün stadyomda icra edilen lik macları güzel oldu. İlk olarak oynanan ği bul spor - Vefa ma tahminin Kan ,olarak İstanbul sporun lehin vel Bu maç öylece ama! cume geçti. bu ve bunu akını kestiler ve mukabil hücum- lar ya müdafaası bu ilk hücum- ları m güle durdurdu. Bu Vefa | afaa oyunu LR | Vefaya intikal ettirdi. İstanbul Spor bugün cidden | gayretli bir oyun oynıyor. Hele ıyan Başiktaş takimı İstanbul Spora ayrı bir kuvvet veriyordu.Bu ara Vefa sol içi başından yaralandı ve sahayı terketti. Vefa hücum hattının belki biraz emi, İli an edebiyatının şaheser- lerinden biri olan: hikâye, hem çok ince, hemde bir kaç gol olacak vaziyetin kaçı-

Bu sayıdan diğer sayfalar: