26 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

26 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NN a Sahife 4 26 Mayıs 1930 25 25 Mayıs 1930 1930 Tetrika No.2 No.2 KASABALI KADIN dei DAM BRA Dünkü tefrikamızın hülâsası: r tisatro muharrirlerinden Marc iği fakat gördüği bakışlarile, şu SE ilamaşk ediyor: “..Siz, bu Pontassieve'yi) benim bayalâtımm tesavvur edemiyeceği kadar i iz. Ah, ey güzel kadın, hakikatte bana bakıp da, zahiren bakmaz gibi görünür- ken ik feryadını asla tatımamış olan du İarinizin öyle 5 ve hazin tebessümü var “Birkaç sene mersi suitalih yü- eş batarken, bu pencere önüne otu- rup azıcık ai almaktır. Bira az gökyüzü reyretmektir. Ah ey zavallı kadın! Bu hareket- pencere çerçevesi (içind kimbilir, ne imkânsız syaalr tasavvur edersiniz! Ey Pontas. kasa yen kaybetmesi değil mi? Buradan, — dönmemek üzere, — gitseydiniz, değil mi?..,, İşte ti KE mil eri, bu minv. er bir lim a <4 Mubavere sz ziiye Çünkü, basli Pontassieve'nin civarında bile ele giyse imi derece her meşhur olan, kes tarafından, b. en tanınmağa iş lunan Marc Sereni, ek “ vii tanımışa ie e, m. sık sık, gezete öv gi ılıp duru- yor. Mütemadiyen pencerede ki ndan anlaşıl önce, beni a, benim ben olduğuma emniyet er) hasıl etti. Filhakdka, yin, gelip geçici bir adamada bu kadar ısrarla ba ilmi. Herhalde, saatl ur ve işsi sa Kadınlar, koskoca itliphs neleri devirirler cansıkıntısından. ni burası, Eoramiayi da pek muamma in Mn m o nn FELEMENK BAHKİSEFİT BANKASI ei Bankanın hissedarlar heyeti 24 Mayıs 1930 tarihinde ill ni sz 1929 muame- lât senesine mütaalik raporda Zikrei dik orin tahsisisi tal ambi KN barında, Sey tı karara EE Galata Beyoğlu 2362. Ş Acentasi: Mahmudiye Hanı altında. İstanbul 2740. Ayvalık sür'at postası (MERSİN) vapuru 27 yıs salı 17 de Sirkeci rıhtı- ından reketle o Gelibolu Glee Küçükkuyu Edremit Burhaniye birlikte Altunoluğa uğrayarak gelecektir. Muhterem yolculara 1— Sevahilimütecavire hat- rmdan ve ciltlerinden ayrıl- > olması lâzımdır. par zammı lnıp aktiie kuponlar verilecektir 26 Mayıs pazartesi Trabzon birinci postasi yapılmıyacaktır. 25 Mayıs pazar Karabiga postası yapılmıyacaktır. 26 Mayıs a Bane gn pa pala yara Dr.A. KÜTEL Efrenci ve cilt pi Karaköy Beki ii EN No, 34, Genç Tatilde size Burhan dır. Bu roman size mektepli kızlar sizin için yazdığı Komşumun Romanı kızlar en iyi ahi çok şeyler öğretecektir. OPERA anem faln Kıskançlık filmi gösterilecektir MELEK SİNEMASINDA BİLL HUSUSİ HAYATI filminde bütün la teshir etmekte İVAN ra ve KARM ASRi SİNEMANIN Göstermekte oldukğu Moris Dekobra'nın meşhur eserin- den muktebes KARTİYE LATEN Filiminde muzaffer RM Bügun saat 16,1/2 v müthiş VARYETE PROGRAMI Tarabyada Tokatlıyan 1 Hazirandan itibaren açılıyor Yarın Jo ELHAMRADA ki büyük ve güzel film daha FAY VRAY ve GARY KOPER in temsili iLK ve ayrıca Opera Komik artistlerinden ANDRE BOJE tarafından temsil olunan SAADET YOLU Tamamile Fransızca sözlü ve şarkılı büyük film. k. TAKSiM bahçesi Bugün hava müsait olduğu takdirde saat ilden 13 e kadar KONSER VARYETE PROGRAMİLE Büyük matine Tünel şirketi IL 1596 numaralı müzeyyel kanunun birinci maddesine tevfikan, Se Mustafa Kemal ( Unkapanı ) ve Karaköy köprüleri masarifi daim karşılığı olarak istifası 1223 numaralı kanunun birinci maddesi ile tespit edilen 10 para resim İ haziran 930 tarihinden itibaren tezyit edilmiştir. Binaenaleyh işbu tarihten itibaren askerler ile mekteplilere veri- lenlerden maada bilcümle si biletleri, madeni markalar ve birinci ve ikinci mev nelerinin varakaları üzerinden, fazla olara! İşbu resmi vazetmiş olan la karneleri hamillerinin mezkür aş itibaren ellerinde ea abonman in Tünel gişele- inde her bilet için 3i azla tediye etmek suretile üzerleri sürsarilı diğer biletler m tebdil seipiei Şi 7 Tünel yolcularına ilân olunur. İstanbul 15 Mayıs 1930 Müdiri: BARTIN - Hilâl 26 MAYIS Pazartesi Günü akşamı ME POSTASI Ka keci rıhtımından o hareketle Ereğli, Zonguldak, Bartın, Cide, İnebolu, Ilişe ) iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Yük ve Si için sirkecide yeni handa merolu acentesine MAİ Telefon: İstanbul 3105. SADIK ZADE ARSLAN APTAN VAPURLARI İZMİR - MERSİN POSTASI vapuru İstanbul Tramvay Şirketi: — man alınacağı ve tenzilâtlı tarife ile gre bundan istisna edildiği, aköy köprüsünü en pe ea ez 1 kuruş, yine 11 Het 1930 tarihinden itibaren ahzolunmıya: İstanbul 15 Mys 1930 Müdiri KEMAL yy. SAL hattı lük BARTIN Üz S9 POSTASI AYDIN “pi ” Pazartesi Sirkeciden o harektle aim Zonguldak, Bartın, İnebol renye, Abana azimet ve yeri edecektir. *Tafsilât için: Sirkeci salonu karşısında Mizan oğlu han No 2 Telefon İst: 354. İstanbul İcra riyasetinden. İstanbulda bahçe eğ na Celal bey hanı altında çuha arı Jül Kastro mesi alacaklara konkordato. yapabilmesi için e yeyin tarihinde verilen iki ay m ind enin bilal Tee Kr tarafından verilen be lun. etin eba icra edilen tetkıkat pelemsinde evvel- aha mü verilerek keyfiyet büğeler alm em malum olmak üzere ilân olun Şehremaneti ilânları Şehremanetinden: Ishakpaşa yanğın mike ie öm — sinde Şeftali sokağında 23801 ve 260 numi arsalar e 42, 24 metro murabbai arsa pazarlıkla ai Tali 29 mayıs 930 perşembe günü saat on beşe kadar ki mü- dürlüğüne gelmeleri. Bayazıt rt , Hatapkapıda Meyve hali dışarsında ia kapısi tarafındaki mahal Hatap kapısında meyve hali dişarsında ( 1,2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 12/13, 14/15, 16/17 ) No.lı sergi mahalleri 1/6/930 ariza itibaren bir sene müddetle ve kapalı zarf usulile ve daire dilediği eni ri şi m selâhiyeti sip şartiyle icara verileceğinden etmek isteyenlerin ihale günü olan 23/6/930 kri — ii de ida "teklif ve teminatı çı zarfları daire tevdi eylemeleri ilân olun adıköy dairei belediyesinden— Daire el me krokisi vechile ve tefrik edilen 850 2 ou mahal dep istimal edilmek üzere 1/6/930 tu ll bir. sene zahddetle e kapalı zarf suretile müzaye gönü saat 15 de ihale edileceğinden lerin yevmi teklif mektuplarını hamilen daire ençümenine gelmeleri ilân olunur. EEE ME YE A Tk GE ML PV VE GER Zem Vilâyet daimi encümeninden: yeniden yirmi gün mü le mü tur. 'aatla şartname almış olanların bu şartnameleri yeni şartnamelerle tebdil eylemeleri tname al teyenler Levazım idaresine müracaatları lâzımdır. Taliplerin vilâyet Nafia baş müheni e temii ai e vakti muayyene kadar Daimi encümene tevdi eylemeleri ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: